GŨUSG GASGÃ Sɩpaolgo 2019

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2019 yʋʋm-sar rasem 30 n tãag yʋʋmd 2020 wao-fugdg rasem a 2 wã bee seb-kãnga pʋgẽ

D bɩɩs d zoodã ne d tẽed-n-taasã, nand tɩ dũniyã saab ta

Zerizalɛm sãoongã sẽn wa n kolgdẽ wã, a Zeremi zo-rãmb n sõng-a t’a na n põse. Yam-bʋg la d tõe n dɩk a kibarã pʋgẽ?

Vʋʋsem sõngã sẽn sõngd tõnd to-to

Wẽnnaam vʋʋsem sõngã tõe n sõnga tõnd tɩ d tõog toogo. La d sã n dat tɩ vʋʋsem sõngã sõngd d sõma, bũmb a naas la d segd n maane.

Yãmb geta y “tẽebã gãong sẽn yaa yalengã” yell sõma bɩ?

D tõe n maka d tẽebã ne gãong sẽn kogend tõndo. Bõe la d tõe n maan n bãng d tẽebã b sẽn mak ne gãongã sã n ket n yaa sõma?

Bũmb kẽer Maan-kʋʋr sebrã sẽn sõngd tõnd tɩ d bãnge

Yaa noy a Zeova sẽn kõ Israyɛll nebã n be Maan-kʋʋr sebrã pʋgẽ. Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d pa le tũud no-kãens ye. La b ket n tara yõod ne-do.

“Bɩ y baas bũmb ning yãmb sẽn sɩngã”

Baa d sã n yãk yam n na n maan bũmb sẽn yaa sõma, d tõe n sɩngame, tɩ yɩl n baasã lebg toogo. Ad sagls a wãn sẽn tõe n sõng-d tɩ d tõogd n baasd d sẽn sɩnge.

Yãmb ra miime bɩ?

Pĩnd-wẽndẽ wã, yel-gɛt tʋʋmd ra yaa bõe?