Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 36

Armagedõ yaa kiba-noogo!

Armagedõ yaa kiba-noogo!

“B tigma rĩm-dãmbã zĩig b sẽn boond . . . tɩ Armagedõ.VẼN. 16:16.

YƖƖLL 150 Bao Wẽnnaam n paam fãagre

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. a) Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ Armagedõ zabrã yaa kiba-noogo? b) Sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãnga pʋgẽ?

NEB kẽer tagsdame tɩ yaa tẽnsã n na n zab taab ne zab-te-toose, pa rẽ bɩ sabab-wẽng n na n maane, tɩ kell n yɩ dũniyã sãoongo. Pa woto la Biiblã yet ye. Biiblã wilgdame tɩ dũniyã sãoong na n yɩɩ ka la bilfu, la tɩ na n tũu ne zabr sẽn na n wa ne manegre. B boonda zab-kãng tɩ Armagedõ. La Biiblã sẽn yet zab-kãng wɛɛngẽ wã kɩtame tɩ d segd n maan sũ-noogo. (Vẽn. 1:3) Armagedõ zabrã pa sẽn na n sãam ãdem-biisã ye. Yaa sẽn na n fãag-ba. Bõe yĩng tɩ d yet woto?

2 Biiblã wilgdame tɩ Armagedõ zabrã na n kɩtame tɩ ninsaalbã sẽn lugl naam ninsã sa, tɩ ãdem-biisã paam b mense. Zabrã sasa, Wẽnnaam na n sãama nin-wẽnsã la a fãag nin-tɩrsã. Zabrã na n kɩtame me tɩ ninsaalbã ra paam n sãam tẽngã fasɩ ye. (Vẽn. 11:18) Sẽn na yɩl n wʋm woto fãa võor sõma, d na n leoka sogsg a naase: Armagedõ yaa bõe? Yel-bʋs n na n maan nand tɩ Armagedõ ta? Bõe la d tõe n maan n paam n põs Armagedõ sasa? Sẽn mik tɩ Armagedõ ta n saame wã, bõe la d tõe n maan n kell sak a Zeova?

ARMAGEDÕ YAA BÕE?

3. a) Gom-bil ning sẽn yaa “Armagedõ” wã võor yaa bõe? b) Sẽn zems ne Vẽnegr 16:14, 16, bõe n wilgd tɩ Armagedõ pa zĩig sɩd-sɩda?

3 Karm-y Vẽnegr 16:14, 16. Vugr bal la b pʋd gom-bil ning sẽn yaa Armagedõ wã Biiblã pʋgẽ. (Vẽn. 16:16)  Yaa ebre gom-bil sẽn dat n yeel tɩ “Megido tãnga.” Megido yaa tẽng sẽn da be pĩnd Israyɛll soolmẽ wã. (Zoz. 17:11) La Armagedõ pa zĩig sɩd-sɩd sẽn be tẽngã zug ye. D tõe n yeelame tɩ yaa sẽn na n yɩ to-to tɩ “dũniyã gill rĩm-dãmbã” wa tigim n na n zab ne a Zeova wã. (Vẽn. 16:14) La sõs-kãnga pʋgẽ, d sã n yeel tɩ Armagedõ, yaa dũniyã rĩm-dãmbã sẽn na n tigim taab tɩ baas ne zabr ningã yell me la d gomda. Bõe n wilgd tɩ Armagedõ pa zĩig sɩd-sɩda? Pipi, zĩig pa be b sẽn boond tɩ Megido tãng ye. Yiib-n-soaba, Megido tẽngã paood ne a na tõog n deeg “dũniyã gill rĩm-dãmbã” ne b sodaasã la b zab-teedã fãa. Tãab-n-soaba, wa d sẽn na n yã wã, yaa “rĩm-dãmbã” sã n wa na n zab ne Wẽnnaam nin-buiidã la Armagedõ na n sɩnge. Wẽnnaam nin-buiidã yaool n bee dũniyã gill zugu.

