Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kom-bɩɩse, y yãka y sẽn dat n maan a Zeova tũudmã pʋgẽ, la y wɩngd ne rẽ bɩ?

Kom-bɩɩse, y yãka y sẽn dat n maan a Zeova tũudmã pʋgẽ, la y wɩngd ne rẽ bɩ?

“Rɩk f yɛlã n bas ne Sẽn-Ka-Saabo, la f sẽn saagdã fãa na paam pidsgu.”—YEL. 16:3.

YƖƖLA: 135, 144

1-3. a) Bõe n yaa kom-bɩɩsã zu-loɛɛga, la d tõe n maka rẽ ne bõe? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.) b) Bõe n na n sõng bi-bɩɩg sẽn tũud a Zeova?

MAMS-Y wa yãmb sẽn na n dat n kẽng tẽn-zãrg n tɩ maan bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Sẽn na yɩl n ta be, y tog n kẽe kaare. Y taa gaarẽ wã n mik tɩ kaar-dãmbã yaa ka tɛka, tɩ zĩigã me pid ne neba. Zu-noogo, y sẽn mi y sẽn debdẽ wã, la y mi kaar ning y sẽn tog n kẽ wã, y pa yirbd ye. Y gũusdame, bala y sã n kẽ kaar yaare, y na n kẽnga y sẽn pa ratẽ.

2 D tõe n maka d vɩɩmã ne so-toaka. Kom-bɩɩsã yaa wa neb nins sẽn nan be gaarẽ wã n dat n tog sorã. B sorã yaa woko, bala yaa b vɩɩmã tõre. La bi-bɩɩg sẽn tõe n yãk yam n maanã waoogame, hal tɩ wakat ning bɩ a pa mi a sẽn yãkd ye. B sã n pĩnd n mi b sẽn dat vɩɩmã pʋgẽ, tɩ rẽ yaa vẽeneg b yamẽ, bãng-n-yãkã pa na n yɩ toog wʋsg ye. Bõe n tog n tall yõod n yɩɩd b vɩɩmã pʋgẽ?

3 Sõs-kãnga na n leoka sokrã. Na n sõnga kom-bɩɩsã tɩ b bãng tɩ yaa modg n ta a Zeova yamã n segd n pak-b n  yɩɩda. Woto rat n yeelame tɩ b yam-yãkr fãa la b sẽn maand fãa pʋgẽ, b tog n tũu a Zeova saglsã. Wala makre, karengã, tʋʋmã baoobo, la kãadmã wɛɛngẽ. Dẽnd bi-bɩɩg fãa tog n yãka a sẽn dat n wa n maan Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ, la a mao n pidsi. Kom-bɩɩse, sã n yaa a Zeova raabã n pak-y n yɩɩda, y tõe n kɩsa sɩd t’a na n ning-y-la barka, la a sõng-y tɩ y tõog n pids y magbã.—Karm-y Yel-bũn 16:3.

BÕE YĨNG TƖ Y TOG N YÃKE?

4. Bõe la d na n bãng sõs-kãnga pʋgẽ?

4 Yaa sõma tɩ d pĩnd n yãk d sẽn dat n maan Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ wã. Bõe yĩnga? D gom bũmb a tãab yelle. D na n yãame tɩ ned sã n yãk a sẽn dat n wa maane, n modgd n na n pidsi, paasda yẽ ne a Zeova zoodã pãnga. D na n leb n yãame tɩ ned sã n sɩng t’a ket n paoodẽ, nafa wã yaa wʋsgo.

