Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sẽn yet tɩ “ãmiina” pʋʋsg fãa poorã tara yõod wʋsg a Zeova nifẽ

D sẽn yet tɩ “ãmiina” pʋʋsg fãa poorã tara yõod wʋsg a Zeova nifẽ

A ZEOVA nanda bũmb nins fãa d sẽn maand n waoogd-a wã. Sẽn yaa bũmb ning fãa la d maand a yʋʋrã pẽgr yĩnga, baa yaa bõn-kɩdga, a getame la a ‘kɩlld a tʋbr n wʋmdẽ.’ (Mal. 3:16) Wala makre, d gom gom-bil a ye yelle. D pʋt-a-la naoor ka tɛka. Yaa gom-bil ning sẽn yaa “ãmiina” wã. A Zeova nanda baa gom-bi-kãnga bɩ? N-ye! Bõe yĩnga? D reng n ges “ãmiina” wã sẽn dat n yɛɛlga, la sasa nins wẽn-sakdb sẽn pʋd gom-bi-kãngã, tɩ b gomd rẽ yell Biiblã pʋgẽ.

‘BƖ NEBÃ FÃA YEEL TƖ ÃMIINA’

Ebre gom-bil ning b sẽn lebg ne moor tɩ “ãmiina” wã võorã yaa “bɩ yɩ woto,” wall “woto bal kɛpɩ.” Gom-bi-kãngã yita ebre wã gom-bil a to pʋgẽ, tɩ yẽ soabã rat n yeel tɩ “yɩ sɩd soaba,” wall “yɩ ned b sẽn tõe n teege.” Bʋʋd sasa, b ra mi n pʋta gom-bi-kãnga. Ned sã n da wẽene, a ra segd n yeelame tɩ “ãmiina,” n wilg t’a sẽn yeelã yaa sɩda, la t’a na n saka a wẽenegã sẽn na n wa ne biis ninsã fãa. (Sõd. 5:22) A sã n yeel tɩ “ãmiina” nebã taoore, kɩtdame t’a neẽ t’a segd n modgame n sɩd pids a sẽn pʋlmã.—Nee. 5:13.

Tõod sak 27 wã wilgda sasa a ye Israyɛll nebã fãa sẽn da tog n naag taab n yeel tɩ “ãmiina” n yɩlme. Kãabg tẽngã kõom poore, b ra segd n tɩ tigma taab Eball tãngã ne Gerizim tãngã sʋka, n kelg tõogã karengo. La pa sẽn na n kelg bal ye. B ra segd n wilgame me tɩ b saka tõogã sẽn yetã. Wãn to? Karengã sasa, b sã n wa wʋm tõogã kɩɩsg sẽn na n wa ne bi-wẽns ninsã, b segd n naaga taab n yeel tɩ “ãmiina.” (Tõo. 27:15-26) Tags-y n ges-y neb tus ka tɛka, pagb la rap ne kamb sẽn naag taab n zẽk b koees n yeel tɩ “ãmiina.” (Zoz. 8:30-35) Sãmbg kae tɩ b pa tol n yĩm b sẽn yeel baraarã ye. B sɩd tũu b sẽn yeelã, bala, Biiblã yeelame: “Israyɛll nebã saka Sẽn-Ka-Saabo, a Zozoe vɩɩmã wakate, la nin-kẽemb nins sẽn dag n be ne a Zozoe wã vɩɩm wakate, la b sẽn da ket n tẽr Sẽn-Ka-Saab sẽn maan bũmb nins fãa n kõ Israyɛll nebã wakate.”—Zoz. 24:31.

A Zeezi me ra mi n yeelame tɩ “ãmiina,” n na n wilg tɩ gomd a sẽn yeel sɩd yaa sɩda. La a sẽn da maand to-to wã yɩɩ toor fasɩ ne nebã sẽn da minim n maandẽ wã. Pa ned gomd poor la a Zeezi ra yet tɩ “ãmiina” ye. Yẽ mengã sã n da na n mi n togs gomde, a rengd n yeelame tɩ “ãmiina,” n na n wilg t’a sẽn yetã sɩd yaa sɩda. (B lebg-a-la  moorã pʋgẽ tɩ “sɩda,” wall “sɩd-sɩda.”) Wakat ninga, a yeta “ãmiina” wã n yɩlme. (Mat. 5:18; Zã 1:51) Woto ra yaa sẽn na n kɩt t’a kɛlgdbã bas b yam t’a sẽn yetã yaa sɩda. A Zeezi ra tõe n goma ne bas-m-yam a woto, bala yẽ la Wẽnnaam yãk t’a na n kɩt t’a pʋlemsã fãa pidsi.—2 Kor. 1:20; Vẽn. 3:14.

