Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 17

D sak a Zeova sõngre, n tõog n zab ne zĩn-dãmbã

D sak a Zeova sõngre, n tõog n zab ne zĩn-dãmbã

“Tõnd tara zabre, . . . ne zĩn-dãmb sẽn be saasẽ.”—EFƐ. 6:12.

YƖƖLL 55 Ra zoe-y bɛɛbã ye!

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Wa Efɛɛz rãmb 6:10-13 sẽn wilgdã, bõe la a Zeova maand n wilgd tõnd tɩ d yell pak-a lame, hal tɩ kengd d raoodo? Wilg-y y leoorã võore.

BŨMB a ye a Zeova sẽn maand n wilgd tõnd sẽn yaa a nin-buiidã tɩ d yell pak-a lame, hal tɩ kengd d raoodo, yaa a sẽn sõngd tõnd tɩ d tõogd n zabd ne d bɛɛbã. A Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã la tõnd bɛɛb meng-mengã. A Zeova keoogda tõnd tɩ d gũus ne-ba, la a kõt-d zab-teed sẽn na yɩl tɩ d tõog n zab ne-ba. (Karm-y Efɛɛz rãmb 6:10-13.) D sã n sak a Zeova sõngrã, la d teeg-a zãng-zãnga, d na n tõog n zaba ne Sʋɩtãanã. Tõnd me tõe n basa d yam wa a Polle. Ad a sẽn yeele: “Wẽnnaam sã n be ne tõndo, ãnda n tõe n zab ne tõnd n tõoge?”—Rom. 8:31.

2. Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

2 D sẽn yaa kiris-neb hakɩɩkã, d pa rat n bas t’a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã yel-maandɩ wã yell pak-d ye. Sẽn pak tõnd n yɩɩdã yaa d mao wakat fãa n bao n bãng a Zeova n paase, la d tũ-a. (Yɩɩn. 25:5) La d segd n bãnga bũmb kẽer a Sʋɩtãan sẽn maande. Bõe yĩnga? Sẽn na yɩl t’a ra wa tõog-d ye. (2 Kor. 2:11; notã.) Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa bũmb a ye a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã sẽn wae n tũnugd ne n belgd nebã. D na n yãa d sẽn tõe n maan to-to me, n zab ne-b n tõoge.

ZĨN-DÃMBÃ SẼN BELGD NEBÃ TO-TO

3-4. a) Bõe la d sẽn boond tɩ zĩn-dãmb yɛlã? b) Hal sẽn ta zĩ-bʋg la nebã tẽed zĩn-dãmbã yɛlã?

3 Bũmb a ye a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã sẽn nong n tũnugd ne n belgd nebã yaa zĩn-dãmbã yɛlã. Sẽn maand-b zĩn-dãmb yɛlã yetame tɩ bãmb tara tõog neb a taabã sẽn pa  tare, la b mi bũmb kẽer nebã sẽn pa mi. Wala makre, kẽer yetame tɩ ne bagrã la astorolozi wã maasem, b tõe n bãnga sẽn wat beoogo. Sãnda me maanda wa b gomda ne sẽn ki-bã. Neb kẽer me maanda sõodo, la b maand b taab tɩto. *

4 Hal sẽn ta zĩ-bʋg la nebã tẽed zĩn-dãmbã yɛlã? Ameriklatin ne Karayiib tẽns 18 pʋgẽ, b sogsa neba, n mik tɩ b tãab fãa sʋka, nin-yend n tẽed bagbã la tɩtã rãmba, la tɩ b fãa la bal tẽedame tɩ b tõe n goma ne sẽn ki-bã la zĩn-dãmbã. B maana a buud me Afirik tẽns 18 pʋgẽ, n mik tɩ sẽn yɩɩd pʋɩ-sʋkã fãa tẽeda bagrã la tɩtã. Togs sɩdã, sẽn yaa tẽng ning fãa la d be, d segd n gũusda wakat fãa, n da wa kẽ zĩn-dãmb yɛlẽ ye. Sɩd me, a Sʋɩtãan maanda a sẽn tõe fãa n na n belg “dũniyã fãa” nebã.—Vẽn. 12:9.

