Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 46

Yãmb geta y “tẽebã gãong sẽn yaa yalengã” yell sõma bɩ?

Yãmb geta y “tẽebã gãong sẽn yaa yalengã” yell sõma bɩ?

“Bɩ y rɩk tẽebã gãong sẽn yaa yalengã.”—EFƐ. 6:16.

YƖƖLL 119 Tõnd tog n talla tẽebo

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. a) Sẽn zems ne Efɛɛz rãmb 6:16, bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d tall ‘tẽeb gãong sẽn yaa yalenga’? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

YÃMB tara ‘tẽeb gãong sẽn yaa yaleng’ bɩ? (Karm-y Efɛɛz rãmb 6:16) Yaa vẽeneg tɩ y tarame. Wa gãong sẽn yaa yaleng sẽn tõe n kogl sodaag yĩngã fãa la balã, d tẽebã me kogenda tõnd ne dũni-kãngã tʋʋm-wẽnsã, nen-kɛglmã la wẽn-kɩɩsgã.

2 La d sẽn vɩ “yaoolem wakatã,” d miime tɩ d tẽebã na n ket n paamda makre. (2 Tɩm. 3:1) Bõe la d tõe n maane, n bãng d tẽebã gãong sã n tara pãng sõma? Bõe la d tõe n maan tɩ d tẽebã b sẽn mak ne gãongã kell n tall pãnga? D na n leoka sogs-kãensã.

GES-Y Y TẼEBÃ GÃONG SÃ N TARA PÃNG SÕMA

Yaa zabr poore, tɩ sodaag fãa manegd a gãongo (Ges-y sull a 3)

3. Wãn to la sodaag ra get a gãong yelle, la bõe yĩnga?

3 Pĩnd wẽndẽ wã, b ra maanda sodaag gãong ne kutu, n lud a poorã fãa ne rũms gãndo. Sodaasã ra sõogda b gãongã kaam, sẽn na yɩl tɩ ket n bʋgsa, tɩ kutã me ra kẽ tẽn-n-piisim ye. Zabr fãa poore, sodaag sã n da yã t’a gãongã sãamame, a segd n ges n manegame, tɩ zabr a to sã n wa yik bɩ mik t’a zoe n segl n saame. Wãn to la tõnd me tõe n ges d tẽebã b sẽn mak ne gãongã yell sõma?

4. Bõe yĩng tɩ d segd n bao n bãng d tẽebã gãong sã n tara pãnga, la wãn to la d tõe n maan dẽ?

4 Tõnd me segd n bao n bãnga d tẽebã gãong sã n tara pãnga, la d get a yell sõma, tɩ wakat fãa bɩ mik tɩ d segl n  saame n na n zab tẽebã zabre. Sɩd me, d sẽn yaa kiris-nebã, d tara zabr ne zĩn-dãmbã. (Efɛ. 6:10-12) Ned pa tõe n deeg d zĩigẽ n ges d tẽebã gãong yell n kõ-d ye. D maanda wãn n segl d menga, n wa tõe n yals kãn-kãe makr taoore? Pipi, d segd n pʋʋsa Wẽnnaam n kos sõngre. Rẽ poore, d fees d meng ne Biiblã maasem n ges d tẽebã sã n yaa wa Wẽnnaam sẽn dat tɩ yɩ to-to wã. (Ebre. 4:12) Biiblã yetame: “Bɩ f teeg Sẽn-Ka-Saab ne f sũur fãa, la f ra teeg f meng bãngr ye.” (Yel. 3:5, 6) Woto yĩnga, tẽeg-y bũmb kẽer y sẽn yãk yam n maan sẽn nan pa kaoose. Wala makre, ligd yell n yɩ toog ne-y bɩ? Yellã pʋgẽ, yãmb tẽega a Zeova sẽn yeel bũmb ning Ebre-rãmb 13:5 wã bɩ? A yeelame: “Mam pa na n loog n bas foom a bada, la m pa na n tol n daag-f n bas ye.” Gom-kãnga kɩtame tɩ y bas y yam t’a Zeova na n sõng-y lame bɩ? Y sã n tẽega rẽ, dẽnd y geta y tẽebã gãong yell sõma.

