Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋmd 1919 wã: Saam-biig a Rutherford sẽn wɛgsd sõsg Sedaar Põent Owayo tigis-kãsengã sasa

1919 Yʋʋm koabg la woto!

1919 Yʋʋm koabg la woto!

YƲƲMD 1919 wã tɩ dũni gill pipi zabrã sẽn kaoos yʋʋm a 4 la bũmbã saame. Yaa yʋʋmd 1918 wã baasgẽ la zabrã sa-yã. Yʋʋmd 1919 yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 18 wã, tẽn-tẽnsã tigma taab Paari, n sɩng tigiss b sẽn yeel tɩ yaa laafɩ wã yĩnga (Conférence de la Paix). Bũmb wʋsg la b tõog n maan b tigissã sasa. Wala makre, sigr kiuug rasem 28 wã, b yẽsa ne taab Vɛrsay tẽngẽ wã n maan kaoola, tɩ kell n tũ ne rẽ tɩ zabrã ne Alemayn wã sa.

B sẽn yẽs ne taab Vɛrsay tẽngẽ wã la b kell n lugl Sosiete dɛ nasiyõ wã. Sosiete-kãng raabã ra yaa a tõog tɩ zems-n-taare, n paas laafɩ la bãan zĩnd dũniyã tẽnsã fãa sʋka. Tũudum wʋsg sẽn yet tɩ b yaa kiris-neb teela Sosiete dɛ nasiyõ wã. Wala makre, Amerik wẽnd-dot taoor dãmb sull n pẽg Sosiete dɛ nasiyõ wã, n yeel tɩ yaa ne sosiete-kãng maasem la Wẽnnaam Rĩungã na n pids a raabã tẽng zug ka. Sẽn na yɩl n wilg tɩ b teenda Sosiete dɛ nasiyõ wã, b tʋma neb tɩ b kẽng tigissã sẽn zĩnd Paari wã. Sẽn kẽng-bã nin-yɛng n yeel tɩ na n tũu ne tigis-kãng tɩ zãmaan-paalg sɩnge.

Sɩd me, zãmaan-paalg n da sɩngde, la pa tũ ne sẽn zĩnd-b Paari tigsgẽ wã ye. Koe-noogã mooneg wɛɛngẽ, zãmaan-paalg n sɩng yʋʋmd 1919 wã. A Zeova kõo a nin-buiidã raoodo, tɩ b wɩng ne koɛɛgã moonego, hal t’a buud ra zɩ n zĩnd ye. La ra yaa tɩlɛ tɩ Biiblã Zãmsdbã reng n paam tɩ b yɛlã teke.

YAM-YÃKR SẼN PA YƖ NANA

A Joseph F. Rutherford

B ra zoe n wilgame tɩ yaa yʋʋmd 1919 yʋʋm-vẽkr kiuug rasem a 4 la b na n maan vot wa yʋʋmd fãa wã, n yãk Sosiete Wats Tawa taoor dãmbã. Wakat-kãng tɩ b ra rõda a Joseph Rutherford sẽn da yaa a Zeova nin-buiidã taoor lʋɩtã, n yõk yẽ ne a tʋmd-n-taas a yopoe n pag roog Atlãnta sẽn be Zorzi, Etazĩni soolmẽ wã. Ra yaa tɩlɛ tɩ saam-biisã yãk b sã n na n basame tɩ sẽn be-b bãens roogã kell n yɩ taoor dãmba, bɩ b sã n na n toeemame.

A Evander Coward

A Rutherford sẽn da be bãens roogã, a ra maanda yɩɩr ne siglgã sẽn na n lebg a soabã. A ra miime tɩ saam-biis kẽer n tagsd tɩ b sã n yãk ned a to t’a yɩ taoor lʋɩt n são. Rẽ n so t’a gʋls lɛtr n tool sẽn na n zĩnd-b votã wakatã, n yeel t’a nongẽ lame tɩ b yãk a Evander Coward t’a yɩ taoor lʋɩta. A yeelame t’a Coward yaa nin-bʋgsgo, gũus-m-meng soaba, n maand sɩd ne Zu-soabã. La votã wɛɛngẽ, saam-biis wʋsg tagsg ra yaa toore. B ra tagsdame tɩ yɩta sõma tɩ b gũ kiis a yoob n yaool n maan votã. Avoka-rãmb nins sẽn da sõngd saam-biisã b sẽn kẽes roogã yeelame tɩ b saka rẽ. B sẽn tigim taab n na n gom rẽ yellã, saam-biis kẽer sũy wa n yikame.

A Richard Barber

 La bũmb n maan wakat kãnga. Saam-biig a Richard Barber yeelame tɩ rẽ n kell n yɩ yellã tɩɩm. B sẽn tar yẽsgã, saam-biig n wa n deeg gomdã, n yeele: “Mam pa avoka ye. La yel-kãngã wɛɛngẽ, bũmb a ye la m mi. M mii maan sɩd sẽn dat n yɛɛlga. Wẽnnaam datame tɩ d maan sɩda. Mam pa ne tõnd sẽn tõe n wilg tɩ d maanda sɩd ne Wẽnnaam, n le zʋʋg d sẽn na n maan votã, n yãk a Rutherford t’a kell n yɩ taoor lʋɩt ye.”—Yɩɩn. 18:26.