5. A Zeova tagsg yaa wãn ne zĩn-dãmbã yɛlã?

5 A Zeova yaa “Wẽnnaam sẽn so sɩda.” (Yɩɩn. 31:6) Woto wã, a tagsg yaa wãn ne zĩn-dãmbã yɛlã? Yaa bũmb a sẽn kisi! A ra yeela Israyɛll nebã yaa: “Bɩ b ra yãnd ned baa a yembr yãmb sʋkã sẽn dɩk a bi-ribl bɩ a bi-pugl n kɩt tɩ b yõog bugum ye. Bɩ b ra yãnd ned baa a yembr sẽn yaa tɩɩm soaba, kinkir baga, wall ned sẽn togsd beoog yelle, bɩ ned sẽn maand sõod tʋʋmã, wall baga, bɩ tɩɩm soaba, wall ned sẽn gomd ne zĩn-dãmba, bɩ ned sẽn boond kɩɩms ye. Ned ning fãa sẽn maand woto yaa yel-beed Sẽn-Ka-Saab nifẽ.” (Tõo. 18:10-12) Kiris-nebã pa tũud tõogã a Zeova sẽn da kõ Israyɛll nebã ye. La baa ne rẽ, d miime t’a tagsg sẽn yaa a soab zĩn-dãmbã yɛl zugã pa toeem ye.—Mal. 3:6.

6. a) Wãn to la a Sʋɩtãan tũnugd ne zĩn-dãmbã yɛl n maand nebã wẽnga? b) Bõe la Koɛɛg soab 9:5 wã yet sẽn ki-bã wɛɛngẽ?

6 A Zeova keoogda tõnd tɩ d gũus d mens ne zĩn-dãmbã yɛlã, bala a miime t’a Sʋɩtãan tũnugda ne rẽ n maand nebã wẽnga. A tũnugda ne rẽ n yelgd ziri buud toor-toore, wala makre, tɩ sẽn ki-bã tɩ vɩɩ zĩig a to. (Karm-y Koɛɛg soab 9:5.) A Sʋɩtãan tũnugda ne zĩn-dãmbã yɛl me n maneg n kẽesd nebã rabeem la a belgd-ba, tɩ b pa tõe n paam zood ne a Zeova ye. A raabã yaa tɩ nebã bas a Zeova teegre, n teeg zĩn-dãmbã.

D SẼN TÕE N MAANE, TƖ ZĨN-DÃMBÃ RA TÕOG N BELG-DO

7. Bõe la a Zeova wilgd tõndo?

7 Wa d sẽn zoe n yeelã, a Zeova wilgda tõnd bũmb nins d sẽn segd n bãng sẽn na yɩl t’a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã ra tõog n belg-dã. Bɩ d ges bũmb a wãn d sẽn tõe n maane, n tõog n zab ne a Sʋɩtãan la zĩn-dãmbã.

8. a) Bõe n tõe n sõng tõnd n tɩ yɩɩda, tɩ zĩn-dãmbã ra tõog n belg-do? b) Wãn to la Yɩɩn-sõamyã 146:4 wilgd t’a Sʋɩtãan sẽn kɩt tɩ nebã tẽed sẽn ki-bã wɛɛngẽ wã yaa ziri?

