Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 26

D sõng d taabã, b sã n wa maand yɩɩr wʋsg b zu-loees yĩnga

D sõng d taabã, b sã n wa maand yɩɩr wʋsg b zu-loees yĩnga

“Bɩ y fãa tall yam a yembre, n kʋmd taaba, n tar saam-biir nonglem, n zoet taab nimbãaneg la y tar sik-m-menga.”—1 PƖY. 3:8.

YƖƖLL 107 D tall nonglem wa a Zeova

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Wãn to la d tõe n dɩk d Ba a Zeova sẽn nong-dã togs-n-taare?

A ZEOVA nonga tõnd hal wʋsgo. (Zã 3:16) D rat n dɩka d Ba wã sẽn nong-dã togs-n-taare. Rẽ n so tɩ d maood wa d sẽn tõe, n kʋmd nebã fãa, sẽn tɩ yɩɩd fãa, “neb nins sẽn kĩ ne tõnd tẽebã pʋgẽ wã,” la d wilgd-b “saam-biir nonglem,” la d zoet b nimbãanega. (1 Pɩy. 3:8; Gal. 6:10) D tẽed-n-taag sã n maood ne zu-loees hal tɩ yaa yɩɩr wʋsg ne-a, d rata ne d sũur fãa n sõng-a.

2. Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

2 Ned ning fãa sẽn dat n yɩ a Zeova zakã ned na n paama zu-loees sẽn wat ne yɩɩr wʋsgo. (Mark 10:29, 30) Dũni-kãngã sɛɛbã sẽn tar kolgrã me, sãmbg kae tɩ zu-loeesã na n maneg n paasdame. Wãn to la d tõe n sõng taaba? Bɩ d gom a Lot ne a Zoob la a Naomi yelle, n ges yam ning d sẽn tõe n dɩk b ned kam fãa kibar pʋgẽ. D na n yãa zu-loees kẽer d tẽed-n-taas sẽn maood ne, la d ges d sẽn tõe n maan to-to n sõng-ba.

D TALL SŨ-MAR NE-BA

3. Wa 2 Pɩyɛɛr 2:7, 8 sẽn wilgdã, bõe la a Lot yãk yam n maan tɩ pa yɩ sõma, la waa ne bõe?

3 A Lot sẽn yik ne a zakã rãmb n na n tɩ vɩɩmd Sodommã, pa yɩ yam-yãkr sẽn yaa sõma ye. Bala, tẽngã nebã ra yaa nin-yoaadb meng-menga. (Karm-y 2 Pɩyɛɛr 2:7, 8.) Zĩigã ra sakda kood la gʋʋlg sõma, la a Lot ne a zakã rãmb sẽn yik n kẽng be wã, b paama zu-loees wʋsgo. (Sɩng. 13:8-13; 14:12) Wõnda a Lot pagã wa n nonga tẽngã wall tẽngã neb kẽer wʋsgo, hal n wa baas n kɩɩs a Zeova. A Zeova sẽn wa n kɩt tɩ saagã ni bugum ne kidbr n na n sãam tẽngã, a Lot pagã paa yellã pʋgẽ. Tẽeg-y-yã a Lot kom-pugli a yiibã me yelle. B ra rɩk-b lame n kõ Sodom tẽngã rap a yiib tɩ b na n kẽ kãadem, la rap a yiibã kii tẽngã sãoong sasa. A Lot bõna a zakã la a paoongã fãa, t’a pagã me ki. (Sɩng. 19:12-14, 17, 26) Yaa vẽeneg t’a pagã kũumã n nams-a n tɩ yɩɩda. La a Lot zu-loeesã pʋgẽ, a Zeova yãka yam n pa na n le maan sũ-mar ne-a bɩ? Ayo.

A Zeova zoee a Lot ne a zakã rãmb nimbãanega, n tʋm malɛgs tɩ b tɩ sõng-b tɩ b põse (Ges-y sull 4)

