Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 23

‘Gũus-​y y mens tɩ ned ra wa kɩt tɩ y lebg yembs ye’!

‘Gũus-​y y mens tɩ ned ra wa kɩt tɩ y lebg yembs ye’!

“Gũus-y y mens tɩ ned ra wa tũnug ne dũniyã bãngr la ne belgr gom-vɩɩd n kɩt tɩ y lebg yembs ye.”—KOL. 2:8.

YƖƖLL 96 Wẽnnaam Gomdã tara yõod wʋsgo

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Wa Kolos rãmb 2:4, 8 sẽn yetã, wãn to la a Sʋɩtãan maanda, n dat n paam tɩ d tagsa wã wõneg yẽ?

A SƲƖTÃAN ratame tɩ tõnd bas a Zeova. Rẽ n so t’a maood wa a sẽn tõe fãa, n dat n toeem bũmb nins sẽn be tõnd yamẽ wã. A raabã yaa a tõog tɩ tõnd tagsa wã wõneg yẽ. A maanda a sẽn tõe fãa n tũnugd ne bũmb nins sẽn noom ninsaal buud fãa wã, n dat n belg-d tɩ d tũ yẽ.—Karm-y Kolos rãmb 2:4, 8.

2-3. a) Bõe yĩng tɩ d segd n kelg keoogr ning sẽn be Kolos rãmb 2:8 wã neere? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

2 A Sʋɩtãan sɩd baooda ne a sũur fãa n na n belg tõnd bɩ? N-ye! Tẽeg-y tɩ yaa kiris-neb la a Poll sẽn gʋls goam nins sẽn be Kolos rãmb 2:8 wã n toolã, pa neb sẽn da pa tũud a Zeova ye. Yaa kiris-neb sẽn da paam vʋʋsem sõngã zaeeb menga. (Kol. 1:2, 5) A Sʋɩtãan sɩd baoome n na n belg kiris-nebã wakat kãngã. Rũndã-rũndã wã me, tõnd la a pʋd n dat ne a sũur fãa n belge. (1 Kor. 10:12) Bõe tɩ d yet woto? B loba a Sʋɩtãan tẽngã zugu, t’a tolg n maand a sẽn tõe fãa n na n belg sẽn tũud-b Wẽnnaam ne b sũur fãa wã. (Vẽn. 12:9, 12, 17) Sẽn paas me, yaa rũndã-rũndã la nin-wẽnsã ne bɛlgdbã maneg n lebgd “wẽns n paasdẽ.”—2 Tɩm. 3:1, 13.

3 Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa a Sʋɩtãan sẽn maand to-to, n tũnugd ne “belgr gom-vɩɩd” n dat n toeem d tagsa wã. D na n goma a “sɩlem-tʋʋm” a tãab yelle. (Efɛ. 6:11) Rẽ poore, sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãa d sẽn tõe n maan to-to, sã n mik tɩ yɛl kẽer pʋgẽ, a zoe n tõogame tɩ d tagsd wa yẽ. La nananda, d reng n ges a sẽn maan to-to n belg Israyɛll nebã b sẽn wa n ta kãabg tẽngẽ wã, la d ges yam ning d sẽn tõe n dɩke.

A BELG-B LAME TƖ B PƲƲS WẼN-NAANDSE

4-6. Wa Tõod 11:10-15 wã sẽn wilgdã, Israyɛll nebã sẽn ta kãabg tẽngẽ wã, bõe n toeem koobã wɛɛngẽ?

4 A Sʋɩtãan maana sɩlem, n tõog tɩ Israyɛll nebã pʋʋs wẽn-naandse. Wãn to la a maan-yã? A sẽn mi tɩ rɩɩb yaa tɩlɛ ne-bã, a tũnuga ne rɩɩbã baoob n belg-ba. Israyɛll nebã sẽn ta kãabg tẽngẽ wã, yɩɩ tɩlɛ tɩ b toeem b minimdã, koobã wɛɛngẽ. B sẽn wa n be Eziptã, b ra yãkda Nill kʋɩlgã koom n zãgsd koodã. La kãabg tẽngẽ wã, kʋɩl-kẽeng ra kae tɩ b na n yãkd koomã n zãgsd koodã ye. B ra segd n teega saasã koom, la meenemã sẽn sigdã. (Karm-y Tõod 11:10-15; Eza. 18:4, 5) Dẽnd yɩɩ tɩlɛ tɩ b zãms minimd a taaba, koobã wɛɛngẽ. La pa yɩ nana ye. Bala, sẽn da tar-b bãngr la minim koobã wɛɛngẽ wã wʋsg kii we-raoogẽ wã.