8 Karemd-y Biiblã la y bʋgsd y sẽn karemdã zugu. Rẽnda n yaa bũmb ning sẽn tõe n sõng tõnd n tɩ yɩɩd tɩ d ra tẽ ziri nins zĩn-dãmbã sẽn yelgdã. Wa sʋʋg sẽn dɩt sõma sẽn tõe n pasg bũmb tɩ b yã sẽn be a pʋgẽ wã, Wẽnnaam Gomdã me sẽn yaa wa sʋʋgã pukda a Sʋɩtãan ziri wã. (Efɛ. 6:17) Wala makre, Wẽnnaam Gomdã sõngda  tõnd tɩ d bãng tɩ b sẽn yet tɩ sẽn ki-bã tõe n goma ne sẽn vɩ-bã yaa ziri fasɩ. Wẽnnaam Sebr ning sẽn yi yʋʋmd 1983 pʋgẽ, Yɩɩn-sõamyã 146:4 yetame: “Bãmb na n maana yõore, n leb n leb tẽngã tomẽ. Baraar bala, bãmb tagsg na n sɛɛme.” Biiblã le tẽegda tõnd me tɩ yaa Wẽnnaam bal n tõe n sɩd togs sẽn wat beoogo. (Eza. 45:21; 46:10) D sã n karemd Biiblã wakat fãa, la d bʋgsd d sẽn karemdã zugu, d na n tõog n bãng n kisga ziri nins zĩn-dãmbã sẽn dat tɩ d tẽ wã, la d zãag d mens ne rẽ.

9. Wilg-y bũmb kẽer d sẽn pa maande, sẽn yaa zĩn-dãmb yɛlã yĩnga.

9 Zãag-y y meng fasɩ ne zĩn-dãmbã yɛlã. Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d pa na n saag n maan bũmb ning fãa sẽn yaa zĩn-dãmb yɛl ye. Wala makre, d pa na n kẽng kinkir-bag wall bag nengẽ, wall d bao n na n gom ne sẽn ki-bã ye. Wa d sẽn yã sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, d zãagda d mens ne kʋyã la rog-n-migs a taab b sẽn maand ned kũum poore, b sẽn tẽed t’a soabã tɩ vɩɩ zĩig a to wã yĩngã. D pa tũnugd ne astorolozi wã, wall bagr buud a taab n na n bao n bãng sẽn wat beoog ye. (Eza. 8:19, 20) D miime tɩ bõn-kãensã fãa wãada neda, la tɩ tõe n kɩtame t’a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã paam tõnd nana-nana.

D rɩk pipi kiris-nebã togs-n-taare, n lob wall d yõog bũmb ning fãa d sẽn tare, tɩ tõe n kẽes-d zĩn-dãmb yɛlẽ, la d zãag d mens ne reem buud fãa sẽn naag ne zĩn-dãmbã yɛlã (Ges-y sull 10-12)

10-11. a) Pipi kiris-nebã wakatã, bõe la neb kẽer maan-yã, b sẽn wa n bãng a Zeova wã? b) Wa sẽn zems ne 1 Korẽnt rãmb 10:21 wã, bõe yĩng tɩ d segd n dɩk pipi kiris-nebã togs-n-taare, la wãn to la d tõe n maan dẽ?

10 Lob-y wall y yõog bũmb nins fãa yãmb sẽn tare, tɩ tõe n kẽes-y zĩn-dãmbã yɛlẽ. Pipi kiris-nebã wakatã, Efɛɛz neb kẽer ra maanda zĩn-dãmb yɛla. La b sẽn wa n bãng a Zeova wã, b bãngame tɩ yaa tɩlɛ tɩ b maan bũmbu. Ad Biiblã sẽn yete: “Neb nins sẽn da tar tɩt n maand yel-soalmã wʋsg talla b sɛbã n wa naag taab n yõog bugum nebã fãa taoore.” (Tʋʋ. 19:19) Nin-kãensã maana b sẽn tõe fãa n na n zãag b mens fasɩ ne zĩn- dãmbã. B tɩtã sɛb b sẽn yõogã ligd ra yaa wʋsgo. La ne rẽ fãa, b pa sak n dɩk n kõ neb wall b koos ye. B yõogame. B pa ges b sɛbã ligdã toolem ye. Sẽn da pak-bã yaa b we n ta a Zeova yam.

11 Wãn to la d tõe n tũ b mak-sõngã? Sẽn yaa bũmb ning fãa la d tara, tɩ tõe n kẽes-d zĩn-dãmb yɛlẽ, d segd n lobame wall d yõoge. Tõe tɩ yaa nug-bĩng bɩ zũuri, zʋya, tɩ-gãnã, wall bũmb a taab nebã sẽn tare, n yetẽ tɩ yaa sẽn na n kogl b mense.—Karm-y 1 Korẽnt rãmb 10:21.