4. Wãn to la a Zeova maan sũ-mar ne a Lote? (Ges-y sebrã pipi neng fotã.)

4 Baa ne sẽn yaa a Lot n yãk yam n na n tɩ zĩnd Sodommã, a Zeova zoee yẽ ne a zakã rãmb nimbãanega, n tʋm malɛgs tɩ b na n tɩ sõng-b tɩ b põse. Malɛgsã ra pẽdgd-b lame tɩ b zoe n yi Sodom tao-tao, la ne rẽ fãa, a Lot “dag n ka maand tao-tao ye.” Yɩɩ tɩlɛ tɩ malɛgsã gãd yẽ ne a zakã rãmb nusi, n tɛ-b tɩ b yi tẽngã. (Sɩng. 19:15, 16) Rẽ poore, b yeel-b lame tɩ b zoe n kẽng tãmsã sʋka. La a Lot pa sak a Zeova sẽn yeelã ye. A pʋd n kosame n na n zoe n kẽng tẽng sẽn pẽ. (Sɩng. 19:17-20) A Zeova talla sũ-mare, n kelg-a, la a sak t’a na n kẽng a sẽn yetẽ wã. La a Lot wa n zoeta rabeem n pa rat n zĩnd tẽn-kãng pʋgẽ ye. A yikame n kẽng tãmsã sʋka, zĩig ning a Zeova sẽn da pĩnd n yeel-a t’a kẽngã. (Sɩng. 19:30) Ad a Zeova sɩd maana sũ-mar wʋsg ne-a! Wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare?

5-6. Wãn to la d tõe n tũ 1 Tesalonik rãmb 5:14 sẽn yetã, n dɩk Wẽnnaam togs-n-taare?

5 Wa a Lote, d tẽed-n-taag me tõe n yãka yam tɩ pa yɩ sõma, n paam zu-loeese. Sã n wa yaa woto, d manesem na n yɩɩ wãna? Tõe tɩ d na n dat n yeel-a lame t’a kẽebda a sẽn bʋdã. (Gal. 6:7) Baa yaa sɩda, sẽn yaa sõma n yɩɩda, yaa d sẽn na n sõng-a, wa a Zeova sẽn sõng a Lotã. Wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare?

6 A Zeova sẽn tʋm malɛgsã, pa sẽn na yɩl tɩ b tɩ keoog a Lot bal ye. Yaa sẽn na yɩl me tɩ b sõng yẽ ne a zakã rãmb tɩ b põs Sodom sãoongã. Woto me, tõe n yɩɩ tɩlɛ tɩ d keoog d tẽed-n-taaga, d sã n yã t’a maand bũmb sẽn tõe n wa ne yell n kõ-a. La tõe tɩ bũmb a to me la d tõe n maan n sõng-a. Baa a pa tũ Biiblã saglsã b sẽn kõ-a wã tao-tao, d segd n maana sũ-mar ne-a. D rɩk malɛgs a yiibã togs-n-taare. D ra koms raoodo, n daag-a n bas ye. D kell n bao d sẽn tõe n maan tɩ sɩd sõng-a. (1 Zã 3:18) Tõe tɩ yɩ tɩlɛ tɩ d sõng-a t’a tũ saglsã b sẽn kõ-a wã, tɩ yaa wa d sẽn gãd a nug n tɛt-a.—Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:14.

7. Wãn to la d tõe n dɩk a Zeova togs-n-taare?

7 A Zeova ra tõe n geta a Lot kongrã n tɩ yɩɩda. La a pa maan woto ye. A wa n vẽnega tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr t’a yeel meng t’a Lot yaa nin-tɩrga. D sẽn paam t’a Zeova kõt tõnd sugr d kongrã yĩngã pa noom-d wʋsg sɩda? (Yɩɩn. 130:3) Tõnd me tõe n dɩka a Zeova togs-n-taar bɩ? N-ye! D sã n get d tẽed-n-taasã zʋg-sõma wã n tɩ yɩɩda, d na n maneg n talla sũ-mar wʋsg ne-ba. Woto, tõe n yɩɩ nana ne-b tɩ b sak tɩ d sõng-ba.

D KƲM B NIMBÃANEGA

8. D sã n kʋmd ned sẽn namsde, na n kɩtame tɩ d maan bõe?

8 A Zoob me namsa wʋsgo, la pa a yam-yãkr sẽn pa yɩ sõma yĩng ye. Yel-beed toor-toor n paam-a: A bõna a paoongã, la yʋ-noog ning a sẽn da tarã, tɩ bã-toaag me le yõk-a. Sẽn nams yẽ ne a pagã n tɩ yɩɩd yaa b kambã fãa sẽn naag taab n ki wã. Rap a tãab sẽn da yet tɩ b yaa a Zoob zo-rãmb me n wa n dõd-a. Bõe n kɩt tɩ nin-kãensã sẽn yeel tɩ b wa n na n bels-a lame wã pa zoe a nimbãanega? Ad bũmb a ye: B tika b ninã sẽn ne wã bala, n pa bao n na n wʋm yellã vɩʋʋg ye. Rẽ kɩtame tɩ b yɩ tao-tao n kao a bʋʋd kɛgre, n ning-a taale. Bõe n tõe n sõng-y tɩ y ra wa maan a buudu? Tẽegd-y tɩ yell sã n namsd neda, yaa a Zeova bal n mi yellã vɩʋʋgo. A soab sã n wa togsd yãmb a yellã, bɩ y kelg-a neere. Ra kelg-y a sẽn yetã bal ye. Modg-y me n bãng yellã sẽn namsd-a n ta zĩig ningã. Yaa rẽ poor masã la y na n bãng n kʋm y tẽed-n-taagã.

