Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sɩd-sɩdã, a Zeezi kii mam yĩng bɩ?

Sɩd-sɩdã, a Zeezi kii mam yĩng bɩ?

BIIBLÃ pida ne wẽn-sakdb goam sẽn yit b sũurẽ. Bãmb me ra yaa ‘ninsaalb wa tõndo.’ (Zak 5:17) Wala makre, d wʋmda a Poll sẽn yeel bũmb ning Rom dãmb 7:21-24 võor sõma. A yeelame yaa: “Mam sã n wa rat n maan sẽn yaa sõma, sẽn yaa wẽng bee ne maam. . . . Mam yaa nimbãan-ned bala!” A sẽn pelg a pʋg n yeel woto wã kengda d pɛlga, d sã n wa maood ne d pãn-komsem.

A Poll togsa goam a taab me sẽn yaa a sũur gomde. Galat rãmb 2:20 wã pʋgẽ, a wilgame t’a kɩsa sɩd t’a Zeezi ‘nonga yẽ, n kõ a meng yẽ yĩnga.’ Yaa woto la yãmb me tagsd bɩ? Tõe tɩ pa wakat fãa ye.

Tõnd sã n sãamd d sũur n tagsdẽ tɩ d ka võore, yel-wẽnd d sẽn da maan yĩnga, tõe n yɩɩ toog tɩ d sak n deeg t’a Zeova nong-d lame, la t’a kõ-d-la sugri, tɩ b pa sokd d na sak n deeg t’a Zeezi kii tõnd mengã yĩnga. La rẽ yĩnga, a Zeezi ratame tɩ d sak n deeg t’a kii tõnd mengã yĩng bɩ? Sã n yaa rẽ, bõe n na n sõng-d tɩ d tẽ t’a sɩd kii d ned kam fãa yĩnga? Sogs-kãensã la d na n leoke.

A ZEEZI TAGSG YAA BÕE NE A MAOONGÃ?

Sɩd-sɩdã, a Zeezi ratame tɩ d fãa sak n deeg t’a kii d ned kam fãa yĩnga. Bõe n wilgd rẽ? Tags-y kibar ning sẽn be Luk 23:39-43 yelle. Rao la b ra ka n yɛgl a Zeezi. Raoã sak n deegame t’a maana sẽn pa segde. A sẽn maanã tog n yɩɩ wẽng wʋsgo, bala rẽ n sek b na ka-a raoog zug t’a ki. Raoã sũur sãama wʋsg ne a yellã, hal t’a yeel a Zeezi yaa: “Yãmb sã n wa be y Rĩungã pʋgẽ bɩ y tẽeg mam yelle.”

A Zeezi manesem yɩɩ wãna? Tags-y n ges-y a sẽn wẽnemd a neng n na n ges raoã, baa ne a toogã. A talla raoodo, n yõgemd a noor n gom ne raoã, n yeel-a bũmb sẽn na n kɩt t’a bas a yam. A yeelame: “Rũndã, mam pʋlemda foo tɩ f na n zĩnda ne maam Arzãnã pʋgẽ.” A Zeezi ra tõe n tẽega raoã bal tɩ “ninsaal Biigã . . . waame n na n sõng nebã, la b kõ b vɩɩmã tɩ yao neb wʋsg yĩnga.” (Mat. 20:28) La a pa maan woto ye. A sẽn leok to-to wã yaa sẽn na n sõng raoã t’a bãng t’a kũumã sẽn na n yɩ maoongã yaa raoã meng nafr yĩnga. A goma ne raoã wa ned sẽn gomd ne a zoa, n yeel tɩ “foo” la “maam.” A sẽn togs raoã t’a na n wa paam n zĩnda arzãnã pʋgẽ tẽngã zugã, wilgda vẽeneg tɩ yaa raoã yell la a sẽn gomdã.

Vẽenega, a Zeezi ra ratame tɩ raoã sak n deeg tɩ yẽ kũumã sẽn na n yɩ maoongã yaa raoã mengã nafr yĩnga. A Zeezi manesem sã n yɩɩ woto ne rao sẽn yaa nin-kʋʋda, n pa paam n tũ Wẽnnaam, rẽ yĩnga a manesem kõn yɩ woto n yɩɩd ne ned sẽn deeg lisgu, n tũud Wẽnnaam sɩda? Woto wã, baa d sẽn da maan yel-wẽn pĩndã, bõe n tõe n sõng-d tɩ d kɩs sɩd t’a Zeezi kũumã sẽn yɩ maoongã yaa tõnd mengã yĩnga?

