Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova nonga neb nins sẽn “womd biis ne sũ-marã”

A Zeova nonga neb nins sẽn “womd biis ne sũ-marã”

“Ka-buud nins sẽn lʋɩ zĩ-sõngẽ wã yaa neb nins sẽn . . . womd biis ne sũ-marã.”—LUK 8:15, WẼNNAAM SEBRE, 1983.

YƖƖLA: 68, 72

1, 2. a) Bõe yĩng tɩ d tẽed-n-taas nins sẽn wɩngd ne koɛɛgã mooneg zĩis nins nebã sẽn pa sakd n kelgã mak-sõngã kengd d raoodo? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.) b) Moon koɛɛgã f “meng tẽngẽ” wã wɛɛngẽ, bõe la a Zeezi yeel-yã? (Ges-y vẽnegrã sẽn be tẽngrã.)

A SƐRZIO yaa saam-biig sẽn be Etazĩni. Yẽ ne a pag a Olinda yaa so-pakdba. B fãa tara yʋʋm 80 la zaka. Sẽn pa kaoose, b karsã sẽn zabdã kɩtame tɩ kẽnã lebg toogo. Baasgo, beoogã sã n vẽege, wa b sẽn minim n maand hal yʋʋm wʋsgã, b kẽnda nao n kẽng tẽngã zĩig a ye neb wʋsg sẽn pɩʋʋgde. B tata be yibeoog 7:00. B tʋgd n yalsa zĩig sẽn pẽ biisã yalsg zĩigẽ, n kãabd so-loaadbã siglgã sɛba. Baa neb wʋsg sẽn maand wa b pa ne-bã, b pa loogd ye. B yõgemdeda b noor ne neb nins sẽn get-bã. Midi wã sã n ta, b le kẽndame n kuli. Beoogã sã n le vẽege, b lebda biisã yalsg zĩigẽ. Yʋʋmdã tõre, a Sɛrzio ne a Olinda moonda koɛɛgã biisã yalsg zĩigẽ yibeoog fãa, rasem a yoob semennã pʋgẽ.

2 D tẽed-n-taas wʋsg n maand wa a Sɛrzio ne a Olinda. Na  maan yʋʋm wʋsg la woto b sẽn wɩngd ne koɛɛgã mooneg b meng tẽngẽ wã, baa ne nebã sẽn pa sakd n kelgã. Yãmb me moonegã zĩigẽ sã n yaa woto, d pẽgd-y-la y sẽn maand sũ-mar n ket n wɩngd ne koe-moonegã. * Y mak-sõngã kengda d tẽed-n-taas wʋsg raoodo, baa sẽn tʋmd-b a Zeova tʋʋmã hal sẽn kaoose, n tar minimã. Ad tigims sull yel-gɛt sẽn yeele: “M sã n paam n moon koɛɛgã ne saam-biis la saam-bi-pogs a woto, b mak-sõngã paasda m yẽesmã.” A to me yeelame: “B sẽn ket n maand sɩd ne a Zeova wã kɩtdame tɩ ma-me rat n tall raoodo, n wɩng ne koɛɛgã moonego.” Ad a to me sẽn yeele: “B mak-sõngã noogda m sũur wʋsgo.”

3. Sogs-bʋs la d na n leoke, la bõe yĩnga?

3 Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n leoka sogsg a tãabo: Bõe n tõe n mi n sãam d sũuri? Wom biisã rat n yeelame tɩ bõe? Bõe n na n sõng-d tɩ d ket n womd biis ne sũ-mare? D sã n bãng sogs-kãensã leoore, na n kɩtame tɩ d maneg n wɩng ne koɛɛgã mooneg sẽn yaa tʋʋmd ning a Zeezi sẽn kõ-dã.

BÕE N TÕE N MI N SÃAM D SŨURI?

4. a) Zʋɩf-rãmb wʋsg sẽn pa sak n kelg a Pollã, hal sẽn ta zĩ-bʋg la sãam a sũuri? b) Bõe yĩng t’a sũur sãam woto?