5. Y sã n fees y meng n na n bãng y tẽebã sã n tara pãnga, bõe la y tõe n yã?

5 Y sã n maag y yĩng n na n bao n bãng y tẽebã sã n tara pãnga, y tõe n yãa yɛl kẽer y sẽn da pa tẽede, hal tɩ ling-yã. Wala makre, tõe tɩ yɩɩr sẽn loog noore, ziri neb sẽn yelgde, la raood komsg n sãamd y tẽebã. Sã n sɩd yaa woto, bõe la y tõe n maan tɩ y tẽebã ra sãam zãnga?

GŨUS-Y NE BŨMB KẼER SẼN TÕE N SÃAM Y TẼEBÃ

6. Yɩɩr buud n be n pa wẽng ye. Kõ-y makre.

6 Yɩɩr buud n be n pa wẽng ye. Wala makre, d sã n maand yɩɩre, n dat n ta Zeova ne a Zeezi yam. (1 Kor. 7:32) D sã n maan yel-wẽn-kãsenga, n maand yɩɩr d sẽn dat n le paam zood sõma ne Wẽnnaamã yĩnga, zemsame. (Yɩɩn. 38:19) D leb n tõe n maanda yɩɩre, n baood d sẽn na n maan n ta d pagã bɩ d sɩdã yam, d sẽn na n maan to-to n ges d zakã rãmb yelle, la d maand yɩɩr d tẽed-n-taasã yĩnga.—1 Kor. 7:33; 2 Kor. 11:28.

7. a) D sã n maand yɩɩr tɩ loog noore, wãn to la tõe n sãam d tẽebã? b) Sẽn zems ne Yel-bũn 29:25 wã, bõe yĩng tɩ d pa segd n zoe ninsaala?

7 La d sã n maand yɩɩr tɩ loog noore, tõe n sãama d tẽebã. Wala makre, d tõe n maanda yɩɩr wakat fãa, d sẽn na n dɩ bɩ n yeelgã wɛɛngẽ. (Mat. 6:31, 32) Woto tõe n kɩtame tɩ d lʋɩɩs laogã baoob taoore, hal meng n wa nong ligdã. D sã n bas tɩ yɩ woto, d tẽebã na n komsame, tɩ rẽ sãam zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã. (Mark 4:19; 1 Tɩm. 6:10) Sã n yaa d sẽn na n paam tɩ neb a taabã sũur noom ne-dã n pak tõnd n yɩɩda, rẽ me tõe n kɩtame tɩ d wa maand yɩɩr tɩ loog noore. Tõe n wa kɩtame tɩ d zoet nebã sẽn na n yaal tõnd bɩ n nams-dã, n yɩɩd d sẽn na n ta a Zeova yamã. Sẽn na yɩl n gil bẽd-kãnga, d segd n kosa a Zeova tẽeb la raoodo, n da zoe ninsaal ye.—Karm-y Yel-bũn 29:25; Luk 17:5.

(Ges-y sull a 8) *

8. D manesem segd n yɩɩ wãn ne ziri nins sɩdã kɩɩsdbã sẽn yelgdã?

8 A Sʋɩtãan sẽn yaa “ziri wã ba” wã tũnugda ne neb nins sẽn maand a raabã, n yelgd ziri a Zeova zugu, la d tẽed-n-taasã me zugu. (Zã 8:44) Wala makre, sɩdã kɩɩsdbã tũnugda ne sɩt wɛɛb rãmba, tele wã, zʋrno-rãmb la bũmb a taab n yelgd ziri, la b golemd sɩdã a Zeova siglgã wɛɛngẽ. Woto fãa naaga a Sʋɩtãan ‘pɛɛmã sẽn wit bugmã.’ (Efɛ. 6:16) Sɩdã kɩɩsd sã n wa togs tõnd ziri a woto, d manesem segd n yɩɩ wãna? D pa segd n kelg ye. Bõe yĩnga? Bala d tẽeda a Zeova, d kɩsa d tẽed-n-taasã me sɩda. D pʋd n segd n zãaga d meng fasɩ ne sɩdã kɩɩsdbã.  D ra bas tɩ ned bɩ bũmb wall d sẽn dat n bãng b sẽn na n yeelã kɩt tɩ d bao n na n kelg-ba, bɩ n dat n wẽ no-koɛɛm ne-b ye.

