GŨUSG GASGÃ Sigri 2019

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2019 sa-sik kiuug rasem a 5 n tãag bõn-bɩʋʋng kiuug pipi daarã bee seb-​kãnga pʋgẽ

‘Gũus-​y y mens tɩ ned ra wa kɩt tɩ y lebg yembs ye’!

Nebã belgr wɛɛngẽ, a Sʋɩtãan la taoor soaba. Wãn to la a maand n na n belg tõnd tɩ d bas a Zeova tũubu?

D lub tagsa buud fãa sẽn gɩdgd nebã tɩ b ra bãng Wẽnnaamã!

Naoor wʋsgo, d tagsa wã la d yel-manesmã bee ne d sẽn yaa buud ning neda, d sẽn karem n ta zĩig ningã, la yɛl nins d sẽn yã d vɩɩmã pʋgẽ wã. Wãn to la d tõe n lub bũmb nins “sẽn vigl kãn-kãe” tõnd yamẽ wã?

Yel-pakr wakat bɩ y teeg a Zeova

Yell sã n pak-d tɩ d maand yɩɩr wʋsg n kaoosdẽ, tõe n nams-d lame, hal tɩ d pa le tar yĩns keelem, la pãng bɩ raood baa bilf ye. Pĩnd wẽn-sakdb n mao ne zu-loees hal tɩ ra yaa yɩɩr wʋsg ne-ba. D sã n bʋgs a Zeova sẽn sõng-b to-to wã zugu, d tõe n dɩka yam.

D sõng d taabã, b sã n wa maand yɩɩr wʋsg b zu-loees yĩnga

A Lot ne a Zoob la a Naomi tũu a Zeova ne b sũy fãa, la b maoo ne zu-loees me Yam-bʋg la d tõe n dɩk b ned kam fãa kibar pʋgẽ?

D sẽn na n kogl d meng to-to ne a Sʋɩtãan bẽdga!

Neb wʋsg sẽn da tũud Wẽnnaam la pornogarfi wã bẽdg paam-yã. D maanda wãn n da wa get yel-yood a woto?

Pĩnd wẽndẽ seb-pindem b sẽn “pilgi”

Yʋʋmd 1970 wã, tẽn-vaeesdb n buk seb-pindem bugum sẽn dɩ n kelle, Ɛngedi, Israyɛll soolmẽ wã. B tõog n ‘pilg-a-la’ ne ordinatɛɛr maasem. Bõe la b bãng-yã?