Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sõng nebã tɩ b bãng sɩdã

D sõng nebã tɩ b bãng sɩdã

“Yãmb goamã fãa yaa sɩda.”—YƖƖN. 119:160.

YƖƖLA: 29, 53

1, 2. a) Tʋʋm-bʋg n da pak a Zeezi n yɩɩda, la bõe yĩnga? b) D sẽn yaa ‘tʋmd-n-taas ne Wẽnnaamã,’ bõe la d segd n maan tɩ d tʋʋmdã wom biisi?

A ZEEZI KIRIST yɩɩ ra-wãada, la karen-saamba. (Mark 6:3; Zã 13:13) A tʋma tʋʋm-kãens sõma. A sẽn wa n yaa ra-wãadã, a zãmsa a sẽn tõe n tʋm ne a tʋʋmã teed to-to, n maan tɩ raoog lebg teoogo. A sẽn wa n lebg karen-saambã me, a sẽn da mi Wẽnnaam Gomdã sõma wã kɩtame t’a tõog n sõng baa neb sẽn ka tar bãngr wʋsgo, tɩ b bãng sɩdã Wẽnnaam zugu. (Mat. 7:28; Luk 24:32, 45) Yaa a sẽn wa n tar yʋʋm 30 la a bas a nug-tʋʋmdã n lebg Wẽnnaam Gomdã karen-saamba, bala a ra miime tɩ rẽ n tar yõod n yɩɩda. A yeelame tɩ yaa Rĩungã koe-noogã mooneg yĩng la Wẽnnaam sẽn tʋm yẽ tẽng zugã. (Mat. 20:28; Luk 3:23; 4:43) Yaa koe-noogã mooneg n da pak a Zeezi n tɩ yɩɩda. A ra ratame tɩ neb a taabã me maan wa yẽ.—Mat. 9:35-38.

2 Yaa sɩd tɩ tõnd fãa la bal pa ra-wãadba, la d fãa yaa Wẽnnaam Gomdã karen-saam-dãmba. D moonda koe-noogã, n zãmsd nebã Biiblã. Yaa tʋʋmd sẽn tar yõod wʋsgo, hal meng tɩ Wẽnnaam naagd tõnd n tʋmdẽ. Sɩd me, Biiblã yeelame tɩ “tõnd yaa tʋmd-n-taas ne Wẽnnaam.” (1 Kor. 3:9; 2 Kor. 6:4) Tõnd kɩsa sɩd t’a Zeova “goamã fãa yaa sɩda.” (Yɩɩn. 119:159, 160) Kɩtame tɩ d ned kam fãa maand a sẽn tõe fãa, n dat n yɩ “ned sẽn togsd sɩd koɛɛgã ne tɩrlem.” (Karm-y 2 Tɩmote  2:15.) Rẽ n so tɩ d maood n paamd minim n paasdẽ, Biiblã tall n moonã wɛɛngẽ. Bala, Biiblã n yaa tʋʋm-teoog ning d sẽn tʋmd ne n yɩɩda, n na n sõng nebã tɩ b bãng sɩdã a Zeova ne a Zeezi la Rĩungã zugu. A Zeova siglgã yiisa tʋʋm-teed a taab sẽn tõe n sõng-d tɩ d tʋʋmdã wom biisi. Segdame tɩ d bao n bãng tʋʋm-te-kãensã tall n tʋmã neere. D boonda rẽ fãa tɩ d “koe-moonegã tʋʋm-teedo.”

3. D koe-moonegã pʋgẽ, bõe n segd n pak tõnd n yɩɩda, la Tʋʋm 13:48 wã wilgdame tɩ ãnd dãmb la d segd n bao?

3 Yaa sɩd tɩ d yetame tɩ “koe-moonegã tʋʋm-teedo,” la tʋʋmdã yãoog meng segd n yɩɩ nebã zãmsgo. “Moon koɛɛg” rat n yeelame tɩ taas neb koɛɛga, la “zãms-bã” rat n yeelame tɩ d mao tɩ b wʋm koɛɛgã võore, tɩ kẽ b sũurã hal tɩ b rat n tũ b sẽn wʋmã. Dũni-kãngã sãoongã sẽn ket ka la bilfã, sẽn segd n pak tõnd n yɩɩdã yaa bao n sɩng Biiblã zãmsg ne nebã, n sõng-b tɩ b bãng sɩdã. Woto rat n yeelame tɩ d segd n maoome n paam neb nins sẽn zems ne “vɩɩm sẽn kõn sɛ wã,” n sõng-b tɩ b lebg Kiristã karen-biisi.—Karm-y Tʋʋm 13:44-48.

