Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN MAAN PĨND WẼNDẼ

Zãma taoor sõssã sõngame tɩ koe-noogã ta zĩis wʋsg Irlãnd soolmẽ wã

Zãma taoor sõssã sõngame tɩ koe-noogã ta zĩis wʋsg Irlãnd soolmẽ wã

YƲƲMD 1910 sig-noy kiuugã, batayo n da pasgd Irlãnd mogrã nug b sẽn boond tɩ Belfast Lough wã. Ra yaa yibeoog pĩnda. Neb a wãn n da yas batayo wã zugu, n tool n ne tãmsã zut sẽn yaa kẽeg-kẽega, tɩ wĩndgã tʋrsdẽ. A Charles Russell ra yaa b nin-yende. Yaa a naoor a nu soab la woto a sẽn wat Irlãnde. A tool n nee batayo-bɛd a yiib b sẽn nan maande (Titanic ne Olympic). * Biiblã Zãmsdb sõor sẽn zems 12 n da yas batayo-rãmbã manegr zĩigẽ n gũud-a.

Yʋʋm 20 sẽn deng rẽ, saam-biig a Russell ra baooda a sẽn na n maan to-to tɩ koe-noogã ta dũniyã gill zugu. Rẽ n so t’a wa yãk yam n na n yi Etazĩni n kẽng tẽns kẽere. Yaa Irlãnd la a kẽng pipi. Yɩɩ yʋʋmd 1891 sẽoog kiuugã. A sẽn wa n be batayo ning b sẽn boond tɩ City of Chicago wã pʋgẽ, n kolgd mogrã rʋʋnd Kʋwĩnstaon tẽngẽ wã, rẽ tɩ yaa wĩndgã sẽn da lʋɩte. Tõe t’a tẽega a roagdbã sẽn da bilgd-a b ba-yirã sẽn yaa to-to wã. Yẽ ne a tũud-n-taasã sẽn wa n pasgd tẽns sẽn maaneg sõma la tẽn-bõoneg sẽn yaa neebã, b bãngame tɩ yaa “pʋt sẽn pelg n dat tigsgu.”

Naoor a yopoe la saam-biig a Russell kẽng Irlãnde. Nebã sẽn kelg a sõssã a pipi waoongã sasa tɩ yɩ-b noogã kɩtame t’a sã n wa lebg n wa bɩ neb kobse, la wakat ning menga, neb tusa wat n kelgd-a. A waoong a yiib-n-soabã yɩɩ yʋʋmd 1903 sig-noy kiuugã. B moona Bɛlfast ne Dublẽ zʋrnall-dãmb pʋgẽ, n wilg tɩ tigiss n na n zĩnd zãma wã yĩnga. A Russell wilgame tɩ yẽ sẽn wa n gomd a Abrahaam tẽebã la bark nins ãdem-biisã sẽn na n wa n paamã yellã, “nebã ra maag b yĩng n kelgdẽ.”

A Russell Erop kẽndã naoor a tãab-n-soabã, a yãka yam n na n tũ Irlãnd yɛsa, nebã sẽn sakd n kelgd koɛɛgã be wã yĩnga. Yʋʋmd 1908 la a ta Bɛlfast. Yɩɩ tʋʋl-nif kiuugã daar a ye yibeoogo. Saam-biis a nu n da yas batayo-rãmbã yalsg zĩigẽ, n gũud-a. Rẽ tɩ b ra zoe n moona a sõsgã gom-zug sẽn yaa: “A Sʋɩtãan naamã sãoongo.” Yaa a waoongã raar zaabr la a wɛgs a sõsgã. Na maan neb 300 n wa n kelge. Kɩɩsd a ye n zĩnd be, la pa kaoos la a Russell gom n lub-a ne Biiblã maasem ye. Dublẽ, kɩɩsd a to n da tolg n dat tɩ neb 1000 la zakã sẽn wa n na n kelgã kɩɩs Biiblã Zãmsdbã. A yʋʋr la a O’Connor. Yẽ n da yaa kom-bɩɩs nins sẽn yaa kiris-nebã sull sekertɛɛre. Yɩɩ wãn-wãna?

