Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 34

Y sã n da tʋmda Wẽnnaam tʋʋmd ninga, n wa segd n bas bɩ n toeeme

Y sã n da tʋmda Wẽnnaam tʋʋmd ninga, n wa segd n bas bɩ n toeeme

“Wẽnnaam yaa tɩrlem soaba, n pa na n yĩm yãmb tʋʋmdã ne y sẽn wilg tɩ y nonga bãmb yʋʋrã” ye.—EBRE. 6:10.

YƖƖLL 38 A Zeova na n kõo foo pãnga

D SẼN NA N Yà Wà*

1-3. Bõe n tõe n wa kɩt tɩ d tẽed-n-taas sẽn kẽes b meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ segd n bas b tʋʋmdã wall b toeeme?

SAAM-BIIG a Robɛɛr ne a pag a Maarizo yeelame: “Tõnd yɩɩ misioneer-dãmb n maan yʋʋm 21, hal tɩ d sũur da noom ne tʋʋmdã. La d roagdb a naasã fãa wa n pa le tõe n ges b meng yell ye. D sẽn da segd n kuil n tɩ zã d roagdbã ra pa yell ne-d ye. La d ra nonga d sẽn da beẽ wã hal sõma, tɩ loogrã ra sãamd d sũur wʋsgo.”

2 Saam-biig a Wilyam ne a pag a Teeri yeelame: “B sẽn wa n yeel tɩ d yĩnsã laafɩ sẽn pa waoogã, d pa na n le leb b sẽn da tʋm-d tẽng ningã, d raaga nintãm. Yaa tõnd me sẽn mag n yãk bũmb ning n na n maan a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ wã sẽn sa la woto.”

3 Saam-biig a Alɛgsɩ sẽn da tʋmd filiyall a ye pʋgẽ wã yeelame: “Tõnd da miime tɩ goosneemã maanda a sẽn tõe fãa n na n pag d filiyallã. Ne rẽ fãa, b sẽn wa n pag tɩ d segd n loogã, yɩɩ sũ-sãams tɛkẽ!”

4. Sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãnga pʋgẽ?

4 D tẽed-n-taas a taab me sẽn da tʋmd Betɛllẽ, wall sẽn da yaa so-pakdb la b wa n kɩt tɩ b toeem tʋʋmde. * Toeengã tõe n yɩɩ toog ne nin-kãensã, b sẽn da nong b pĩnd tʋʋmdã yĩnga. Bõe n na n sõng-b tɩ b kell n tũ a Zeova ne sũ-noogo, baa ne toeengã? Bõe la d tõe n maan n sõng-ba? Sogs-kãensã la d  na n leoke. Na n sõnga d fãa, tɩ baa d yɛlã sã n wa toeeme, bɩ d kell n mao n da koms raood ye.

Y SẼN TÕE N MAAN TƖ SÕNG-YÃ

Ned sẽn da kẽes a meng zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ sã n wa segd n bas a tʋʋmdã bɩ n toeeme, bõe yĩng tɩ tõe n nams-a? (Ges-y sull a 5) *

