Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pĩnd wẽndẽ seb-pindem b sẽn “pilgi”

Pĩnd wẽndẽ seb-pindem b sẽn “pilgi”

B sẽn yã Ɛngedi seb-pindmã yʋʋmd 1970 wã, b pa tõog n karem-a ye. La sẽn nan pa kaoose, ordinatɛɛr n sõng tɩ b bãng tɩ yaa Maan-kʋʋr sebrã goam n be a zugu, la tɩ Wẽnnaam yʋ-peellã bee be

YƲƲMD 1970 wã, tẽn-vaeesdb n buk seb-pindem bugum sẽn dɩ n kelle, Ɛngedi, Israyɛll soolmẽ wã. Yɩɩ mog-kɩɩngã noore, wĩndg sẽn lʋɩtẽ babgã. Sɩnagoog a ye zĩigẽ la b ra n tuuda, n wa yã seb-pindmã. Yɩɩ tẽngã sãoong sasa la b ra yõog sɩnagoogã. Tog n yaa yʋʋmd 500 la 550 wã sʋka. Seb-pindmã sẽn da sãam to-to wã kɩtame tɩ b ra pa tõe n karem-a ye. B ra pʋd n pa tõe n pilg-a, n pa sãam-a n baas ye. La bãngdbã tũnuga ne ordinatɛɛre, n tõog n yã gʋlsmã sẽn be seb-pindmã zugã. Dẽnd yaa wa b sẽn tõog n pilg seb-pindmã. Masã, ordinatɛɛrã maasem yĩnga, d tõe n bãnga sẽn be seb-pindmã zugã.

Bõe la b bãng-yã? B bãngame tɩ yaa Biiblã goam la sẽn be seb-pindmã zugã. Yaa vɛrse kẽer sẽn be Maan-kʋʋr sebrã sɩngrẽ. Wẽnnaam yʋ-peellã b sẽn gʋls ne ebre wã gʋls-biis a naasã bee be. Wõnda yaa yʋʋmd 50 ne 400 sʋk la b gʋls seb-pindmã. Mog-kɩɩngã seb-pindmã sẽn yãk a toogo, Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã seb-pindem nins b sẽn yã wã fãa sʋka, Ɛngedi seb-pindmã n yaa kʋdr n yɩɩda. Rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Gil Zohar yeela Zerizalɛm zʋrnall a ye pʋgẽ tɩ b sẽn da nan pa yã Ɛngedi seb-pindmã, Biiblã seb-kʋd nins b sẽn yã wã fãa sʋka, yaa mog-kɩɩngã seb-pindmã b sẽn gʋls yʋʋmd 100 sẽnese, sẽn deng a Zeezi rogmã, ne Alɛp kodɛgsã b sẽn gʋls yʋʋmd 930 wã sẽnesã, n da yaa kʋd n yɩɩda, la tɩ yaa na maan yʋʋm 1000 n be b sʋka. Bãngdbã yeelame tɩ Ɛngedi seb-pindmã wilgdame, tɩ baa sẽn yaa hal na maan yʋʋm tusa la masorɛt-rãmbã ges a Moyiiz sẽn gʋls Biiblã sɛb ninsã n lebs n gʋls ne b nusã, baa fʋɩ pa toeeme, la tudgr me pa zĩnd ye.