Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

B tɩ tʋmda ne yamleoog Madagaskaar

B tɩ tʋmda ne yamleoog Madagaskaar

SO-PAKD yʋʋr sẽn boond t’a Silviyana, n tar yʋʋm 27 yeelame: “Mam zo-rãmb kẽer sẽn tɩ sõngd zĩis koe-moondb sẽn pa waoogã sã n da togsd bãmb sẽn maan bũmb ninsã tɩ m kelgdẽ, m da rata ne m sũur fãa n paam b sũ-noogã buudu.” A paasame: “La m da tagsdame tɩ yɩɩda m pãnga.”

Yãmb me tagsda wa a Silviyana bɩ? Tõe tɩ y rata ne y sũur fãa n tɩ sõng zĩig koe-moondb sẽn pa waooge, la y sokda y meng y sã n na n wa tõog n maana y sẽn datã. Sã n yaa woto, ra koms-y raood ye. A Zeova sõnga d tẽed-n-taas tusa tɩ b tõog n paas b koe-moonegã, baa ne bũmb kẽer sẽn da kɩt tɩ pa nana wã. Sãnda bee Madagaskaar sẽn yaa dũniyã gill zug ko-sʋk tẽn-bedr a naas-n-soabã. D na n goma bãmb b wãn yelle, n ges a Zeova sẽn sõng-b to-to wã.

Yʋʋm piigã sẽn loogã pʋgẽ, koe-moondb la so-pakdb sõor sẽn yɩɩd 70 n yi tẽns * 11 n tɩ be Afirik tẽn-kãng n moond koɛɛgã. Koe-moonegã womda biis sõma be. Sẽn paase, tẽngã neb wʋsg tẽeda Biiblã goamã. Tẽngã koe-moondb wʋsg me n sak n yik n kẽng tẽngã babs a taaba, sẽn na yɩl n sõng tɩ Rĩungã koɛɛgã ta zĩig fãa. D gom neb a wãn yelle.

B TÕOGA B RABEEMÃ, B PA KOMS RAOOD ME

A Perinn ne a Lʋɩ

A Lʋɩ ne a pag a Perinn fãa tara yʋʋm 30 la zaka. B yika Fãrens n tɩ be Madagaskaare. Na maan yʋʋm wʋsgo, b ra magdame n na n kẽng tẽn-zẽng n tɩ moon koɛɛgã, la a Perinn ra yɛɛsdame. Ad a sẽn yeele: “Yik n tɩ be zĩig m sẽn pa mi wã ra kẽesd-m-la rabeem. M sã n da tags tɩ d na n basa d roagdbã, d tigingã, d zakã, zĩis d sẽn da minimi, la bũmb kẽer d sẽn da nong n maandẽ, m yamã pa gãe ye. Yaa m sẽn da maand yɩɩrã meng n da kɩt tɩ ra pa nana. Ra yaa tɩlɛ tɩ m mao n tõog m rabeemã.” A Perinn wa n paama raoodo, tɩ yẽ ne a Lʋɩ yik n kẽng Madagaskaare. Yɩɩ yʋʋmd 2012. A Perinn tagsg yaa wãn ne b sẽn maanã? Ad a sẽn yeele: “M sã n lebg n tẽege, m tõe n yeelame tɩ d sẽn ne a Zeova sẽn tẽegd a nug n sõng-d to-to wã kengda d tẽebo.” A  Lʋɩ paasame yaa: “Tõnd sẽn maan a Zeezi kũumã tẽegr beenẽ pipi, neb piig tõnd sẽn zãmsd Biiblã n wa. Yãmb we n ges koe!”

La zu-loees pa kong ye. Bõe n sõng-b tɩ b paam raood n pa? B pʋʋsa a Zeova, n yõk a sɛɛg t’a kõ-b pãng tɩ b tõog toogo. (Eza. 40:29) A Lʋɩ yeelame: “D sɩd yãame t’a Zeova reega d kosgã, n kõ-d a ‘laafɩ wã.’ Kɩtame tɩ d kell n wɩng ne koe-moonegã, la d tagsd d tʋʋmdã sẽn womd biisã, tɩ kõt-d sũ-noogo. Sẽn paase, d zo-rãmb sẽn be Fãrens n gʋls mesaaz-rãmb la lɛta n tool-do, n yeel-d tɩ d ra koms raood n bas ye.”—Fili. 4:6, 7; 2 Kor. 4:7.

A Lʋɩ ne a Perinn sẽn tõog toog woto wã, a Zeova ning-b-la bark tɩ seke. Ad a Lʋɩ sẽn yeele: “Yʋʋmd 2014 zĩ-likr kiuugã, tõnd kẽnga Biiblã zãmsg lekoll sẽn kẽ-b kãadmã yĩngã. * Yɩɩ Fãrense. Yɩɩ wa kũun a Zeova sẽn kõ-do, tɩ d pa tol n tõe n yĩm ye.” Lekollã poore, b kɩtame tɩ b leb Madagaskaare, hal tɩ b sũy yɩ noogo.