5. Ned sã n da yaa so-pakd wall n da tʋmd Betɛllẽ, n wa segd n bas bɩ n toeem tʋʋmde, wãn to la tõe n nams-a?

5 Y ra yaa so-pakd tɩ y ra tʋmda Betɛllẽ, tõe tɩ y ra nonga y tʋʋmdã, neb nins y sẽn da be ne wã, la zĩigã menga. Sẽn yaa bũmb ning fãa n wa n kɩt tɩ y segd n looge, yaa sũ-sãamse. Y tagsda y sẽn na n loog n bas-b rãmbã yelle, n maand yɩɩre. Sẽn yɩɩd fãa sã n yaa b sẽn namsd tõnd d tũudmã yĩng la y segd n looge. (Mat. 10:23; 2 Kor. 11:28, 29) Naoor wʋsg me, ned sã n segd n toeem tʋʋmde, wall baa yaa a tẽngẽ wã la a tog n lebe, yɩl n wa minimã yaa zu-loɛɛg meng-menga. A Robɛɛr ne a Maarizo yeelame: “Tõnd da lebga wa sãamb d meng tẽngẽ wã. Yɩl n moon koɛɛgã d buud-gomdã pʋgẽ meng ra yaa toogo. D ra getame tɩ pa d zĩig la be ye.” Kẽer nengẽ, toeengã tõe n tiig n waa ne ligd zu-loeese. Tõe n kɩtame tɩ nina pa mi a sẽn maande, tɩ yaa yɩɩre, hal n komsd a raoodo. Bõe n tõe n sõng-ba?

Yaa tɩlɛ tɩ d kell n tall zood sõma ne a Zeova, la d teeg-a (Ges-y sull a 6-7) *

6. Wãn to la d tõe n maane, n kell n tall zood sõma ne a Zeova?

6 Kell-y n tall-y zood sõma ne a Zeova. (Zak 4:8) Wãn to la y na n maan rẽ? Kɩs-y sɩd t’a yaa Wẽnnaam sẽn ‘kelgd pʋʋsgo.’ (Yɩɩn. 65:3) Yɩɩn-sõamyã 62:9 wã yetame tɩ y ‘pelg y pʋg’ n togs-a sẽn be y sũurẽ wã fãa. A Zeova yaa “Wẽnnaam sẽn tõe n maan tɩ yɩɩg bũmb nins fãa tõnd sẽn kot wall d sẽn tagsdã hal zĩig sẽn zãra.” (Efɛ. 3:20) A pa kõt n tek tõnd sẽn kosã bal ye. Wakat ninga, sẽn na yɩl n welg d yellã, a maanda sẽn yɩɩd d sẽn kosã, hal tɩ zʋʋg d sẽn tõe n tagsã.

7. a) Bõe n na n sõng-d tɩ d kell n tall zood sõma ne a Zeova? b) Wa Ebre-rãmb 6:10-12 sẽn yetã, d sã n kell n maan sɩd ne a Zeova, n wɩng ne a tũubu, wãn to la na n naf-do?

7 Sẽn na yɩl n kell n tall zood sõma ne a Zeova, karemd-y Biiblã daar fãa, la y bʋgsd a goamã zugu. Saam-biig a ye sẽn yɩ misioneer yeelame: “Ket-y n maand-y zak pʋgẽ Biibl zãmsgã n pa vaandẽ, la y segend tigissã, n maand rẽ fãa wa y sẽn da sɩng n maandẽ wã.” Baa y sẽn tɩ be tiging ning pʋgẽ bɩ y ket n wɩngd ne koe-noogã moonego. A Zeova kõn yĩm sẽn maand-b sɩd ne-a, n ket  n wɩngd ne a tũub baa b sẽn pa le tõe n maan wa pĩndã ye.—Karm-y Ebre-rãmb 6:10-12.

8. Wãn to la 1 Zã 2:15-17 wã tõe n sõng-y tɩ y ra gĩd y vɩɩmã ne bũmb wʋsgo?

8 Ra n gĩd-y y vɩɩmã ne bũmb wʋsg ye. Da bas-y tɩ y sẽn maand yɩɩr dũni-kãngã yɛlã yĩngã kɩt tɩ y bas a Zeova tũub ye. (Mat. 13:22) Ra n sak-y tɩ dũniyã nebã, wall y zoa bɩ y neb sẽn tagsd tɩ b rata y neer pẽdg-y tɩ y bao arzɛk ye. (Karm-y 1 Zã 2:15-17.) Teeg-y-yã a Zeova. A pʋlmame t’a na n gesame tɩ d paam bũmb nins sẽn na n keng d tẽebã, sẽn kõt sũur pʋgẽ bãanã, la teed nins fãa sẽn yaa tɩlɛ ne-dã, tɩ zems a wakate.—Ebre. 4:16; 13:5, 6.

