Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 12

D wilgd tɩ d kʋmda d taabã

D wilgd tɩ d kʋmda d taabã

“Bɩ y fãa tall yam a yembre, n kʋmd taaba.”—1 PƖY. 3:8, MN.

YƖƖLL 90 D keng taab raoodo

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Wa sẽn zems ne 1 Pɩyɛɛr 3:8 wã, bõe yĩng tɩ d sã n paam n be ne neb sẽn kʋmd d nimbãanega, n dat d neer bɩ noom-do?

TÕND sã n paam n be ne neb sẽn kʋmd d nimbãanega, n dat d neere, noom-d lame. B nong n ningda b meng d zĩigẽ, n na n bãng d sẽn tagsde, sẽn noom tõnd bɩ sẽn sãamd d sũuri. Nand meng tɩ d kos-b sõngre, b tõe n bãnga d sẽn dat sõngr ningã, n sõng-do. D sũur nooma wʋsg ne neb nins sẽn wilgd tɩ b ‘kʋmda’ * tõndã. Traduction du monde nouveau wã pʋgẽ, 1 Pɩyɛɛr 3:8 wã yetame: “Sẽn na n baase, bɩ y fãa tall yam a yembre, n kʋmd taaba, n tar saam-biir nonglem, n zoet taab nimbãaneg la y tar sik-m-menga.”

2. Bõe yĩng tɩ yɩl n kʋm d taabã nimbãaneg pa nana wakat fãa?

2 Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d ratame n kʋmd d taabã nimbãanega. La togs sɩdã, pa wakat fãa la rẽ yaa nana ye. Bõe yĩnga? Ad bũmb a ye: D pa zems zãng ye. (Rom. 3:23) Naoor wʋsgo, yaa d mensã raabã yell n pak-do. Kɩtame tɩ yɩl n tagsd d taabã me yelle, rẽnda d wõr d mense. Neb kẽer me nengẽ, yaa b sẽn wub-b to-to wã, wall bũmb nins b sẽn yã b vɩɩmã pʋgẽ wã n kɩt tɩ yɩl n kʋm b taabã pa nana ye. Sẽn paase, neb nins d sẽn nong n be ne wã me tõe n kɩtame tɩ d pa minim n kʋmd d taabã ye. D sẽn be yaoolem wakatã, neb wʋsg pa tar nimbãan-zoeer ye. B yaa “beed-rãmba,” rat n yeel tɩ yaa b mensã yell bal n pak-ba. (2 Tɩm. 3:1, 2) Baa ne woto fãa sẽn tõe n kɩt tɩ kʋm f to nimbãaneg pa nana wã, bõe n na n sõng tõnd tɩ d tõogd n wilgdẽ tɩ d kʋmda d taabã?

3. a) Bõe n na n sõng-d tɩ d maneg n kʋmd d taabã nimbãanega? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

 3 D sã n dɩkd a Zeova ne a Biig a Zeezi togs-n-taare, na n sõng-d lame tɩ d maneg n kʋmd d taabã. A Zeova yaa Wẽnnaam sẽn yaa nonglem. (1 Zã 4:8) Bãng n kʋm d taabã wɛɛngẽ, yẽ n kõt mak-sõng sẽn ka to. A Zeezi rɩka a Ba wã togs-n-taar kɛpɩ. (Zã 14:9) A sẽn wa n be tẽngã zugã, a manesmã ra wilgda ninsaal sẽn tõe n zoe a taabã nimbãaneg to-to. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n deng n yãa wãn to la a Zeova ne a Zeezi wilg tɩ b kʋmda nebã nimbãanega. Rẽ poore, d na n gesa d sẽn tõe n dɩk b togs-n-taar to-to.

A ZEOVA SẼN KÕ MAK-SÕNG NINGÃ

4. Wãn to la Ezayi 63:7-9 goamã wilgd t’a Zeova kʋmda a nin-buiidã nimbãanega?

4 Biiblã wilgdame t’a Zeova kʋmda a nin-buiidã nimbãanega. Wala makre, d gom a sẽn kʋm Israyɛll nebã nimbãaneg to-to b zu-loees buud toor-toorã pʋgẽ. Wẽnnaam Gomdã yeelame tɩ “bãmb yel-pakrã fãa pʋga, rag n yaa yel-pakr yẽnda me yĩnga.” (Karm-y Ezayi 63:7-9.) Kaoosg zugẽ, a kɩtame tɩ no-rɛɛs a Zakari yeel tɩ b sã n namsd yẽ nin-buiidã, yaa wa yẽ mengã la b namsda. Ad a sẽn yeelã: “Ned sã n sɩɩs yãmba, yaa wa a sẽn tuk mam nifu!” (Zaka. 2:12) Hakɩɩka, woto wilgdame t’a Zeova nin-buiidã yell sɩd pak-a lame!