D lebg n leb wakat-kãnga, n mams yɛlã sẽn yɩ to-to wã. Rao sẽn baood n na n bãng Biiblã sẽn yetã n yãk yam n na n tɩ kelg zamã taoor sõsga. B ra togsa sõsgã gom-zug The Irish Times zʋrnallã pʋgẽ. Roogã ra pida ne nebã, la raoã maoome n paam zĩig n zĩndi. A maaga a yĩng n da kelgd sõsgã. Sõsdã yaa rao sẽn tar zoob-peende, la toeemse. A yelga fu-sablg sẽn sigd a karsẽ wã. A sẽn wa n wɛgsd a sõsgã, a ra kẽngdame la a lebgdẽ, la a lobd a nusã  faag-faaga. A ra wɛgsda Biiblã goamã tɩ tũud taaba, hal tɩ be yamleoogo. Sõnga raoã t’a wʋm Biiblã goam võore. Baa ne wʋmb teed sẽn da ka be wã, sõsdã koɛɛgã ra tata roogã zĩig fãa. Nebã kelg-a-la na maan lɛɛr a ye la pʋɩ-sʋka. Rẽ poore, kɛlgdbã ra tara sor n na n sok sogsgo. A O’Connor ne a tũud-n-taasã bao n na n maka b mens ne-a, la a tõogame n gom n wilg Biiblã sẽn yetã. Kɛlgdbã wẽe nu-pogs n na n pẽg sõsdã. Zaabrã sẽn ta wã, raoã pẽnega saam-biisã, n na n bãng n paase. Neb sẽn maan kaset wilgame tɩ neb wʋsg sẽn bãng sɩdã to-to wã yɩɩ woto.

Yʋʋmd 1909 sig-noy kiuugã, a Russell kẽe batayo (Mauretania wã) n yi Niuyorke, n na n maan a so-toak a naas-n-soabã. A kɩtame tɩ saam-biig a Huntsinger na n tũ-a. A ra yaa stenogarfe, rat n yeel tɩ sekertɛɛr buudu. Woto, a Russell ra tõe n bẽda ne so-toakã n gʋls sõss sẽn na n yi Gũusg Gasgã pʋgẽ. Bɛlfast tẽngã neb 450 n tigim n kelg a sõsgã. Na maan bãmb 100 n yals yĩngr n kelge, zĩisã sẽn paoog yĩnga.

Brother C. T. Russell aboard the Lusitania

So-toak a nu soabã yell d sẽn gom sɩngrẽ wã sasa me, yɩɩ woto. A Russell sẽn wɛgs a sõsgã Dublẽ wã poore, a leoka tũudum yel-mit a ye yʋʋr sẽn yi sogsg ne Biiblã maasem, hal tɩ yɩ nebã noogo. Yaa a O’Connor n wa ne-a. Vẽkembeoogã, a Russell ne a tũud-n-taasã kẽe lapostã batayo n kẽng Livɛrpulli, n na n tɩ kẽ batayo a to (Lusitania wã) n kẽng Niuyorke. *

Yʋʋmd 1910 sig-noy kiuugã rasem 20: Zãma taoor sõsg b sẽn moon The Irish Times zʋrnallã pʋgẽ

So-toak a yoob soabã ne a yopoe soabã fãa yɩɩ yʋʋmd 1911. So-kãens yɛsa, b moona zʋrnall-dãmb pʋsẽ t’a na n wɛgsa sõss zãma wã yĩnga. Tʋʋl-nif kiuugã, Biiblã Zãmsdb bãmb 20 sẽn da be Bɛlfast n deeg neb 2000 tɩ b na n kelg sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “Tẽng zug ka vɩɩmã poore.” Dublẽ tẽngẽ wã, a O’Connor le waa ne tũudum taoor soab a ye, t’a na n sok a Russell sogsgo. A Russell leoka ne Biiblã maasem, hal tɩ nebã wẽ nug-pogse. Zĩ-likr ne sɩpaolg kiuugã, a kẽnga tẽns a taaba. Nebã waa wʋsg n kelg a sõssã. Dublẽ, a O’Connor waa ne neb 100 la zaka, n dat tɩ b maan bʋrg n sãam tigsgã, la kɛlgdbã maana rãamd n wilg tɩ b bee sõsdã poorẽ.

Yaa sɩd tɩ wakat-kãnga, saam-biisã sʋka, yaa a Russell n da wɛgsd sõss n tɩ yɩɩda. La a mengã sak n deegame tɩ ned sẽn yaa tɩlɛ tʋʋmdã pʋgẽ ka be ye. Bala, “pa ninsaal tʋʋmd ye. Yaa Wẽnnaam tʋʋmde.” Zãma taoor sõssã b sẽn da moond n boond nebã sɩd yɩɩ sabab tɩ nebã bãng Biiblã sẽn yetã. Rẽ la b sẽn boond rũndã-rũndã tɩ sõss zãma wã yĩnga. Woma bi-bʋse? Sõngame tɩ koe-noogã ta zĩis wʋsgo, la sõng tɩ b lugl tigims tẽns wʋsgo, Irlãnd soolmẽ wã.—D sẽn maan pĩnd wẽndẽ, Gãrãnd Bertayn soolmẽ wã.

^ sull 3 Titanic maana yʋʋm a yiib bala. A bõra mogrã pʋgẽ.

^ sull 9 Yʋʋmd 1915 sig-noy kiuugã, bõmb n pusg mogrã pʋgẽ n paam Lusitania wã, t’a bõre.