Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 29

‘Bɩ y kẽng n tɩ sõng . . . nebã tɩ b lebg mam karen-​biisi’

‘Bɩ y kẽng n tɩ sõng . . . nebã tɩ b lebg mam karen-​biisi’

“Bɩ y kẽng n tɩ sõng buud fãa neb tɩ b lebg mam karen-biisi.”—MAT. 28:19.

YƖƖLL 60 D keoog nebã, yaa yõor yelle

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. a) Wa a Zeezi goam nins sẽn be Matiye 28:18-20 wã sẽn wilgdã, tʋʋm-bʋg sẽn yaa kãseng la b kõ kiris-nebã? b) Sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãnga pʋgẽ?

A ZEEZI vʋʋgrã poore, a yeela a karen-biisã tɩ b seg taab Galile tãng a ye zugu. B sẽn wa n tigim taab tãngã sɛɛgã, tʋm-tʋmdbã sũur tog n da nooma wʋsgo. (Mat. 28:16) Wõnda yaa baraarã la a Zeezi sẽn vẽneg a meng ne “saam-biis kobs-nu la zak wakat-yɛngã.” (1 Kor. 15:6) Bõe yĩng t’a Zeezi yeel a karen-biisã tɩ b wa tigim taab be? Yaa sẽn na n kõ-b tʋʋmd sẽn be barka. Ad a sẽn yeel-bã: “Bɩ y kẽng n tɩ sõng buud fãa neb tɩ b lebg mam karen-biisi.”—Karm-y Matiye 28:18-20.

2 Sẽn wʋm-b a Zeezi goamã baraarã n wa n naag n lebg pipi kiris-nebã tigingã. Tʋʋm-kãseng tigingã neb sẽn segd n tʋme, yaa sõng neb wʋsg tɩ b lebg Kiristã karen-biisi. * Rũndã-rũndã, dũniyã gill zugu, a Zeova Kaset rãmbã tigimsã yaa tus kobse. B tʋʋmdã pa toeem ye. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n leoka sogsg a naase: Bõe yĩng tɩ sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisã yaa tʋʋmd sẽn tar yõod wʋsgo? Tʋʋmdã pʋgẽ, bõe ne bõe la d segd n maane? Kiris-nebã fãa segd n naag n tʋma tʋʋmdã bɩ? Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d tall sũ-mar tʋʋmdã pʋgẽ?

 BÕE YĨNG TƖ YAA TƲƲMD SẼN TAR YÕOD WƲSGO?

3. Wa Zã 14:6 la 17:3 sẽn wilgdã, bõe yĩng tɩ sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisã yaa tʋʋmd sẽn tar yõod wʋsgo?

3 Bõe yĩng tɩ sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisã yaa tʋʋmd sẽn tar yõod wʋsgo? Bala, yaa sẽn na n lebg-b Kiristã karen-biisã bal n tõe n yɩ Wẽnnaam zo-rãmba. Sẽn paase, neb nins sẽn tũud Kiristã naoã vɩɩm tara bark rũndã-rũndã menga, tɩ b saagdẽ me tɩ b na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. (Karm-y Zã 14:6; 17:3.) Yaa sɩd tɩ tʋʋmd ning a Zeezi sẽn kõ tõndã tara yõod wʋsgo, la d paamda sõngr tʋʋmdã pʋgẽ. Tʋm-tʋmd a Poll goma yẽ mengã la a tʋmd-n-taas a wãn yelle, n yeel yaa: “Tõnd yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taase.” (1 Kor. 3:9) Sɩd-sɩdã, yaa tʋʋmd sẽn yaa zu-zẽkr meng-meng la a Zeova ne Kiristã sẽn dɩk n bobl ninsaalb sẽn pa zems zãngã!

4. Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Ivan ne a Matild kibarã pʋgẽ?