A Alexander Macmillan

Saam-biig a Macmillan me ra bee bãensã roogẽ. A yeelame tɩ yẽsgã raar vẽkembeoogã, a Rutherford pĩnga roog ning yẽ sẽn da beẽ wã lalga, n yeel yẽ yaa: “Yiis f nugã.” Sebr b sẽn tool-a la a rɩk n sagl yẽ nugẽ wã. A Macmillan sẽn yã gʋlsmã bala, a bãnga sẽn yaa koɛɛg ninga. Ra yaa sẽn na n wilg-b tɩ yaa taoor dãmbã la b kell n le vote. Rat n yeel t’a Joseph Rutherford ne a William Van Amburgh. Dẽnd taoor lʋɩtã na n kell n yɩɩ a Rutherford.

B YIIS-B-LA BÃENSÃ ROOGẼ!

B sẽn pag saam-biis a nii wã, Biiblã Zãmsdbã ra gilgda ne sɛb n kot nebã tɩ b tik b nus n wilg tɩ b ratame tɩ b yiis-ba. B paamame tɩ neb 700000 la zak sak n tik b nusi. La yʋʋmd 1919 tʋʋlg kiuug rasem 26 sẽn yɩ arb daarã, b yiisa saam-biig a Rutherford ne a tʋmd-n-taasã fãa. Rẽ tɩ b tẽed-n-taasã pa paam n tɩ kɩs sɛbã nebã sẽn tik b nusã ye.

A Rutherford sẽn yi bãensã roogẽ n kulã, a yeela neb nins sẽn da wa n na n pʋʋs-a ne a waoongã yaa: “M kɩsa sɩd tɩ bũmb nins sẽn maanã fãa yaa sẽn na n sõng-d tɩ d segl d mens n wa tõog n mao ne yɛl wẽnem sẽn yɩɩd rẽ. . . . Bãng-y tɩ tʋʋmd ning yãmb sẽn tʋmã, pa sẽn na n paam tɩ b yiis y saam-biisã bãensã roogẽ ye. Tʋʋmdã yõodã meng pa rẽ ye. . . . Y sẽn maan bũmb ningã yaa sẽn na n sõng t’a Zeova yʋʋr paam waoogre. Neb nins fãa sẽn kẽes b toogã paama bark meng-menga.”

D sã n ges yellã sẽn paam saam-biisã tɩ bũmb nins fãa maanã, wõnda yaa a Zeova n da rat tɩ yɩ woto. Yʋʋmd 1919 sig-noy kiuug rasem 14, bʋ-kaoodbã togsa b no-sɩɩrã. B yeelame yaa: “Yel-kãngã pʋgẽ, b sẽn bʋ-b rãmbã pa paam tɩ bʋʋdã yɩ tɩrg ye. B mong-b-la bʋʋm zaalem. Rẽ n so tɩ d yetẽ tɩ b pa tar taal baa bilf ye.” Woto wilgdame tɩ yɛl nins b sẽn da rõd-bã fãa saame. Bʋ-kaoodbã sã n da yeelẽ bal tɩ b bas-b-la taale, wall b yeel tɩ sɩbgrã la b na n booge, rõdgã ra na n ketẽ-la saam-biisã zugu. Yellã sẽn baas woto wã sõngame t’a Rutherford sẽn da yaa bʋ-kaoodã ra ket n tar sor n na n sõng a Zeova nin-buiidã, b sã n wa tall yell n kẽng Etazĩni bʋ-kaoodb sull ning sẽn tar noor n tɩ yɩɩdã taoore. Sɩd me, a yiibã poore, a maana a buud naoor wʋsgo.

 B SARA B SŨYẼ N NA N WƖNG NE KOE-MOONEGÃ

A Macmillan tẽega b sẽn tʋm ne b sũy fãa wã, n yeele: “Tõnd pa kalemd d nus n gũudẽ tɩ Zu-soabã wa peeg-d n kẽng saasẽ ye. D bãngame tɩ d segd n maana bũmbu, n paam n bãng Zu-soabã raab sẽn sɩd yaa a soabã.”

Saam-biis nins sẽn da tʋmd sɛbã yiisg zĩigẽ wã ra tʋma yʋʋm wʋsgo, la b ra pa tõe n wẽneg n le sɩng tʋʋmdã ye. Bõe yĩnga? Bala saam-biisã sẽn wa n be bãens roogã, tʋʋm-teed kẽer sãamame. Rẽ sãama saam-biisã sũyã, tɩ kẽer ra tagsdẽ meng tɩ koe-moonegã saa woto.

Neb n da ket n dat n wʋm Rĩungã koɛɛgã Biiblã Zãmsdbã sẽn moondã bɩ? Sẽn na yɩl n bãnge, a Rutherford yãka yam n na n wɛgs sõsg tɩ nebã kelge. B boola ned buud fãa. Saam-biig a Macmillan yeelame: “Ned baa a ye sã n pa wa, d bãngdame tɩ koe-moonegã saa woto.”

