Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Lisgã yaa tɩlɛ ne sẽn dat n lebg-a kiris-neda

Lisgã yaa tɩlɛ ne sẽn dat n lebg-a kiris-neda

“Rẽndã ra mamsda koom lisg ning sẽn fãagd yãmb rũndã-rũndã wã.”—1 PƖY. 3:21.

YƖƖLA: 7, 56

1, 2. a) Roagdb kẽer manesem yaa wãna, b biig sã n wa yeel t’a rat n deega lisgu? b) Bõe yĩng tɩ b sokd sẽn dat n deeg-b lisgã b sã n zoe n dɩka b mens n kõ a Zeova? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

YAA tigis-kãseng sasa, tɩ bi-pugl yʋʋr sẽn boond t’a Mariya yas sẽn dat n deeg-b lisgã sʋka, t’a roagdbã get-a. Saam-biig ning sẽn wɛgsd lisgã sõsgã wa n soka sogsg a yiibu, t’a Mariya zẽk a koɛɛg n naag n leoke. Rẽ poor bilfu, a reega lisgu.

2 A Mariya sẽn yãk yam n na n dɩk a meng n kõ a Zeova n deeg lisgã, a roagdbã sũur da nooma wʋsg ne-a. La sẽn deng rẽ, a ma wã ra maanda yɩɩre. A ra sokda a meng yaa: ‘Rẽ yĩnga, a Mariya pa ket n paood ne a na reeg lisgu? A miime tɩ rɩk f meng n kõ a Zeova wã pa reem yelle? A sɩd wʋmda rẽ võor sõma bɩ? D sã n kɩt t’a gũ bilf n paas pa são sɩda?’ Roagdb wʋsg sokda b mens sogsg a woto buudu, b biig sã n wa yeel t’a rat n deega lisgu. (Koɛ. 5:4) Sɩd me, yam-yãkr ka be t’a yõodã ta f sẽn na n dɩk f meng n kõo a Zeova n deeg lisg ye.—Ges-y zĩ-gũbrã.

3, 4. a) Bõe la tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr yeel-yã, tɩ wilgdẽ tɩ lisgã tara yõodo? b) Bõe yĩng tɩ d tõe n mak lisgã reegr ne a Nowe sẽn ka koom-koglgã?

 3 Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr maka lisgã reegr ne a Nowe sẽn ka koom-koglgã. Ad a sẽn yeele: “Rẽndã ra mamsda koom lisg ning sẽn fãagd yãmb rũndã-rũndã wã.” (Karm-y 1 Pɩyɛɛr 3:20, 21.) Koglgã ra yaa bũmb sẽn wilgd vẽeneg t’a Nowe sakame n na n maan Wẽnnaam raabã ne a sũur fãa. A Nowe tʋma tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ-a wã hal tɩ wa sa. A sẽn tẽ a Zeova, n maan bũmb ninsã kɩtame tɩ yẽ ne a zak rãmb paam n põs sa-kãsengã. Bõe la a Pɩyɛɛr ra rat n sõng-d tɩ d bãnge?

4 Koglgã ra yaa bũmb sẽn yaa kaset t’a Nowe tẽeda Wẽnnaam. Lisgã me yaa bũmb sẽn yaa kaset tɩ ned rɩka a meng n kõ a Zeova n na n lebg kiris-neda, la wilgdẽ me t’a kɩsa sɩd t’a Zeezi kiime tɩ yɩ maoongo, la t’a vʋʋgame. Wa a Nowe, sẽn deeg-b lisgã sakda Wẽnnaam ne b sũur fãa, n tʋmd tʋʋmd ning a sẽn kõ-bã. B sã n kell n maan sɩd ne a Zeova, b na n paam n põsa dũniyã sãoong sasa, wa a Nowe me sẽn paam n põs sã-kãsengã sasa wã. (Mark 13:10; Vẽn. 7:9, 10) Woto wilgdame tɩ rɩk f meng n kõ a Zeova n deeg lisgã tara yõod wʋsgo. Dẽnd ned sã n magd n na n deeg lisgu, n viigd wakat fãa, a tõe n wa konga vɩɩm sẽn kõn sa wã.

5. Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

5 D bãngame tɩ lisgã tara yõod wʋsgo, la tɩ pa reem yell ye. Masã, sogsg a tãab la d na n leoke: Bõe la Biiblã yet lisgã reegr wɛɛngẽ? Bõe la ned tog n deng n maane, n wa tõog n deeg lisgu? D sã n wa zãmsd d biig wall ned a to Biiblã, bõe yĩng tɩ d segd n tẽegd wakat fãa tɩ lisgã tara yõodo?

 BÕE LA BIIBLÃ YET LISGÃ WƐƐNGẼ?

6, 7. a) Bõe yĩng tɩ nebã ra wat a Zãmbatiis nengẽ t’a lisd-ba? b) Ãnda lisg n yɩ toor fasɩ ne neb a taabã fãa, la bõe yĩnga?

6 Ned sẽn yɩ pipi n da lisd neba, tɩ Biiblã gomd a yell yaa a Zãmbatiis. (Mat. 3:1-6) Bõe yĩng tɩ nebã ra wat a Zãmbatiis nengẽ t’a lisd-ba? Yaa sẽn na n wilg tɩ b sũy sãama b sẽn kɩɩs a Moyiiz tõogã, la tɩ b teka yam n kot sugri. La ned a ye la a Zãmbatiis wa n lisi, la nin-kãng lisgã ra yaa toor fasɩ ne neb a taabã. Yaa a Zeezi sẽn yaa Wẽnnaam Biigã, n da yaa ned sẽn zems zãngã. (Mat. 3:13-17) A Zeezi zɩ n maan yel-wẽnd ye. Dẽnd ra pa tɩlɛ t’a tek yam n kos sugr ye. (1 Pɩy. 2:22) Woto wã, bõe yĩng t’a reeg lisgu? Yaa sẽn na n wilg t’a segl n saame, n na n maan Wẽnnaam daabo.—Ebre. 10:7.

7 A Zeezi sẽn wa n sɩng koɛɛgã moonegã, a karen-biisã me ra lisda neba. (Zã 3:22; 4:1, 2) Sẽn da wat-b a Zeezi karen-biisã nengẽ n deegd lisgã me ra rat n wilgame tɩ b sũy sãama b sẽn kɩɩs a Moyiiz tõogã, la tɩ b teka yam n kot sugri. La a Zeezi kũumã la a vʋʋgrã poore, sẽn dat-a fãa n lebg a karen-biig segd n deega lisgu. La bãmb lisgã võor yaa toore.

8. a) A Zeezi vʋʋgrã poore, no-bʋg la a kõ a karen-biisã? b) Bõe yĩng tɩ sẽn dat-a n lebg kiris-ned segd n deeg lisgu?

8 A Zeezi vʋʋgrã poore, yʋʋmd 33 wã, a vẽnega a meng n gom ne neb 500 la zak sẽn da tigim zĩ-yɛnga. Ra yaa rap ne pagba, la tõe meng tɩ kamb n naage. Tõe tɩ yaa baraar la a sẽn yeel tɩ: “Bɩ y kẽng n maan nebã buud fãa tɩ yɩ mam karen-biisi, n lis bãmb ne Ba, la Bi-ribla, la Sɩɩg-sõng yʋʋre, la y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Dẽnd a Zeezi sẽn wa n na n kõ noor tɩ b moon koɛɛgã, wõnda a karen-biis kobs ra bee be. A wilgame tɩ ned ning fãa sẽn na n sak yẽ ‘yubl-balgrã,’ n lebg a karen-biiga, yaa tɩlɛ t’a reeg lisgu. (Mat. 11:29, 30) Ned ning sẽn dat n tũ Wẽnnaam tɩ ta a yam segd n sak n deegame tɩ yaa ne a Zeezi maasem la Wẽnnaam pidsd a raabã. Yaa a sã n sak rẽ la a yaool n tõe n deeg lisgu. Woto la a lisgã na n ta Wẽnnaam yam. Bũmb wʋsg n be Biiblã pʋgẽ, n wilgdẽ tɩ pipi kiris-nebã wakate, neb nins sẽn da lebgd a Zeezi karen-biisã ra miime tɩ lisgã tara yood wʋsgo. B ra pa tagsd tɩ b segd n basame tɩ kaoos tɩ b yaool n deeg lisg ye.—Tʋʋ. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