5. Sẽn tɩ yɩɩd fãa, yaa bõe n kɩt tɩ d segd n yãk d sẽn dat n maan a Zeova tũudmã pʋgẽ wã?

5 Pipi, d sã n yãk d sẽn dat n maan a Zeova tũudmã pʋgẽ, wilgdame tɩ d sũur nooma a sẽn nong tõndã, la tɩ d pʋʋsda bark a sẽn maan bũmb nins fãa n kõ-dã yĩnga. Yɩɩn-gʋlsdã ra yeelame: “Yaa sõama tɩ d pʋʋs Sẽn-Ka-Saab barka. . . . Sẽn-Ka-Saabo, yãmb sẽn maandã kõta maam sũ-noogo! Mam kaasda ne sũ-noog yãmb nus tʋʋmã yĩnga.” (Yɩɩn. 92:2, 5) Kom-bɩɩse, tags-y bũmb nins fãa a Zeova sẽn kõ yãmbã yelle. Yẽ n kõ-y vɩɩmã, n kõ-y Biiblã, n sõng-y tɩ y bãng-a la y tẽed-a, n kõ-y tẽed-n-taase, la a sõng-y tɩ y saagd tɩ y na n vɩɩmda arzãnã pʋgẽ wakat sẽn kõn sa. Y sã n yãk bũmb n dat n wa maan a Zeova tũudmã pʋgẽ, wilgdame tɩ y sũur nooma a sẽn kõ-y woto fãa wã. Rẽ me yaa bũmb sẽn na n paas yãmb ne yẽ zoodã.

6. a) Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ y sã n yãk y sẽn dat n wa maan a Zeova tũudmã pʋgẽ, na n paasa yãmb ne yẽ zoodã? b) Baa y ket n paoodẽ, bõe la y tõe n zoe n yãk yam n maane?

6 Yiib-n-soaba, y sã n wa modgd n na n pids y sẽn dat n maanã, y na n wɩngda ne tʋʋm-sõma, tɩ rẽ paasd yãmb ne a Zeova zoodã. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ y bas y yam tɩ “Wẽnnaam ka ka-tɩrlem soaba, n na n yĩm yãmb tʋʋm sõamyã, wall nonglem ning yãmb sẽn wilg Wẽnnaam yʋʋrã yĩngã” ye. (Ebre. 6:10) Ra tags-y tɩ y ket n paooda ne y na yãk y sẽn dat n wa maanã ye. Wala makre, a Kiristin sẽn wa n tar yʋʋm 10, a yãka yam n na n karemd a Zeova Kaset rãmb kibay sẽn be d sɛbã pʋgẽ. A Tobi sẽn wa n tar yʋʋm 12, a yãka yam n na n modg n karem Biiblã tõr n yaool n deeg lisgu. A Magsim ne a tãoã sẽn wa n na n deeg lisgã t’a Magsim tara yʋʋm 11, t’a tãoã yaa yʋʋm 10. Rẽ poore, b yiibã fãa yãka yam n na n wa yɩ Betɛllẽ tʋm-tʋmdba. Sẽn na yɩl n ket n tagsd rẽ yelle, b rɩka sebr ning b sẽn tõe n gʋls n kos n tɩ tʋm Betɛllẽ wã n tabl b roogã. Yãmb me pa tõe n yãk y sẽn dat n wa maanã, la y sɩng bũmb kẽer sẽn na n sõng-y tɩ y pids y magbã sɩda?—Karm-y Filip-rãmb 1:10, 11.

7, 8. a) Ned sã n pĩnd n yãk a sẽn dat n wa maanã, wãn to la sõngd-a a yam-yãkr a taab pʋgẽ? b) Bõe yĩng tɩ bi-bɩɩg a ye zãgs t’a kõn kẽng inivɛrsite n tɩ karme?

7 Tãab-n-soaba, y sã n pĩnd n yãk y sẽn dat n maan a Zeova tũudmã pʋgẽ, na n sõng-y-la y yam-yãkr a taab pʋgẽ. Wala makre, y sẽn na n karem n ta zĩig ningã, bɩ tʋʋmd ning y sẽn dat n wa tʋmã. Yaa wa y sẽn togd sore, n wa ta so-tiisẽ. Y sã n mi y sẽn debdẽ wã, na n yɩɩ nana tɩ y bãng n dɩk so-sõngã. Woto me, y sã n mi y sẽn date, na n yɩɩ nana tɩ y yãk yam-sõngo. Yel-bũn 21:5 yetame: “Ned sã n mag n yaool n tʋme, a paamda yõodo.” Y sã n yãk y sẽn dat n wa maanã pĩnd-pĩnda, y na n wa tõog n pidsa y magbã tao-tao. A Damaris kibarã wilgda rẽ. A bɩʋʋngã wakate, yɩɩ tɩlɛ t’a yãk a sẽn datã takɩ.