4. D maanda wãn n paam sẽn zems-b ne “vɩɩm sẽn kõn sɛ wã”?

4 D maanda wãn n paam neb nins sẽn zems ne “vɩɩm sẽn kõn sɛ wã”? Wa pipi kiris-nebã, yaa d sẽn na n moond koɛɛgã. A Zeezi ra yeela a karen-biisã yaa: “Yãmb sẽn kẽ tẽng ninga fãa, a sã n yaa tẽn-kãsenga bɩ tẽn-bila, bɩ y bao ned sẽn zemse.” (Mat. 10:11, Wẽnnaam Sebre, 1983) D miime tɩ sẽn pa-b sũ-tɩrs rãmba, n yaa wuk-m-mens rãmb n pa baood Wẽnnaamã pa na n sak n kelg koɛɛgã ye. D baooda sẽn yaa-b sik-m-mens rãmba, n dat ne b sũur fãa n bãng sɩdã. D tõe n maka d sẽn maand to-to n baood nin-kãens buudã ne a Zeezi sẽn da maand to-to a nug-tʋʋmdã pʋgẽ wã. A sã n da rat n ka kʋɩlenga, wall a maan goll bɩ teoog a to, a rengd n baoo raoog sẽn yaa sõma. Rẽ poor masã la minim ning a sẽn tarã, la a tʋʋmã teed na n sõng-a t’a maan teoog ning a sẽn datã. Tõnd me segd n deng n baoo sũ-tɩrs rãmbã, tɩ d sã n paam-b bɩ d yaool n sõng-b ne tʋʋm-teedã la minimã d sẽn tarã maasem tɩ b lebg Kiristã karen-biisi.—Mat. 28:19, 20.

5. Yaa tɩlɛ tɩ d bãng bõe, koe-moonegã tʋʋm-teedã zugu? Rɩk-y makre. (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fot-rãmbã.)

5 Tʋʋm buud fãa tara a tʋʋm-teedo, tɩ tʋʋm-teoog fãa tar a yõodo. D rɩk makr ne tʋʋm-teed nins a Zeezi sẽn da tʋmd ne wã. * A ra tara tʋʋm-teoog n makd raadã, n tar a to n wãadẽ, a to n poodẽ, a to n peesdẽ, a to me n duud raadã, la a to n kaadẽ. Woto me, tõnd koe-moonegã tʋʋm-teoog fãa tara a yõodo. Bɩ d gom d tʋʋm-teedã yelle, n ges d sẽn tõe n tall-b n tʋm to-to.

TƲƲM-TEED SẼN WILGD TÕND SẼN YAA B RÃMBA

6, 7. a) Wãn to la yãmb zoe n moon ne jw.org karte? b) Seb-vãoog ning d sẽn kõt n boond nebã d tigissã zĩigẽ wã yõod yaa bõe?

6 JW.ORG Kart-rãmbã: Sõngda nebã tɩ b bãng tõnd sẽn yaa b rãmba, la b bãng jw.org sẽn yaa tõnd sɩt wɛɛbã. B sã n kẽ sɩtã pʋgẽ, b bãngda tõnd n paase, la b tõe n kos tɩ d wa zãms-b Biiblã. Neb tus 400 la zak n zoe n kẽ be n kos tɩ d wa zãms-b Biiblã. Daar fãa, neb kobs me n ket n kotẽ. Yɩta sõma tɩ kart-rãmb a wãn be ne-y wakat fãa, tɩ y sã n paam segb fãa bɩ y kõ.

