Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 30

D sõng sẽn pa tar-b tũudmã, la sẽn pʋd n pa tẽed-b Wẽndã

D sõng sẽn pa tar-b tũudmã, la sẽn pʋd n pa tẽed-b Wẽndã

“Mam lebga bũmb fãa neb buud fãa yĩnga, sẽn na yɩl n maan m sẽn tõe fãa n fãag neb kẽere.”—1 KOR. 9:22.

YƖƖLL 82 “‘Bɩ yãmb vẽenem yãge’

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Yʋʋma noorã, bõe n toeem tẽns kẽer pʋgẽ?

PĨNDÃ, dũniyã gill zugu, nebã fãa la bal ra tara b tũudum. La yʋʋma noorã, yɛlã toeema wʋsgo. Neb nins sẽn pa tar tũudum bɩ sẽn pʋd n pa tẽed Wẽndã sõor tara paasg bala. Sɩd me, tẽns kẽere, nin-buiidã fãa la bal nong n yetame tɩ b pa tar tũudum ye. *Mat. 24:12.

2. Togs-y bũmb kẽer sẽn kɩt tɩ neb wʋsg pa tar tũudum, wall b pʋd n pa tẽed Wẽnde?

2 Bõe yĩng tɩ neb nins sẽn nong n yetẽ tɩ b pa tar tũudum, bɩ sẽn pʋd n pa tẽed Wẽndã sõor tar paasgo? Kẽer yaa yõ-noogrã la b nong tɩ loog noore, la sãnda yaa yɛlã n loog-ba. (Luk 8:14) Kẽer me ra tara tũudum, n wa yãk yam tɩ b pa na n le tẽ Wẽnd ye. Sãnda me tẽeda Wẽnnaam, la b tagsdame tɩ tũudmã ka nenga, tɩ pa le tar yõod rũndã-rũndã, tɩ tũudmã rãmb sẽn yetã pa zems ne siãnsã, la tɩ sẽn tar-b tũudmã yaa neb sẽn pa tagsd n zãage. Tõe tɩ b wʋmda b zo-rãmba, karen-saam-dãmba, la kiba-kɩtb sẽn yet tɩ bũmb fãa wa n bee woto tɩ pa tũ ne naand sababo, n yaool n pa wae n wʋmd bũmb nins sẽn wilgd vẽeneg tɩ d tog n kɩsa sɩd tɩ Wẽnd beeme wã ye. Taab nengẽ, yaa tũudmã taoor dãmb sẽn nong ligdã la naamã n sãamd b sũuri. Zĩis kẽer me, goosneemã yiisa noy n gɩdg tũudmã yɛl kẽere.

3. Wãn to la sõs-kãngã na n sõng-do?

3 A Zeezi yeelame tɩ d ‘kẽng n tɩ sõng buud fãa neb tɩ b lebg a karen-biisi.’ (Mat. 28:19) D maanda wãn n sõng  sẽn pa tar-b tũudum, bɩ sẽn pʋd n pa tẽed-b Wẽndã tɩ b wa nong Wẽnnaam, hal n lebg Kiristã karen-biisi? D segd n sak n deegame tɩ ned fãa manesem sẽn yaa to-to ne tõnd koɛɛgã bee ne b sẽn wub-a zĩig ningã. Wala makre, sẽn yit-b Eropã manesem tõe n yɩɩ toor ne sẽn yit-b Aazi wã. Bõe yĩnga? Bala Erop soolmẽ wã, neb wʋsg mii bũmb kẽer Biiblã zugu. B nong n wʋmdame tɩ b gomd tɩ yaa Wẽnnaam n naan bũmb fãa. La Aazi wã, nebã pa mi bũmb wʋsg Biiblã zugu, wall b pʋd n pa mi baa fʋɩ a zug ye. Kẽer pa tẽed meng tɩ Naand sẽn naan bũmba fãa n be ye. Sõs-kãngã na n sõng-d lame tɩ d tõog tɩ koɛɛgã kẽ neb nins d sẽn sõsd ne wã sũyã, baa b sẽn yitẽ, la b sẽn tẽed bũmb ninsi.