9. Raood komsg tõe n waa ne zu-loe-bʋgo?

9 Raood komsg tõe n booga d tẽebã pãnga. Wakat ninga, d komsda raood d zu-loeesã yĩnga. Yaa sɩd tɩ d pa tõe n maan wa zu-loees kae ye. La d pa segd n tagsd d zu-loeesã yell wakat fãa ye. D sã n maan woto, d tõe n yĩma bõn-sõma nins fãa a Zeova sẽn pʋlem tõndã. (Vẽn. 21:3, 4) D sã n komsd raoodo, d wat n pa le tar pãnga, tɩ rẽ kɩt tɩ d wa bas a Zeova tũubu. (Yel. 24:10) La d pa segd n bas tɩ yell a woto paam-d ye.

10. Saam-bi-poakã sẽn yeel bũmb ning a lɛtrã pʋgẽ wã wilgda tõnd bõe?

10 D gom saam-bi-poak a ye sẽn be Etazĩni yelle. A modgame t’a tẽebã ket n tar pãnga, baa ne a sɩdã sẽn bẽed bã-kɛgeng t’a get a yellã. A gʋlsa lɛtr n tool siglgã. Ad a sẽn yeele: “Wakat ninga, yaa toog ne-do, hal tɩ pa nana ye. La d pa yĩmd a Zeova sẽn pʋlem bũmb ninsã ye. M sũur nooma ne bũmb nins fãa a Zeova sẽn kõt tõndo, n na n paas d tẽebã pãng la a keng d raoodã. D sɩd rata sagls la raood kengr a woto. Sõngda tõnd tɩ d ket n tũud a Zeova, la d tõogd n maood ne yɛl nins fãa a Sʋɩtãan sẽn tũnugd ne n dat n koms d raoodã.” Saam-bi-poakã goamã wilgdame tɩ d tõe n maoo ne raood komsgã. Bõe la d tõe n maane? Yaa d tẽegd tɩ d zu-loeesã yaa segb d sẽn paam n na n kɩɩs a Sʋɩtãana. D kɩs sɩd t’a Zeova na n bels-d lame, la d nand bũmb nins a sẽn kõt tõnd d tẽebã kengr yĩngã.

Yãmb geta y “tẽebã gãong sẽn yaa yalengã” yell sõma bɩ? (Ges-y sull 11) *

11. Sẽn na yɩl n bãng d tẽebã sã n ket n tara pãnga, bõe la d segd n sok d mense?

11 Yãmb getame tɩ y segd n modgame n paas y tẽebã pãng bɩ? Kiis a wãn sẽn looge, yãmb modgame n pa maan yɩɩr tɩ loog noor bɩ? Yãmb modgame n pa kelg sɩdã kɩɩsdbã goamã, wall n wẽ no-koɛɛm ne-ba, ziri nins b sẽn yelgdã wɛɛngẽ bɩ? Sẽn paase, yãmb tõog n maoo ne raood komsgã bɩ? Y sã n tõog n maana woto, dẽnd y tẽebã ket n tara pãnga. La d segd n ket n maanda gũusgu,  bala a Sʋɩtãan tara zab-teed a taab a sẽn tũnugd ne n zabd ne-do. D gom a zab-teoog a yembr yelle.

GŨUS-Y NE LAOGÃ NONGLEM

12. Bõe la laogã nonglem tõe n kɩt tɩ d maane?

12 Laogã nonglem tõe n komsa d tẽebã, tɩ rẽ kɩt tɩ d pa le tũud a Zeova ne d sũur fãa ye. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame: “Ned kae sẽn na n be sodaar la a kẽesd a toog vɩ-kãngã leebgã yɛlẽ, a sẽn dat n ta ned ning sẽn dɩk-a sodaarã yam yĩng ye.” (2 Tɩm. 2:4) Sɩd me, Rom sodaag ra pa tar sor n na n tʋm tʋʋmd a to n paas ye. Sodaag sã n da kɩɩs no-kãnga, bõe n tõe n maane?