Bõe la a Sʋɩtãan tũnug ne n belg Israyɛll ka-koaadbã? (Ges-y sull a 4-6) *

5 A Zeova wilga a nin-buiidã tɩ b yɛlã toeemame. Rẽ poore, a keoog-b-la ne yell a ye. Sẽn mik t’a ra gomda koob yell ne-bã, d tõeeme n pa wʋmd a sẽn keoog-b woto wã võor ye. A yeel-b lame yaa: “Gũus-y neer tɩ ned ra belg yãmb n kɩt tɩ y bʋdg n tũ wẽnnaam-dãmb a taab n wõgemd n waoog-b ye.” (Tõo. 11:16, 17) Bõe yĩng t’a Zeova ra gomd koob yell ne-ba, n yaool n keoogd-b tɩ b gũus neer n da wa pʋʋs wẽn-faado?

6 A Zeova ra miime tɩ Israyɛll nebã na n wa rat n pẽnega tẽn-yagsã ka-koaadbã, n paam n zãms bãmb sẽn maand to-to n paamd kood sõma. Yaa vẽeneg tɩ beenẽ koobã wɛɛngẽ, tẽn-yagsã neb ra tara minim la bãngr n yɩɩd Israyɛll nebã, tɩ b sã n pẽneg nin-kãensã bɩ b na n sɩd zãms bũmb wʋsgo. La woto ra tõe n waa ne yelle. Kanaã tẽngã ka-koaadbã ra pʋʋsda wẽn-faoog a Baalle, tɩ b sẽn da tẽed bũmb nins koobã wɛɛngẽ wã ra tik rẽ. Sã n yaa ne bãmb tagsgo, a Baall n da so sa-gãongã, la a kɩtdẽ tɩ saagã niida. A Zeova ra pa rat tɩ b wa belg a nin-buiidã tɩ b tẽ rẽ ye. Bʋko, naoor ka tɛka, Israyɛll nebã sak n pʋʋsa a Baalle. (Sõd. 25:3, 5; Bʋ. 2:13; 1 Rĩm. 18:18) D ges a Sʋɩtãan sẽn maan to-to, n tõog tɩ Israyɛll nebã maan yẽ raabã.

BŨMB A TÃAB A SƲƖTÃAN SẼN TŨNUG NE N BELG ISRAYƐLL NEBÃ

7. Israyɛll nebã sẽn ta kãabg tẽngẽ wã, yel-bʋg n mak b tẽebã?

7 Pipi, a Sʋɩtãan tũnuga ne bũmb sẽn yaa ned buud fãa raabo: Yaa saagã na ni tɩ sekã. B sẽn ta kãabg tẽngẽ wã, b mikame tɩ yʋʋmd fãa, tʋʋl-nif kiuugã baasgẽ n tãag bõn-bɩʋʋng kiuugã, saag ra pa niid woto ye. Naoor wʋsgo, saasã ra sɩngda zĩ-likr kiuugã sẽnese. B ra segd n teega rẽ n vɩɩmd la b ko n paam kood zembala. A Sʋɩtãan belga Israyɛll nebã tɩ b tẽ tɩ b sã n dat n paam kood sõma, yaa tɩlɛ tɩ bãmb me maan wa tẽn-yagsã nebã. Kanaã nebã sẽn da pʋʋsd wẽn-faadã, b ra tara yel-maandɩ, n tagsdẽ tɩ b segd n maanda rẽ, sẽn na yɩl tɩ b wẽnnaam-dãmbã kɩt tɩ saagã ni tɩ seke. Israyɛll neb nins sẽn da pa tar tẽeb sõma wã me wa n tagsdame, tɩ sɩd yaa rẽ bal n tõe n sõng tɩ sɩpaolgã ra yɩ wok ye. Kɩtame tɩ b sak n na n maan tẽn-yagsã yel-maandɩ wã, n waoog wẽn-faoog a Baalle.