4 Sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisã yaa tʋʋmd sẽn tõe n kõ-d sũ-noog wʋsgo. D gom a Ivan ne a pag a Matild yelle. B bee Kolõmbi. Daar a ye, b sõsa ne bi-bɩɩg yʋʋr sẽn boond t’a Daviye, n taas-a koɛɛgã. La a Daviye yeel-b lame yaa: “M sɩd rat n toeemame, la m pa tõe ye.” A Daviye ra yaa bogsɛɛre, n yũud dorge, la a yũud rãam tɩ looge, n leb n vɩ ne pʋg-sada. A pʋg-sadã yʋʋr la a Erika. Ad a Ivan sẽn yeele: “D sɩngame n kẽnd n kaagd-a. A ra bee tẽn-bil a ye pʋgẽ. Sẽn zãrã yĩnga, d ra tabda d wiidi wã n maan lɛɛr-dãmba. Sorã me ra yaa bɛgdo. A Erika sẽn wa n yã t’a Daviye zʋgã la a yel-manesmã toeemdame wã, yẽ me naagame n na n zãms Biiblã.” Tarẽ-n-tarẽ, a Daviye wa n basa dorgã la rãamã yũubu, la bogsã. Yẽ ne a Erika kẽe kãadem tɩ zems ne laloa wã. A Matild yeelame: “A Daviye ne a Erika sẽn wa n deegd lisg yʋʋmd 2016, d tẽega a Daviye sẽn da mi n yetẽ tɩ: ‘M sɩd rat n toeemame, la m pa tõe ye.’ D pa tõog d nintãmã ye.” Hakɩɩka, f sã n sõng ned t’a lebg Kiristã karen-biiga, sũ-noogã pa tõe n bãng n bilg ye.

TƲƲMDÃ PƲGẼ, BÕE NE BÕE LA D SEGD N MAANE?

5. Pipi bũmb d sẽn segd n maan sẽn na yɩl n sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biis yaa bõe?

5 Pipi bũmb d sẽn segd n maane, yaa d “bao” sẽn dat-b n bãng a Zeova wã. (Mat. 10:11) D sã n gomd a Zeova yell ne ned buud fãa, rẽ la d wilgd tɩ d sɩd yaa a Zeova Kaset rãmba. D sã n sakd Kiristã sẽn yeel tɩ d moon koɛɛgã, d wilgdame tɩ d yaa kiris-neb hakɩɩka.

6. Wilg-y d sẽn tõe n maane, tɩ sõng tɩ nebã sak n kelg koɛɛgã.

6 Neb kẽer ratame n bãng Biiblã sẽn yetã, la d sã n wa taasd-b koɛɛgã, tõe n wõnda wa b pa baood n bãng n paas ye. Tõe tɩ na n yɩɩ tɩlɛ tɩ tõnd sõng-b tɩ b tʋlg n bãng n paase. Sẽn na yɩl tɩ nebã sak n kelg koɛɛgã, d segd n segla d meng sõma. Bao-y bũmb nins yell y sẽn tõe n gome, tɩ nebã tʋlg n bãng n paase. Rẽ poor bɩ y ges y sẽn na n tɩʋʋs sõsgã to-to.

7. a) Wãn to la y tõe n sɩng sõsg ne neda? b) Bõe yĩng tɩ y tog n kelg nebã neer la y sak tɩ b sẽn yetã yaa bãmb me tagsgo?

7 Wala makre, y tõe n yeela y kɛlgdã yaa: “M tõe n bõos n sok-y-la bũmb bɩ? Naoor wʋsgo, yɛl nins sẽn namsd tõndã namsda neb a taab me dũniyã gill zugu. Yãmb tagsdame tɩ d sã n paam goosneemã sẽn so dũniyã gilli, d na n paama d zu-loeesã tɩɩm bɩ?” Rẽ poore, y tõe n sõsa  Dãniyɛll 2:44 zugu. Y tõeeme me n sok nina yaa: “Yãmb tagsdame tɩ bõe n tõe n sõng ned t’a wub a biig sõma?” Rẽ poor bɩ y sõs Tõod 6:6, 7 wã zugu. Sẽn yaa bũmb ning fãa zug la y na n sõs ne nebã, yɩta sõma tɩ y reng n tags b yelle. Tags-y y sẽn na n sõng-b tɩ b bãng bũmb ning Biiblã pʋgẽ wã sẽn na n naf-b to-to. Y sã n wa sõsd ne-ba, bɩ y kelg-b neere, la y sak tɩ b sẽn yetã yaa bãmb me tagsgo. Rẽ, y na n tõog n wʋma b goamã võor sõma. Tõe n kɩtame me tɩ b sak n kelg-yã.

8. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d lebg n tɩ kaag nebã naoor wʋsgo?