8 A Damaris ra karemda sõma. A sẽn wa n sa kolɛɛsã, a ra tõe n yãka yam n kẽng inivɛrsite n tɩ karem dʋrwa. A ra pa na n yao  ligd ye. La a zãgsa rẽ, n bao tʋʋmd sẽn pa rɩt a sẽkã. Bõe yĩnga? A yeelame: “Hal tɩ m ket n paoodẽ, m da yãka yam n na n yɩ so-pakda. Dẽnd m da tog n baoo tʋʋmd sẽn pa rɩkd m sẽkã fãa. M sã n da tɩ karem dʋrwa wã n paam dipolomã, tõe tɩ m da na n paama tʋʋmd sẽn yaood sõma. La ra na n yɩɩ toog tɩ m paam tʋʋmd sẽn pa rɩt m sẽkã zãnga.” Yʋʋm 20 la woto a Damaris sẽn yaa so-pakda. La rẽ yĩnga, a kɩsa sɩd t’a sẽn yãk yam ningã yaa sõma bɩ? N-ye! A yeelame: “M tʋʋmdã pʋgẽ, m wae n yẽsda ne avoka-rãmba. M sã n da tɩ karmẽ dʋrwa wã, tõe tɩ yaa tʋʋm-kãng la m da na n tʋme. La m neeme tɩ m sẽn yẽs ne b rãmbã wʋsg sũur pa noom ne b tʋʋmdã ye.” Yʋʋm wʋsg masã la a Damaris sẽn yaa so-pakdã, la a getame tɩ yaa tʋʋmd sẽn kõt-a sũ-noog wʋsgo, la t’a yam-yãkrã sõngame t’a sũur pa sãamd wa nin-kãensã ye.

9. Bõe yĩng tɩ d sũur noom ne d tẽed-n-taas nins sẽn yaa kom-bɩɩsã?

9 Dũniyã gill zugu, kom-bɩɩs tus ka tɛkã sẽn tũud a Zeova wã toga ne pẽgre. B rɩka b mens n kõ a Zeova, tɩ sẽn pak-b n tɩ yɩɩdã yaa b bao n tʋm a tʋʋmã. B maanda sũ-noog b bi-bɩɩlmã wakate, la b maoodame n tũud a Zeova noyã b yam-yãkr fãa pʋgẽ. Wala makre, karengã wɛɛngẽ, tʋʋmã baoobo, kãadmã la zakã pʋgẽ vɩɩmã wɛɛngẽ. A Salomo ra yeelame: “Bɩ f teeg Sẽn-Ka-Saab ne f sũur fãa. . . . Bɩ f tẽeg Sẽn-Ka-Saab yelle, bũmb nins fãa f sẽn maandã pʋgẽ, la bãmb na n manega f soayã.” (Yel. 3:5, 6) Kom-bɩɩse, bãng-y t’a Zeova nonga yãmb wʋsgo! A sũur nooma ne-yã. A na n kogl-y lame, n wilg-y sore, la a ning-y barka.

SEGL-Y Y MENS SÕMA, N TÕE N TAAS KOE-NOOGÃ NEB A TAABÃ

10. a) Bõe yĩng tɩ koɛɛgã mooneg segd n pak ned kam fãa? b) Bõe la d tõe n maan tɩ d sẽn moond koɛɛgã to-to wã yɩ sõma n paase?