7 Boaalã seb-vãadã: Seb-vãoog ning d sẽn kõt n boond nebã d tigissã zĩigẽ wã zugu, b yeelame yaa: “A Zeova Kaset rãmbã boond-y lame tɩ y wa naag-b n zãms Biiblã.” La b wilgame tɩ tõe n yɩɩ “tõnd tigissã  sasa,” pa rẽ “bɩ ne tõnd nin-yende.” Dẽnd seb-vãoogã wilgda tõnd sẽn yaa-b rãmba, la sõngd “neb nins sẽn mi tɩ b segd n baoa Wẽnnaamã,” tɩ b bãng tɩ d tõe n zãms-b-la Biiblã. (Mat. 5:3, MN) La sẽn dat-a soab fãa tõe n waa tõnd tigissã, baa a pa sak tɩ d nin-yend na n zãms-a Biiblã. Tigissã sasa, b na n yãa vẽeneg tɩ bũmb wʋsg la b tõe n bãng ne Biiblã maasem.

8. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n boond nebã d tigissã zĩigẽ, baa b na wa vugri? Togs-y kibare.

8 Segdame tɩ d ket n boond nebã d tigissã zĩigẽ, baa b na wa vugri. Bõe yĩnga? B na n yãame tɩ tõnd tigissã sasa, nebã paamd n zãmsa bũmb wʋsg Wẽnnaam daabã wɛɛngẽ, la tɩ yaa toor fasɩ ne Babilond-kãsengã neb tigissã. (Eza. 65:13) Na maan yʋʋm a wãn woto, a Ray ne a pag a Linda sẽn be Etazĩni wã sɩd yãa rẽ. B wa n getame tɩ b segd n baoo wẽnd-doog n kẽnda. B ra tẽeda Wẽnnaam, la b rat n bãng-a n paase. Rẽ n so tɩ b yãk yam n na n kẽng b tẽngã wẽnd-doog fãa pʋgẽ, n ges b sẽn na n yãk a soaba. B reng n yeela b mens tɩ bũmb a yiib la b na n ges n tɩ yɩɩda, n yaool n yãke: Pipi, segdame tɩ b sã n kẽng bɩ b bãng bũmb Wẽnnaam zugu. Yiib-n-soaba, wẽnd-doogã neb fu-yerdɩ wã la b sẽn manegd b mens to-to wã tog n wilgdame tɩ b yaa wẽn-tũudba. Maana yʋʋm wʋsgo, tɩ b ra ket n gilgd wẽnd-dot toor-toore, bala wẽnd-dotã ra waoogame. La b pa yã sẽn ta b yam, hal tɩ b sũy sãame. Wẽnd-doog baa a yembrẽ, b pa bãng baa fʋɩ Wẽnnaam zugu, nebã fut la b mensã manegrã me ra pa lebd be ye. B sẽn kẽng yaoolem wẽnd-doogẽ wã daare, b sẽn yi wã, a Linda kẽnga a tʋʋma, t’a Ray lebg n kuusẽ. A tek n yãa Rĩung roogo, n sok a meng yaa: ‘Bõe yĩng tɩ m pa na n kẽ n ges beenẽ wã sẽn yaa to-to?’ A ra zɩ n yã a sẽn yã baraarã ye! Nebã fãa reeg-a-la neer wa a yaa b zoa. B futã me ra yaa sõma. Tigissã sasa, a zĩnda taoorã. A sẽn wʋm bũmb ninsã yɩ-a-la noogo. Woto tẽegda tõnd bũmb tʋm-tʋmd a Poll sẽn da yeele. A yeelame tɩ ned sã n wa kiris-neb tigsg pipi tɩ goamã kẽ-a, a na n yeelame yaa: “Wẽnnaam sɩd bee yãmb sʋka.” (1 Kor. 14:23-25) Baraar tɛka, a Ray ra kẽnda tigissã hat daar fãa. A wa n kẽnda semennã pʋgẽ tigsgã me. A Linda me wa n sɩnga kẽnde. B ned kam fãa yʋʋm ra yɩɩda 70, la b saka Biiblã zãmsgo. B wa n deega lisgu.

TƲƲM-TEED SẼN SÕNGD TƖ D SƖNG SÕSGA

9, 10. a) Bõe yĩng tɩ seb-vãadã tall n moonã yaa nana? b) Wãn to la y tõe n tall Wẽnnaam Rĩungã yaa bõe? seb-vãoogã n sɩng sõsg ne neda?

9 Seb-vãadã: D tara seb-vãad a nii sẽn tõe n sõng-d tɩ d bãng n tɩʋʋs sõsg nana-nana. D sɩnga b yiisg yʋʋmd 2013. La rẽ tɛka, yaa na maan seb-vãad milyaar a nu la d yiis-yã. D sẽn tɩʋʋsd sõsgã to-to seb-vã-kãens zugã wõnda taaba. Kɩtame tɩ f sã n bãng f sẽn tõe n tall a ye n moon koɛɛgã to-to, f tõe n talla b fãa n taas koɛɛgã. Y maanda wãn n tall seb-vãoog n sɩng sõsg ne neda?