Zʋrnall sẽn togs tɩ sõsg la saam-biig a Rutherford na n wɛgs yʋʋmd 1919, Losãnzelɛs sẽn be Kaliforni wã. Sõsgã gom-zug yɩɩ: “Ãdem-biisã sũ-sãamsã tɩɩm.”

Yɩɩ yʋʋmd 1919 sig-noy kiuug rasem a 4 la a Rutherford wɛgs a sõsgã Losãnzelɛs sẽn be Kaliforni wã, baa ne a sẽn da bẽed hal tɩ pa nana wã. Gom-zugã ra yetame yaa: “Ãdem-biisã sũ-sãamsã tɩɩm.” Na maan neb 3500 n wa n kelge. Neb tusa n kong n lebge, vɩʋʋg sẽn da ka be yĩnga. Vẽkembeoogã, neb a taab n wa n kelge. B sõorã yɩɩ 1500. Saam-biisã bãngame tɩ neb n da ket n dat n wʋm Rĩungã koɛɛgã.

Saam-biisã sẽn maan bũmb ning rẽ poorã sõngame tɩ d ket n moond koɛɛgã hal ne rũndã.

B TƲMA B SÕORÃ NA FƖƖG YĨNGA

Yʋʋmd 1919 sa-sik kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ, b togsame tɩ tigis-kãseng la b na n maan bõn-bɩʋʋng kiuugã sɩngrẽ, Sedaar Põent Owayo tẽngẽ wã. Misuuri bi-bɩɩg a ye sẽn da naag Biiblã Zãmsdbã, t’a yʋʋr boondẽ t’a Clarence Beaty yeelame: “Ned fãa ra getame tɩ yaa tɩlɛ t’a kẽnge.” Saam-biis 6 000 la zak n kẽnge. B sõorã yɩɩga b sẽn da tagsdã hal zĩig sẽn zãre. Neb 200 la zak n deeg lisgu, kʋɩlg sẽn da pẽ be tɩ b boond tɩ Erie. Rẽ me yɩɩ bũmb sẽn kõ-b sũ-noog wʋsgo.

L’Âge d’Or sebrã pipi soabã pipi nengã. B yiis-a-la yʋʋmd 1919 zĩ-likr kiuug pipi daarã

Tigis-kãsengã rasem a nu soabã daare, rat n yeel tɩ bõn-bɩʋʋng kiuugã rasem a 5 wã, a Rutherford wɛgsa sõsg t’a gom-zugã yaa: “Sõsg d tʋmd-n-taasã yĩnga.” A togsame tɩ sebr la b na n yiisdẽ t’a gom-zugã yaa L’Âge d’Or. * Sebrã pʋgẽ, b na n “gomda yel-kãsems nins sẽn maand dũniyã zugã yelle, la b togsd Biiblã sẽn yete, tɩ wilgd yel-kãensã sẽn maandã võore.”

B sagla Biiblã Zãmsdbã fãa tɩ b modg n tall seb-paallã n moon ne raoodo. B gʋlsa lɛtr n wilg b sẽn na n sigl tʋʋmdã to-to. B yeela lɛtrã pʋgẽ yaa: “Ned ning fãa sẽn deeg lisg segd n tẽegame t’a sẽn paam n moond koɛɛgã yaa zu-zẽkre, n ges tɩ yaa segb a sẽn paam masã meng n na n kẽes a toogo, la a sɩd sak n kẽes a toog n sõng tɩ koɛɛgã ta dũniyã gilli.” Neb wʋsg sakame n moon ne yẽesem. Yʋʋm-sar kiuugã ne a na n ta wã tɩ koe-moondbã paama neb 50000 la zak sẽn dat tɩ b kõt-b sebrã wakat fãa.

Burkilin sẽn be Niuyorkã saam-biisi. L’Âge d’Or la b sẽn sag tɩ pid mobillã

Yʋʋmd 1919 wã baasgẽ t’a Zeova nin-buiidã maneg n sigla sõma, la b tar yẽesem me. Sẽn paase, yɛl wʋsg b sẽn da togs yaoolem wakatã wɛɛngẽ ra zoe n pidsame. Wala makre, Malasɩ 3:1-4 sẽn gomd Wẽnnaam nin-buiidã makrã la b yɩlgrã yellã ra zoe n pidsame. A Zeova nin-buiidã ra zoe n paama b mens ne “Babilon-kãsengã” yembdã, t’a Zeezi me ra zoe n yãk “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã.” * (Vẽn. 18:2, 4; Mat. 24:45) Rẽ tɛka, Biiblã Zãmsdbã ra segl n saame n na n tʋm tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ-bã.

^ sull 22 Yʋʋmd 1937 wã b toeema L’Âge d’Or yʋʋrã tɩ lebg Consolation. La yʋʋmd 1946 tɛka, a yʋʋrã lebga Réveillez-vous !

^ sull 24 Ges-y yʋʋmd 2013 sẽoog kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã, seb-neng10-12, 21-23; ne yʋʋmd 2016 tʋʋlg kiuug Gũusg Gasgã seb-neng 29-31.