10 Sã n yaa a Zeova raabã n pak bi-bɩɩg n yɩɩda, a na n wɩngda ne koɛɛgã moonego. A Zeezi Kirist yeelame tɩ “yaa tɩlɛ tɩ koe-noogã reng n moon tẽmsã fãa pʋse.” (Mark 13:10) Dẽnd koɛɛgã mooneg yaa tʋʋm-yãgdem, hal tɩ segd n yɩ bũmb sẽn tar yõod wʋsg ned kam fãa nifẽ. Rẽ yĩnga, y pa tõe n moond koɛɛgã n yɩɩd pĩndã sɩda? Y pa tõe n lebg wakat fãa so-pakda? La koɛɛgã mooneg sã n pa kõt-y sũ-noog woto? Bõe la y tõe n maan tɩ sõng-y tɩ y sẽn moond to-to wã yɩ sõma n paase? Ad bũmb a yiib sẽn na n sõng-yã: Segend-y y meng sõma, la y maood wakat fãa n taasd neb a taabã y sẽn mi a Zeova zugã. Woto, y na n wa nonga koɛɛgã mooneg n yɩɩd pĩndã, hal tɩ ling-yã.

Wãn to la f segend f meng sẽn na yɩl n gom a Zeova yell ne f taabã? (Ges-y sull 11, 12)

11, 12. a) Bõe la kom-bɩɩsã tõe n maane, n segl b mens sõma n tõog n taas neb a taabã koe-noogã? b) Segb bʋg la bi-bɩɩg a ye paam-yã, n tõog n gom a Zeova yell a karen-doogẽ wã?

11 Y sã n data, sɩngrẽ wã, y tõe n bʋgs n gesa sogsg nins y karen-bi-taasã sẽn nong n sokdẽ wã, n segl y sẽn na n leok to-to. Wala makre, b tõe n sok-y lame yaa: “Bõe n kɩt tɩ f tẽed tɩ Wẽnnaam beeme?” Tõnd sɩtã pʋgẽ, bũmb toor-toor la b ning n na n sõng kom-bɩɩsã tɩ b bãng b sẽn tõe n leok sok-kãnga to-to. Y sã n kẽ sɩtã pʋgẽ ne fãrendã bɩ y kilik LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS. Y na n yãa Fiche de réflexion gom-zug sẽn yaa Pourquoi est-ce que je crois en Dieu ? Vɛrse-rãmb a tãab y sẽn tõe n tik n leok n be be. Yaa Ebre-rãmb 3:4 ne Rom-dãmb 1:20 la Yɩɩn-sõamyã 139:14. Fiches de réflexion a taab me n be n tõe n sõng-y tɩ y segl y meng n bãng n leok sogsg a taaba.—Karm-y 1 Pɩyɛɛr 3:15.

12 Y sã n paam segb bɩ y togs y karen-bi-taasã tɩ b tõe n kẽe tõnd sɩtã sẽn yaa jw.org pʋgẽ. A Luka maana woto. Daar a ye, karengã sasa, b ra gomda tũudum toor-toorã yelle. La a Luka mikame tɩ sebr ning b sẽn da karemdã sẽn yet a Zeova Kaset rãmbã zugã pa sɩd zãng ye. Rabeem bilf n da tar-a,  la a baas n kosa karen-saambã sor n na n dems sẽn pa zemsã. Karen-saambã sakame t’a na n sɩd gom a tũudmã yelle, n wilg bũmb nins a sẽn tẽedã. A kell n wilga a karen-bi-taasã fãa tõnd sɩtã. Karen-saambã yeelame tɩ ned fãa sã n ta yiri, a segd n kẽe sɩtã pʋgẽ n ges video ning gom-zug sẽn yaa: Fo tõe n tõoga ned sẽn yaand foo tɩ pa tũ ne zabr ye. Tags-y n ges-y a Luka sũurã sẽn yɩ noog to-to, a sẽn tõog n gom a Zeova yell karen-doogã pʋgẽ wã.