9. Sã n yaa ne Yel-bũn 22:3, 7 wã, bõe yĩng tɩ d pa segd n kẽ sam zaalem, la bõe n tõe n sõng ned t’a bãng n yãk a sẽn na n maanega?

9 Ra n kẽ-y sam zaalem ye. (Karm-y Yel-bũn 22:3, 7.) Y sã n segd n tɩ zĩnd zĩig a to, tõe n tiig n waa ne ligd zu-loeese, tɩ y sã n pa gũus bɩ y kẽ sama. Sẽn na yɩl n da wa kẽ sam zaalem, gũus-y n da wa ra bũmb samde, tɩ yaool n yaa bũmb sẽn pa tolg n yaa tɩlɛ ne-y ye. Yell sã n lebg yɩɩr wʋsg ne neda, wala makre, a sã n get a bãad yelle, n segd n kẽ sam n tɩp-a, a tõeeme n pa mi ligd sõor takɩ a sẽn segd n peng ye. Sã n wa yaa woto bɩ y tẽeg tɩ Wẽnnaam ‘pʋʋsg la a se-yõkr’ tõe n sõng-y lame tɩ y bãng y sẽn na n maanegã. A Zeova tõe n kõo yãmb a laafɩ wã sẽn na n “gũ yãmb sũyã la y tagsa wã,” tɩ sõng-y tɩ y yamã gãand tɩ y bãng n tags neere.—Fili. 4:6, 7; 1 Pɩy. 5:7.

10. D maanda wãn n paam zo-paala?

10 Ket-y n pẽnegd-y sẽn nong-b yãmbã. Sõs-y y yɛlã zug ne y zo-rãmb hakɩɩkã, n togs-b sẽn noom yãmb la sẽn sãamd y sũurã, sẽn yɩɩd fãa a buud sã n da paama bãmb me. Tõe n booga y yɩɩrã. (Koɛ. 4:9, 10) Neb nins sẽn da yaa y zo-rãmb y sẽn wa n nan pa toeem tʋʋmdã na n kell n yɩɩ yãmb zo-rãmba. Segdame me tɩ y bao zo-rãmb zĩig ning y sẽn be masã wã. Tẽeg-y tɩ y sã n dat zoa, yaa tɩlɛ tɩ yãmb mengã yɩ ned b sẽn tõe n yõg zood ne. Y maanda wãn n paam zo-paala? Togsd-y bũmb nins sẽn yɩ yãmb noog a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ wã, tɩ b ne vẽeneg tɩ y sũur noomame. Baa y tigingã neb kẽer pa wʋmd y sẽn ket n tʋmd a Zeova tʋʋmdã ne yẽesmã võore, sãnda sũur tõe n yɩɩ noog ne y mak-sõngã, tɩ b bao n na n lebg y zo-rãmba. La gũus-y me n da wa nong n pẽgd y meng wall bũmb nins y sẽn tõog n maanã, pa rẽ bɩ n gomd bũmb nins sẽn sãamd y sũurã yell ye.