A Zeova kʋma Israyɛll nebã nimbãanega, n fãag-b Ezipt nebã nugẽ (Ges-y sull a 5)

5. Togs-y kibar sẽn wilgd a Zeova sẽn maan bũmb n fãag a nin-buiidã.

5 La a Zeova nin-buiidã sã n namsdẽ, a pa kʋmd b nimbãaneg bal ye. A maanda bũmb n sõng-ba. Wala makre, Israyɛll nebã sẽn wa n yaa yembs Ezipt tẽngẽ wã tɩ b namsd-bã, a Zeova yãa b toogã, n kʋm b nimbãanega, n fãag-ba. Ad a sẽn yeel a Moyiizã: “Sɩdã, mam yãnda m nebã sẽn be Ezɩptã namsgã. Mam wʋma bãmb kelemsã. . . . N-yẽe! Mam mii toog ning sẽn tar bãmbã. Mam sigame n na n fãag bãmb Ezɩpt nebã nusẽ.” (Yik. 3:7, 8) Yaa a nin-buiidã nimbãaneg sẽn yõk-a wã la a sẽn yiis-b yembdã pʋgẽ wã. Yʋʋm kobs poore, Israyɛll nebã sẽn wa n be kãabg tẽngẽ wã, bɛɛb n da mi n zabd ne-ba. Bõe la a Zeova maan-yã? Biiblã yeelame tɩ ‘bãmb wõosgã pʋga, la neb nins sẽn maand bãmb pãng n namsd-bã yĩnga, Sẽn-Ka-Saab zoee bãmb nimbãanega.’ Yaa a nimbãan-zoeerã  yĩng yɛs la a sẽn da fãagd-bã. A yãka bʋ-kaoodb n lʋɩɩs Israyɛll nebã taoore, tɩ b ra zabd n fãagd bãmb bɛɛbã nusẽ.—Bʋ. 2:16, 18.

6. Togs-y kibar sẽn wilgd ned sẽn da tar tags-kɛga, t’a Zeova baas n wilg t’a yaa wʋmda.

6 A Zeova kʋmda a nin-buiidã nimbãanega, n wilgd t’a yaa wʋmda, baa b sã n wa tar tags-kɛga. D gom no-rɛɛs a Zonaas yelle. Wẽnnaam da tʋm-a-la Niniiv tẽngã, t’a tɩ taas bʋ-kaoor koɛɛga. Niniiv nebã sẽn tek yamã, Wẽnnaam basame n pa sãam-b ye. La yellã sẽn baas woto wã pa yɩ a Zonaas noog ye. A Zonaas ‘sũurã yikame,’ a sẽn moon n togs tɩ tẽngã na n sãamame, tɩ pa pidsã yĩnga. La a Zeova maana sũ-mar ne a Zonaase, n sõng-a t’a toeem a tagsgã. (Zon. 3:10–4:11) A wa n bãnga a Zeova sẽn da rat n zãms-a bũmb ningã. Pʋd n yaa yẽ meng la a Zeova kɩt t’a gʋls kibarã, tõnd nafr yĩnga.—Rom. 15:4. *

7. A Zeova manesem sẽn yɩ to-to ne a nin-buiidã kɩtame tɩ d tõe n kɩs sɩd ne bõe?

7 A Zeova manesem sẽn yɩ to-to ne a nin-buiidã kɩtame tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a kʋmda sẽn tũud-b yẽ wã nimbãanega. A mii namsg la toog ning sẽn be ne tõnd ned kam fãa wã. A Zeova mii ninsaal “sũurã tagsgo.” (2 Kib. 6:30) A mii d tagsa wã hal sõma, sẽn noogd d sũur la sẽn sãamd d sũuri, d sẽn tõe la d sẽn pa tõe. A ‘ka na n sak tɩ d paam makr sẽn yɩɩd d pãng ye.’ (1 Kor. 10:13) Ad yaa gomd sẽn kengd pɛlg sõma!

A ZEEZI SẼN KÕ MAK-SÕNG NINGÃ

8-10. Tõe tɩ yaa bõe me n kɩt t’a Zeezi ra kʋmd nebã?