8. Bũmb a yiib-n-soab a Sʋɩtãan sẽn tũ ne n belg Israyɛll nebã yɩɩ bõe? Wilg-y y leoorã võore.

8 Bũmb a yiib-n-soab a Sʋɩtãan sẽn tũnug ne n belg Israyɛll nebã yaa yĩngã tʋls-wẽnsã. Tẽn-yagsã neb sẽn da pʋʋsd wẽn-faadã, b tũudmã ra naaga ne yoob la raglem buud toor-toore, hal tɩ b pʋʋsgã rot ra tar yoaadb sẽn koosd b mense, pagb la rapa. B ra sĩnd n getame tɩ pagb ne pagb wall rap ne rap kẽed ne taaba, la b sĩnd n get tʋʋm-dẽgd buud a taaba. B wa n pʋd n tagsdame tɩ rẽ fãa pa wẽng ye. (Tõo. 23:18, 19; 1 Rĩm. 14:24) B ra tẽedame meng tɩ yaa woto fãa n na n kɩt tɩ b wẽnnaam-dãmbã maan tɩ tẽngã sakd kood sõma. Tʋʋm-dẽgd nins nin-kãensã sẽn da tʋmdã ra nooma Israyɛll neb wʋsgo. Yaa rẽ yĩng la b sẽn tõog n belg-b tɩ b naag n pʋʋs wẽn-faadã. La sɩd-sɩdã, yaa a Sʋɩtãan n tõog tɩ b maan yẽ raabo.

9. Wa b sẽn wilg Ooze 2:18, 19 wã, wãn to la a Sʋɩtãan maan-yã, n paam tɩ Israyɛll nebã pa le mi a Zeova sõma?

9 Ad bũmb a tãab-n-soab a Sʋɩtãan sẽn tũnug ne n belg Israyɛll nebã: A maaname tɩ b pa le mi a Zeova sõma ye. No-rɛɛs a Zeremi wakatã, a Zeova ra yeelame tɩ ziri no-rɛɛsdbã maaname tɩ yẽ nin-buiidã yĩm yẽ yʋʋrã, ‘a Baall yĩnga.’ (Zer. 23:27) Wõnda a Zeova nin-buiidã ra basame n pa le pʋt a yʋʋrã, n boond-a tɩ: “M Baalle,” rat n yeel tɩ “m Soaala,” bɩ “m Zu-soaba.” Kɩtame tɩ lebg toog ne Israyɛll nebã tɩ b bãng a Zeova ne a Baall n bake. Sẽn paase, lebga nana ne-b tɩ b kalem a Zeova tũudmã yɛl ne a Baall pʋʋsgã yel-maandɩ wã.—Karm-y Ooze 2:18, 19.

A SƲƖTÃAN SẼN MAAND SƖLEM TO-TO, N BELGD NEBÃ RŨNDÃ-RŨNDÃ

10. Bõe la a Sʋɩtãan tũnugd ne n belgd nebã rũndã-rũndã?

10 Yaa a Sʋɩtãan sẽn tũnug ne bũmb nins n belg Israyɛll nebã la a tũnugd ne me, n belgd nebã rũndã-rũndã tɩ b maand a raabã, n yaa a yembse. A tũnugda ne bũmb nins sẽn yaa ned buud fãa raabã, la a maandẽ tɩ yaa wa yoobã pa wẽnga, la a maandẽ me tɩ nebã pa mi a Zeova sõma ye. Bɩ d reng n ges a sẽn maan to-to n belg nebã, tɩ b pa mi a Zeova sõma wã.

11. A Sʋɩtãan maana wãn tɩ nebã pa mi a Zeova sõma?

11 A Sʋɩtãan maaname tɩ nebã pa mi a Zeova sõma ye. A Zeezi tʋm-tʋmdbã kũum poore, neb sẽn da yet tɩ b yaa kiris-neb n wa n yik n zãmsd nebã bũmb kẽer sẽn pa sɩda. (Tʋʋ. 20:29, 30; 2 Tes. 2:3) Nin-kãensã sẽn lebg sɩdã kɩɩsdbã, b sẽn da zãmsd nebã bũmb ninsã wa n kɩtame tɩ lebg toog tɩ nebã bãng Wẽnnaam sɩd-sɩdã n bake. Wala makre, b sẽn ges Biibl-kʋdã n lebg n gʋlsã, b yãka Wẽnnaam yʋ-peellã, n ledg ne “Zu-soaba,” la naam yʋy a taaba. B sẽn yãk Wẽnnaam yʋ-peellã, n boond-a masã tɩ “Zu-soabã,” lebga toog ne sẽn karemd-b Biiblã tɩ b bãng t’a Zeova yaa toor ne “zu-soben-dãmb” a taabã Biiblã sẽn gomd b yellã. (1 Kor. 8:5) B Biibl-dãmbã pʋsẽ, b boonda a Zeova tɩ “Zu-soaba,” la b boond a Zeezi me tɩ “Zu-soaba.” Woto kɩtame tɩ yaa toog tɩ nebã bãng t’a Zeova yaa toore, t’a Biigã me yaa toore. (Zã 17:3) Kɩtame me tɩ b sẽn zãmsd nebã tɩ Wẽnnaam yaa mens a tãabã paam pãnga. Yaool n yaa bũmb sẽn pa be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ. Woto fãa kɩtame tɩ neb wʋsg tagsdẽ tɩ Wẽnnaam yaa wa yel-solemde, la tɩ b pa tol n tõe n bãng-a ye. Ziri tek woto!—Tʋʋ. 17:27.