4. Bõe yĩng t’a Zeova yaoolem zab-kãsengã yʋʋrã võor yaa Megido tãnga?

4 Bõe yĩng t’a Zeova yaoolem zab-kãsengã yʋʋrã võor yaa Megido tãnga? Pĩnd wẽndẽ, zab wʋsg la b zab Megido, la Zizreyɛll tãn-longẽ wã. A Zeova ra mi n kẽesa a toog n zab n sõng a nin-buiidã. Wala makre, yɩɩ ‘Megido koomã noor’ la Wẽnnaam sõng bʋ-kaood a Barak ne Israyɛll nebã tɩ b tõog Kana nebã sodaasã ne b taoor soab a Sizera. A Barak ne no-rɛɛs-poak a Debora yɩɩlame n pʋʋs a Zeova barka, a sẽn maan yel-solemd tɩ b tõog zabrã. B yeela yɩɩllã pʋgẽ yaa: “Baa ne ãdsã zĩnda yĩngr n zab . . . ne a Sizera. Kisõ ko-soogã koom kãaga bãmba.”—Bʋ. 5:19-21.

5. Bõe yĩng tɩ Armagedõ zabrã na n yɩ toor fasɩ ne a Barak rãmb zabrã?

5 A Barak ne a Debora yɩɩllã baasgẽ, b yeelame yaa: ‘Zeova, kɩt-y tɩ y bɛɛbã me sãam a woto! La y kɩt tɩ sẽn nong-b yãmbã yãge, wa wĩntoog sẽn yãgd ne a pãngã fãa.’ (Bʋ. 5:31) Sɩd me, Armagedõ zabrã sasa, Wẽnnaam bɛɛbã fãa na n sãama a woto. Sẽn nong-b Wẽnnaamã yẽ na n paama fãagre. La bũmb a ye n kɩt tɩ Armagedõ zabrã na n yɩ toor fasɩ ne a Barak rãmb zabrã: Wẽnnaam nin-buiidã pa na n naag n zab ye. B pa na n bob zab-teed meng ye! B na n vɩɩ bãane, n kɩs a Zeova ne a saasẽ tãb-biisã sɩda, bala yaa rẽ pʋgẽ la b “na n paam pãnga.”—Eza. 30:15; Vẽn. 19:11-15.

6. Armagedõ zabrã sasa, bõe la a Zeova tõe n tall n zab ne a bɛɛbã?

6 Armagedõ zabrã sasa, bõe la Wẽnnaam na n tall n zab ne a bɛɛbã? A sẽn tõe n tall n zab ne-bã waooga. Wala makre, a tõe n kɩtame tɩ tẽn-digimdgu, sapɩlem, la sa-yãgb zĩndi. (Zoob 38:22, 23; Eze. 38:19-22) A tõe n kɩtame tɩ bɛɛbã wẽneg n zab taaba. (2 Kib. 20:17, 22, 23) A tõeeme me n kɩt t’a malɛgsã kʋ nin-wẽnsã. (Eza. 37:36) Sẽn yaa a soab fãa, a na n tõoga a bɛɛbã gilli. B baa a ye pa na n põs ye. Nin-tɩrsã fãa me na n paama fãagre.—Yel. 3:25, 26.

YEL-BƲS N NA N MAAN NAND TƖ ARMAGEDÕ TA?

7-8. a) Wa 1 Tesalonik rãmb 5:1-6 sẽn wilgã, bõe la dũniyã nanambsã na n moone? b) Bõe yĩng tɩ yaa ziri sẽn na n wa ne yell meng-menga?

7 B na n deng n yeelame tɩ ‘laafɩ la bãane,’ t’a “Zeova daarã” yaool n ta. (Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:1-6.) Yaa “to-kãsengã” la b sẽn bool 1 Tesalonik rãmb 5:2 pʋgẽ t’a “Zeova daarã.” (Vẽn. 7:14) To-kãsengã sã n wa rat n sɩnge, d na n maana wãn n bãnge? Biiblã wilgame tɩ bũmb d sẽn zɩ n wʋm la b na n moone. Rẽ n na n yɩ bãnd sẽn wilgd tɩ to-kãsengã n pʋgde.

8 B na n mooname tɩ ‘laafɩ la bãan’ beeme. Bõe yĩng tɩ dũniyã nanambsã na n moon rẽ? Tũudmã taoor dãmb na n naag n mooname bɩ? Tõe tɩ b naage. La d miime tɩ b sã n wa yeel tɩ laafɩ la bãan beeme, yaa ziri fasɩ. Bala yaa zĩn-dãmb koeese.  Yaa ziri sẽn na n wa ne yell meng-menga, bala na n kɩtame tɩ nebã tags tɩ b sɩd paama bãane, mik yaa to-kãseng sẽn zɩ n zĩnd n na n wẽneg n pʋgle. Wakat kãng bala, “sãoong na n ling-b lame n wa b zut zĩig pʋgẽ wa rogem toog sẽn paamd pag sẽn tʋte.” La a Zeova nin-buiidã yẽ? B sẽn pa mi daarã sẽn na n sɩng wakat ningã, tõe n yɩɩ lingr ne-ba, la rẽ tɩ b zoe n segla b mens n gũudẽ.