9. D sã n kʋmd ned sẽn namsde, bõe la d pa na n maane, la bõe yĩnga?

9 D sẽn kʋmd d taabã nimbãanegã, b sã n wa tar zu-loeese, d pa na n gilgd n gomd goam sẽn sãamd b yʋʋr ye. Tigingã ned sã n maand a woto, pa paasd tigingã neb zems-n-taar ye. Wãada tigingã. (Yel. 20:19; Rom. 14:19) A soab pa maand a taabã neere, a pa tags n zãage. Sẽn paase, a goamã tõe n zaba ned sẽn zoe n namsdẽ. (Yel. 12:18; Efɛ. 4:31, 32) D sã n get d taabã zʋg-sõma wã, la d tagsd n get d sẽn tõe n maan to-to n sõng-b b zu-loeesã pʋgẽ, rẽ la sõma.

Y tẽed-n-taag sã n wa ‘ka gom ne gũusgu,’ bɩ y we n maag y yĩng n kelg-a, la y gũ wakat sẽn zemse, n yeel bũmb sẽn na n bels-a (Ges-y sull 10-11) *

10. Zoob 6:2, 3 sõngda tõnd tɩ d bãng bõe?

10 Wẽnnaam Sebr ning b sẽn yiis yʋʋmd 1983 wã pʋgẽ, Zoob 6:2, 3 yetame: “Ned sã n da tõe n mak mam sũ-toogã ne m toodã fãa zɩslem, b na n mikame t’a zɩslmã yaa wʋsg n yɩɩd bĩisrã sẽn be ko-kãsengã noorã. Yaa rẽ n kɩt tɩ m ka gom ne gũusg ye.” Wakat kẽere, a Zoob “ka gom ne gũusg ye.” A meng wa n yeelame t’a lebsda a noorã poorẽ. (Zoob 42:6) Yell sã n namsd ned hal tɩ yaa yɩɩr wʋsg ne-a, a tõe n yeela bũmb n wa maand a bãngẽ, wa a Zoobe. Ned sã n gom n pa gũusi, yell sẽn sãag-a yĩnga, d manesem segd n yɩɩ wãna? D ra bao n wilg t’a goamã pa zems ye. Segdame meng tɩ d wilg tɩ d kʋmd-a lame. D tẽeg t’a Zeova ra pa rat tɩ ned baa a ye paam zu-loees ye. Dẽnd yɛl sã n wa loog d tẽed-n-taag t’a gom n pa reng n tagse, d wʋmda a võore. Baa a sã n yeel bũmb sẽn pa sɩd tõnd zugu, wall a Zeova meng zugu, d pa segd n yɩ tao-tao n yik d sũur ne-a, pa rẽ bɩ n ning-a taal ye.—Yel. 19:11.

11. Wãn to la kãsem-dãmbã tõe n dɩk a Elihu togs-n-taare?

11 Ned sã n maood ne zu-loees sẽn kɩt t’a maand yɩɩr wʋsgo, mi n yaa tɩlɛ tɩ b sõng-a ne saglse, wall b rems-a. (Gal. 6:1) Wãn to la kãsem-dãmbã na n maan rẽ? B segd n dɩka a Elihu togs-n-taare. A kʋma a Zoob nimbãanega, n maag a yĩng n kelg-a neere. (Zoob 33:6, 7) Yaa a Elihu sẽn bãng a Zoob tagsgã poor la a yaool n na n sagl-a. Kãsem-dãmbã sã n dɩk a Elihu togs-n-taare, b na n kelga sẽn namsd-a wã neere, la b bao n bãng a yellã sẽn namsd-a n ta zĩig ningã. Woto tõe n sõngame tɩ saglsã b sẽn na n kõ-a wã kẽ a sũurã.