Wãn to la a Sʋɩtãan tũnug ne ziri tũudmã n maan tɩ yoobã paam pãnga? (Ges-y sull  12) *

12. Ziri tũudmã kɩtame tɩ bõe paam pãnga, la wa Rom dãmb 1:28-31 wã sẽn yetã, waa ne zu-loe-bʋse?

12 A Sʋɩtãan maaname tɩ yaa wa yoobã pa wẽng ye. Israyɛll nebã wakatã, a Sʋɩtãan tũnuga ne ziri tũudmã n kɩt tɩ yoobã paam pãnga. Yaa woto me la a maand rũndã-rũndã. Tũudum nins sẽn pa tat Wẽnnaam yamã sĩnd n geta b nebã tɩ b yood b yam. B pʋd n maandame tɩ nebã getẽ tɩ yoobã la raglmã pa wẽng ye. Woto kɩtame tɩ neb wʋsg sẽn yet tɩ b yaa wẽn-tũudb pa tũud bũmb ning Wẽnnaam sẽn yeel yoobã wɛɛngẽ wã ye. Lɛtr ning tʋm-tʋmd a Poll sẽn gʋls n tool Rom dãmbã pʋgẽ, a bilga rẽ sẽn wa ne bi-wẽns ninsã. (Karm-y Rom dãmb 1:28-31.) Pag ne pag la rao ne rao sẽn kẽed ne taabã, la tʋʋm-dẽgd buud toor-toorã naaga “bũmb nins sẽn pa zemsã.” (Rom. 1:24-27, 32; Vẽn. 2:20) Hakɩɩka, yaa tɩlɛ tɩ tõnd kell n gãd Biiblã sẽn yetã, n tũ rẽ!

13. Bõe me la a Sʋɩtãan tũnugd ne n belgd nebã?

13 A Sʋɩtãan tũnugda ne bũmb nins sẽn yaa ned buud fãa raabã. Ninsaal buud fãa ratame n bao bãngr n wa paam tʋʋmde, n tõog n ges tɩ yẽ ne a zak rãmb paam bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ ne b vɩɩmã. (1 Tɩm. 5:8) Naoor wʋsgo, yaa lekoll la d kẽeda, la d wɩsg d meng n karem sõma sẽn na yɩl n paam bãngrã. La d segd n gũusame. Tẽns wʋsg pʋgẽ, lekollã pa sõngd karen-biisã tɩ b paam bãngr la minim bal ye. B zãmsda ‘dũniyã yamã’ me. Karen-saam-dãmbã sagenda karen-biisã tɩ b ra kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam beeme, la tɩ b ra tũ Biiblã sẽn yetã ye. B yeta karen-biisã tɩ sẽn tar-a yam fãa tog n tẽeme tɩ tũu ne evolisiyõ wã tɩ bũmb fãa wa beẽ. (Rom. 1:21-23) Woto pa zems ne yam ning Wẽnnaam sẽn wilgã ye.—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Dũniyã yamã pirsda ned t’a maand bõe?

14 Dũniyã yamã pa zemsd ne noy nins a Zeova sẽn gãnegã, wall pʋd n kɩɩsd a noyã menga. Yaa yam sẽn pa sõngd ned t’a bɩɩs zʋg-sõma nins vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩsã. Pʋd n pirsda ned t’a tʋmd “yĩngã tʋʋma.” (Gal. 5:19-23) Dũniyã yamã kɩtdame tɩ ned lebg wuk-m-meng soaba, n nand a meng tɩ looge. Rẽ n so tɩ nebã lebgd “beed dãmba,” tɩ yaa b mensã yell bal n pak-ba. (2 Tɩm. 3:2-4) Zʋg-kãensã pa tol n wõnd zʋg-sõma nins Wẽnnaam sẽn dat t’a nin-buiidã bɩɩsã baa-baa. Wala makre, a ratame tɩ b yɩ sik-m-mens rãmba. (2 Sãm. 22:28) Kiris-neb sãnda sẽn karem inivɛrsite rɩka dũniyã nebã yamã, tɩ b tagsa wã pa le zemsd ne Wẽnnaam daabã ye. D ges yell a ye sẽn tõe n paam-ba.

Wãn to la dũniyã yamã tõe n kɩt tɩ tõnd tagsa wã toeeme? (Ges-y sull  14-16) *

15-16. Yam-bʋg la tõnd tõe n dɩk saam-bi-poakã kibarã pʋgẽ?