9. A Zeova na n sãama dũni-kãngã vugr yell bɩ? Wilg-y y leoorã võore.

9 A Zeova pa na n sãam dũni-kãngã vugr yelle, wa a sẽn maan to-to a Nowe wakatẽ wã ye. Na n yɩɩ vũk a yiibu. A na n deng n sãama Babilon-kãsengã, rat n yeel tɩ ziri tũudmã sẽn naag taabã. Rẽ poore, a na n sãama sẽn ketã Armagedõ sasa: Yaa politikã siglsã, sodaarã siglsã, la ligd-baoorã siglsã. D maneg n gom sãoongã vũk a yiibã yelle.

10. Sã n yaa ne Vẽnegr 17:1, 6, la 18:24, bõe yĩng t’a Zeova na n sãam Babilon-kãsengã?

10 “Pʋg-yood-kãsengã . . . bʋ-kaoorã.” (Karm-y Vẽnegr 17:1, 6; 18:24.) Babilon-kãsengã sãama a Zeova yʋʋre. Wala makre, a zãmsa nebã bũmb wʋsg sẽn pa sɩda, Wẽnnaam zugu. A yaa pʋg-yoodre, bala a basa a Zeova n maan kaool ne dũniyã goosneema-rãmbã. A belga a nebã n wẽg-ba, la a fã-ba. A leb n daaga neb wʋsg zɩɩm, hal baa wẽn-sakdb zɩɩm menga. (Vẽn. 19:2) Bõe la a Zeova na n maane, n sãam Babilon-kãsengã?

11. “We-rũng sẽn yaa miuugã” makda bõe? Wẽnnaam na n kɩtame t’a maan Babilon-kãsengã bõe?

11 A Zeova na n kɩtame tɩ “we-rũng sẽn yaa miuugu,” n tar “yɩɩl piigã” sãam “pʋg-yood-kãsengã.” We-rũngã makda Nasiõzĩni wã. A yɩɩl piigã makda goosneema-rãmb nins fãa sẽn teend Nasiõzĩni wã. Wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã sã n ta, goosneema-kãensã fãa ne Nasiõzĩni wã na n sãama Babilon-kãsengã. B na n ‘deesa a sẽn tarã fãa n bas-a zaala,’ bala b na n zaee a arzɛkã la b puk a wẽnemã. (Vẽn. 17:3, 16)  A sãoongã sẽn na n yɩ wa daar-n-yɛnga, rat n yeel tɩ zĩig pʋgẽ wã, na n sãama neb nins sẽn da teend-a wã sũy wʋsgo. Sɩd me, a sɩng n wukda a meng n yetẽ: “Mam zĩi wa na-poaka, la m pa pʋg-kõor me ye. Mam pa na n paam sũ-sãang a bada.”—Vẽn. 18:7, 8.

12. Bõe la a Zeova pa na n bas tɩ b maan a nin-buiidã, la yaa bõe yĩnga?

12 Wẽnnaam pa na n bas tɩ b sãam a nin-buiidã ye. Nin-kãensã sũyã noomame, b sẽn boond-b t’a Zeova Kaset rãmbã. B leb n sakame n yi Babilon-kãsengã pʋgẽ wa a sẽn yeelã. (Tʋʋ. 15:16, 17; Vẽn. 18:4) Sẽn paase, b modgame n sõng neb a taab me tɩ b yi Babilon-kãsengã pʋgẽ. Yaa rẽ yĩng la b sẽn pa na n naag Babilon-kãsengã n “paam a toodã.” La ne rẽ fãa, b tẽebã na n paama makre.

Baa sẽn yaa dũniyã zĩig ning fãa la Wẽnnaam nin-buiidã be, b sã n wa rat n zab ne-ba, b na n kell n kɩsa Wẽnnaam sɩda (Ges-y sull 13) *

13. a) Yaa bõe la b sẽn boond t’a Googã? b) Sã n yaa ne Ezekɩyɛll 38:2, 8, 9 wã, bõe n na n kell n yɩ Armagedõ zabrã sɩngre?