RA N TAGS-Y TƖ B PA TOL N TÕE N TOEEM YAM YE

4. Bõe yĩng tɩ d ket n saagdẽ tɩ neb n na n toeeme?

4 Ra n tags-y wẽng ye. Yʋʋmd fãa, neb sẽn da pa tar tũudum, bɩ sẽn da pʋd n pa tẽed Wẽnd n lebgd a Zeova Kaset rãmba. Wʋsg yaa neb sẽn da zoe n modgd n na n maan sẽn yaa neere, tɩ tũudmã rãmb ziri wã la b zãmbã ra namsd-ba. Kẽer me ra vɩɩ vɩ-yooko, hal tɩ b wʋsg ra tar minim-wẽns b sẽn da segd n base. D tõe n kɩsa sɩd tɩ ne a Zeova sõngre, d na n paama neb nins “sẽn tar yam ning sẽn zems ne vɩɩm sẽn ka sɛtã.”—Tʋʋ. 13:48; 1 Tɩm. 2:3, 4.

Sã n wa yaa ned sẽn pa tẽed Biiblã la y taasd koɛɛgã, bɩ y toeem y goamã (Ges-y sull 5-6) *

5. Naoor wʋsgo, bõe n kɩtd tɩ ned sak n kelg koɛɛgã?

5 D gomd ne bʋgsem la d wilgd tɩ d rata nebã neere. Naoor wʋsgo, pa tõnd sẽn yet bũmb ninsã n kɩtd tɩ ned sak n kelg koɛɛgã ye. Yaa d sẽn yet rẽ to-to wã. D sã n wilgdẽ tɩ b yell pak-d lame, tɩ d rata b neere, la d gomd ne bʋgsem, noom-b lame. D pa modgd-b tɩ b kelg tõnd sẽn yetã ye. D pʋd n maanda d sẽn tõe fãa n na n bãng b tagsg tũudmã zugu, la d bao n wʋm b sẽn tagsd woto wã võore. Wala makre, d miime tɩ kẽer pa nong n dat n gom tũudum yell ne ned b sẽn pa mi ye. Sãnda me getame tɩ f sã n sok ned bũmb Wẽnnaam zugu, yaa wa f pa yã wubr ye. Taab me zoeta yãnde, n pa rat tɩ ned yãnd tɩ b karemd Biiblã, sẽn yɩɩd fãa sã n yaa ne a Zeova Kaset soaba. Sẽn yaa a soab fãa, d modgdame n na n yɩ wʋmdba.—2 Tɩm. 2:24.

6. Bõe la a Poll maan tɩ wilgdẽ t’a ra sakd n toeemda a goamã, la wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare?

6 La d sã n mi tɩ ned pa rat tɩ d pʋd gom-biis wa “Biiblã,” “Naanda,” “Wẽnnaam,” bɩ “tũudum,” d maanda wãna? D tõe n dɩka tʋm-tʋmd a Poll togs-n-taare, n toeem d goamã. A Poll sã n da gomd ne zʋɩf-rãmbã, a ra lebgd n togsda Gʋls-sõamyã goam. La a sẽn wa n na n gom Areyopaazẽ wã ne filozof-rãmb sẽn yaa gɛrk-rãmbã, a pa tol n yeel-b tɩ yaa sẽn be Biiblã pʋgẽ la a sẽn taasd-bã ye. (Tʋʋ. 17:2, 3, 22-31) Wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare? Y sã n seg ned sẽn pa tẽed Biiblã, tõe tɩ sẽn são yaa y ra yeel-a tɩ yaa sẽn be Biiblã pʋgẽ la y sẽn taasd-a wã ye. Y sã n gũus n bãng tɩ ned zoeta yãnd n pa rat tɩ b yã a sẽn karemd Biiblã ne yãmba, y tõe n wilg-a-la vɛrse-rãmbã portaabl bɩ tablɛt zugu.