10 Wala makre, y sã n dat n tall Wẽnnaam Rĩungã yaa bõe? seb-vãoogã n sɩng sõsga, y maanda wãna? Wilg-y-yã a soabã sokrã sẽn be sebrã zugã, la y yeel-a yaa: “Yãmb zoe n soka y meng n ges Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa bũmb ning bɩ? Yãmb tagsdame tɩ yaa . . . ” Wilg-y-yã-a leoor a taabã t’a yãk a sẽn tagsde. A sẽn yãk a soab fãa bɩ y lak sebrã, n ges zĩig ning b sẽn yeel tɩ “Biiblã sẽn yetã,” n karem vɛrse nins b sẽn ning be wã. Yaa Dãniyɛll 2:44, ne Ezayi 9:5, 6. Sõsgã baasgẽ bɩ y karem zĩig ning b sẽn yeel tɩ “Ad sokre: Wẽnnaam Rĩungã sã n wa so tẽngã, vɩɩmã na n yɩɩ wãn-wãna?” Woto, y wat n leoka nindaare. Y sã n lebg n wa nindaare, y tõe n sõsa Koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ! sebrã sak a 7 wã zugu. Yaa sebr d sẽn tõe n tall n sɩng Biiblã zãmsg ne neda.

 TƲƲM-TEED SẼN SÕNGD NEBÃ TƖ B KƖS BIIBLÃ SƖDA

11. Bõe yĩng la d sẽn yiisd periodik-rãmbã, la bõe la d segd n bãng periodik fãa zugu?

11 Periodik-rãmbã: Dũniyã gill zugu, yaa Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous ! wã la b yiisd n yɩɩd zʋrno-rãmb a taabã fãa! B sẽn yiisd-b ne buud-goam ninsã sõor me ka tar mak-n-taar ye. Sẽn yaa tẽns toɛy-toɛy neb n karemd periodik-rãmbã, b maaname tɩ pipi nengã gom-zug be yamleoogo, tɩ sẽn yaa zĩig ning fãa bɩ nebã tʋll n karme. D segd n talla periodik-rãmbã, n sõng nebã tɩ b bãng sẽn tar yõod n yɩɩdã. La d tog n deng n bãnga sẽn yaa neb nins yĩng la b yiisd periodik fãa.

12. a) Ãnd dãmb yĩng la d yiisd Réveillez-vous ! wã, la d raabã yaa bõe? b) Togs-y y sẽn tall Réveillez-vous ! wã n taas ned koɛɛgã sẽn nan pa kaoose, tɩ yɩ sõma.

12 Réveillez-vous ! wã: B yiisd-a-la sẽn pa mi-b Biiblã, wall sẽn mi-b bilf balã yĩnga. Tõe n yaa neb sẽn pa mi kiris-nebã sẽn tẽed bũmb ninsã, wall b pa tolg n kɩs tũudmã sɩda, pa rẽ bɩ b pa mi tɩ Biiblã tõe n sõng-b lame ye. Sẽn yɩɩd fãa, d sẽn yiisd Réveillez-vous ! wã yaa sẽn na n sõng nebã tɩ b kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam beeme. (Rom. 1:20; Ebre. 11:6) D ratame me t’a sõng-b tɩ b bãng tɩ sɩd-sɩdã, Biiblã yaa “Wẽnnaam goam.” (1 Tes. 2:13) Yʋʋmd 2018 Réveillez-vous ! rãmb a tãabã gom-zut yaa: Le chemin du bonheur” ne “12 clés du bonheur familialla “Quand on perd quelqu’un qu’on aime.

13. a) Bõe yĩng la d sẽn yiisd Gũusg Gasg ning sẽn yaa nebã fãa yĩngã? b) Togs-y y sẽn tall Gũusg Gasgã n taas ned koɛɛgã sẽn nan pa kaoose, tɩ yɩ sõma.