8 A Zeezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra kʋmda neb a taabã hal sõma. D tõe n sõdga bũmb a tãab sẽn kɩt t’a ra kʋmd nebã nimbãanega. Pipi, wa d sẽn da zoe n yeelã, a Zeezi rɩka a Ba wã togs-n-taar kɛpɩ. Wa a Ba wã, yẽ me nonga nebã. A sũur da yaa noog ne bũmb nins fãa a sẽn sõng a Zeova tɩ b naanã, la yaa ‘ninsaalbã n kõ-a sũ-noog’ n yɩɩda. (Yel. 8:31, Wẽnnaam Sebre, 1983) Yaa nonglem yĩng la a Zeezi sẽn da kʋmd nebã nimbãanegã.

9 Yiib-n-soaba, wa a Zeova, a Zeezi me tõe n bãnga sẽn be ned sũurẽ. A tõe n bãnga nebã tʋlsmã, b tagsa wã, la baa b sũurẽ yelle. (Mat. 9:4; Zã 13:10, 11) Rẽ n so t’a sã n yã sũ-sãang soaba, a nimbãaneg yõkd-a lame t’a maan bũmb n bels-a.—Eza. 61:1, 2; Luk 4:17-21.

10 Tãab-n-soaba, zu-loees kẽer sẽn da namsd nebã paama a Zeezi me. Wala makre, wõnda a Zeezi zakã rãmb ra yaa naong rãmba. A sẽn tʋm ne a ba-wubdg a Zozɛfã, kɩtame t’a ra mi tʋʋm-toogo. (Mat. 13:55; Mark 6:3) Tõe t’a Zozɛf maana kaalem t’a Zeezi ra nan pa sɩng a koe-moonegã ye. Dẽnd a Zeezi ra tog n mii f ned kaalem sẽn zabd to-to wã. A ma-biisã sẽn da pa tẽed-a wã yĩnga, d tõe n yeelame me t’a miime tɩ zak rãmb tũudum sã n pa yembre, pa nana ye. (Zã 7:5) Woto fãa la yɛl a taab kɩtame t’a Zeezi ra wʋmd nebã zu-loeesã võore, n kʋmd-ba.

A Zeezi kʋma rao sẽn yaa wʋngã, n tall-a n yi kʋʋngã sʋka, n na n tɩ sãoog-a (Ges-y sull 11)

11. Wakat bʋg la nebã ra tolg n ne vẽeneg t’a Zeezi kʋmda a taabã nimbãanega? Wilg-y y leoorã võore. (Ges-y sebrã pipi neng fotã.)

11 A Zeezi sã n da wa maand yel-solemde, wakat kãng la nebã tolg n ne vẽeneg t’a kʋmda a taabã nimbãanega. A ra pa maand yel-soalem n sõngd nebã a we n maan bal ye. A “zoee bãmb nimbãanega,” b sẽn da namsdã yĩnga. (Mat. 20:29-34;  Mark 1:40-42) Wala makre, mams-y n ges-y rao ning sẽn da yaa wʋngã nimbãaneg sẽn kẽ a Zeezi t’a tall-a n yi kʋʋngã sʋk n tɩ sãoog-a wã, wall pʋg-kõorã nimbãaneg sẽn yõk-a t’a vʋʋg a bi-yendã n kõ-a wã. (Mark 7:32-35; Luk 7:12-15) A bãnga b yellã sẽn da namsd-b to-to wã, n maan bũmb n sõng-ba.

12. Wãn to la Zã 11:32-35 wã wilgd t’a Zeezi kʋma a Mart ne a Maari nimbãanega?

12 A Lazaar sẽn wa n maan kaalmã, a Zeezi kʋma a Mart ne a Maari nimbãanega. A Zeezi sẽn yã tɩ b yãbd b ma-biigã kũumã, yẽ me “yãbame.” (Karm-y Zã 11:32-35.) Pa a sẽn pa na n le paam n yã a zoa wã yĩng la a sẽn yãbã ye. Sɩd me, a ra miime t’a na n vʋʋga a Lazaare. A yãbame, bala a ra wʋmda yellã sẽn namsd a zo-rãmbã to-to wã, tɩ ra sãamd a sũuri.