7. Wa 1 Korẽnt rãmb 9:20-23 sẽn wilgdã, bõe la d tõe n maan n dɩk a Poll togs-n-taare?

7 Yɩ-y wʋmdba, n kelgd nebã neere. Segdame tɩ d mao n wʋm d sẽn taasd-b rãmb koɛɛgã tagsa wã la b manesmã võore. (Yel. 20:5) D le gom a Poll yelle. B wub-a-la zʋɩf-rãmb sʋka. Dẽnd yaa vẽeneg t’a ra segd n maoome tɩ sã n wa yaa bu-zẽmsã la a taasd koɛɛgã, bɩ a toeem a goamã, bala, bãmb da pa mi baa fʋɩ a Zeova la Gʋls-sõamyã zugu, wall b sã n miẽ me, pa wʋsg ye. Wakat ninga, d tog n maana vaeesgo, wall d gom ne tigingã neb kẽer sẽn tar minim, n tõog n bãng  koɛɛgã mooneg zĩigẽ nebã manesmã võore, tɩ sõng-d tɩ d yɩ wʋmda.—Karm-y 1 Korẽnt rãmb 9:20-23.

8. Wilg-y d sẽn tõe n maan n paam n sɩng sõsg ne ned Biiblã zugu.

8 D raabã yaa d bao neb nins sũy ‘sẽn zemsã.’ (Mat. 10:11) Yɩl n tõog n maan woto, yaa tɩlɛ tɩ d sokd nebã b tagsgo, la d kelgd-b neere. Wala makre, saam-biig a ye sẽn be Ãngeletɛɛr yeelame tɩ yẽ nong n sokda nebã, n na n bãng pag ne a sɩd sẽn tõe n maan to-to tɩ b zĩid-n-taarã yɩ noogo, roagdbã sẽn tõe n bãng n wub b kambã to-to, la d sẽn na n maan to-to n tõog toog baa ne yel-kɛgã la wõr-taabã. Nebã sã n togs b tagsgo, a yet-b lame yaa: “M dat n bãnga yãmb tagsg sẽn yaa a soab ne saglg a ye b sẽn gʋls na maan yʋʋm tus a yiibu.” A pa yet-b tɩ bee Biiblã pʋgẽ ye. A rɩkda a portaablã, n wilg-b vɛrse sẽn zems ne b sõsgã.

MODG-Y TƖ KOƐƐGÃ KẼ NEBÃ SŨYÃ

9. Wãn to la d tõe n sõng neb nins sẽn pa nong n dat n gom Wẽnnaam yellã?

9 Baa ned pa nong n dat n gom Wẽnnaam yelle, d sã n gom bũmb sẽn pak-a, d tõe n paamame tɩ d goamã kẽ-a. Makre, neb wʋsg nonga bõn-vɩɩlɩ wã, tɩɩsã la bũmb a taab sẽn be tẽn-gãongã zugu. Rẽ n so tɩ y tõe n sok nina yaa: “Tõe tɩ y miime tɩ yaa bũmb nins sẽn zoe n be tẽngã zugã la bãngdbã get n maan teed kẽere. Wala makre, yaa tʋbr la b togs n maan mikoro, la b togs nifr n maan aparɛy foto. Woto wã, yãmb tagsdame tɩ b paamda bãngrã ãnd soab nengẽ?” D kelg b leoorã neere, la d yeel-b yaa: “Pĩnd wẽndẽ yɩɩn-gʋlsd n yeel bũmb sẽn noom maam. Ad a sẽn yeelã: ‘Soab ning sẽn maan-a tʋbã ka wʋmd la? Sẽn maan-a ninã ka ne la? . . . Ka bãmb n zãmsd ninsaalb bãngr la?’” (Yɩɩn. 94:9, 10) Rẽ poore, d tõe n kẽe jw.org pʋgẽ, n wilg-b sõsg wall video sẽn be zĩig ning b sẽn gʋls tɩ: “Biiblã sẽn yetã zemsa kɛpɩ ne siãnsã.” (Kilik-y BIIBLÃ SẼN YETE > SIÃNSÃ NE BIIBLÃ.)

