Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb ra miime bɩ?

Yãmb ra miime bɩ?

Pĩnd wẽndẽ wã, yel-gɛt tʋʋmd ra yaa bõe?

PĨND WẼNDẼ wã, b sẽn da boond-b rãmb tɩ yel-gɛtbã ra geta ned zak wall a paoong yelle. Ebre la gɛrk gom-biis nins b sẽn lebg tɩ yel-gɛtã võor yaa ned sẽn get tʋʋmd bɩ zak neb yelle.

A Zakoob biig a Zozɛf sẽn wa n yaa yamb n be Eziptã, a zu-soabã ra kɩtame t’a lebg a zakã yel-gɛta. Sɩd me, Biiblã yeelame t’a zu-soabã sẽn yaa Ezipt nedã “dɩka yẽnda sẽn so wã fãa n bas a Zozɛf nugẽ.” (Sɩng. 39:2-6) A Zozɛf meng sẽn wa n lebg na-kãseng Ezipt tẽngã, a ra yãka ned t’a yaa a zakã yel-gɛta.—Sɩng. 44:4.

A Zeezi rãmb wakatẽ wã, pʋtã soaadbã ra pa vɩ b pʋtã sẽn beẽ wã ye. B ra vɩɩ tẽngã pʋgẽ. Rẽ n so tɩ b ra tar yel-gɛtb sẽn get pʋtã tʋʋm yell daar fãa, la b get koaadbã yelle.

Ãnd soab n da tõe n paam tɩ b yãk-a t’a yɩ yel-gɛta? Rom seb-gʋlsd a Columella sẽn zĩnd pipi kiris-nebã wakatã yeelame, tɩ yamb ning b sẽn yãkd t’a lebg yel-gɛt bɩ tʋm-tʋmdã segd n yɩɩ “ned sẽn tʋm pʋtẽ wã hal n tar minim.” Ra segd n yɩɩ ned sẽn tar “zʋg-sõma, n tõe n ges tɩ koaadbã tʋm sõma, la ra tũ ne weoogr me ye.” Seb-gʋlsdã paasame yaa: “B sẽn da rat n tɩ yɩɩd yel-gɛt nengẽ, yaa a ra wa tagsdẽ t’a mii bũmb fãa ye. Togame t’a baood wakat fãa n na n paas a bãngrã.”

Biiblã pʋgẽ, b mi n boonda neb nins sẽn tʋmd tigingã tʋʋm kẽerã tɩ yel-gɛtba. Wala makre, tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr sagla kiris-nebã, n yeel-b tɩ b sẽn yaa “yel-gɛt-sõamyã sẽn paam Wẽnnaam barkã,” b ned kam fãa segd n talla tõod la minim nins Wẽnnaam sẽn kõ-a wã, n tʋm n “sõng a to.”—1 Pɩy. 4:10.

A Zeezi meng wee yel-bũndi, n gom yel-gɛt yelle. Yaa a yel-bũnd ning sẽn be Luk 16:1-8 pʋgẽ wã. A Zeezi sẽn wa n togsd bũmb nins sẽn na n yɩ bãnd n wilg a waoongã wakatã me, a yeela a poorẽ dãmbã tɩ b ra maan yɩɩr tɩ yẽ na n yãka “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yam,” bɩ “yel-gɛt sẽn tũud sɩda,” t’a ges b yelle. Tʋm-tʋmdã bɩ yel-gɛtã tʋʋmd na n yɩɩ bõe? Yaa a ges tɩ kiris-neb nins sẽn na n vɩɩmd yaoolem wakatã paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ b tẽebã kengr yĩngã. (Mat. 24:45-47; Luk 12:42) D pʋʋsda Wẽnnaam barka, d sẽn paam tɩ tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã yiisd bũmb ka tɛk sẽn kengd Wẽnnaam nin-buiidã sẽn be dũniyã gill zugã tẽeb hal sõma, tɩ d naagd n dɩt a yõodã.