8 Nand tɩ ned sak tɩ d na n sɩng Biiblã zãmsg ne-a, tõe n yɩɩ tɩlɛ tɩ d lebg n tɩ kaag-a naoor wʋsgo. Bõe yĩnga? D tõeeme n lebg n kẽng n pa mik-a, wall d mik t’a pa tõe n sõs ne-d ye. Sẽn paase, tõe tɩ d na n kẽnga a nengẽ naoor ka tɛka, t’a yaool n sak tɩ d na n zãms-a Biiblã. D tẽeg tɩ yaa tɩɩg sã n paamd koom wakat fãa la a tõe n bɩ sõma. Woto me, sẽn na yɩl tɩ ned wa nong a Zeova ne Kiristã ne a sũur fãa, yaa tɩlɛ t’a paam tɩ d lebgd n wat n sõsd ne-a Biiblã zug wakat fãa.

KIRIS-NEBÃ FÃA SEGD N NAAG N TƲMA TƲƲMDÃ BƖ?

Dũniyã gill zugu, a Zeova Kaset rãmba fãa sõngdame tɩ b baood sẽn dat-b n bãng Biiblã sẽn yetã (Ges-y sull a 9-10) *

9-10. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ koe-moondbã fãa sõngdame tɩ b yãt sẽn dat-b n bãng a Zeova wã?

9 Koe-moondbã fãa sõngdame tɩ b yãt sẽn dat-b n bãng a Zeova wã. Yaa wa biig sẽn na n menem tɩ b gẽesd-a. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Ad kibare: Yʋʋm a tãab bi-ribl n meneme, tɩ na maan neb 500 na n gẽes-a. Lɛɛr 20 poore, b nin-yend n wa n yã biigã t’a be kamaan pʋʋg pʋgẽ. Nebã sẽn wa n pẽgd-a a sẽn yã biigã, a yeelame: “Yaa neb kobsã sẽn sõng taab n gẽes-a wã la d sẽn yã-a wã.”

 10 Neb wʋsg yaa wa bi-bilfã sẽn menemã. B pa tẽed manegre, la b rata sõngre. (Efɛ. 2:12) Tõnd milyõ a nii la zak n naag n baood sẽn dat-b n bãng a Zeova wã. Tõe tɩ yãmb nan pa paam ned sẽn dat tɩ y wat n zãmsd-a Biiblã ye. La tõe tɩ koe-moondb kẽer sẽn moond koɛɛgã yãmb sẽn moondẽ wã yẽ paama neb sẽn dat n bãng Biiblã sẽn yetã. D tẽed-n-taag sã n paam ned sẽn dat n zãms Biiblã, n sõng-a hal t’a wa lebg Kiristã karen-biiga, sẽn naagd-b n baood sũ-tɩrs rãmbã fãa tara bʋʋm n na n maan sũ-noogo.

11. Baa y nan pa zãmsd ned Biiblã, bõe la y tõe n maan n sõng neb tɩ b lebg Kiristã karen-biisi?

11 Baa y nan pa zãmsd ned Biiblã, bũmb a taab la y tõe n maan n sõng neb tɩ b lebg Kiristã karen-biisi. Wala makre, y tõe n deegd-a sẽn wat-b tigissã paalmã neere, n sõs ne-b noog-noogo. Y sã n wilgd-b nonglem woto, tõe n sõngame tɩ b bãng tɩ d sɩd yaa kiris-neb hakɩɩka. (Zã 13:34, 35) Y sẽn naagd n leokd sogsgã tigissã sasa wã, baa ne sẽn yaa koɛɛg-koɛɛgã, tõe n sõng-b lame tɩ b bãng bãmb me sẽn tõe n wilg b tẽebã to-to ne b sũur fãa, la ne waoogre. Y leb n tõe n tũu ned sẽn nan sɩng koɛɛgã mooneg tɩ y moone, n sõng-a t’a bãng a sẽn tõe n tall Biiblã to-to n sõng ned t’a bãng bũmbu. Woto, y wilgd-a-la a sẽn tõe n dɩk Kiristã togs-n-taar to-to.—Luk 10:25-28.

12. Yaa tɩlɛ tɩ d tar minim la bãngr hal sõma, n yaool n tõog n sõng ned t’a lebg a Zeezi karen-biig bɩ? Wilg-y y leoorã võore.