12. Bũmb nins d sẽn maand n kokd pemsmã wɛɛngẽ, bõe la d segd n sok d menga?

12 Tags-y neer n ges y sẽn maand bũmb nins n kokd pemsmã. Sok-y y meng yaa: ‘M karemda sɛb bɩ zʋrno-rãmb sẽn gomd zĩn-dãmb yell bɩ? M kẽeda ẽntɛrnetã pʋgẽ n get zĩn-dãmb yɛl bɩ? La mizik nins m sẽn kelgdã, la filim-dãmbã ne bũmb nins m sẽn get tele wã pʋgẽ wã, pa rẽ bɩ ze-video nins m sẽn nong n tãoodẽ wã yẽ? B wilgda vãmpiir-dãmba, kɩɩms wall yɛl sẽn wõnd woto bɩ? Rẽ yĩnga, b maandame tɩ nebã getẽ tɩ tɩtã maanego, wall kãab ned wẽnga, pa rẽ bɩ f maan-a tɩɩm yaa wa reem bũmbu, la tɩ pa tolg n yaa wẽng bɩ?’ Pa reem bɩ filim buud fãa sẽn togsd soalem wall kibay sẽn pa sɩda, n naag ne zĩn-dãmb yɛl ye. Y sã n wa bʋgsd n na n ges y sẽn maand n kokd pemsmã, bɩ y mao tɩ y sẽn na n yãk b rãmbã sõng-y tɩ y tõog n kell n zãag y meng ne bũmb ning fãa a Zeova sẽn kisi. D rat n maana d sẽn tõe fãa, n “kell n tall sũur-kaset sẽn yaa yɩlemd Wẽnnaam taoore.”—Tʋʋ. 24:16. *

13. D rat n gũusame n da wa maan bõe?

 13 D ra togsd kibay zĩn-dãmbã zug ye. Rẽ wɛɛngẽ, d segd n tũu a Zeezi mak-sõngã. (1 Pɩy. 2:21) Nand t’a wa tẽngã zugu, a ra bee saasẽ. Dẽnd a mii bũmb wʋsg a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã zugu. La a ra pa togsd kibay, n na n wilg b sẽn da maan ye. A Zeezi ra rat n sõnga nebã tɩ b bãng a Zeova. Pa a Sʋɩtãan la a ra rat tɩ b bãng ye. D segd n dɩka a Zeezi togs-n-taare, n da wa yelgd kibay zĩn-dãmbã zug ye. D pʋd n dat n wilgda ne d no-goamã tɩ ‘gom-nood n kɛɛd tõnd sũurẽ wã,’ rat n yeel tɩ sɩdã pida d sũurã.—Yɩɩn. 45:2.

D pa tar bʋʋm n na n zoe zĩn-dãmbã ye. A Zeova ne a Zeezi la malɛgsã pãng yɩɩda zĩn-dãmbã hal zĩig sẽn zãre (Ges-y sull 14-15) *

14-15. a) Bõe yĩng tɩ d pa segd n zoe zĩn-dãmbã tɩ loog noore? b) Bõe n wilgd t’a Zeova kogenda a nin-buiidã rũndã-rũndã?