BŨMB NING SẼN SÕNG A POLLE

A Poll sẽn paam t’a Zeezi kõ-a tʋʋmdã kɩtame t’a ra kɩs sɩd t’a Zeezi sɩd kii yẽ yĩnga. Bõe  n wilgd rẽ? A mengã yeelame: “Mam pʋʋsda Kirist Zeezi sẽn yaa tõnd Zu-soabã, n yaa soab ning sẽn kõ maam pãngã barka. Bala b gesame tɩ mam yaa sɩd soab n kõ maam tʋʋmde, baa mam sẽn da yaa wẽn-tʋʋsã, ned sẽn da namsd bãmb nebã, la tɩta-nedã.” (1 Tɩm. 1:12-14) Tʋʋmdã a Zeezi sẽn kõ a Pollã kɩtame t’a bas a yam t’a Zeezi kõ-a-la sugri, t’a nong-a lame, la t’a kɩs-a-la sɩda. Tõnd ned kam fãa me paamame t’a Zeezi kõ-d tʋʋmde. (Mat. 28:19, 20) Woto kɩtame tɩ yãmb me kɩs sɩd t’a Zeezi kii y yĩng bɩ?

D tẽed-n-taag yʋʋr sẽn boond t’a Albɛɛr la b ra yiis tigingã pʋgẽ. A maana yʋʋm 34 n yaool n na n lebg n wa. Ad a sẽn yeele: “M yel-wẽnã bee m taoor wakat fãa. La m sã n wa moond koɛɛgã, m nee vẽeneg wa a Poll t’a Zeezi kõo maam tʋʋmde. Rẽ kengda m pɛlga, la kɩtdẽ tɩ m nong n tar tagsa sẽn yaa sõma mam mengã zugu, m vɩɩmã zugu, la m beoog vɩɩmã zugu.”—Yɩɩn. 51:5.

Sẽn yaa ned ning fãa la y zãmsd Biiblã, bɩ y sõng-a t’a bãng t’a Zeezi kõ-a-la sugri, la t’a nong-a lame

Nand t’a Alan lebg a Zeova Kaset soaba, a tʋma nen-kɛglem la tʋʋm-wẽns buud toor-toore. A yeelame: “Mam ket n tagsda wẽng ning fãa m sẽn maan nebã. M sũur mi n sãama wʋsg rẽ yĩnga. La m pʋʋsda a Zeova barka, bala baa ne m yel-wẽnã sẽn yaa wʋsgã, a kɩtame tɩ m taasd nebã koe-noogã. Mam sã n ne nebã sẽn kelgd koe-noogã n sakd n toeemdẽ wã, tẽegda maam t’a Zeova maan-neerã la a nonglmã ka to ye. M getame t’a Zeova tũnugda ne maam n na n sõng neb sẽn tʋm tʋʋm-wẽns wa maam.”

D sã n wa moond koɛɛgã, yaa tʋʋm-sõng la d tʋmda, la d tagsd bõn-sõma yelle. Sõngda tõnd tɩ d bas d yam t’a Zeezi kõ-d-la sugri, t’a nong-d lame, la t’a kɩs-d-la sɩda.

A ZEOVA YƖƖDA TÕND SŨYÃ

Sã n pa a Zeova n wa n sãam a Sʋɩtãan dũniyã, d sũurã pa tõe n pa mi n ning-d taale, yel-wẽn d sẽn da maan yĩng ye. La bõe n na n sõng-do, tɩ rẽ ra wa kɩt tɩ d koms raoodo?

Ad pag a ye yʋʋr sẽn boond t’a Zan sẽn yeele: “M sẽn mi tɩ ‘Wẽnnaam yɩɩda tõnd sũyã’ noom-m-la wʋsgo.” (1 Zã 3:19, 20) A sũurã nong n ningd-a-la taale, bala a bi-bɩɩlmã sasa, a ra solgd n maanda sẽn pa segde. Tõnd me sẽn mi t’a Zeova ne a Zeezi pa yĩmd tɩ d yaa yel-wẽn-maandb n pa zems zãngã, tõe n bels-d lame. Tẽeg-y tɩ nonglem yĩnga, a Zeova ne a Zeezi yaoome n na n dol ninsaalbã yel-wẽnã. Pa neb sẽn zems zãng yĩng ye. Yaa sẽn tek-b yam n kot sugrã yĩnga.—1 Tɩm. 1:15.

D sã n bʋgsd a Zeezi sẽn tall manesem ning ne ninsaalb sẽn pa zems zãnga, la d maand d sẽn tõe fãa n tʋmd tʋʋmd ning a sẽn kõ-dã, sõngdame tɩ d kɩs sɩd t’a kũumã sẽn yɩ maoongã yaa tõnd mengã yĩnga. Woto, wa a Polle, tõnd ned kam fãa tõe n boola a Zeezi t’a “soab ning sẽn nong maam n kõ b meng mam yĩngã.”