11. Y sã n kẽe kãadem, bõe n na n sõng-y tɩ y zĩid-n-taarã kell n yɩ noogo?

11 Sã n yaa y pagã wall y sɩdã bãas yĩng la y  bas tʋʋmd y sẽn da tʋmd a Zeova tũudmã pʋgẽ, bɩ y ra ning-a taal ye. Sã n yaa yãmb mengã bãas yĩng me, bɩ y ra ning y meng taale, n tagsdẽ tɩ y sãama y pagã wall y sɩdã vɩɩm ye. Tẽeg-y tɩ y lebga “yĩng a yembre,” la tɩ y pʋlmame tɩ sẽn wa n yaa bũmb ning fãa, y na n gesa taab yelle. (Mat. 19:5, 6) Sã n yaa y pagã n wa n tʋtẽ tɩ y yaool n da pa rat biiga, bɩ y modg n sõng biigã t’a bãng tɩ y nong-a yẽ n yɩɩd tʋʋmdã y sẽn basã. Da ning-y-yã-a taale, n yet-a tɩ yaa yẽ n kɩt tɩ y bas y tʋʋmdã ye. Yɩta sõma tɩ y nong n wilgd-a tɩ yãmb nifẽ, a yaa Wẽnnaam “kũuni.” (Yɩɩn. 127:3-5) Yaa sõma me tɩ y togsd-a bũmb nins sẽn yɩ yãmb noog y sẽn wa n tʋmd a Zeova tʋʋmdã. Woto tõe n kɩtame tɩ biigã me yãk yam n na n kẽes a meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, wa yãmb sẽn da maanã.

NEB A TAABÃ SẼN TÕE N MAAN N SÕNGE

12. a) Bõe la d tõe n maan n teel sẽn kẽes-b b meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ wã, tɩ b kell n wɩng ne b tʋʋmdã? b) B sã n wa kɩt tɩ b toeem tʋʋmde, bõe la d tõe n maan tɩ toeengã ra nams-b wʋsgo?

12 D pẽgda d tẽed-n-taas la tigims wʋsgo, bala b maanda b sẽn tõe fãa, n teend sẽn kẽes-b b meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ wã sẽn na yɩl tɩ b kell n wɩng ne b tʋʋmdã. Wãn to la b teend-ba? B kengda b raoodo, b mi n sõngd-b-la ne ligd wall teed kẽere, pa rẽ bɩ b sõngd-b n get b roagdbã b sẽn loog n basã yelle. (Gal. 6:2) Siglgã sã n kɩt tɩ so-pakd wall Betɛllẽ tʋm-tʋmd toeem tʋʋmde, la a wa yãmb tigingẽ wã, ra n tags-y tɩ yaa a sẽn da pa tʋmd a pĩnd tʋʋmdã sõma, wall a sẽn maan sẽn pa segde, tɩ b kibind-a ye. * Pʋd-y n sõng-y-b tɩ toeengã ra nams-b wʋsg ye. Reeg-y-b sõma. Pẽg-y-ba, tʋʋmd ning b sẽn  zoe n maanã yĩnga, baa sã n mik tɩ b pa le tar keelem n tõe n maan wa pĩndã. Bao-y n bãng-y-ba. Modg-y tɩ b sẽn paam bãngr la zãmsg ningã naf yãmba.

13. D tẽed-n-taag b sẽn kɩt t’a toeem tʋʋmd sã n wa d tigingã pʋgẽ, bõe la d tõe n maan n sõng-a?

13 Sɩngrẽ wã, a soabã tõe n datame tɩ y sõng-a t’a paam gãag zĩiga, bõn-zoambdga, tʋʋmd wall bũmb a taab sẽn yaa tɩlɛ ne-a. Bũmb kẽer me la a na n dat tɩ y sõng-a t’a maane. Wala makre, n wilg-a zĩig a sẽn tõe n paam teed kẽer n da, pa rẽ bɩ n sõng-a ne a sɛbã manesgo. La bãng-y t’a sẽn dat n yɩɩd yaa y wʋm a yɛlã võore, pa y maan wa a lebga nimbãan-ned ye. Tõe me t’a kẽnda ne yɩɩre, a mengã sẽn pa keem yĩnga, wall a ned sẽn pa keem yĩnga. Wakat ning me, a tõe n bee sũ-sãams pʋgẽ a ned kaalem yĩnga. * Kẽer me sẽn pa le be ne b pĩnd tigingã nebã, b sũy mi n ket n sãamda wʋsg tɩ ned pa miẽ ye.