14 Ra zoe-y zĩn-dãmbã tɩ loog noor ye. Dũni-kãnga pʋgẽ, yel-beed tõe n paama d fãa. Ned tõe n maana agsɩdã, wall a tiig n lʋɩ bãaga, pa rẽ bɩ n maan kaalem menga. La d pa segd n tags tɩ yaa zĩn-dãmbã yell ye. Biiblã yeelame tɩ “yel-lingdem” tõe n paama ned buud fãa. (Koɛ. 9:11, Traduction du monde nouveau) A Zeova wilgame t’a pãng yɩɩda zĩn-dãmbã hal zĩig sẽn zãre. Wala makre, a pa bas t’a Sʋɩtãan kʋ a Zoob ye. (Zoob 2:6) A Moyiiz wakatẽ wã me, a Zeova wilgame tɩ Ezipt tɩtã rãmb pa tõe n gees ne yẽ ye. (Yik. 8:14; 9:11) A Zeezi sẽn vʋʋg n leb saasẽ wã poore, a Zeova wa n kõ-a-la tõog a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã zugu, t’a rig-b tɩ b sig tẽngã zugu. Ka la bilfu, b na n lob-b-la bog-zulungã pʋgẽ, tɩ b pa le tõe n maan ned baa a ye wẽng ye.—Vẽn. 12:9; 20:2, 3.

15 D tara kaset buud toor-toor sẽn wilgd t’a Zeova kogenda a nin-buiidã rũndã-rũndã. Tags-y n ges-y: D moonda koɛɛgã dũniyã gill zugu, la d sõngd nebã tɩ b bãngd sɩdã. (Mat. 28:19, 20) Woto pukda a Sʋɩtãan tʋʋm-wẽnsã. Yaa vẽeneg t’a Sʋɩtãan sã n da tõe n gɩdg d tʋʋmdã, a ra na n gɩdg-a lame. La a pa tõe ye. Dẽnd d pa segd n zoe zĩn-dãmbã tɩ loog noor ye. D miime t’a Zeova “geta dũniyã fãa gilli, n na n sõng neb nins sẽn nong bãmb ne b sũyã fãa wã.” (2 Kib. 16:9) D sã n kell n maan sɩd  ne a Zeova, bũmb kae zĩn-dãmbã sẽn tõe n maan tõndo, t’a Zeova pa tar a tɩɩm ye.

NEB NINS SẼN SAKD A ZEOVA SÕNGRÃ PAAMDA BARKA

16-17. Togs-y kibar sẽn wilgd tɩ yɩl n tõog n zab ne zĩn-dãmbã, yaa tɩlɛ tɩ d tall raoodo.

16 Yaa tɩlɛ tɩ d tall raood n tõog n zab ne zĩn-dãmbã, sẽn yɩɩd fãa d zakã rãmb wall d zo-rãmb sẽn dat d neer sã n tagsdẽ tɩ d sã n pa naag-b n maan zĩn-dãmbã yɛla, bũmb n na n maan-do. La d sã n tall raood woto, a Zeova na n ning-d-la barka. Gãna saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Erika kibar wilgda rẽ. A sɩnga Biiblã zãmsg t’a tar yʋʋm 21. A ba wã yaa tɩɩm soaba. A ra minim n kʋʋda rũms maand n kõt a yaab-rãmbã, n da rat t’a Erika naagd n wãbd nemdã. La a Erika zãgsame. Rẽ n so t’a zakã rãmb ra getẽ t’a paoogda b yaab-rãmbã. B ra tẽedame tɩ na n kɩtame tɩ b yaab-rãmbã lobg-b gãeemse, la bãas a taaba.

17 A Erika zakã rãmb wa n dat n modg-a lame t’a tũ b rog-n-mikã, la a zãgsame, baa ne sẽn yɩ tɩlɛ t’a yi n bas zakã. La a Zeova Kaset rãmb n sak n deeg-a b zakẽ. Dẽnd a Zeova sɩd ning-a-la barka, t’a paam tẽed-n-taas sẽn lebg wa a zak rãmba. (Mark 10:29, 30) Baa ne a zakã rãmb sẽn yiis-a buudu, la b rɩk a teedã fãa yõogã, a kell n maana sɩd ne a Zeova. A reega lisgu, n yaa wakat fãa so-pakd masã. A pa le zoet zĩn-dãmbã ye. Ad a sẽn yeele: “M pʋʋsda a Zeova daar fãa n kotẽ t’a sõng m zakã rãmb tɩ b paam n bãng yẽ sẽn yaa Wẽnnaam sẽn yaa nonglmã sõma, n paam lohorem ning a tũudmã sẽn wat ne wã.”