RA N BAS-Y TƖ KAOOS YE

9, 10. Etiopi raoã kibarã ne tʋm-tʋmd a Poll kibarã wilgda tõnd bõe?

9 Karm-y Tʋʋm 8:35, 36. D gom Etiopi rao ning sẽn da tuub n sak zʋɩf-rãmbã tũudmã yelle. A ra kẽnga Zerizalɛm n tɩ pʋʋs a Zeova n lebg n kuiisẽ. A Zeova malɛkã yeela a Filip t’a babs Etiopi raoã n tɩ taas-a koɛɛgã. A Filip sɩd kẽngame n tɩ “moon yẽnda a Zeezi koe-noogã.” Raoã manesem yɩɩ wãna? A bãngame t’a segd n sakame t’a Zeezi yaa Zu-soaba, la a maan bũmb ning a Zeova sẽn dat tɩ kiris-nebã maanã. Rẽ n so t’a reeg lisg zĩig pʋgẽ. Woto wilgdame t’a sũur da nooma ne a sẽn bãng bũmb ninsã.

10 D gom Israyɛll rao a ye sẽn da namsd kiris-nebã me yelle. Israyɛll buudã ra yaa buud Wẽnnaam sẽn so. La a Zeova wa n daaga zʋɩf-rãmbã n base, b kɩɩsgã yĩnga. Raoã ra tara yẽesem wʋsg zʋɩf-rãmbã tũudmã pʋgẽ. La a wa n bãnga bũmb sẽn tar yõod n yɩɩda. Daar a ye, a Zeezi sẽn da vʋʋg  n be saasẽ wã vẽnega a meng n gom ne-a. A manesem yɩɩ wãna? A sakame tɩ kiris-ned a ye yʋʋr sẽn boond t’a Ananiyas na n sõng-a. Biiblã yeelame tɩ rẽ poore, a “yikame n deeg koom lisgu.” (Tʋʋ. 9:17, 18; Gal. 1:14) Sãmbg kae tɩ y bãngame tɩ yaa rao ning b sẽn wa n boond tɩ tʋm-tʋmd a Pollã yell la d sẽn gomdã. La d tẽeg t’a sẽn bãng tɩ yaa ne a Zeezi maasem la Wẽnnaam pidsd a raabã, a reega lisg zĩig pʋgẽ, n pa bas tɩ kaoos ye.—Karm-y Tʋʋm 22:12-16.

11. a) Bõe n kɩt tɩ sẽn zãmsd-b Biiblã tʋll n deeg lisgu? b) D sã n ne ned sẽn nan deeg lisgu, bõe yĩng tɩ d sũy noomẽ?

11 Rũndã-rũndã me, yaa woto ne neb nins sẽn zãmsd Biiblã, b yaa kamb tɩ b yaa kãsemba. Sẽn tar-b tẽebo, tɩ b sũy noom ne bũmb nins b sẽn bãngã tʋllame n dɩk b mens n kõ a Zeova n deeg lisgu. Tigis-kãseng fãa sasa, lisgã sõsgã b sẽn wɛgsd sẽn dat n deeg-b lisgã yĩngã tara yõod wʋsgo. Ned sẽn zãmsd Biiblã sã n sak sɩdã, n yãk yam n na n deeg lisgu, nooma a Zeova Kaset rãmbã. Roagd me sã n ne a biig sẽn naag sẽn dat n deeg-b lisgã, a sũur noomame. Yʋʋmd 2016 bõn-bɩʋʋng kiuugã n tãag yʋʋmd 2017 sa-sik kiuugã baasgo, yaa sẽn yɩɩd neb 284000 n deeg lisgu, n na n wilg tɩ b rɩka b meng n kõ a Zeova. (Tʋʋ. 13:48) Yaa vẽeneg tɩ b bãngame tɩ lisgã yaa tɩlɛ ne ned ning fãa sẽn dat n lebg kiris-neda. La bõe la b reng n maane, n yaool n na n wa tõog n deeg lisgã?