15 Saam-bi-poak sẽn kẽes a meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ n maan sẽn yɩɩd yʋʋm 15 yeelame: “M da reega lisgu, n yaa a Zeova Kaset soaba. M da karma siglgã sɛb wʋsg sẽn gom inivɛrsite karengã yelle, la m wʋm b sẽn gom rẽ yell naoor ka tɛka, la m pa kelg ye. M da getame tɩ pa mam nengẽ wã la b sẽn gomdã ye.” Bõe n wa n lebg a zu-loɛɛga? Ad a sẽn yeele: “Karengã ra rɩta m sẽkã, hal tɩ m da pa tõe n paam weer n pʋʋs a Zeova wa m sẽn da minim n maandẽ wã ye. Sẽk me ra kae n sõsd ne nebã Biiblã zug ye. Yaamsã me ra kɩtame tɩ m da pa tõe n segl tigissã sõma ye. Zu-noogo, m sẽn wa n neẽ tɩ m sẽn kẽes m meng karen-bɛdã pʋgẽ to-to wã sãamda m zoodã ne a Zeova wã, m bãngame tɩ m tog basame. Sɩd me, m basame.”

16 Wãn to la inivɛrsite karengã toeem a tagsgã? Ad a sẽn yeele: “Yãndã tar-m-lame, la rẽnda m sak n deeg bal tɩ karen-bɛdã kɩtame tɩ m sẽn da get n yɩɩd yaa m taabã kongr buud toor-toorã, sẽn yɩɩd fãa m tẽed-n-taasã. M sẽn da rat tɩ b maan to-to wã ra yɩɩda b nugu. Kɩtame tɩ m da lakd m meng ne-ba. Kaoosame tɩ m yaool n tõog n bas tags-kãensã. Yel-kãngã sẽn paam maamã, m bãngame tɩ d Ba a Zeova sã n tũnug ne a siglgã n keoog-do, tɩ d baas n kɩɩse, sɩd wata ne yelle. A Zeova mii maam n yɩɩd mam mengã. M da segd n kelg-a lame!”

17. a) D rat n modga ne d sũur fãa n maan bõe? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

17 Modg-y wa y sẽn tõe fãa, t’a Sʋɩtãan “ra wa tũnug ne dũniyã bãngr la ne belgr gom-vɩɩd n kɩt tɩ y lebg yembs ye.” Wakat fãa bɩ y gũusd ne a Sʋɩtãan sɩlem toor-toorã. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Ra n tol-y n bas-y t’a Sʋɩtãan wa tõog tɩ y pa le mi a Zeova sõma ye. Tũ-y-yã a Zeova sẽn kõ noy ninsi, n wilg d sẽn segd n zã d mens to-to wã. Ra sak-y me t’a Sʋɩtãan belg-y tɩ y wa maan y toog kae ne a Zeova saglg ye. La y sã n neẽ tɩ yɛl kẽer pʋgẽ, a Sʋɩtãan tõogame tɩ y tagsd wa dũniyã nebã? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilga Wẽnnaam Gomdã sẽn tõe n sõng-d to-to, tɩ d lub tagsa la minimd sẽn “vigl kãn-kãe.”—2 Kor. 10:4, 5.

YƖƖLL 49 Zeova, d rat n nooga fo sũuri

^ sull 5 Nebã belgr wɛɛngẽ, a Sʋɩtãan la taoor soaba. A belga neb wʋsg tɩ b tẽed tɩ b so b mens n maand b yam, mik b yaa yẽ yembse, n maand a raabã. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma a Sʋɩtãan sɩlem a wãn yelle.

^ sull 48 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Israyɛll neb sẽn yaa Kanaã neb tũud-n-taase, tɩ b rat tɩ b wa naag-b n pʋʋs a Baalle, la b tʋm tʋʋm-dẽgdo.

^ sull 51 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Yaa piblisite, tũudum a ye sẽn pa gɩdg tɩ pag ne pag wall rao ne rao kẽ ne taabã sẽn maande, n na n paam nebã.

^ sull 53 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Saam-bi-poak sẽn yaa bi-bɩɩga, n karemd inivɛrsite. Yẽ ne a karen-bi-taas n zĩ n kelgd b karen-saamb goam hal tɩ kẽed-ba. Karen-saambã yet-b lame tɩ siãnsã la tɛknolozi wã na n tõog n welga ãdem-biisã zu-loeesã. Saam-bi-poakã sẽn wa n be Rĩungã roogẽ tigsg sasa, tɩ b sẽn yetã pa noom-a, t’a leb n tar tags-kɛg a tẽed-n-taasã zugu.