13 Gũusg Gasg ning d sẽn yiisd nebã fãa yĩngã yaa sẽn na n sõng sẽn nong-b Wẽnnaam la b waoogd Biiblã, tɩ b wʋm Biiblã goam võore. B tõe n mii bũmb kẽer Biiblã zugu, la b pa wʋmd a sẽn yetã võor sõma ye. (Rom. 10:2; 1 Tɩm. 2:3, 4) Yʋʋmd 2018 wã Gũusg Gasg a tãabã gom-zut yaa: “Biiblã ket n tara yõod bɩ?” la “Bõe n wat beoogo?” n paas “Yãmb yell paka Wẽnd bɩ?”

TƲƲM-TEED SẼN KƖTD TƖ NEBÃ RAT N BÃNG SƖDÃ

14. a) Video-rãmb a naasã d sẽn sõdgã yõod yaa bõe? b) Togs-y y sẽn tũnug ne video-kãensã n taas ned koɛɛgã tɩ yɩ sõma.

14 Video-rãmbã: A Zeezi wakatẽ wã tɩ ra-wãad ra pa tar masĩn-dãmb n tʋmdẽ ye. La rũndã-rũndã wã, ra-wãadbã tʋmda ne masĩn-dãmb sẽn kẽnd ne kʋʋrã, wala makre masĩn sẽn wãad daadã, sẽn poode, la sẽn duud raadã. Sɛbã sẽn yãk b toog me, d tara video-rãmb d sẽn wilgd nebã. B naas n naag tõnd tʋʋm-teedã. Yaa Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã? ne Wãn to la d zãmsd ned Biiblã? la Bõe la b maand Rĩung roogẽ? n paas A Zeova Kaset rãmbã yaa ãnd dãmba? D sã n seg ned pipi n na n sɩng sõsga, d tõe n ninga video nins sẽn pa kaoosd n ta minit a yiibã. D sã n wa lebg n na n tɩ kaag neda, wall d sega ned sẽn tar sẽka, d tõe n ninga video nins sẽn kaoosd n yɩɩd rẽ wã. Video-rãmbã yaa tʋʋm-teed sẽn sõngd-d wʋsgo, bala, b tõe n kɩtame tɩ ned tʋlg n zãms Biiblã, la a wa d tigissã.

15. Ned sã n ges d video-rãmbã a buud-gomdã pʋgẽ, maand-a-la bõe? Togs-y kibare.

15 Wala makre, saam-bi-poak a ye n seg pag sẽn yit Mikronezi, n gomd Yapese buud-gomdã. A wilga pagã d video ning gom-zug sẽn yet tɩ: Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã? ne a buudã gomde. Video wã sẽn sɩngã bal la pagã sẽn yeel yaa: “Yaa mam buudã gomde. Pa sɩd ye! A sẽn gomd to-to wã, m mii vẽeneg tɩ yaa tõnd tẽngã neda. A gomda tõnd  buud-gomdã!” A yeelame me t’a na n kẽe jw.org n karem bũmb nins fãa sẽn be ne a buudã gomdã, la a ges video-rãmbã. (Ges-y Tʋʋm 2:8, 11.) Ad kibar a to: Etazĩni saam-bi-poak n tool a kẽem biig mesaaze, n wilg-a zĩig a sẽn tõe n kilik n paam Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã? video wã a buud-gomdã pʋgẽ. Bi-riblã gesa video wã, la a tool a pʋgdbã mesaaz n yeel yaa: “Zĩig ning b sẽn wilgd tɩ wẽng soab n wẽnd yɛlã dũniyã zugã n kẽ maam n tɩ yɩɩda. M kosa Biibl zãmsgo.” A sẽn be tẽng ningẽ wã, d pa tar lohorem n tʋmd d tũudmã tʋʋmã fãa ye.

TƲƲM-TEED D SẼN TAR N ZÃMSD NEBÃ

16. Wilg-y borsiir-kãensã fãa yõodo: a) Kelg-y Wẽnnaam n paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. b) Koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ! d) Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-rũndã?