12. Bõe la Biibl karen-biig tog n maane, n yaool n wa tõog n deeg lisgu?

12 Nand tɩ ned tõog n deeg lisgu, a segd n tẽe Wẽnnaam ne a sũur fãa. Dẽnd yaa tɩlɛ t’a reng n bao n bãng Wẽnnaam sõma, la a bãng a raabã sẽn yaa a soab ne tẽngã la ninsaalbã, la a sẽn maan bũmb nins b fãagr yĩngã. (1 Tɩm. 2:3-6) Tẽebã na n kɩtame t’a bas manesem buud fãa sẽn pa noom Wẽnnaam, la a mao t’a sẽn vɩ to-to wã zems ne a noyã. (Tʋʋ. 3:19) Sɩd me, ned sã n deeg lisgu, n pa reng n bas bũmb nins sẽn tõe n kɩt tɩ ned kong Wẽnnaam Rĩungã, a lisgã pa tar yõod Wẽnnaam taoor ye. (1 Kor. 6:9, 10) La sak a Zeova noyã bal pa sek ye. Sẽn dat n yɩ-a tɩrg segd n kẽnda tigissã, n moond koɛɛgã wakat fãa la a zãmsd nebã Biiblã. A Zeezi wilgame tɩ yaa yẽ karen-biis hakɩɩkã n na n moon koe-noogã. (Tʋʋ. 1:8) Yaa Biibl karen-biig sã n maan bõn-kãensã fãa la a yaool n tõe n pʋʋs a Zeova n yeel-a t’a rɩka a meng n kõ-a n na n maan a raabã. Rẽ poore, a tõe n deega lisg n wilg nebã taoor t’a rɩka a meng n kõ a Zeova.

SEGD N YƖƖ BIIBL KAREN-BIIG FÃA BÕN-DAABO

Y sã n zãmsd ned Biiblã, y baooda segbo, n na n sõng-a t’a bãng tɩ lisgã tara yõod wʋsg bɩ? (Ges-y sull 13)

13. Bõe yĩng tɩ d pa segd n yĩm tɩ lisgã yaa tɩlɛ ne ned ning fãa sẽn dat n yɩ kiris-ned hakɩɩka?

13 D sã n wa sõngd d kambã wall neb a taab sẽn na yɩl tɩ b wa yɩ Kiristã karen-biisi, d segd n tẽegdame tɩ lisgã yaa tɩlɛ ne ned ning fãa sẽn dat n yɩ kiris-ned hakɩɩka. Rẽ sã n be d yamẽ, d pa na n yɛɛsdẽ n pa rat n gom lisgã yell ne-b ye. D na n pʋd n baooda wakat sẽn zems n gomd rẽ yell ne-ba, n sõng-b tɩ b bãng tɩ rɩk f meng n kõ a Zeova n deeg lisgã tara yõod wʋsgo. Hakɩɩka, d ratame tɩ d kambã la neb a taab d sẽn zãmsd Biiblã kell n bɩɩs b tẽebã, hal n wa reeg lisgu!

14. Bõe yĩng tɩ d pa segd n pẽdg ned t’a reeg lisgu?

14 La tigingã ned baa a ye pa segd n pẽdg biig wall Biibl karen-biig t’a reeg lisg ye. A Zeova pa rat woto ye. (1 Zã 4:8) D sã n zãmsd ned Biiblã, d tog n sõng-a lame t’a bãng t’a segd n maoome  n wa paam zood sõma ne a Zeova. Yaa a sũur sã n noom ne bũmb nins a sẽn bãngã, t’a rat ne a sũur fãa n lebg kiris-ned hakɩɩk la a na n tʋll n deeg lisgu.—2 Kor. 5:14, 15.