“D SŨY NA N YƖƖ NOOG NE-YÃ!”

A Nadinn ne a Didiye

Yʋʋmd 2010, a Didiye ne a pag a Nadinn yika Fãrens n tɩ be Madagaskaare. Rẽ tɩ b yʋʋmã yɩɩda 50. Ad a Didiye sẽn yeele: “D ra zoe n yɩɩ so-pakdba, la d wa n basame, n na n paam n ges d kamb a tãabã yelle. B sẽn wa n bɩ wã, d ra tagsda d sã n pa tõe n kẽng tẽn-zẽng n tɩ moon koɛɛgã.” A Nadinn yeelame: “M sã n da tags tɩ d na n basa d kambã n looge, ra kẽesd-m-la rabeem. La b yeela tõnd yaa: ‘Y sã n kẽng tẽn-zẽng n na n tɩ sõng ne koe-moonegã, d sũy na n yɩɩ noog ne-yã!’ B goamã kenga tõnd pɛlga, tɩ d sɩd looge. Baa d sẽn be hal zĩ-zãrgã, d paamda wakat fãa n sõsd ne d kambã, tɩ d sũy noomẽ.”

Malgas buud-gomdã zãmsg pa yɩ nana ne a Didiye la a Nadinn ye. A Nadinn yõgemda a noore, la a yeel yaa: “Tõnd pa le yaa kamb n tõe n zãms buud-gomd nana-nana ye.” Bõe n sõng-ba? B reng n tɩ naaga farend tiginga. B sẽn wa ges masã tɩ b tõe n sɩnga tẽngã buud-gomd zãmsgã, b tɩ naaga malgas buud-gomdã tiging a ye. Ad a Nadinn sẽn yeele: “Sẽn kelgd-b tõnd koe-moonegã sasa wã wʋsg nonga Biiblã zãmsgo. B wae n pʋʋsda tõnd bark d sẽn wat n kaagd-bã. Sɩngrẽ wã, ra yaa wa zãmsdo. M nonga koɛɛgã mooneg ka. M sã n yik yibeoog fãa, m yeta m meng yaa: ‘Rũndã m na n le paam n moona koɛɛgã! Bark Wẽnde!’”

A Didiye lebg n tẽega a sẽn wa n sɩng malgas buud-gomdã zãmsgã, n yõgemd a noore. Ad a sẽn yeele: “M da tara sõsg tigsg a ye sasa, tɩ nebã ra segd n kẽes b toogo. La b sẽn wa n zẽgsd b nus n leokdẽ wã, m da pa wʋmd b goamã võor ye. M da pʋʋsd-b-la bark bala. Saam-bi-poak n wa zẽk a nug n leoke, tɩ mam pʋʋs-a barka. La sẽn da zĩ-b poorẽ wã kamsa maam tɩ leoorã pa zems ye. M yãka saam-biig tao-tao t’a na n maneg n leoke. M saagdame t’a leokame tɩ zemse.”

 A SAKA NE SŨ-NOOGO

Yʋʋmd 2005 rasem a tãab tigis-kãsengã sasa, a Tiyeri ne a pag a Nadiya gesa teyatr ning gom-zug sẽn yaa: “Modg-y n pids-y bõn-datɩ sẽn waoogd Wẽnnaam.” Ra gomda a Tɩmote yelle. Yɩ-b-la noog hal tɩ b ra rat ne b sũur fãa n kẽng n tɩ sõng zĩig koe-moondb sẽn pa waooge. A Tiyeri yeelame: “Teyatrã sẽn wa n sa tɩ nebã wẽed nug-pogsã, mam kɩll n soka m pagã yaa: ‘Yɛ la d na n kẽnge?’ M pagã leokame tɩ yẽ me ra sokda a meng woto.” Sẽn pa yã n kaoose, b sɩnga bũmb kẽer maaneg sẽn na yɩl n wa tõog n pids b bõn-daabã. Ad a Nadiya sẽn yeele: “Tõnd booga d teedã bilf-bilfu, hal tɩ wa kell sẽn na pid valɩɩs-rãmb a naas bala.”

Goabga: A Nadiya ne a Maari-Madelɛn

Rɩtgo: A Tiyeri

Yʋʋmd 2006, b yik n kẽnga Madagaskaare. B sẽn sɩng koɛɛgã mooneg be wã bala, b sũyã ra noomame. A Nadiya yeelame: “Nebã sẽn da sakd n kelgd tõndã, ra kõt-d-la sũ-noog hal wʋsgo.”