4 Y sã n zoe n moona koɛɛgã zĩig nebã sẽn pa sakd n kelgdẽ, tõe tɩ y na n wʋma tʋm-tʋmd a Poll sũur sẽn wa n sãam wʋsgã võore. A moona koɛɛgã na maan yʋʋm 30, n sõng neb wʋsg tɩ b lebg kiris-neba. (Tʋʋ. 14:21; 2 Kor. 3:2, 3) La a pa tõog tɩ zʋɩf-rãmb wʋsg lebg kiris-neb ye. B wʋsgã pʋd n zãgsame tɩ b kõn kelg-a, tɩ sãnda meng nams-a. (Tʋʋ. 14:19; 17:1, 4, 5, 13) Hal sẽn ta zĩ-bʋg la rẽ sãam a Poll sũuri? Ad a sẽn yeele: “Mam yeta sɩd Kiris pʋgẽ. . . . Sũ-sãoon-kãsenga, la sũ-sãang n be mam sũurẽ wã daar fãa.” (Rom. 9:1-3) Bõe yĩng t’a sũur sãam woto? Bala, a ra nonga koɛɛgã mooneg ne a sũur fãa, la a nong nebã. Yaa a sẽn da rat zʋɩf-rãmbã neerã yĩng la a sẽn da taasd-b koɛɛgã. Kɩtame tɩ b sẽn zãgs Wẽnnaam nimbãan-zoeerã, sãama a Poll sũuri.

5. a) Bõe n kɩt tɩ d taasd d taabã koɛɛgã? b) D bee bʋʋm la d sũur sẽn mi n sãamã. Bõe yĩnga?

5 Wa a Polle, tõnd me taasda nebã koɛɛgã, d sẽn dat b neer yĩnga. (Mat. 22:39; 1 Kor. 11:1) Tõnd mengã tõe n kõo kaset tɩ neb nins sẽn tũud a Zeova wã paamda bark ka tɛka. D sã n tagsd d moonegã zĩigẽ neb yelle, d yeta d meng yaa: ‘D sã n da tõogẽ tɩ nin-bãmba bãng b sẽn bõnd bũmb ninsã, yɩtẽ-la sõma!’ Rẽ n so tɩ d ket n wɩngd ne b sõngre, n dat tɩ b bao n bãng a Zeova la a raabã sẽn yaa a soab ne ninsaalbã. Yaa wa d sẽn yet-b yaa: ‘D zãa kũun n na n wa kõ-yã. D bõos tɩ y reege.’ Dẽnd b sã n zãgs d kũunã tɩ ‘sũ-sãang be d sũurẽ’, d bee bʋʋm. D sũurã sẽn sãamdã pa rat n yeel tɩ d tẽebã paoodame ye. Yaa d sẽn nong nebã ne d sũur fãa wã yĩngã. Rẽ n so tɩ baa d sũurã sã n mi n sãam bɩ d ket n wɩngd ne koe-moonegã. A Elena sẽn yaa so-pakd na maan yʋʋm 25 wã yeelame: “M getame tɩ koe-moonegã yaa tʋʋmd sẽn pa nana. Baasgo, tʋʋmd a to ka be m sẽn nong n ta tʋʋm-kãngã ye.” D wʋsg tagsg me yaa woto.

WOM BIISÃ RAT N YEELAME TƖ BÕE?

6. Sok-bʋg la d na n leok masã?

6 Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ baa sẽn yaa zĩig ning fãa la d moond koɛɛgã, tõe n woma biisi? Yɩl n leok sokrã, d na n  goma a Zeezi yel-bũn a yiib yelle. A wilga yel-bũn a yiibã fãa pʋgẽ tɩ yaa tɩlɛ tɩ d ‘wom biisi.’ (Mat. 13:23) Pipi soabã gomda reezẽ tɩɩg yelle.