10. Baa ned pa nong n dat n gom Wẽnnaam yelle, d tõe n maana wãn n sɩng sõsg ne-a?

10 Nebã fãa la bal sẽn dat yaa vɩɩmã na yɩ neer beoogo. La wʋsg yɛɛsda tẽngã na n wa sãame, wall bũmb ning na n wa kɩt tɩ ned pa le tõe n zĩnd a zug ye. Norvɛɛz tigims sull yel-gɛt a ye yeelame tɩ neb nins sẽn pa nong n dat n gom Wẽnnaam yellã wae n sakd n sõsda vɩɩmã sẽn lebg to-to dũniyã zugã yelle. A yeelame tɩ yẽ sã n ta n pʋʋs-ba, a sokd-b lame yaa: “Yãmb tagsdame tɩ beoog sẽn wate, tõnd vɩɩmã tõe n yɩɩ neer bɩ? Na n tũu ne politikã bɩ, siãnsã bɩ, bɩ ne bũmb a to?” A sã n kelg-b n sa, a karemda vɛrse sẽn wilgd tɩ beoog vɩɩmã na n yɩɩ neere. Kẽer sã n wʋm Biiblã sẽn yet tɩ tẽngã na n paa wakat sẽn kõn sa, la tɩ nin-tɩrsã na n vɩɩmda a zug wakat fãa wã, b sũur nooma wʋsgo.—Yɩɩn. 37:29; Koɛ. 1:4.

11. Bõe yĩng tɩ yaa sõma tɩ koe-moonegã sasa bɩ d toeemd d sẽn tɩʋʋsd d sõsgã to-to wã? Wa Rom dãmb 1:14-16 sẽn wilgdã, wãn to la d tõe n dɩk a Poll togs-n-taare?

 11 Yɩta sõma tɩ koe-moonegã sasa bɩ d toeemd d sẽn tɩʋʋsd d sõsgã to-to wã tɩ zemsd ne nebã. Bõe yĩnga? Bala, nebã pa yembr ye. Bũmb tõe n yɩɩ nina noogo, n yaool n pa ta nina yam ye. Kẽer sakdame tɩ d gom Wẽnnaam wall Biiblã yell ne-ba. Sãnda yẽ nengẽ, sẽn são yaa d sẽn na n deng n gom bũmb a to yelle. Sẽn yaa to-to fãa, d segd n taasa koɛɛgã neb buud fãa. (Karm-y Rom dãmb 1:14-16.) La yaa vẽeneg tɩ d pa segd n yĩm tɩ yaa a Zeova n kɩtd tɩ koɛɛgã wom biis pʋ-peelem dãmbã sũyẽ ye.—1 Kor. 3:6, 7.

D SẼN NA N MAAN TO-TO N TAAS SẼN YIT-B AAZI WÃ KOE-NOOGÃ

Rĩungã koe-moondb wʋsg wilgdame tɩ sẽn yit-b tẽns nins kiris-neb sẽn pa waoogã yell pak-b lame, n wilgd-b sagls sẽn be Biiblã pʋgẽ (Ges-y sull 12-13)

12. Bõe la d tõe n maan n sõng Aazi neb nins sẽn zɩ n wʋm tɩ b gomd Naand yellã?

12 Dũniyã gill zugu, koe-moondb wʋsg segda neb sẽn yit Aazi. Mi n yaa neb sẽn yit Aazi tẽns ninsẽ goosneemã sẽn gɩdg tũudmã tʋʋm kẽerã. Aazi tẽns kẽer pʋgẽ, neb wʋsg zɩ n bao n na n bãng Naand sã n beeme bɩ a kae ye. B kẽer yaa neb sẽn nong n baood n na n bãng bũmb wʋsgo, tɩ f sã n gom Biiblã zãmsg yell ne-b bɩ b sakd n na n zãmse. La sãnda yẽ pa rat tɩ b wilg-b bũmb n paas ye. Bõe la d tõe n maan n paam n taas-b koɛɛgã? Koe-moondb kẽer sẽn tar minim sɩngda sõsg ne-b woto bala, n gom goam sẽn wilgd tɩ b yell pak-b lame, tɩ sã n tõe masã bɩ b yaool n togs-b Biiblã saglg b sẽn tũ tɩ naf-ba. Woto wae n yãkda nenga.