18. D sã n teeg a Zeova, bark bʋs la d paamda?

18 Yaa sɩd tɩ pa tõnd fãa n na n paam makr a woto buud d tẽebã yĩng ye. La yaa tɩlɛ tɩ d fãa zab ne zĩn-dãmbã, la d teeg a Zeova. D sã n maand woto, d na n paama bark ka tɛka, la a Sʋɩtãan me pa na n tõog n belg-d ye. D pa na n zoet zĩn-dãmbã me tɩ loog noor ye. La sẽn yɩɩda, d na n tõog n paasa tõnd ne a Zeova zoodã pãnga. Karen-biig a Zak ra yeelame: “Sulg-y y mens n sak Wẽnnaam, la y kɩɩs Sʋɩtãanã, t’a na n zoe n basa yãmba. Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb me na kolg yãmba.”—Zak 4:7, 8.

YƖƖLL 150 Bao Wẽnnaam n paam fãagre

^ sull 5 A Zeova sẽn nong tõndã, a keoogda tõnd tɩ d gũus ne zĩn-dãmbã la a wilgd b sẽn tõe n maan-d wẽng ningã. Wãn to la zĩn-dãmbã maand n belgd nebã? Bõe la d tõe n maan tɩ zĩn-dãmbã ra tõog n belg-do? Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa a Zeova sẽn sõngd tõnd to-to, sẽn na yɩl tɩ zĩn-dãmbã ra tõog-d ye.

^ sull 3 GOMDÃ VÕORE: B sã n yeel tɩ zĩn-dãmb yɛla, yaa bũmb nins fãa nebã sẽn tẽed wall b sẽn maande, tɩ kẽesd-b zĩn-dãmbã yɛl pʋgẽ wã. Wala makre, nebã sẽn tẽed tɩ ned kũum poore, a tara sɩɩg sẽn ket n vɩ, la tɩ tɩtã rãmb tõe n kɩtame tɩ sẽn ki-bã gom ne sẽn vɩ-bã. Bagbã, sẽn maand-b sõodã, la sẽn togsd-b beoog yellã sẽn maandã fãa yaa zĩn-dãmb yɛla. Sõs-kãnga pʋgẽ, d sã n gomd tɩtã maaneg yelle, yaa bũmb nins fãa sẽn tũud ne zĩn-dãmbã sõngrã. Wala makre, kẽer maanda b taab tɩto, tɩ sãnda kãabd b taabã wẽng ne zĩn-dãmbã sõngre, wall b yetẽ tɩ b tõeeme tɩ ned b sẽn maan tɩɩm paam a menga. Pa bũmb nins neb kẽer sẽn maand n deemdẽ, tɩ wõnd yaa yel-soalmã la d sẽn gomdã ye.

^ sull 12 Reemã la pemsmã kokr wɛɛngẽ, kãsem-dãmbã pa tar sor n na n lugl noy ye. Yaa kiris-ned fãa n segd n bas t’a sũur-kasetã sẽn paam kiblg ne Biiblã maasmã sõng-a t’a bãng n yãk a sẽn na n karme, bɩ n gese, wall ze-video nins a sẽn na n tão. Zak soab sẽn tar yam maanda a sẽn tõe, t’a zakã rãmb sẽn maand bũmb nins n kokd pemsmã zemsd ne Biiblã sẽn yetã.—Kẽ-y jw.org® pʋgẽ, n karem sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “A Zeova Kaset rãmbã gɩdgame tɩ b ra ges filim kẽere, bɩ b ra karem sɛb wall b kelg mizik kẽer bɩ?” Y sã n kẽ bɩ y kilik KIBAY TÕND ZUGU > SOGSG NEBÃ SẼN WAE N SOKDẼ.

^ sull 54 FOTÃ BILGRI: Makda a Zeezi sẽn yaa d Rĩm sẽn tar pãn-kãseng n be saasẽ, n yaa Wẽnnaam malɛgsã taoor soabã. A Zeova naamã geer la sẽn be yĩngrã.