7. a) A Zeezi yel-bũndã pʋgẽ, “reezẽ tɩɩgã koaadã,” “reezẽ tɩɩgã,” la “wilã” makda ãnd dãmba? b) Sok-bʋg la d segd n bao n leoke?

7 Karm-y Zã 15:1-5, 8. Tẽeg-y t’a Zeezi yeela a tʋm-tʋmdbã yaa: “Yãmb sã n wom biis wʋsgo, m ba na n paama waoogre, la yãmb na n yɩɩ mam karen-biisi.” A wilgame tɩ “reezẽ tɩɩgã koaadã” makda a Zeova, tɩ yẽ yaa “reezẽ tɩɩg meng-mengã,” la t’a karen-biisã la “wilã.” * Woto wã, biis nins Kiristã karen-biisã sẽn segd n womã yaa bõe? Yel-bũndã pʋgẽ, a Zeezi pa wilg rẽ vẽeneg ye. La a togsa bũmb sẽn tõe n sõng-d tɩ d bãnge.

8. a) A Zeezi yel-bũndã pʋgẽ, bõe yĩng tɩ biisã womb pa tõe n mak karen-biisã maanego? b) Bõe la d mi a Zeova sẽn dat tɩ d maanã wɛɛngẽ?

8 A Zeezi goma bũmb a Ba wã sẽn na n maan yelle, n yeel yaa: ‘Will ning fãa sẽn tão mam zug n yaool n ka womd biisi, m ba kɛɛgd-a lame.’ Rat n yeelame tɩ yaa tõnd sã n womd biis bal la wilgd tɩ d tũuda a Zeova. (Mat. 13:23; 21:43) Dẽnd yel-bũndã pʋgẽ wã, biisã womb pa makd karen-biisã maaneg ye. (Mat. 28:19) Sã n pa rẽ, na n yɩɩ wa wil nins sẽn pa womd biisã makda a Zeova Kaset rãmb nins sẽn pa tõog n sõng ned t’a lebg a Zeezi karen-biigã. La tagsg a woto pa zemse ye! Bala, d pa tõe n modg ned t’a lebg a Zeezi karen-biig ye. A Zeova yaa nonglem. A pa na n tol n yeel tõnd tɩ d maan bũmb sẽn yɩɩd d pãng ye. Wakat fãa, a sẽn yet tõnd tɩ d maanã zemsda d panga.—Tõo. 30:11-14.

9. a) Yaa d sã n tʋʋmd tʋʋm-bʋg la d womd biisi? b) Bõe yell la d na n gom masã?

9 La biis nins d sẽn segd n womã yaa bõe? Yaa vẽeneg tɩ tog n yaa bũmb tõnd fãa sẽn tõe n maane. Tʋʋm-bʋg la a Zeova kõ sẽn tũud-b yẽ wã fãa? Yaa Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã moonego. * (Mat. 24:14) A Zeezi yel-bũnd ning pʋgẽ a sẽn gom ned sẽn fẽrgd bõn-buud yellã wilgda rẽ vẽenega. Bɩ d gom yel-bũn-kãng yell masã.

10. a) A Zeezi yel-bũndã pʋgẽ, bõn-buudã la zĩigã makda bõe? b) B sã n bʋd ki tɩ yi, a wat n woma bõe?

10 Karm-y Luk 8:5-8, 11-15. Yel-bũndã pʋgẽ, a Zeezi wilgame tɩ bõn-buudã yaa “Wẽnnaam goamã” bɩ Rĩungã koɛɛgã. Zĩigã makda ninsaal sũurã. Bõn-buud ning sẽn lʋɩ zĩ-sõngẽ wã bulame n yi, n ning yẽga. A wa n ‘woma biis tɩ ta koabg-koabga.’ Sã n yaa ki, bõe la a na n wome? Yaa kãnkã-kɩds bɩ? Ayo. A na n woma ka-buudu, tɩ b sã n wa bʋd bãmb me bɩ na n yi n lebg kãnkãy. A Zeezi yel-bũndã pʋgẽ, bõn-buudã bil fãa womame tɩ ta koabga. Sõngdame tɩ d bãng bõe koɛɛgã mooneg wɛɛngẽ?