13. Wãn to la d sẽn mi t’a Zeezi kʋmda nebã kengd d raoodo?

13 Tõnd sẽn mi t’a Zeezi kʋmda nebã nimbãanegã kengda d raood hal wʋsgo. Yaa sɩd tɩ tõnd pa zems zãng wa yẽ ye. La a sẽn kʋmd nebã kɩtame tɩ d nong-a. (1 Pɩy. 1:8) D sẽn mi t’a lebga Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã kengda d raoodo. Ka la bilfu, a na n kɩtame tɩ namsg buud fãa sa. A meng sẽn yɩ ninsaalã kɩtame tɩ yaa yẽ n sɩd tõe n bãng n sõng ninsaalbã tɩ b paam b mens ne zu-loees nins fãa a Sʋɩtãan naamã sẽn wa ne wã. Hakɩɩka, d sẽn paam tɩ d Rĩmã yaa ned sẽn “tõe n wʋm tõnd pãn-komsmã võorã” yaa bark meng-menga.—Ebre. 2:17, 18; 4:15, 16.

D RƖK A ZEOVA NE A ZEEZI TOGS-N-TAARE

14. Wa sẽn zems ne Efɛɛs-rãmb 5:1, 2 wã, bõe la d rat ne d sũur fãa n maane?

14 Tõnd sã n bʋgs mak-sõng ning a Zeova ne a Zeezi sẽn kõ wã zugu, kɩtdame tɩ d rat ne d sũur fãa n maneg n kʋmd d taabã nimbãanega. (Karm-y Efɛɛs-rãmb 5:1, 2.) Yaa sɩd tɩ bãmb tõe n bãnga sẽn be ned sũurẽ, tɩ tõnd yaool n pa tõe ye. Baasgo, d tõe n bao n bãnga d taabã zu-loees sẽn namsd-b to-to wã, la b sẽn dat sõngr ninga. (2 Kor. 11:29) Tõnd pa wa dũniyã neb sẽn baood b mens nafr balã ye. D maooda wa d sẽn tõe fãa, n get “neb a taaba sõngr yell me,” n pa get d “meng sõngr yell bal ye.”—Fili. 2:4.

(Ges-y sull 15-19) *

15. Ãnd dãmb n segd n kʋmd b taabã n tɩ yɩɩda?

15 Tigimsã kãsem-dãmbã n segd n kʋmd b taabã n tɩ yɩɩda. B miime t’a Zeova na n bʋʋ ne-ba, b sẽn get a piisã yell to-to wã wɛɛngẽ. (Ebre. 13:17) Sẽn na yɩl n tõog n sõng b tẽed-n-taasã, yaa tɩlɛ tɩ kãsem-dãmbã yɩ wʋmdba. Wãn to la b tõe n wilg tɩ b kʋmda b taabã?

16. Kãsem-soab sẽn kʋmd a tẽed-n-taasã nong n maanda bõe, la bõe yĩng tɩ rẽ tar yõod wʋsgo?

16 Kãsem-soab sẽn kʋmd a tẽed-n-taasã nong n sõsda ne-ba. A mi n sokd-b-la sogsgo, la a maagd a yĩng n kelgd-b neere. Woto tara yõod wʋsgo, sẽn yɩɩd fãa, b tẽed-n-taag sã n wa tar a sũur yell n dat n togs-ba, n yaool n pa mi a sẽn na n bãng n togs to-to. (Yel. 20:5) Kãsem-soab sã n yãt sẽk n sõsd ne a tẽed-n-taasã la a sõngd-ba, wat n kɩtame tɩ bas-m-yam ne zood la nonglem ning sẽn be b sʋkã paam pãnga.—Tʋʋ. 20:37.

17. D tẽed-n-taas wʋsg yetame tɩ yaa bõe la b nong n yɩɩd kãsem-dãmbã nengẽ? Kõ-y makre.

17 D tẽed-n-taas wʋsg yetame tɩ bãmb sẽn nong n yɩɩd yaa kãsem-dãmbã sẽn na n kʋmd b taabã nimbãanega. Bõe yĩnga? Ad d tẽed-n-taag yʋʋr sẽn boond t’a Adelayiid sẽn yeele: “Bala, kɩtdame tɩ pẽneg-b n sõs yaa nana, f sẽn mi tɩ b na n yɩɩ wʋmdbã yĩnga.” A paasame yaa: “F sã n ges b manesem sẽn yaa to-to f sã n wa gomd ne-bã, f tõe n bãngame tɩ b kʋmd-f lame.” Saam-biig a ye ket n tẽra kãsem-soab sẽn kelg-a sõma, hal t’a sũur  noomẽ. Ad a sẽn yeele: “M yãa a nintãmã sẽn da yɩlsde, m sẽn wa n togsd-a m zu-loɛɛgã. M kõn tol n yĩm rẽ ye.”—Rom. 12:15.

