Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

Yɩɩn-sõamyã 144:12-15 wã pʋgẽ, yaa Wẽnnaam nin-buiidã yell la b gomd bɩ, bɩ yaa neb nins yell b sẽn gomd vɛrse11 wã pʋgẽ wã, rat n yeel tɩ bu-zẽms sẽn yaa nin-wẽnsã?

B sẽn togs gomdã ebre wã pʋgẽ to-to wã kɩtame tɩ wõnd võor a yiibã fãa sakdame. La ad bũmb nins sẽn sõngd tɩ d bãng sẽn yaa b rãmb nins yell la b gomda:

  1. Yɩɩllã goam a taabã. Vɛrse12 n tãag 14 pʋgẽ, d neeme tɩ bark toor-toorã b sẽn sõdgã, yaa nin-tɩrsã n na n paame, rat n yeel tɩ sẽn kot-b tɩ b wa yols-b la b fãag-bã (vɛrse 11 wã pʋgẽ). Vɛrse 15 wã me wilgda rẽ, bala, yaa naoor a yiib la b gom “bark” yelle, n yeel tɩ bark bee neb nins sẽn paam tɩ “Sẽn-Ka-Saab yaa b Wẽnnaamã” zutu.

  2. Woto kell n zemsa ne Biiblã vɛrse-rãmb a taab sẽn wilgd bark toor-toor Wẽnnaam sẽn pʋlem sẽn tũud-b yẽ wã. Yɩɩn-sõamyã 144 yaa a Davɩɩd yɩɩlle. Yɩɩllã wilgdame t’a ra kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam sã n fãag Israyɛll nebã b bɛɛbã nugẽ, a na n ning-b-la barka, tɩ b paam sũ-noog la paoongo. (Maan. 26:9, 10; Tõo. 7:13; Yɩɩn. 128:1-6) Wala makre, Tõod 28:4 yetame: “Yãmb kambã la y rũmsã kamba, y rũm-bɛdã ne y rũm-bãoonegã kamb na n paama barka.” Sɩd me, a Davɩɩd biig a Salomo naamã wakate, nin-buiidã sẽn paam bãan la paoong ningã buud ra zɩ n zĩnd ye. La sẽn yɩɩd menga, bũmb kẽer sẽn zĩnd a Salomo naamã sasa wã ra makda Mesi wã naam sẽn na n wa ne bark ka tɛkã.—1 Rĩm. 4:20-5:1; Yɩɩn. 72:1-20.

Dẽnd d tõe n yeelame tɩ d sẽn wʋmd Yɩɩn-sõamyã 144 goamã võor to-to wã kell n zemsa ne a Zeova nin-buiidã sẽn sɩng n gũud bũmb ningã: Wẽnnaam sẽn na n wa sãam nin-wẽnsã, la a kɩt tɩ nin-tɩrsã paam laafɩ la bark wakat sẽn kõn sa wã.—Yɩɩn. 37:10, 11.