Wãn to la d wilgd tɩ d ‘womda biis ne sũ-mare’? (Ges-y sull 11)

11. a) A Zeezi yel-bũndã sõngdame tɩ d bãng bõe koɛɛgã mooneg wɛɛngẽ? b) Wãn to la d womd Rĩungã bõn-buudu?

11 Tõe tɩ yaa d roagdb sẽn yaa a Zeova Kaset rãmba, wall a Zeova Kaset rãmb a taab n taas tõnd Rĩungã koɛɛgã pipi. B sũy yɩɩ noog wʋsg d sẽn sak n kelg Rĩungã koɛɛgã sẽn yaa wa bõn-buudã. Wa a Zeezi yel-bũndã pʋgẽ bõn-buudã sẽn lʋɩ zĩ-sõngẽ wã, tõnd me sakame tɩ koe-noogã kẽ d sũurã. Makr wɛɛngẽ, koɛɛgã bulame n yi, n kɩ yẽga, hal n wa  tõe n wom biisi. La wa d sẽn zoe n yeelã, ka-bil sã n bul n yi, a pa womd kãnkã-kɩds ye. A womda ka-buudu. Woto me, tõnd me womda biisi. La pa karen-bi-paal ye. Yaa Rĩungã bõn-buudu. * Wãn to la d maand rẽ? D sã n tũnug ne segb d sẽn paam fãa n taas ned Rĩungã koɛɛgã, yaa wa d sẽn fẽrg Rĩungã bõn-buudã b sẽn bʋd d sũurẽ wã. (Luk 6:45; 8:1) Dẽnd yel-bũndã wilgdame tɩ d sã n wɩngd ne Rĩungã koɛɛgã moonego, rẽ la d ‘womd biis ne sũ-mare.’

12. a) A Zeezi yel-bũn a yiibã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe? b) Bõe yĩng tɩ y sẽn bãng rẽ wã noom yãmba?

12 A Zeezi yel-bũnd ning pʋgẽ a sẽn gom reezẽ tɩɩgã la a yel-bũnd ning pʋgẽ a sẽn gom ned sẽn fẽrgd bõn-buud yellã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe? Sõngdame tɩ d bãng tɩ pa nebã sã n sakd n kelgd koɛɛgã la d womd biis ye. Yaa d sã n ket n wɩngd ne koe-moonegã. A Poll togsa gomd sẽn wilgd rẽ. Ad a sẽn yeele: ‘Ned fãa na n deega a keoor wa zems a tʋʋmde.’ (1 Kor. 3:8) Keoorã zemsa ne tʋʋmdã, pa be ne biis nins tʋʋmdã sẽn womã ye. A Matilda sẽn yaa so-pakd na maan yʋʋm 20 wã yeelame: “M sẽn mi tɩ d sẽn maand modgrã, a Zeova keooda tõndã, kõt-m-la sũ-noogo.”

BÕE N NA N SÕNG-D TƖ D KET N WOMD BIIS NE SŨ-MARE?

13, 14. Rom-dãmb 10:1, 2 wilgdame tɩ yaa bõe yĩng la a Poll sẽn kell n wɩng ne Rĩungã koɛɛgã moonegã?

13 D maanda wãn n kell n wom biis ne sũ-mare? D zoe n yãame tɩ zʋɩf-rãmbã sẽn tõdg tɩ b kõn kelg Rĩungã koɛɛgã, sãama a Poll sũuri. La ne rẽ fãa, a pa koms raoodo, n bas n pa le taasd-b koɛɛgã ye. Lɛtr ning a sẽn wa n gʋls n tool Rom kiris-nebã pʋgẽ, a yeelame yaa: “Mam sũurã raabo, la mam bõosg ne Wẽnnaam b yĩng yaa tɩ b paam fãagre. Bala, mam kɩta bãmb kaset n yetẽ tɩ b tara ratem wʋsg Wẽnnaam yĩnga, la b ka tar bãngr ye.” (Rom. 10: 1, 2) A Poll goamã wilgdame tɩ yaa bõe yĩng la a sẽn kell n wɩng ne koɛɛgã moonegã?