14. Wãn to la saam-bi-poak tigin-paall neb sõng-a koɛɛgã mooneg wɛɛngẽ t’a gãneg a yam?

14 Bãng-y me tɩ y sã n sõngd-ba, la y wɩngd ne Wẽnnaam tʋʋmdã, tõe n kenga b raoodo. Saam-bi-poak sẽn da tɩ tʋmd a Zeova tʋʋmdã tẽn-zẽng yeelame: “Beenẽ wã, daar fãa m da zãmsda neb Biiblã. M sẽn beẽ masã wã, yaa toog tɩ m paam n karem vɛrse tɩ ned kelge, bɩ n wilg ned video menga. La m tẽed-n-taasã boond-m lame, tɩ m yãagd-b tɩ d kẽnd n kaagd nebã la d zãmsd-b Biiblã. M sẽn ne bãmb sẽn tʋmd ne yẽesem la raoodo, n paamd Biibl karen-biis sẽn modgd sõma wã, sõnga maam tɩ m gãneg m yam, n miẽ tɩ ma-me tõe n wa paama Biibl karen-biisi. M zãmsa m sẽn tõe n maan to-to n sɩng sõsg nana-nana. Woto fãa kɩtame tɩ m sũur le lebg noogo.”

KET-Y N MAAND-Y Y SẼN TÕE!

Y sã n leb y tẽngẽ wã, bɩ y bao y sẽn tõe n maan n paam n moon koɛɛgã sõma (Ges-y sull 15-16) *

15. Bõe n tõe n sõng-y tɩ y tõog y tʋʋm-paallã?

15 Bãng-y tɩ y tõe n tõoga y tʋʋm-paallã. Ra n tags-y tɩ b sẽn kɩt tɩ y toeem tʋʋmdã, yaa y sẽn da pa tʋmd sõma wall y sẽn ka võor  yĩng ye. Gũusd-y sõma, n paam n bãng bũmb nins a Zeova sẽn maand n sõngd yãmbã, la y ket n moond koe-noogã. Rɩk-y pipi kiris-nebã togs-n-taare. B sẽn wa n kɩt tɩ b sãeegã, b kell n “saaga soolmã fãa, n moond Wẽnnaam gomdã koe-noogã.” (Tʋʋ. 8:1, 4) Y sã n kell n wɩng ne koe-moonegã, tõe n woma biisi. Wala makre, so-pakdb la b ra rig tẽng a ye, tɩ b zoe n kẽng tẽn-yaka, n miẽ tɩ beenẽ me b gomda buud-gomd bãmb sẽn wʋmde, tɩ koe-moondbã rat sõngre. Kiis a wãn pʋgẽ bal tɩ b zoe n paama koe-moondb sula, tɩ b sõorã tar fɩɩgre.

16. Bõe n tõe n sõng-y tɩ y paam sũ-noog y tʋʋm-paallã pʋgẽ?

16 A Neemi ra yeela zʋɩf-rãmbã tɩ sũ-noog ning a Zeova sẽn kõt-bã n yaa bãmb pãnga. (Nee. 8:10) Baa y nong tʋʋmd b sẽn kõ-yã, y segd n maana sũ-noog y sẽn tar zood sõma ne a Zeova wã yĩng n yɩɩda. Rẽ wã, ket-y n tũud-y a Zeova, n teeg-a sẽn na yɩl t’a kõ-y yam, n wilg-y sor la a sõng-yã. Tẽeg-y tɩ bũmb ning sẽn da kɩt tɩ y nong y tʋʋmdã, yaa y sẽn da maand y sẽn tõe fãa n na n sõng nebã. Tʋm-y tʋʋm-paallã ne y sũur fãa, n ges a Zeova sẽn na n sõng-y to-to tɩ y wa nong rẽ me.—Koɛ. 7:10.