13. Bõe yĩng tɩ sodaag pa segd n kẽes a meng leebgã yɛlẽ?

13 D rɩk makre. Sodaas n yik yibeoog n zãmsd zabr ne b sʋʋse. La b nin-yend n da ka be. A tɩ bee raagẽ n koosd rɩɩbo, hal n pa tar sẽk ye. Zaabr sẽn ta, sodaas a taabã maneg n saasda b sʋʋsã, la b get b zab-teed a taabã sã n ket n yaa sõma. La sodaag a to wã rɩka a sẽkã n segend rɩɩb a sẽn na n tɩ koos raagẽ wã vẽkembeoogo. Beoogã sẽn vẽegã, bɛɛb n ling-ba, n na n zab ne-ba. Yãmb tagsdame tɩ soda-bʋg n tõog n segl a meng sõma zabrã yĩnga, la a na n paam n noog a taoor soabã sũuri? Y sã n da be be, soda-bʋg la y na n dat t’a yals y sɛɛgẽ n zabe? Yaa sẽn dɩk-a sẽk n segl a meng sõma wã bɩ, bɩ yaa sẽn bas-a tɩ leebgã tiis-a wã?

14. Tõnd sẽn yaa Kiristã sodaasã, bõe n tar yõod ne-d n yɩɩda?

14 Tõnd me yaa wa sodaas sẽn pa basd tɩ bũmb tiis-d ye. D pa segd n yĩm tɩ sẽn tar yõod n yɩɩda, yaa d noog a Zeova ne a Zeezi sẽn yaa d taoor dãmbã sũy ye. Rẽ yõod pʋd n yɩɩda bũmb ning fãa d sẽn tõe n paam a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã. D segd n modgame n tar sẽk la pãng wakat fãa n tõe n maan a Zeova raabã, la d modg me tɩ d tẽebã gãongã la d zab-teed a taabã fãa ket n yaa sõma.

15. A Poll keooga tõnd ne bõe, la yaa bõe yĩnga?

15 D segd n ket n gũusda wakat fãa! Bõe  yĩnga? Tʋm-tʋmd a Poll keooga tõnd tɩ “neb nins sẽn dat n lebg rakãag-rãmb ne b sũy fãa wã” wat n “lakame n bas tẽebã.” (1 Tɩm. 6:9, 10) B sẽn yeel tɩ ‘lakame n basã’ wilgdame tɩ d tõe n wa rɩka d sẽkã fãa n baood teed sẽn pa tɩlɛ ne-do, n bas tɩ rẽ tiis-du. Woto tõe n kɩtame tɩ d wa kẽ ‘ratem wʋsg pʋgẽ sẽn yaa yalemd la sẽn sãamd neda.’ D pa segd n bas tɩ ratem a woto kẽ d sũurã ye. D ra yĩm tɩ rẽ fãa yaa a Sʋɩtãan zab-teed a sẽn tũnugd ne n dat n koms d tẽebã ye.

16. Kibar ning sẽn be Mark 10:17-22 segd n kɩtame tɩ d sok d mens sogs-bʋse?

16 D tõe n tara ligd wʋsgo, n tõe n da teed buud toor-toore. D sã n yã teed n date, n da te-kãens tɩ yaool n pa tɩlɛ ne-do, yaa wẽng bɩ? Tõeeme n pa wẽng ye. La sok-y y meng yaa: Baa m sã n tara ligd n tõe n da teedo, rẽ yĩnga m tara pãng la sẽk n tõe n tʋm ne te-kãens la m bãng n zã-b sõma sɩda? M pa na n wa nong te-kãens tɩ loog noor sɩda? M sẽn nong laogã pa na n kɩt tɩ m maan wa bi-bɩɩg ning sẽn zãgs n pa tũ a Zeezi n na n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã n paasã sɩda? (Karm-y Mark 10:17-22) Dẽnd sẽn são yaa d sẽn pa na n bao bõn-bɛda, n paam n dɩk d sẽkã la d pãngã n maand Wẽnnaam daabã.