13 A Goog na n zaba ne Wẽnnaam nin-buiidã. (Karm-y Ezekɩyɛll 38:2, 8, 9.) Ziri tũudmã fãa sãoong poore, na n kella tũudum hakɩɩkã a yembr tãa. Yaa vẽeneg tɩ rẽ na n yika a Sʋɩtãan sũuri. A sũ-yikrã pʋgẽ, a na n goma “gom-dẽgd” sẽn yaa “goam zĩn-dãmb sẽn vẽnege,” n kɩt tɩ tẽns wʋsg lagem taab n na n zab ne a Zeova nin-buiidã. (Vẽn. 16:13, 14) Yaa tẽn-kãens sẽn lagem taabã la b sẽn boond t’a “Goog . . . sẽn be Magoog soolem pʋgã.” Zab-kãng n na n kell n yɩ Armagedõ zabrã sɩngre.—Vẽn. 16:16.

14. Bõe la a Goog na n wa bãnge?

14 A Goog na n teega “ninsaalb pãnga,” rat n yeel t’a sodaasã ne b zab-teedã. (2 Kib. 32:8) Tõnd na n teega a Zeova. La ninsaalbã nifẽ, na n wõnda yaa yalemdo. Bõe yĩnga? Bala Babilon-kãsengã wẽnnaam-dãmb pa tõog n fãag-a tɩ “we-rũng sẽn yaa miuugã,” la a “yɩɩl piigã” pa sãam-a ye. (Vẽn. 17:16)  Rẽ n so t’a Goog na n tags tɩ yẽ na n sãam-d-la faag-faaga. A na n bao n na n zaba ne-do, hal tɩ yaa “wa sawat sẽn lud tẽngã.” (Eze. 38:16) La a Goog na n bãngame bal t’a lʋɩɩ bẽdgẽ. Wa sẽn yɩ to-to ne a Farawõ mog-miuugẽ wã, a na n bãngame tɩ yaa a Zeova la a zabd ne.—Yik. 14:1-4; Eze. 38:3, 4, 18, 21-23.

15. Bõe la a Zeezi na n maan Armagedõ zabrã sasa?

15 A Zeezi ne a saasẽ tãb-biisã na n zab n kõo Wẽnnaam nin-buiidã, n sãam a Goog ne a poorẽ dãmbã fãa. (Vẽn. 19:11, 14, 15) La sẽn mik tɩ yaa a Sʋɩtãan sẽn yaa a Zeova bɛ-kãsengã n gom gom-dẽgdo, n kɩt tɩ tẽns wʋsg lagem taab n na n zab ne a Zeova nin-buiidã, bõe n na n paam-a? A Zeezi na n loba yẽ ne a zĩn-dãmbã bog-zulung pʋgẽ, tɩ b pa be yʋʋm tusri.—Vẽn. 20:1-3.

BÕE LA D TÕE N MAAN N PAAM N PÕS ARMAGEDÕ SASA?

16. a) Wãn to la d wilgd tɩ d ‘mii Wẽnnaam’? b) D sã n mi a Zeova, wãn to la na n naf-d Armagedõ sasa?

16 D sẽn tũud Wẽnnaam a Zeova kaoosame tɩ pa kaoos me, d sã n dat n paam n põs Armagedõ sasa, d segd n wilgame tɩ d ‘mii Wẽnnaam,’ la tɩ d ‘sakda tõnd Zu-soab a Zeezi koe-noogã.’ (2 Tes. 1:7-9) D sã n mi Wẽnnaam sẽn dat la a sẽn kisi, la d mi a noyã, rẽ n wilgd tɩ d ‘mii Wẽnnaam.’ Bũmb a to me sẽn wilgd tɩ d mii Wẽnnaam, yaa d sẽn na n nong-a, n sakd-a, la d tũud yẽ a ye tãa. (1 Zã 2:3-5; 5:3) D sã n wilgd tɩ d yaa ned sẽn “mi Wẽnnaam,” d paamdame tɩ Wẽnnaam me mi tõndo. (1 Kor. 8:3) La yaa rẽ n na n fãag-d Armagedõ zabrã sasa! Bõe yĩng tɩ d yet woto? Bala Wẽnnaam sã n mi neda, rat n yeelame t’a soab taa a yam.

17. Bõe la d tõe n maane, tɩ wilg tɩ d ‘sakda tõnd Zu-soab a Zeezi koe-noogã’?

17 “Tõnd Zu-soab a Zeezi koe-noogã” yaa bũmb nins fãa a sẽn zãms nebã tɩ be Biiblã pʋgẽ wã. Yaa d sã n tũud rẽ la d tõe n yeel tɩ d sakda koe-noogã. D sã n dengd n baood Wẽnnaam Rĩungã, n tũud a noyã sẽn yaa tɩrsã, la d moond a Rĩungã, woto fãa me yaa koe-noogã sakre. (Mat. 6:33; 24:14) Bũmb a to me sẽn wilgd tɩ d sakda koe-noogã, yaa d sẽn na n sõng sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã n tʋm tʋʋm-kãseng ning Kiristã sẽn kõ-bã.—Mat. 25:31-40. 

18. Sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã na n maana wãn n tõog n keo Kiristã “piis a taabã,” b maan-neerã yĩnga?

18 Ka la bilf bala, sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã na n tõog n keoo Kiristã “piis a taabã,” b maan-neerã yĩnga. (Zã 10:16) Bõe yĩng tɩ d yet woto? Bala, Armagedõ zabrã ne a na n sɩng tɩ neb tus-koabg la tus pis-naas la a naasã fãa zoe n vʋʋgame n be saasẽ, n lebg malɛgs sẽn pa tõe n ki. B na n naaga saasẽ tãb-biis nins sẽn na n sãam a Goog la b fãag “kʋʋn-kãsengã” b sẽn mak ne piisã. (Vẽn. 2:26, 27; 7:9, 10) Hakɩɩka, kʋʋn-kãsengã sũ-noog na n yɩɩ wʋsgo, sẽn mik tɩ b ra paam n sõnga kiris-nin-kãensã b sẽn wa n ket tẽngã zugã.

ARMAGEDÕ SẼN TA N SA WÃ, BÕE LA D TÕE N MAAN N KELL SAK A ZEOVA?

19-20. Armagedõ sẽn ta n sa wã, bõe la d tõe n maan n kell sak a Zeova baa sẽn yaa zu-loɛɛg ning fãa la d maood ne?

19 Sẽn yaa yaoolem wakat tɩ vɩɩmã yaa toogã, a Zeova Kaset rãmb wʋsg maooda ne zu-loees ka tɛka. Ne rẽ fãa, d tõe n tõoga toogo, n ket n maand sũ-noogo. (Zak 1:2-4) Bũmb sẽn na n sõng-d sõma yaa d sẽn na n pelgd d pʋg n pʋʋsd wakat fãa. (Luk 21:36) Pʋʋsgã bal pa sek ye. D zãmsd Wẽnnaam Gomdã daar fãa, la d bʋgsd a zugu. La zãmsgã sasa, segdame me tɩ d zãmsd bũmb nins Wẽnnaam sẽn pĩnd n togs tɩ na n pidsa rũndã-rũndã wã. (Yɩɩn. 77:13) D sã n maand woto, la d kẽesd d meng sõma koe-moonegã pʋgẽ, d tẽebã na n kell n talla pãnga, tɩ bark nins d sẽn gũudã yaa vẽeneg d yamẽ!

20 Tags-y n ges-y y sũur sẽn na n yɩ noog to-to, b sã n wa sãam Babilon-kãsengã, tɩ Armagedõ zabrã me looge. La sẽn tɩ yɩɩda, tags-y n ges-y y sũ-noogã sẽn na n ta zĩig ninga, Wẽnnaam yʋʋrã sã n wa paam waoogre, tɩ lebg vẽeneg me tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng Naaba! (Eze. 38:23) Sɩd-sɩdã, sẽn mi-b Wẽnnaam, n sakd a Biigã, la b na n tõog toog n tãag saabã getame tɩ Armagedõ yaa kiba-noogo!—Mat. 24:13.

YƖƖLL 143 D tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã n gũud a daarã

^ sull 5 Hal sẽn kaoos la a Zeova nin-buiidã sɩng n gũud Armagedõ. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma Armagedõ sẽn yaa bũmb ninga, yɛl nins sẽn na n maan nand tɩ Armagedõ ta, la d sẽn tõe n maan to-to n kell n sak a Zeova, sẽn mik tɩ Armagedõ ta n saame wã.

^ sull 71 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Yel-kãsems sẽn maande, t’a Zeova nin-buiidã yẽ ket 1) n moond koɛɛgã wa b sẽn tõe, 2) n ket n zãmsd Biiblã n pa vaandẽ, la 3) b ket n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam na n kogl-d lame.

^ sull 85 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Polɩɩs-rãmb sẽn debd n na n tɩ kao a Zeova Kaset rãmb roog n kẽ. La zakã rãmb yaa neb sẽn kɩs sɩd t’a Zeezi ne a malɛgsã nee fãa.