La yʋʋm a yoob poore, b paama zu-loɛɛga. A Nadiya ma wã sẽn da be Fãrensã lʋɩɩme t’a nugã kao, t’a zugã me pogle. A yʋʋr la a Maari-Madelɛn. A Nadiya ne a sɩdã yẽsa ne logtor ning sẽn da tɩpd-a wã. Rẽ poore, b kosa a Maari-Madelɛn t’a wa zĩnd ne bãmb Madagaskaare. Baa a sẽn da tar yʋʋm 80 wã, a saka ne sũ-noogo. A tagsg yaa wãn ne a sẽn tɩ be tẽn-zẽngã? Ad a sẽn yeele: “Wakat ninga, minungã pa nana ye. La baa ne sẽn pa bũmba fãa la m tõe n maanã, m getame tɩ m tara yõod wʋsg tigingã pʋgẽ. M sẽn wa n be ne m kambã kɩtame tɩ b tõe n kell n wɩng ne b koe-moonegã sẽn womd biisã. Rẽ n noogd m sũur n tɩ yɩɩda.”

‘M YÃAME T’A ZEOVA SƖD SÕNG-M LAME’

A Riana sẽn wɛgsd sõsg ne ãntadoroyi buud-gomdã

A Riana yaa saam-biig sẽn tar yʋʋm 22. A roga Alaotra Mangoro, n zĩnd be n tãag a bɩʋʋngo. Yaa tẽng sẽn be Madagaskaar soolmã wĩndg sẽn pukdẽ wã, tɩ koodã sakd be sõma. A ra karemda lekollẽ wã sõma, n da rat meng n kẽng inivɛrsite. La a wa n zãmsa Biiblã, n toeem yam. Ad a sẽn yeele: “M maoome n na n sa kolɛɛsã tao-tao. M pʋʋsa a Zeova n yeel-a yaa: ‘M sã n paam m karengã baasg ɛgzame wã, m na n sɩnga so-pakrã.’” A sẽn paam a ɛgzame wã, a pidsa a pʋlengã. A tɩ zĩnda zag-yɛng ne saam-biig sẽn yaa so-pakda, n bao tʋʋmd sẽn pa rɩkd a sẽkã fãa, la a sɩng so-pakrã. A yeelame: “Yam-yãkr ka be n yaa sõma n yɩɩd wã ye.”

La a Riana roagdbã ra pa wʋmd a sẽn pa rat n bao tʋʋmd sẽn yaood sõma wã võor ye. Ad a sẽn yeele: “M baaba ne m baaba-bila, la m yaab-poak n sagl maam tɩ m tɩ karem inivɛrsite. La m da pa rat tɩ baa fʋɩ kɩt tɩ m bas so-pakrã ye.” Pa yã n kaoos la a Riana yãk yam n na n tɩ sõng zĩig koe-moondb sẽn pa waoog ye. Bõe n kɩt t’a ra rat n maan woto? A yeelame: “Wagda n wa n kẽ tõnd doogẽ wã, n wʋk mam teedã fãa la bala. Kɩtame tɩ m tẽeg a Zeezi sẽn yeel tɩ d ‘bĩng paoong’ saasẽ wã. M yãka yam n na n maan m sẽn tõe fãa n bao bũmb nins sẽn sɩd yaa arzɛk Wẽnnaam nifẽ wã.” (Mat. 6:19, 20) A yikame n kẽng soolmã nug-goabg babgã. Yaa kilo 1300 ne bãmb sẽn da beẽ wã. Saagã pa niid be sõma ye. Yaa ãntadoroyi buudã neb ba-yiri. Bõe yĩng t’a kẽng be?

Sẽn zems kiuug nand tɩ b zu a teedã, a ra sɩnga Biiblã zãmsg ne rap a yiib sẽn yaa ãntadoroyi-rãmba. A zãmsa b buud-gomdã goam a wãna. A tagsa buudã neb ka tɛkã sẽn nan zɩ n wʋm Rĩungã koɛɛgã yelle. Ad a sẽn yeele: “M kosa a Zeova t’a sõng-m tɩ m tõog n kẽng ãntadoroyi-rãmbã tẽngẽ.”