 MODG-Y TƖ Y TẼEBÃ GÃONGÃ KET N TAR PÃNGÃ

17. Bõe la d pa segd n yĩmi?

17 D pa segd n yĩm tɩ d bee zabr pʋgẽ ye. Rẽ n so tɩ d segd n segl d meng n sa, n na n zab beoog sẽn vẽeg fãa. (Vẽn. 12:17) D tẽed-n-taasã pa tõe n deeg d zĩigẽ n ges d tẽebã gãong yell n kõ-d ye. Yaa tõnd mengã n segd n modg t’a ket n tar pãng wakat fãa.

18. Pĩnd wẽndẽ wã, bõe yĩng tɩ sodaag ra modgd n zãad a gãong sõma?

18 Pĩnd wẽndẽ wã, sodaag sã n tall raood zabr sasa, a paamda waoogre. La zabrã poore, a sã n lebg n wa n pa zã a gãongã, yaa yãnde. Rom ned a Tasitus sẽn yɩ kʋdemd yel-mitã yeelame: “Sodaag sã n da bas a gãong zabr zĩigẽ, yaa yãnd meng-menga.” Yaa rẽ me n kɩt tɩ sodaag ra modgd n zãad a gãongã sõma wakat fãa wã.

Saam-bi-poak sẽn karemd Wẽnnaam Gomdã, n kẽnd tigissã n pa vaandẽ, la a kẽesd a meng sõma koɛɛgã mooneg pʋgẽ, tɩ wilgdẽ t’a modgdame t’a tẽebã gãong ket n tar pãnga (Ges-y sull 19)

19. Bõe la d tõe n maan tɩ d tẽebã gãong kell n tall pãnga?

19 D sã n kẽnd tigissã n pa vaandẽ, la d gomd a Zeova la a Rĩungã yell ne neb a taabã, wilgdame tɩ d modgdame tɩ d tẽebã gãong ket n tar pãnga. (Ebre. 10:23-25) Sẽn paase, d segd n karemda Wẽnnaam Gomdã daar fãa, la d pʋʋs a Zeova n kos t’a sõng-d tɩ d tũ d sẽn karemdã. (2 Tɩm. 3:16, 17) D sã n maand woto, zab-teoog kae a Sʋɩtãan sẽn tõe n tall n maan tõnd bũmbu, t’a Zeova pa tar bõn-kãng tɩɩm ye. (Eza. 54:17) D “tẽebã gãong sẽn yaa yalengã” na n kogla tõndo. Woto, d na n talla raood n tõog zabrã beoog sẽn vẽeg fãa. Tõnd ne d tẽed-n-taasã fãa! La pa rẽ bal ye. D leb n na n paam n zĩnda ne a Zeezi, a sã n wa sãam a Sʋɩtãan ne a poorẽ dãmbã.—Vẽn. 17:14; 20:10.

YƖƖLL 118 Bɩ f paas tõnd tẽebo

^ sull 5 Zabr sasa, yaa tɩlɛ tɩ sodaag tall gãong sẽn na n yɩl n kogl a menga. D tõe n maka d tẽebã ne gãongo. Wa sodaag sẽn tog n get a gãong yell neerã, tõnd me segd n geta d tẽebã yell sõma. Sõs-kãnga wilgda bũmb kẽer d sẽn tõe n maane, n ges d “tẽebã gãong sẽn yaa yalengã” yell sõma.

^ sull 59 FOTÃ BILGRI: Zak rãmb sẽn yaa a Zeova Kaset rãmb n get tele, tɩ b wa togsd ziri sɩdã kɩɩsdb sẽn yelgde, tɩ b yɩ tao-tao n kiis tele wã.

^ sull 61 FOTÃ BILGRI: Rẽ poore, yaa zak pʋgẽ Biibl zãmsg sasa, tɩ zakã soab tũnug ne Biiblã n kengd a zakã rãmb tẽebo.