13. Bõe n tõe n sõng tɩ ned sak tɩ d gom Biiblã yell ne-a? (Ges-y sebrã pipi neng fotã.)

13 Neb wʋsg sã n wʋm Biiblã saglg n neẽ tɩ sɩd sõngdame, b sakd n kelga koɛɛgã. (Koɛ. 7:12) Niuyorke, saam-bi-poak n nong n sõsd ne neb sẽn gomd mandaarẽ sẽn yaa Sin buud-gomdã. A yeelame: “M dengd n yeela bũmb sẽn wilgd tɩ b yell pak-m lame, la m maag m yĩng n kelg-ba. Wala makre, m sã n bãng tɩ b nan waa paalem, m sokd-b lame yaa: ‘Y maanda wãn ne kaanẽ vɩɩmã sẽn yaa toorã? Yãmb zoe n paama tʋʋmd bɩ? Nebã manesem yaa wãn ne-yã?’” Wakat ninga, sõngdame t’a paam n wilg-b bũmb Biiblã sẽn yete. A sã n ges tɩ tõeeme, a sokd-b lame yɛs yaa: “Yãmb tagsdame tɩ bõe la d tõe n maan tɩ tõnd ne d taabã moor noomẽ? M tõe n wilg-y-la yel-bũnd sẽn be Biiblã pʋgẽ bɩ? Ad b sẽn yeele: ‘Fo sã n sɩng zabre, yaa wa f sẽn kãsg ko-koaka. Reng n loog tɩ zabrã ra wa sɩng ye.’ Yãmb pa tagsd tɩ d sã n tũ sagl-kãnga, na n sõngame tɩ tõnd ne d taabã moor noomẽ sɩda?” (Yel. 17:14) Sõsg a woto tõe n sõngame tɩ d bãng sẽn dat-b n bãng n paasã.

14. Bõe la Aazi saam-biig maanda, n paamd n sõsd ne neb nins sẽn yet tɩ b pa tẽed Wẽndã?

14 La ned sã n yeel t’a pa tẽed Wẽnde? Saam-biig a ye sẽn tar minim nong n sõsda ne Aazi neb sẽn pa tar tũudum. Ad a sẽn yeele: “Kaanẽ wã, ned sã n yeel t’a pa tẽed Wẽnde, rat n yeelame t’a pa tẽed wẽnnaam-dãmb toɛy-toɛyã nebã sẽn pʋʋsdã ye. Naoor wʋsgo, m yet-a lame t’a bee bʋʋm, bala wẽnnaam-dãmbã yaa ninsaalb n maane, b pa vɩ ye. M nong n karemda Zeremi 16:20. Be b yetame: ‘Ned tõe n maana a wẽnnaam-dãmb n  kõ a menga, tɩ b yaool n ka sɩd wẽnnaam-dãmb bɩ?’ Rẽ poore, m sokd-a lame yaa: ‘D maanda wãn n bãng Wẽnnaam sɩd-sɩdã n bak ne wẽnnaam-dãmb nins ninsaalbã sẽn maanã?’ M maagda m yĩng n kelg-a, tɩ rẽ poor bɩ m karem Ezayi 41:23. Be b yetame: ‘Togs-y bũmb nins sẽn nan be taoor n watẽ wã, dẽ, tõnd na n bãngame tɩ yãmb yaa wẽnnaam-dãmba.’ Rẽ poor masã, m wilgd-a-la bũmb a Zeova sẽn da reng n yeele, tɩ sɩd pidsi.”