12 Ned baa a ye pa segd n tags tɩ yaa tɩlɛ t’a tall minim la bãngr hal sõma, n yaool n tõog n sõng ned t’a lebg a Zeezi karen-biig ye. Bõe yĩnga? D gom a Fostina yelle. A bee Bolivi. A sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã t’a pa mi kareng ye. La rẽ tɛka, a zãmsa karengo, n mi bilf masã. A wa n deega lisgu. Biiblã zãmsg ne nebã noom-a-la wʋsgo. Semen fãa, neb a nu la a zãmsd Biiblã. Baa ne a Fostina karengã sẽn pa bɩ n ta neb nins a sẽn zãmsd Biiblã fãa la balã, a tõog n sõnga hal neb a yoob tɩ b reeg lisgu.—Luk 10:21.

13. Baa d tʋʋmã sã n waoogame, d sã n sõngd nebã sẽn na yɩl tɩ b lebg Kiristã karen-biisi, nafa bʋs la d paamda?

13 D tẽed-n-taas wʋsg tʋʋm waoogame, leb n yaa tʋʋm sẽn yaa tɩlɛ. Baasgo, b baooda weer n zãmsd neb Biiblã, tɩ rẽ kõt-b sũ-noog meng-menga. A Melani sẽn be Alaska wã kibar wilgda rẽ. A yaa a yembr n wubd a yʋʋm a nii bi-pugla. A tara tʋʋmd sẽn dɩkd a sẽkã wʋsgo. Sẽn paase, a ba wã bẽeda kãnsɛɛre, t’a sõngd n get a yelle. Alaska tẽng ningẽ a sẽn be wã zãrame, leb n yaa  yẽ bal n yaa a Zeova Kaset soab be. A ra wae n pʋʋsda a Zeova n kot sõngr sẽn na yɩl n tõog n yi n moon koɛɛgã baa ne waoodã, bala a ra rata ne a sũur fãa n paam ned sẽn na n sak tɩ b zãms-a Biiblã. Daar a ye, a sõsa ne pag yʋʋr sẽn boond t’a Saara, n wilg-a Wẽnnaam yʋ-peellã. A Saara sũur yɩɩ noog wʋsg a sẽn bãng Wẽnnaam yʋʋrã. Rẽ poor bilfu, a sakame n na n zãms Biiblã. Ad a Melani sẽn yeele: “Arzũm zaabr fãa, m yaamsã ra yaa wʋsgo. La ne rẽ fãa, maam ne m bi-puglã modgdame n tɩ zãms a Saara Biiblã. Ra nafda maam ne m biigã hal sõma. D ra maanda vaeesgo, n na n paam a Saara sogsg kẽer leoore, hal tɩ ra noom-do. D sẽn da ne t’a lebgda a Zeova zoa wã ra noogda d sũur wʋsgo.” Baa ne a Saara sẽn yã namsgã, a talla raoodo, n yi n bas a tũudmã. A wa n deega lisgu.

BÕE YĨNG TƖ YAA TƖLƐ TƖ D TALL SŨ-MARE?

14. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisã yaa wa zĩm-yõgbo? b) A Poll goamã sẽn be 2 Tɩmote 4:1, 2 kɩtame tɩ y rat n maan bõe?

14 Baa y nan pa paam ned sẽn dat n zãms Biiblã, bɩ y ra koms raood ye. Kell-y n wɩng-y ne gẽesgo. Tẽeg-y t’a Zeezi wilgame tɩ sõng nebã tɩ b lebg yẽ karen-biisã yaa wa zĩm-yõgbo. Zĩm-yõgd tõe n maana lɛɛr ka tɛka, n yaool n paam zĩm. Naoor wʋsgo, b yikda yibeoog pĩnd n sɩnge, wall b tʋm n tãag yʋn-sʋka, pa rẽ bɩ b kẽng hal zĩ-zãrsẽ. (Luk 5:5) Woto me, koe-moondb kẽer maanda sũ-mar n moond koɛɛgã n kaoosd lɛɛr-dãmba, sẽn na yɩl n paam neb sẽn dat n zãms Biiblã. B moonda zĩis toɛy-toɛya, la b mi n toeemd moonegã wakat me. Bõe yĩnga? Bala, yaa woto la b na n paam neb wʋsg n taas koɛɛgã. Sẽn modgd-b woto wã  yãta b modgrã biisi, bala b wae n paamda neb sẽn dat n bãng Biiblã sẽn yetã. Yãmb me pa tõe n yãk wakat y sẽn mi tɩ y sã n yi, y na n paama neb wʋsg sẽn na n kelg-yã, wall y bao zĩig y sẽn mi tɩ neb wʋsg na n sak n kelgame wã, n tɩ moon sɩda?—Karm-y 2 Tɩmote 4:1, 2.

