Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

A Zeova Kaset rãmbã sɛb pʋsẽ, b maanda tʋm-tʋmd a Poll t’a yaa zu-kõogo, wall t’a pa tar zoobd wʋsg ye. Bõe yĩnga?

Togs sɩdã, ned pa be rũndã-rũndã n tõe n yeel t’a mii a Poll sẽn da wõnd a soab ye. D sẽn maand a Poll to-to d sɛbã pʋsẽ wã yaa desẽ bal lakae, pa tik bũmb tẽn-vaeesdbã sẽn vaees n yã ye.

La bũmb kẽer n be d sẽn tõe n tik n bãng a Poll sẽn da wõnd a soaba. Wala makre, yʋʋmd 1902 tʋʋlg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ, b yeelame: “Sã n yaa ne a Poll sẽn da wõnd a soabã, . . . Actes de Paul et Thècle sebrã b sẽn gʋls yʋʋmd 150 wã sẽnesã pʋgẽ, b bilga a sẽn da yaa to-to wã. Wõnda b zɩ n bilg-a hal sõma n ta seb-kãnga pʋgẽ wã ye. Rẽ me, yaa bũmb nebã sẽn sak n deeg hal kʋdemd wẽndẽ. B wilgame t’a yaa koɛɛga, zu-kõogo, taoko, t’a karsã golem bilfu, t’a nin-kõbdã yekd taaba, t’a yõorã yaa woko.

Sebr a ye yeelame tɩ tõeeme tɩ Actes de Paul et Thècle sebrã sẽn yeel bũmb ning a Poll zugã tika tẽn-kʋdemd wẽndẽ kibay kẽere. Na maan yʋʋm kobs a gʋlsgã poore, nebã ra ket n nanda sebrã wʋsgo. Sɩd me, b ra ges-a lame n lebs n gʋls ne nug gɛrkã pʋgẽ, hal tɩ bãmb 80 ket rũndã-rũndã. Sẽn paase, b ra lebg-a-la ne buud-goam a taaba, tɩ ket rũndã-rũndã me. Dẽnd tõnd sẽn maand a Poll to-to d sɛbã pʋsẽ wã zemsa ne pĩnd wẽndẽ sɛb kẽer sẽn da togse.

La d tẽeg tɩ bũmb a taab n tar yõod n yɩɩd d sẽn na n bãng a Poll sẽn da wõnd a soabã. A sẽn wa n gilgd n moond koɛɛgã, neb n da wɩt-a n yetẽ t’a sã n be bãmb sʋka, a ‘ka pãnga, la a goamã ka tar yõod ye.’ (2 Kor. 10:10) La d pa segd n yĩm tɩ yaa a Zeezi n vẽneg a meng ne-a, tɩ tũ ne yel-solem-kãng t’a lebg kiris-ned ye. A Zeezi yeelame t’a yãk-a lame, n na n kɩt t’a ‘wilg bu-zẽmsã yẽ yʋʋrã.’ Dẽnd d tõeeme me n tags bũmb nins fãa a Poll sẽn maan n pids tʋʋm-kãngã. (Tʋʋ. 9:3-5, 15; 22:6-8) D tẽeg sɛb nins a Zeova sẽn kɩt t’a gʋls tɩ be Biiblã pʋgẽ wã sẽn nafd tõnd to-to wã me.

A Poll pa wuk a meng ne bũmb nins a sẽn tõog n maan nand t’a lebg kiris-nedã, a pa togs a sẽn wõnd a soab me ye. (Tʋʋ. 26:4, 5; Fili. 3:4-6) A pʋd n yeelame: “Tẽn-tʋmdbã sʋka, maam n ka ta m taaba, la mam ka zems tɩ b bool maam tɩ tẽn-tʋmd ye.” (1 Kor. 15:9) Ad a sẽn wa n yeel me: “Mam sẽn yaa Wẽnnaam nebã fãa yao-zʋʋgã, Wẽnnaam kõo maam bakr-kãnga, tɩ m moon koe-noog ning sẽn wilgd Kiris arzegs sẽn ka sɛtã bu-zẽmsã sʋka.” (Efɛ. 3:8) Bao n bãng a Poll sẽn da wõnd a soabã pa segd n pak tõnd wʋsg ye. Yaa koɛɛg ning a sẽn da moondã n tar yõod n yɩɩda.