17. Bõe la d pa segd n yĩmi?

17 D pa segd n yĩm tɩ yaa wakat fãa la d na n tũ a Zeova, tɩ tʋʋmd ning d sẽn tʋmd masã wã yaool n na n tall tɛk ye. Tõe tɩ d fãa na n paama tʋʋm-paall dũni-paalgã pʋgẽ. A Alɛgsɩ, saam-biig ning yell d sẽn gomã ninga a yamẽ t’a tʋʋmdã toeengã sõngd-a lame t’a segl a meng n gũud toeeng ning sẽn watã. Ad a sẽn yeele: “Mam da sɩng n miime t’a Zeova beeme, la tɩ dũni-paalgã na n sɩd waame. La m yamẽ, ra yaa wa a Zeova zãrame, tɩ dũni-paalgã me na n kaoos bilfu. La masã, wõnda a Zeova bee m taoore, tɩ dũni-paalgã me ta n sa.” (Tʋʋ. 2:25) Sẽn yaa tʋʋmd ning fãa la b kõ-do, d we n modg n kell n tall zood sõma ne a Zeova. A kõn tol n bas-d ye. Sẽn wa n yaa zĩig ning fãa la d be, a na n sõng-d lame tɩ d paam sũ-noogo, n maan d sẽn tõe fãa a tʋʋmdã pʋgẽ.—Eza. 41:13.

YƖƖLL 90 D keng taab raoodo

^ sull 5 Wakat ninga, d tẽed-n-taas sẽn kẽes b meng zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ mi n segd n basa b tʋʋmdã wall b toeem tʋʋmde. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma rẽ sẽn tõe n wa ne zu-loees ninsã yelle, la bũmb ning sẽn na n sõng-b tɩ b kell n tũ a Zeova ne sũ-noogo. D na n yãa neb a taabã me sẽn tõe n maan n sõng nin-kãensã la b keng b raoodo, la Biiblã sagls a wãn sẽn tõe n sõng d fãa, d yɛlã sã n wa toeeme.

^ sull 4 D tẽed-n-taas sãnda me yʋʋm vẽsga wʋsgo, tɩ b kɩt tɩ b bas b tʋʋmd n kõ d tẽed-n-taas yʋʋm sẽn pa ta bãmba. Ges-y yʋʋmd 2018 bõn-bɩʋʋng kiuug Gũusg Gasgã sõsg ning gom-zug sẽn yet tɩ: “Saam-biis nins sẽn kʋʋlã a Zeova sũur nooma ne-yã!” n paas yʋʋmd 2018 zĩ-likr kiuug Gũusg Gasgã sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “D kell n tall sũur pʋgẽ bãane, baa yɛlã sẽn tar toeengã.”

^ sull 12 Tiging ning pʋgẽ a soabã sẽn da be wã kãsem-dãmbã tog n toola a lɛtr dẽntrodiksɩõ wã tao-tao, t’a sã n da yaa so-pakda, kãsem-soab wall kãsemb-sõngd bɩ a paam n le sɩng tɩ ra kaoos ye.

^ sull 13 Ges-y yʋʋmd 2018 Réveillez-vous ! N° a 3 soabã gom-zug sẽn yet tɩ: “Quand on perd quelqu’un qu’on aime”: Une terrible souffrance, Les defis á relever, Comment revivre: ce que vous pouvez faire, Une aide incomparable

^ sull 57 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Saam-biig ne a pag sẽn yaa misioneer-dãmb n be tẽn-zẽnga, n wa segd n looge, n pʋʋsd b tigingã neb ne nintãm.

^ sull 59 FOT-RÃMBÃ BILGRI: B sẽn lebg n kuil b tẽngẽ wã, n wɩngd ne pʋʋsgo, n kot a Zeova t’a sõng-b tɩ b kell n tũ-a baa ne toeengã.

^ sull 61 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Ne a Zeova sõngre, b tõog n le kẽesa b meng zãng a tʋʋmdã pʋgẽ. B taasda sãan koe-noogã ne buud-gomd b sẽn da zãmse, b sẽn wa n yaa misioneer-dãmbã.