Tall-y sũ-mar n sõng neb nins y sẽn zãmsd Biiblã tɩ b bãng a Zeova sõma, n nong-a, la b sakd-a (Ges-y sull 15-16) *

15. Bõe yĩng tɩ d sã n zãmsd ned Biiblã bɩ d segd n maan sũ-mare?

15 Bõe yĩng tɩ d sã n zãmsd ned Biiblã bɩ d segd n maan sũ-mar ne a soabã? Bala, d pa rat bal n sõng-a t’a bãng Biiblã sẽn yetã, la a nong rẽ ye. D ratame me n sõng-a t’a bãng a Zeova sẽn yaa Biiblã soabã sõma, la a nong-a ne a sũur fãa. Sẽn paase, d pa segd n sõng-a t’a bãng bũmb nins a Zeezi sẽn dat t’a karen-biisã maanã bal ye. D segd n sõng-a lame me t’a bãng kiris-ned hakɩɩk sẽn tog n vɩɩmd to-to wã. A sã n wa nangd n na n tũ Biiblã noyã la a saglsã, d segd n sõng-a-la ne sũ-mare. Kẽer sã n sɩng Biiblã zãmsgo, kiis a wãn pʋgẽ bal tɩ b tõogd n toeema b tagsa wã, la b bas b minim-wẽnsã. La sãnda yẽ nengẽ, kaoosdame.

16. A Rawull kibarã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe?

16 Misioneer a ye sẽn be Peru sɩd yãame tɩ f sã n maand sũ-mare, womda biisi. Ad a sẽn yeele: “M zãmsa sɛb a yiib ne rao yʋʋr sẽn boond t’a Rawull. La a ra ket n maooda ne bũmb kẽer sẽn pa nana. Yẽ ne a pagã ra pa noom baa-baa. Sẽn paase, a ra nonga tʋy la gom-põaasa, t’a kambã me ra pa waoogd-a a yel-manesmã yĩnga. La a ra nong n wata tigissã. Rẽ n so tɩ m da ket n kẽnd n kaagd yẽ ne a zakã rãmba, n na n sõng-ba. A wa n deega lisgu. Rẽ tɩ m sẽn sõs ne-a pipi wã yɩɩda yʋʋm a tãabo.”

17. Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

17 A Zeezi yeelame tɩ d ‘kẽng n tɩ sõng buud fãa neb tɩ b lebg yẽ karen-biisi.’ Naoor wʋsgo, d sẽn sõsd ne neb nins koe-moonegã sasa wã sẽn tẽed bũmb ninsã yaa toor fasɩ ne tõnd sẽn tẽedã. Kẽer me pa tar tũudum, wall b pʋd pa tẽed tɩ Wẽnd beeme ye. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãa d sẽn tõe n maan to-to n tõog n taas ned buud fãa koe-noogã.

YƖƖLL 68 D bʋd Rĩungã bõn-buudu

^ sull 5 Tʋʋm-kãseng kiris-nebã sẽn segd n tʋme, yaa b sõng nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisi. Sõs-kãnga pʋgẽ, b kõta sagls sẽn na n sõng-d tɩ d bãng n tʋm tʋʋmdã sõma.

^ sull 2 GOMDÃ VÕORE: Kiristã karen-biisã pa modgd n na n bãng bũmb nins a sẽn zãms nebã bal ye. B modgdame me n tũud b sẽn bãngdã. B maanda b sẽn tõe fãa n dɩkd a Zeezi togs-n-taare, n tũud a naoã neere.—1 Pɩy. 2:21.

^ sull 52 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Rao sẽn dat n tog sore. D tẽed-n-taas n moond ne perzãntoaar a sɩlg yiri, t’a sak n deeg sebre. A sẽn be tẽng ning a sẽn da rebdẽ wã, n gilgd n get tẽngã, n yã d tẽed-n-taas sẽn moond ne perzãntoaar me. A sẽn leb a tẽngẽ wã, tɩ koe-moondb wa a zakẽ wã n na n sõs ne-a.

^ sull 54 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Raoã sẽn sak n na n zãms Biiblã. A sẽn deegd lisgu.