18. Wãn to la d tõe n maane, n maneg n kʋmd d taabã?

18 La yaa vẽeneg tɩ pa kãsem-dãmbã bal n segd n kʋmd b taabã nimbãaneg ye. Tõnd ned kam fãa tõe n bɩɩsa zʋg-sõng kãnga. Wãn to la d tõe n maane, n maneg n kʋmd d taabã? D bao n bãng d zakã rãmb la d tigingã nebã zu-loees sẽn namsd-b to-to. D wilgd tɩ d kʋmda kom-bɩɩsã, sẽn bẽed-bã, sẽn kʋʋl-bã, la b rãmb nins sẽn be sũ-sãams pʋgẽ, b ned kaalem yĩngã. D mi n sok-b b keelem. B sã n wa togsd tõnd b yell bɩ d kelg-b neere. D maan tɩ b bãng tɩ d miime tɩ b yellã sɩd namsd-b lame. Sẽn wa n yaa bũmb ning fãa la d tõe n maan n sõng-b bɩ d togs-ba. D sã n maand woto, d wilgda nonglem hakɩɩka.—1 Zã 3:18.

19. D sã n wa rat n sõng neda, bõe yĩng tɩ d segd n tẽeg tɩ nebã pa taaba?

19 D sã n wa rat n sõng neda, yɩta sõma tɩ d tẽeg tɩ nebã pa taab ye. Bõe yĩnga? Bala, nebã manesem yaa toor-toor zu-loeesã pʋgẽ. Kẽer pa nong n gomd b zu-loeesã yelle, tɩ sãnda sakd n gomd b zu-loeesã yell faag-faaga. Yaa sɩd tɩ d rat n sõnga d taabã, la d segd n gũusame n da wa sokd-b sogsg n na n bãng yɛl sẽn pa pak-d ye. (1 Tes. 4:11) Ned sã n sak n pelg a pʋg n togs tõnd a sũur yelle, la a wilg a tagsg a yellã zugu, baa d pa tagsd wa yẽ, d segd n tẽegame t’a sẽn togsã yaa sẽn be yẽnda sũurẽ. D ratame n wɩng ne kelgre, la d maag ne goama.—Mat. 7:1; Zak 1:19.

20. Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

20 D ratame n wilg tɩ d kʋmda d tẽed-n-taasã. La rẽ sẽn yãk a toogo, d ratame me n wilg tɩ d kʋmda neb nins d sẽn taasd koɛɛgã. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d kʋmda bãmb me nimbãanega? D na n goma rẽ yell sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

YƖƖLL 130 D kõt taab sugri

^ sull 5 A Zeova ne a Zeezi kʋmda nebã nimbãanega. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma mak-sõng ning b sẽn kõt rẽ wɛɛngẽ wã yelle, la d sẽn tõe n dɩk yam ningã. D na n yãa tõnd me sẽn segd n kʋmd d taabã võore, la d sẽn tõe n maan dẽ to-to wã.

^ sull 1 GOMDÃ VÕORE: Kʋm d to nimbãaneg rat n yeelame tɩ d bao n bãng yell ning sẽn namsd-a wã, n ning d mengã a zĩigẽ, tɩ yaa wa tõnd mengã n namsde.—Rom. 12:15.

^ sull 6 Wẽn-sakdb a taab me n da koms raoodo, wall b ra maand rabeem, t’a Zeova wilg t’a kʋmd-b lame. Wala makre, a Ana (1 Sãm. 1:10-20), a Eli (1 Rĩm. 19:1-18), la a Ebɛɛd-Melɛk (Zer. 38:7-13; 39:15-18).

^ sull 65 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Tigissã zĩigẽ, d paamda segb buud toor-toor n tõe n wilg tɩ d kʋmda d tẽed-n-taasã. D nee 1) kãsem-soab sẽn sõsd ne biig sẽn yaa koe-moonda, ne a ma; 2) saam-biig ne a bi-pugl sẽn sõngd saam-bi-poak sẽn kʋʋl t’a na n tɩ kẽ mobilli; la 3) kãsem-dãmb a yiib sẽn sõsd ne saam-bi-poak sẽn dat tɩ b sõng-a ne saglse, n maag b yĩng n kelgd-a neere.