15. Aazi saam-biig a to wã sẽn maand to-to wã kõta tõnd yam-bʋgo?

15 D ges Aazi saam-biig a to sẽn maande, a sã n wa kẽng n na n tɩ sõs ne ned a sẽn da taas koɛɛgã. A yeelame: “Mam wilgd-a-la sagls sẽn be Biiblã pʋgẽ, goam Biiblã sẽn togs tɩ sɩd pidsi, la noy sẽn kɩt tɩ ãndũniyã bũmb fãa be a zĩigẽ. Rẽ poore, m sõngd-a lame t’a bãng tɩ yaa kaset tɩ Naand n be, la t’a yamã ka to ye. Ned sã n sak n deeg tɩ wõnda Naand n sɩd be, m sɩngdame masã n wilgd-a Biiblã sẽn yet bũmb ning a Zeova zugã.”

16. Sẽn zems ne Ebre-rãmb 11:6, bõe yĩng tɩ Biiblã karen-biis segd n tẽ Wẽnnaam la b kɩs sɩd ne Biiblã? La bõe la d tõe n maan n sõng-ba?

16 D sã n wa zãmsd Biiblã ne ned sẽn pa tar tũudum, wall sẽn pʋd n pa tẽed Wẽnde, d segd n sõng-a-la wakat fãa t’a maneg n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam beeme. (Karm-y Ebre-rãmb 11:6.) D segd n sõng-a lame me t’a kɩs sɩd ne Biiblã sẽn yetã. Rẽ n so tɩ yaa tɩlɛ tɩ d gomd bũmb kẽer yell n yɩlemdẽ. Zãmsg fãa sasa, yɩta sõma tɩ d sõng-a t’a paam kaset sẽn wilgd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde. Wala makre, d tõe n goma bũmb Biiblã sẽn togs tɩ pidsi, a sagls sẽn sɩd sõngde, bũmb sẽn wilgd t’a sã n togs kʋdem wẽndẽ yelle, yaa kɛpɩ, la t’a sã n gomd bũmb yelle, tɩ siãnsã rãmb me gomd rẽ yelle, wat n mikame t’a sẽn yetã yaa kɛpɩ.

17. D sã n nong nebã, tõe n kɩtame tɩ b maan bõe?

17 Ned tar tũudum t’a pa tar me, yaa d sã n wilg tɩ d nong-a lame la d na n tõog n sõng-a t’a lebg a Zeezi karen-biiga. (1 Kor. 13:1) D sã n wa zãmsd ned Biiblã, d raabã yaa d sõng-a t’a bãng tɩ Wẽnnaam nong-d lame, n dat tɩ tõnd me nong-a. Yʋʋmd fãa, neb tusa sẽn da pa nong tũudmã, tɩ sãnda toog pʋd n da kae ne tũudmã n deegd lisgu, b sẽn zãms Biiblã n nong Wẽnnaam masã wã yĩnga. Woto yĩnga, nong-y ned buud fãa la y wilg t’a yell pak-y lame, n da tags t’a pa tol n tõe n toeem ye. Kelg-y-yã-a neere. Mao-y n wʋm-y a manesmã võore. Yɩ-y mak-sõngo, tɩ rẽ sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisi.

YƖƖLL 76 Koɛɛgã mooneg kõta sũ-noogo

^ sull 5 Rũndã-rũndã, neb nins sẽn pa tar tũudum, wall sẽn pʋd n pa tẽed Wẽndã sõor tara paasg n yɩɩd pĩndã. Sõs-kãngã na n sõng-d lame tɩ d sã n wa seg neb a woto koe-moonegã sasa bɩ d bãng n taas-b koe-noogã, la d bãng d sẽn tõe n sõng-b to-to tɩ b kɩs sɩd ne Biiblã sẽn yetã, la b tẽ Wẽnnaam a Zeova.

^ sull 1 Neb n maan vaeesgo, n wilg tẽns kẽere. Yaa Albani, Alemayn, Azɛrbagiyã, Danemark, Ɛspayn, Fãrense, Hõng Kõng, Israyɛll, Kanada, Kooredisiid, Norvɛɛz, Ostrali, Otris, Peyiba, Repiblik Kɛk, Rowayom Ini, Sin, Suwɛɛd, Sʋwɩs, Viɛtnam, la Zapõ.

^ sull 53 FOTÃ BILGRI: Saam-biig sẽn taasd a logto-taag koɛɛgã, t’a wa zĩ a ye n pak d sɩtã n getẽ.