D GOMD GOAM SẼN BELSDE

12. A Naomi sɩdã ne a kom-dibli a yiibã kaalmã maan-a-la bõe?

12 A Naomi ra yaa pag sẽn nong a Zeova, n tũud-a ne a sũur fãa. La a sɩdã ne a kom-dibli a yiibã kaalem poore, a rag n pa le rat tɩ b bool-a t’a Naomi ye. A yeelame tɩ b bool-a t’a “Maara,” sẽn dat n yeel tɩ “sũ-toogo.” (Rut 1:3, 5, 20, 21) A Naomi bi-pag a Rut zĩnda ne-a, n pa tol n bas-a a zu-loeesã sasa ye. A Rut gesame t’a Naomi paam bũmb nins sẽn da yaa tɩlɛ ne-a wã, la a ra gomd goam sẽn belsd-a me. A sẽn yeel a Naomi goam nins n na n wilg t’a nong-a-la ne a sũur fãa, la t’a na n zĩnda ne-a wã pa gom-bɛda, la yita a sũurẽ.—Rut 1:16, 17.

13. Ned pag wall a sɩd sã n maan kaalem n bas-a, bõe yĩng t’a rat sõngre?

13 D tẽed-n-taag pag wall a sɩd sã n maan kaalem n bas-a, a rata sõngre. Pag ne a sɩd yaa wa tɩɩs a yiib sẽn sɩng n yɛg taaba. Tarẽ-n-tarẽ, tɩɩs a yiibã yẽg kẽeda taab sõma. B sã n võog tɩɩg a ye, tõe n komsa tɩɩg a to wã wʋsgo. Woto me, kũumã sã n dɩk ned pag wall a sɩd n bas-a, tõe n nams-a-la wʋsg n kaoose. Saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Pola * kibar n wilgd rẽ. A sɩdã tiig n maana kaalem. Ad a sẽn yeele: “Mam vɩɩmã toeema fasɩ, tɩ m da pa tar m sẽn maand ye. M zoa meng-mengã ki n bas-m lame. M da togsd-a-la bũmb fãa. A ra bee ne maam yel-noog la yel-pakr wakate. M sã n da na n togs-a m zu-loɛɛg fãa, a kelgd-m-la neere. Yaa wa m lebga bɛka.”

Ned pag wall a sɩd sã n maan kaalem n bas-a, bõe la d tõe n maan n sõng-a? (Ges-y sull 14-15) *

14-15. Ned pag wall a sɩd sã n maan kaalem n bas-a, d maanda wãn n bels-a?

14 Ned pag wall a sɩd sã n maan kaalem n bas-a, d maanda wãn n bels-a? Ad y sẽn segd n maan pipi: Baa y sã n yɛɛsdame, wall y pa mi y sẽn na n yeel bɩ y we n gom ne-a. A Pola yeelame: “M miime tɩ f ned sã n maan kaalem, nebã pa mi b sẽn na n yeel ye. B yɛɛsda b na n wa gom tɩ pa zemse. La b sẽn na n gom la b tudgame wã n são b sẽn na n pʋd n pa gome.” Ned sẽn be sũ-sãang pʋgẽ pa baood tɩlɛ tɩ d gom gom-bɛd n na n bels-a ye. Ad a Pola sẽn paase: “Baa ned sã n yeel bal tɩ ‘f nedã kaalem sãamda m sũuri,’ belsd-m-la hal sõma.”

15 A Wilyam pagã maana kaalem sẽn zems yʋʋm a wãna. Ad a sẽn yeele: “Nebã sã n lebg n togsd bũmb kẽer m pagã sẽn maane, noom-m lame. Kɩtdame tɩ m maneg n bas m yam tɩ b ra nong-a lame la b nand-a. Goam a woto sõngda maam wʋsgo. Belsd-m lame, bala, m da nonga m pagã wʋsgo. A ra yaa m fãa-fãa.” A Biyãnka yaa pʋg-kõore. A yeelame yaa: “Ned sã n naag-m tɩ d pʋʋse, la a karem vɛrse a ye bɩ a yiib tɩ m kelge, belsd-m lame. B sã n gomd m sɩdã yelle, wall yaa maam n gomd a yell tɩ b kelgd neere, sõngda maam.”

16. a) Ned pag wall a sɩd sã n maan kaalem n bas-a, bõe la d tõe n maan n sõng-a? b) Zak 1:27 wã wilgdame tɩ bõe la d segd n maane?