13. Bõe yĩng tɩ baa zu-loees wakat bɩ d pa segd n koms raoodo?

13 Baa zu-loees sã n wa kɩt tɩ yaa toog bɩ y ra n koms raood ye. Kell-y n mao-y n pids-y y sẽn yãk yam n dat n maanã. (2 Tɩm. 4:2) Woto la a Katarina maan-yã. A sẽn wa n tar yʋʋm 17, a yãka yam n na n mao n taas a tʋmd-n-taasã fãa koɛɛgã. A tʋmd-n-taag n tʋ-a naoor wʋsg koe-moonegã poorẽ, la a pa koms raood ye. A sẽn kell n tall manesem-sõngã yɩɩ a tʋmd-n-taag a to noogo. Yẽ yʋʋr la a Hãns. Rao-kãng yãka yam n na n karemd tõnd sɛbã, la a zãms Biiblã. A wa n deega lisgu. La a Katarina pa bãng woto fãa ye. Bala, rẽ t’a pa le be ne-b ye. Yʋʋm 13 poore, a wa n zĩi ne a zakã rãmb Rĩungã roogẽ, tɩ taoor-lʋɩtã rʋ n yeel tɩ saam-biig ning sẽn wa n na n wɛgs zãma taoor sõsgã yʋʋr la a Hãns. Tags-y n ges-y a sũ-noogã! Ad a maana neer la a sẽn pa koms raoodã!

RA BAS-Y Y SẼN DAT N MAANÃ YE

14, 15. a) Y taabã sã n wa pirsd-y n dat tɩ y maan sẽn yaa wẽnga, bõe la y segd n tẽege? b) Bõe n na n sõng-y tɩ y ra maan wa y taabã?

14 D bãnga sõs-kãnga pʋgẽ tɩ yɩta sõma tɩ kom-bɩɩsã mao t’a Zeova tũubã pak-b n tɩ yɩɩda, la b pĩnd n yãk b sẽn dat n wa maan tũudmã pʋgẽ wã. La tõe tɩ y neeme tɩ y rog-taasã wʋsg sẽn dat bal yaa b noog b yõore. Tõe meng tɩ b na n datame tɩ y wat n naagd-ba. Na n wa yɩɩ tɩlɛ tɩ y wilg-b vẽeneg tɩ sẽn tar yõod n yɩɩd ne yãmbã yaa y pids y sẽn dat n maan bũmb ning tũudmã pʋgẽ wã. Ra sak-y tɩ y rog-taasã tõog tɩ y bas y sẽn magd n na n maanã ye. D tẽeg makr ning d sẽn dɩk sɩngrẽ wã. Rẽ yĩnga, y na n sak n kẽe kaar yaare, y sẽn  ne tɩ sẽn be-b be wã noogda b yõor yĩnga? Yaa vẽeneg tɩ y kõn saag ye.

15 La y maanda wãn tɩ y taabã ra tõog tɩ y maan wa bãmba? Modg-y n gil-y bũmb nins fãa y sẽn mi tɩ tõe n kɩtame tɩ y taabã wa tõog tɩ y maan sẽn pa segdã. (Yel. 22:3) Tagsd-y b sẽn dat tɩ y naag-b n maanã sẽn wat ne bi-wẽns ninsã yelle. (Gal. 6:7) Bũmb a to sẽn na n sõng-y yaa y sak n deeg tɩ mi n yaa tɩlɛ tɩ y paam tɩ b sagl-yã. Y sã n yaa sik-m-meng soaba, y na n sakda sagls nins y roagdbã la tigingã neb nins tẽeb sẽn tar pãngã sẽn mi n kõt-y wã.—Karm-y 1 Pɩyɛɛr 5:5, 6.

16. Togs-y kibar sẽn wilgd tɩ sik-m-mengã nafda neda.

16 Sik-m-mengã sõnga a Kiristof t’a sak saglga. A lisgã poor bilfu, a wa n kẽnda ɛspoor maaneg zĩigẽ. Kom-bɩɩs a taab me sẽn da wat be n kos-a t’a wa naag bãmb ekipã. A tɩ togsa kãsem-soaba, t’a sagl-a t’a reng n tags neer n ges sẽn tõe n wa ne zu-loees ninsã, wala makre, geesem-geesmã. La a baas n tɩ naaga ekipã. A wa n mikame tɩ ɛspoor ning b sẽn maandã naaga ne nen-kɛglem, la tɩ tõe n tũu ne yõor menga. A le tɩ goma ne kãsem-dãmb a wãna, la bãmb me kõ-a-la sagls sẽn yit Biiblã pʋgẽ. Ad a Kiristof sẽn yeele: “A Zeova sõngame tɩ m paam neb sẽn kõ-m sagl-sõma. M tũu a Zeova saglsã, baa ne sẽn pa yɩ zĩig pʋgẽ wã.” B sã n kõ-y saglg sẽn yaa sõma, y sakd n sika y meng n tũ bɩ?