‘NEBÃ FÃA YEELAME: ÃMIINA! LA BÃMB PẼGA SẼN-KA-SAABO’

Israyɛll nebã sã n da togs gomd n pẽg a Zeova, wall b pʋʋsg fãa poore, b ra wae n yetame tɩ “ãmiina.” (Nee. 8:6; Yɩɩn. 41:14) B sã n da kelg pʋʋsg n sa n yeel tɩ “ãmiina,” wilgdame tɩ b saka bũmb nins fãa b sẽn wʋm pʋʋsgã pʋgẽ wã. Woto kɩtame tɩ sẽn kelg-b pʋʋsgã fãa paam n kẽes b toog n waoog a Zeova noor a yembre, hal tɩ be yamleoogo. B maana woto wakat ning rĩm a Davɩɩd sẽn na n tall kãabg kolgã n wa Zerizalɛmmã. B tol n maana kibs menga. Baraarã, a Davɩɩd yɩɩl n pẽga a Zeova ne a sũur fãa zãma wã taoore. Yɩɩllã yɩɩ wa pʋʋsgo. A sẽn yeelã bee 1 Kibay 16:8-36. A goamã kẽe sẽn da be-b be wã hal sõma. Biiblã pʋd n wilgame tɩ nebã fãa yeelame tɩ ãmiina, la tɩ b “pẽga Sẽn-Ka-Saabo.” Hakɩɩka, b sẽn paam n naag taab noor a ye n leok woto wã yɩ-b-la noog wʋsgo.

Pipi kiris-nebã me sã n da wa pẽgd a Zeova, b ra wae n yetame tɩ “ãmiina.” Biibl-gʋlsdb kẽer pʋda “ãmiina” wã naoor wʋsg b lɛta-rãmbã pʋsẽ. (Rom. 1:25; 16:27; 1 Pɩy. 4:11) Vẽnegr sebrã pʋgẽ menga, b gomda malɛgs sẽn be saasẽ n waoogd a Zeova n yetẽ yaa: ‘Ãmiina! Haleluya!’ (Vẽn. 19:1, 4) Pipi kiris-nebã tigissã sasa me, b ra wae n yetame tɩ “ãmiina,” pʋʋsg fãa poore. (1 Kor. 14:16) La pa gomd b sẽn da yet woto bal ye.

D SẼN YET TƖ “ÃMIINA” WÃ YÕODO

D sẽn gom a Zeova nin-buiidã sẽn da nong n pʋt “ãmiina” wã sasa ninsã, kɩtame tɩ d ne vẽeneg tɩ pʋʋsg poore, togame tɩ d sɩd yeel tɩ “ãmiina.” D sã n yeel woto d mengã pʋʋsg poore, d wilgdame tɩ d sẽn yeelã sɩd yita d sũurẽ. D sã n kelg pʋʋsg n sa, n zẽk d koɛɛg n yeel tɩ “ãmiina,”  wall d yeel d sũurẽ, wilgdame tɩ d saka b sẽn yeel pʋʋsgã pʋgẽ wã. Ad bũmb a taab me sẽn kɩt tɩ d sẽn yet tɩ “ãmiina” wã tar yõodo.

Sõngdame tɩ d gũusd neer pʋʋsg fãa sasa. Pʋʋsgã naaga bũmb nins d sẽn maand n waoogd a Zeova wã. La pa d sẽn yet pʋʋsgã sasa wã bal n tar yõod ye. D manesmã me tara yõod wʋsgo. D sẽn dat tɩ pʋʋsg fãa poor bɩ d tõog yeel tɩ “ãmiina” ne d sũur fãa wã, kɩtame tɩ d sã n wa kelgdẽ bɩ d gũusd neer sẽn na yɩl n tall manesem sẽn segde, la d kelgd sõma.

Sõngdame tɩ d waoogd Wẽnnaam noor a ye. Ned sã n lʋɩ d taoor n pʋʋsdẽ, d fãa sẽn naag taab n kelgdẽ wã yaa bõn-yɛnga. (Tʋʋ. 1:14; 12:5) D sã n naag taab noor a ye n yeel tɩ “ãmiina” pʋʋsgã poor me, sõngdame tɩ tõnd ne d tẽed-n-taasã maneg n yɩ yam a yembre. D sã n naag taab n yeel tɩ “ãmiina,” d yeelame tɩ yi wall d yeela d sũurẽ me, tõe n kɩtame t’a Zeova reeg pʋʋsgã sẽn yaa d fãa yʋʋr yĩngã.

D sẽn yet tɩ “ãmiina” wã, d paamd n naagd n pẽgda a Zeova

D naagdame n pẽgd a Zeova. A Zeova gũusd n geta baa bõn-kɩds nins d sẽn maand a tũudmã pʋgẽ wã. (Luk 21:2, 3) A mii bũmb ning sẽn kɩt tɩ d maand bõn-kãensã, la sẽn be d sũurẽ wã. Baa yaa ne telefõn maasem la d kelgd tigissã, d tõe n basa d yam tɩ d sẽn yet tɩ “ãmiina” pʋʋsg fãa poorã tara yõod a Zeova nifẽ. D naagda sẽn be-b tigsgã zĩigẽ wã n pẽgd-a.

Tõe n wõnda “ãmiina” wã yeelg pa tar yõod wʋsg ye. La a yõodã yaool n waoogame. Sebr a ye yeelame tɩ ne gom-bi-kãnga maasem, wẽn-sakdbã paamame n tõe n wilg ne b sũy fãa, tɩ b kɩsa sɩd ne bũmbu, tɩ b saka bũmbu, wall tɩ b tẽeda bũmbu. Bɩ d modg tɩ “ãmiina” fãa d sẽn na n yeel ta a Zeova yam.—Yɩɩn. 19:15.