A Riana tõog n kẽnga be. La yɩl n paam tʋʋmd pa yɩ nana ye. Rao a ye n yeel-a yaa: “Fo waa ka n na n maan bõe? Nebã yita ka n kẽngd fo sẽn yiẽ wã n na n tɩ bao tʋʋmã.” Semen a yiib poore, a Riana yii be n na n kẽng rasem a tãab tigis-kãsenga, n da sokd a meng a sẽn na n maanega, bala a ligdã ra saam la bala. Tigsgã yaoolem daare, saam-biig n sui bũmb a Riana fuugã loaabẽ. Ra yaa ligd sẽn sek a na tõog n leb ãntadoroyi-rãmbã tẽngẽ, la a rɩk sẽn kellã n leebe. A sɩnga yawʋʋr koosgo. A Riana yeelame: “M yãame t’a Zeova sɩd sõng-m-la m sẽn da rat sõngr wakate. M da tõe n ket n sõngda neb nins sẽn da nan pa paam n bãng a Zeova wã.” Tigingã tʋʋm me ra waoogame. A Riana paasame yaa: “Semen a yiib fãa, m da n wɛgsda zamã taoor sõsga. A Zeova ra sõngd-m-la ne a siglgã maasem, tɩ m paamd minim.” Rũndã-rũndã, a ket n bee  ãntadoroyi-rãmbã tẽngẽ n moond Rĩungã koɛɛgã, tɩ neb wʋsg sẽn dat n bãng a Zeova paamd n kelgdẽ.

‘F SẼN SAAGDÃ FÃA NA N PAAMA PIDSGU’

A Zeova yeelame tɩ d rɩk d yɛlã fãa n bas ne yẽ, tɩ d ‘sẽn saagdã fãa na n paama pidsgu.’ (Yel. 16:3) D sã n maood d pãng tɛk n na n paas d koe-moonegã, d na n paamame t’a Zeova ning-d barka. D tẽeg a Silviyana yelle, saam-bi-poak ning yell d sẽn gom sɩngrẽ wã. D tẽeg t’a ra tagsdame tɩ kẽng n tɩ sõng zĩig koe-moondb sẽn pa waoogã yɩɩda a pãnga. Bõe yĩng t’a ra tagsd woto? Ad a sẽn yeele: “Mam goabg kargã woglem pa ta rɩtg soabã ye. Dẽnd m keoosdame, n yaad tao-tao.”

A Silviyana (goabga) ne a Silvi-Ann (rɩtgo) sẽn be ne a Doratinn a lisgã daare

Baa ne rẽ, yʋʋmd 2014, a Silviyana ne a tigingã saam-bi-poak sẽn yaa so-pakd n yik n kẽng tẽn-bil a ye sẽn be kilo 85 zĩigẽ, n na n tɩ moon koɛɛgã. Saam-bi-poakã yʋʋr la a Silvi-Ann. Baa ne sẽn pa yɩ nana wã, a Silviyana yaa n tõog n pids a sẽn da sɩng n datã. A Zeova ning-a-la bark me. Ad a sẽn yeele: “Tõnd sẽn ta be wã, yʋʋmd poor bala, pag a ye m sẽn da zãmsd Biiblã reega lisg d tigims sull tigis-kãseng sasa. A yʋʋr la a Doratinn.”

“MAM NA N SÕNGA YÃMBA”

D tẽed-n-ta-kãensã fãa kibayã wilgdame tɩ d sã n mao ne d pãng fãa n na n paas d koe-moonegã, d na n yãame t’a Zeova na n sõng-d-la wa a sẽn pʋlmã. Ad a sẽn yeele: “Mam na n kenga yãmba, mam na n sõnga yãmba.” (Eza. 41:10, Wẽnnaam Sebre, 1983) Rẽ na n paasa tõnd ne yẽ zoodã pãnga. Sẽn paase, d sã n sak n tɩ moond koɛɛgã d tẽngã babg a to wall tẽn-zẽnga, na n sõng-d lame tɩ d segl d meng n wa tʋm Wẽnnaam tʋʋmã dũni-paalgã pʋgẽ. A Didiye, saam-biig ning yell d sẽn zoe n gomã yeelame: “Kẽng zĩig koe-moondb sẽn pa waooge, n tɩ sõng ne koe-moonegã kɩtdame tɩ f paam minim sẽn na n wa naf-f beoog-daare!” Wẽnd na kɩt tɩ neb a taab me sak ne yamleoog n tɩ sõng ne koe-moonegã, n paam minim a woto!

^ sull 4 B yita Kanada, Repiblik Kɛk, Fãrense, Alemayn, Guadelup, Ligsãmbʋʋr, Nuvɛlkaledoni, Suwɛɛd, Sʋwɩs, Roayom Ini la Etazĩni.

^ sull 8 Rĩungã koe-moondb lekoll n ledg lekoll-kãngã. Sẽn kẽes-b b mens zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, n be tẽn-zẽngã tõe n kosame n leb b ba-yirã n tɩ maan lekollã, wall sã n mikame tɩ lekollã maanda tẽng a to b buud-gomdã pʋgẽ, wall buud-gomd a to b sẽn wʋmd sõma pʋgẽ, b tõe n kos n kẽngame.