17, 18. a) A Zeova sẽn dat yaa kom-bɩɩsã paam bõe? b) Neb kẽer sẽn lebg kãsemb maanda b bãngẽ ne bõe, la wãn to la bi-bɩɩg tõe n gil yel-kãnga? Togs-y kibare.

17 Biiblã yetame: “Bi-bɩɩga, maan sũ-noog f bi-bɩɩlmã wakate, la f noog f sũur f bɩʋʋngã wakate.” (Koɛ. 11:9) Sɩd-sɩdã, a Zeova ratame tɩ y paam sũ-noog y bi-bɩɩlmã wakate. Sõs-kãnga pʋgẽ, y bãnga y sẽn tõe n maan n paam sũ-noogo. Yaa y sẽn na n mao n pids y sẽn yãk yam n na n maan tũudmã pʋgẽ wã, la y tũ a Zeova saglsã y magb fãa la y yam-yãkr fãa pʋgẽ. Sɩng-y rẽ pĩnda. Woto, y na n yãa pĩnd-pĩnd me t’a wilgd-y-la sor bũmb fãa pʋgẽ, n kogend-y la a ningd-y barka. Bʋgsd-y sagls nins fãa a sẽn kõ a Gomdã pʋgẽ wã, la y tũ a saglg ning sẽn be Koɛɛg soab 12:1 wã. Ad a sẽn yeele: “Tẽeg f naandã yell f bi-bɩɩlem wakate.”

18 Tao-tao bal tɩ bi-bɩɩg lebga kãsma. Bʋko, wʋsg wat n lebga kãsemba, n maand b bãngẽ b sẽn pa bãng n yãk b sẽn dat n maanã, wall b sẽn pʋd n pa yãk b sẽn dat takɩ wã yĩnga, tɩ lebg sũ-sãamse. La bi-bɩɩg sã n wɩng ne bũmb nins a sẽn yãk n dat n maan tũudmã pʋgẽ wã, a sũur na n yɩɩ noog a bɩʋʋngã zugẽ. A Mirzana kibarã wilgda rẽ. A sẽn wa n yaa bi-bɩɩgã, a ra modgda ne ɛspoorã, n da tar minim hal sõma. B kos-a lame meng t’a wa naag ze olẽmpik rãmbã. La a zãgsame, n yãk yam n lebg so-pakda. Sẽn yɩɩd yʋʋm 30 la woto masã. Yẽ ne a sɩdã fãa kẽesa b meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ. Ad a sẽn yeele: “Yʋʋre, pẽgre, ziir la arzɛgs loogdame. B baoob pʋd n pa tar yõod wʋsg ye. Sẽn tar yõod n tɩ yɩɩd yaa d tũ Wẽnnaam, la d maan d sẽn tõe fãa n sõng d taabã tɩ b bãng-a.”

19. Bõe yĩng tɩ yaa sõma tɩ bɩ-bɩɩg wɩng ne bũmb nins a sẽn yãk yam n na n maan Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ wã?

19 Kom-bɩɩs nins sẽn tũud a Zeova wã toga ne pẽgre. Bala, baa ne zu-loeesã, sẽn pak-b n yɩɩd yaa a Zeova raabã. B sẽn yãk yam n na n maan bũmb kẽer a Zeova tũudmã pʋgẽ, la b lʋɩɩsd koɛɛgã mooneg taoorã wilgda rẽ. Sẽn paase, b yãka yam n pa na n sak tɩ dũniyã tõog tɩ b bas b sẽn dat n maanã ye. Kom-bɩɩsã tõe n basa b yam tɩ b tʋʋmdã pa na n yɩ zaalem ye. B tara tẽed-n-taas sẽn nong-b la b teend-ba. B sã n dɩk b yɛlã bɩ b magbã n bas ne a Zeova me, b sẽn saagdã fãa na n pidsame.