15, 16. a) B yãka yʋʋm sõore, tɩ ned sã n pa ta rẽ bɩ a pa tõe n deeg lisg bɩ? Wilg-y y leoorã võore. b) Baa ned ra zoe n deega lisg tũudum a to pʋgẽ, a sã n dat n lebg a Zeova Kaset soaba, bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ t’a le reeg lisgu?

15 B pa yãk yʋʋm sõor tɩ ned sã n pa ta rẽ bɩ a pa tõe n deeg lisg ye. Biibl karen-biig fãa tẽeb sẽn bɩt to-to wã pa yembr ye. Wʋsg reega lisg tɩ b nan paoodẽ, n ket n tũud a Zeova. Kẽer sẽn wa n na n sɩng Biiblã zãmsgã tɩ b ra zoe n kʋʋla wʋsgo, la b bãngame tɩ b segd n deega lisgu. Sãnda meng yʋʋm ra yɩɩda 100!

16 Saam-bi-poak a ye n da zãmsd Biiblã ne pag a ye yʋʋm sẽn vẽsge. Pagã wa n sok-a lame n na n bãng a sã n segd n leb n deega lisgu, bala a ra zoe n deega lisg tũudum toor-toor pʋgẽ. Saam-bi-poakã kɩtame tɩ b naag taab n karem Biiblã vɛrse-rãmba, n leok a sokrã. Pagã bãngame tɩ sã n yaa ne Biiblã sẽn yetã, a segd n le reega lisgu. A sɩd yãka yam n maan dẽ, n pa bas tɩ kaoos ye. Baa a sẽn da tar yʋʋm 70 la zakã, a pa tags tɩ lisgã pa tɩlɛ ne-a ye. Dẽnd yaa d sã n bãng a Zeova raabã sõma, n yaool n deeg lisg la d lisgã na n tall yõod a Zeova taoore. Woto wilgdame tɩ baa ned ra zoe n deega lisg tũudum a to pʋgẽ, a sã n dat n lebg a Zeova Kaset soaba, yaa tɩlɛ t’a le reeg lisgu.—Karm-y Tʋʋm 19:3-5.

17. Bõe yĩng tɩ ned lisg raar yaa wakat a sẽn segd n bʋgse?

17 Ned lisg raar yaa sũ-noog wakate. La yaa bʋgsg wakat me. Bala, yɩl n pids d sẽn pʋlem a Zeova bũmb ningã, rẽnda d mao. Yaa rẽ yĩng la a Zeezi sẽn yeel tɩ sẽn dat n yɩ-a yẽ karen-biig segd n saka yẽ yubl-balgrã. A Zeezi karen-biisã pa “leb n vɩ b mens yĩng ye.” B “vɩɩ sẽn ki-a bãmb yĩng n vʋʋg n bas kũumã yĩnga.”—2 Kor. 5:15; Mat. 16:24.

18. Sogs-bʋs la d na n leok sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

18 D yãa sõs-kãnga pʋgẽ tɩ yãk yam n deeg lisg n lebg kiris-nedã pa reem yell ye. Yaa rẽ yĩng la a Mariya ma wã sẽn da sokd a meng sogsg kẽere, wa d sẽn wilg sɩngrẽ wã. Y sã n tara biiga, tõe tɩ y sokda y meng yaa: ‘M biigã segl n saam n tõe n deeg lisg masã bɩ? A mii a Zeova tɩ sek a na dɩk a meng n kõ-a bɩ? A segd n karmame n paam dipolom-dãmba, la a paam tʋʋmde, n yaool n wa reeg lisg bɩ? La a sã n deeg lisgu, n wa maan yel-wẽn-kãsenga?’ D na n goma rẽ fãa yell sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, la d ges bũmb ning sẽn tõe n sõng roagdbã tɩ b tall tagsg sẽn zems lisgã zugu.