16 Wa a Rut sẽn pa tol n bas a Naomi a zu-loeesã sasa wã, ned pag wall a sɩd sã n maan kaalem, segdame tɩ tõnd me ket n sõngd-a. Ad a Pola sẽn yeele: “Mam sɩdã kaalmã paalmẽ, m paama sõngr wʋsgo. La tarẽ-n-tarẽ, m wa n getame tɩ ned fãa le tɩ tʋmda a daar fãa tʋʋm bala, tɩ mam yẽ yɛlã yaool n toeem fasɩ. Nebã sã n tẽegdẽ tɩ f ned sã n maan kaalem, f ket n data teelg baa kiis la yʋʋm poore, sõngda wʋsgo.” La yaa vẽeneg tɩ nebã pa taab ye. Neb kẽer ned sã n maan kaalem, wõnda pa kaoosd wʋsg la b minim toeengã ye. Sãnda yẽ nengẽ, b sã n wa rat n maan bũmb b sẽn da naagd kiidã n maandẽ fãa, lebgd n tẽegd-b-la a kaalmã yelle, hal tɩ namsd-b wʋsgo. Ned fãa sẽn wilgd a sũ-sãangã to-to wã pa yembr ye. Yɩta sõma tɩ d tẽeg tɩ d sẽn segd n sõngd sẽn be-b sũ-sãams pʋgẽ, b pag wall b sɩd kaalem yĩngã yaa tʋʋmd a Zeova sẽn kõ-do, la yaa zu-zẽkre.—Karm-y Zak 1:27.

17. Bõe yĩng tɩ ned pag wall a sɩd sã n loog n bas-a bɩ a rat sõngre?

17 Neb kẽer me nengẽ, yaa b pagã wall b sɩdã n loog n bas-ba, tɩ namsd-b wʋsgo. A Gɩoyɩɩs sɩdã bas-a lame n tɩ rɩk pag a to. Ad a sẽn yeele: “D kãadmã sẽn sãamã namsd-m lame n yɩɩd m sɩdã sẽn da na n maanẽ kaalem. Sã n da yaa agsɩdã bɩ bãag n kʋ-a, m yetẽ lame tɩ pa yɩ a yam-yãkr ye. La woto wã, yẽ mengã n yãk a yam n loog n bas maam. M getame t’a tolg n paoog-m lame.”

18. Ned pag wall a sɩd sã n loog n bas-a, bõe la d tõe n maan n sõng-a?

18 Ned pag wall a sɩd sã n loog n bas-a, baa yaa bõn-kɩds la d maand n sõngd-a, a manegd n basa a yam tɩ d sɩd nong-a lame. A sẽn yaa a ye masã wã, a sẽn dat yaa zo-sõma sẽn na n sõng-a. (Yel. 18:24) Wãn to la y tõe n wilg-a tɩ y yaa a zoa? Y tõe n bool-a-la y zakẽ, tɩ y naag taab n dɩ. Y tõe n baoo weer tɩ y naag taab n kok pemsem wall y moon koɛɛgã. Y tõeeme me n mi n bool-a t’a wa naag n maan y zak pʋgẽ Biibl zãmsgã. Y sã n maand woto, y na n nooga a Zeova sũuri, bala a “pẽe sũ-sãang rãmbã,” la a leb n yaa “pʋg-kõap sõangda.”—Yɩɩn. 34:19; 68:6.

19. Bõe la 1 Pɩyɛɛr 3:8 wã yet tõnd tɩ d maane?

19 Ka la bilfu, Wẽnnaam Rĩungã sã n wa so tẽngã, d na n “yĩma yel-pakr” buud fãa. D yãgdame tɩ wakat kãng ta, bala d “kõn tol n leb n tẽeg sẽn zĩnd pĩndã” yelle, d “kõn leb n tags a yell” me. (Eza. 65:16, 17) La nananda, bɩ d sõngd taaba, la d wilgd ne d no-goamã la d tʋʋm-tʋmdɩ wã tɩ d nonga d tẽed-n-taasã fãa.—Karm-y 1 Pɩyɛɛr 3:8.

YƖƖLL 111 Bũmb wʋsg n kõt tõnd sũ-noogo

^ sull 5 A Lot ne a Zoob la a Naomi tũu a Zeova ne b sũy fãa, la b maoo ne zu-loees me. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa d sẽn tõe n dɩk yam ning b ned kam fãa kibar pʋgẽ. Sẽn paase, d na n yãa bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tẽed-n-taag sã n wa maand yɩɩr wʋsg a zu-loees yĩng bɩ d segd n tall sũ-mar ne-a, n kʋm a nimbãanega, la d gom goam sẽn na n bels-a wã.

^ sull 13 Sõs-kãngã pʋgẽ, d toeema yʋyã.

^ sull 57 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Kãsem-soab sẽn maag a yĩng n kelgd sam-biig sũur sẽn yiki, t’a ‘ka gomd ne gũusg ye.’ Kãsem-soabã sẽn sõsd ne-a n sagend-a. Rẽ t’a sũurã sigame.

^ sull 59 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Pag ne a sɩd sẽn sõsd ne saam-biiga. Sam-biigã pag maana kaalem sẽn pa kaoose. B geta fot-rãmb n tẽegd a yelle.