16 Borsiir-dãmbã: La ned sã n pa mi kareng sõma, wall d sebr pa be ne a buud-gomdã? D tõe n talla Kelg-y Wẽnnaam n paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa borsiirã n zãms-a Biiblã. * Koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ! borsiirã me tõe n tall n sɩnga Biiblã zãmsg ne neda. Wilg-y kɛlgdã sogsg 14 sẽn be sebrã poorã, la y yeel-a t’a yãk a ye tɩ y leoke. Kẽng-y sokrã wɛgsg zĩigẽ, n kell n sɩng Biiblã zãmsgo. Y zoe n maka woto, y sẽn wa n lebg n na n tɩ kaag ned bɩ? Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-rũndã? wã me yaa borsiir a tãab-n-soab sẽn naag d tʋʋm-teedã. A sõngda Biiblã karen-biig t’a bãng a Zeova Kaset rãmbã siglgã sõma. Y sã n dat n bãng y sẽn tõe n maan to-to, n paamd n karemd borsiir-kãngã bilf-bilf ne Biibl karen-biiga, bɩ y ges yʋʋmd 2017 tʋʋlg kiuug Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋmã sebrã pʋgẽ.

17. a) Sɛb a yiibã d sẽn tar n zãmsd nebã Biiblã yõod yaa bõe? b) Baa Biibl karen-biig sã n wa reeg lisgu, yaa tɩlɛ t’a maan bõe, la bõe yĩnga?

17 Sɛbã: Y sã n sɩng Biiblã zãmsg ne ned borsiir pʋgẽ, y sẽn wat n dat wakat ning fãa, y tõe n kell n wẽnemda zãmsgã tɩ lebg ne Bõe la d tõe n bãng Biiblã pʋgẽ? sebrã. Seb-kãng na n sõnga a soabã sõma t’a bãng Biiblã sẽn yetã. Y sã n wa sa sebrã n neẽ tɩ Biiblã karen-biigã wɩngda ne a Zeova tũubu, bɩ y rɩk D sẽn tõe n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ to-to wã sebrã. Seb-kãng na n sõnga Biiblã karen-biigã t’a bãng a sẽn tog n tũ Biiblã noyã la a saglsã to-to daar ne a to fãa. D tẽeg tɩ baa Biibl karen-biigã sã n deeg lisgu, y segd n kell n zãmsa Biiblã ne-a hal tɩ sɛb a yiibã sa. Rẽ n na n sõng-a t’a tall tẽeb kãn-kãe ne a Zeova, n maan sɩd ne-a.—Karm-y Koloos-rãmb 2:6, 7.

18. a) D sẽn yaa koe-moondbã, 1 Tɩmote 4:16 sagend-d lame tɩ d maan bõe, la rẽ nafa wã na n yɩɩ bõe? b) D sã n wa tʋmd ne koe-moonegã tʋʋm teedã, d segd n tẽegame tɩ d raabã yaa bõe?

18 D sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã, tõnd tʋʋmd yaa d zãms nebã “sɩd koɛɛgã sẽn yaa koe-noogã,” tɩ rẽ n tõe n wa kɩt tɩ b paam vɩɩm sẽn kõn sa wã. (Kol. 1:5; karm-y 1 Tɩmote 4:16.) D paama tʋʋm-teed sẽn kell n zems ne tʋʋmdã kɛpɩ. (Ges-y  zĩ-gũbrã.) Bɩ d mao n tʋm sõma ne tʋʋm-te-kãensã. Sẽn wa n yaa wakat ning fãa, yaa koe-moond fãa n yãkd tʋʋm-teoog ning a sẽn na n tʋm ne. La d tẽeg tɩ d raabã pa d pʋɩ sɛb ye. D leb n pa rat n dɩk d sɛbã n kõ sẽn pa nong-b Wẽnnaam koɛɛgã ye. D raabã yaa d sõng sẽn yaa-b sũ-tɩrs rãmb la sik-m-mens rãmba, n baood Wẽnnaamã tɩ b lebg a Zeezi karen-biisi. Yaa bãmb n zems ne “vɩɩm sẽn kõn sɛ wã.”—Tʋʋ. 13:48; Mat. 28:19, 20.

^ sull 5 Ges-y yʋʋmd 2010 sa-sik kiuug pipi daar Gũusg Gasgã sõsg ning gom-zug sẽn yaa Le charpentierne zĩ-gũbrã gom-zug sẽn yaa La boîte à outils du charpentier.

^ sull 16 A sã n pʋd n pa mi karengo, zãmsgã sasa, y tõe n kõ-a-la Kelg-y Wẽnnaam borsiirã gʋlsem sẽn pa waoogã t’a get fot-rãmbã n tũudẽ.