14 Pipi, a yeelame tɩ yaa yẽ ‘sũurã raab’ yĩnga. A ra rata ne a sũur fãa tɩ zʋɩf-rãmbã paam fãagre. (Rom. 11:13, 14) Yiib-n-soaba, a goma yẽ ‘bõosgã ne Wẽnnaam b yĩngã’ yelle. A ra yõkda a Zeova sɛɛga, n dat t’a sõng b ned kam fãa t’a sak Rĩungã koɛɛgã. Tãab-n-soaba, a yeelame: “B tara ratem wʋsg Wẽnnaam yĩnga.” A Poll ra geta sẽn yaa sõma nebã nengẽ wã, la a kɩs sɩd me tɩ b tõe n wa sak n sɩnga a Zeova tũubu. A ra miime tɩ baa ned sã n tar yẽesem ne bũmb sẽn pa zemse, a tõe n wa lebga Kiristã karen-biiga, n tũud Wẽnnaam ne yẽesem.

15. Wan to la d tõe n dɩk a Poll togs-n-taare? Kõ-y makre.

15 Wãn to la d tõe n dɩk a Poll togs-n-taare? Pipi, d segd n data ne d sũur fãa n bao sẽn tar-b yam sẽn zems ne “vɩɩm sẽn kõn sɛ wã.” Yiib-n-soaba, d yõkda a Zeova sɛɛg t’a pak pʋ-peelem dãmbã sũya, tɩ d sã n wa taasd-b koɛɛgã bɩ b sak n kelge. (Tʋʋ. 13:48; 16:14) A Silviyana sẽn yaa so-pakd na maan yʋʋm 30 wã yeelame: “M sã n wa be moonegã zĩigẽ, nand tɩ m kẽ ned zakẽ, m pʋʋsda a Zeova, n kos-a t’a sõng-m tɩ m tall tagsg sẽn zemse.” D leb n kota Wẽnnaam t’a kɩt tɩ malɛgsã sõng-d tɩ d paam neb sẽn dat n kelge. (Mat. 10:11-13; Vẽn. 14:6) Ad a Robɛɛr sẽn yaa so-pakd na maan yʋʋm 30 la zakã sẽn yeele: “Malɛgsã mii zagsã rãmb vɩɩm sõma. Paam n naag-b n tʋmã yaa sũ-noog tɛkẽ!” Tãab-n-soaba, d gũusd n geta sẽn yaa sõma nebã nengẽ wã, la d kɩs sɩd me tɩ b tõe n wa sak n sɩnga a Zeova tũubu. A Karl yaa kãsem-soab sẽn deeg lisg na maan yʋʋm 50 la zaka. A yeelame: “M gũusd n geta m sã n na n yãa bũmb sẽn wilgd tɩ ned sɩd rat n kelgame, baa yaa bõn-kɩdga. Wala makre, a sã n pa gãnem a nenga, wall a sã n yõgemd a noore, pa rẽ bɩ a sã n sok sokr n dat ne a sũur fãa n bãng leoorã.” Hakɩɩka, d tõe n woma biis ne sũ-mare, wa a Polle.

“RA BAS F NUS TƖ YƖ ZAALEM” YE

16, 17. a) Yam-bʋg la d tõe n dɩk Koɛɛg soab 11:6 goamã pʋgẽ? b) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d koe-moonegã tõe n kɩtame tɩ sẽn get-b tõndã toeem tagsgo?

16 Baa sã n wõnda nebã pa kelgd Rĩungã koɛɛgã d sẽn moondã, d pa segd n tags tɩ d tʋʋmdã yaa zaalem ye. (Karm-y Koɛɛg soab 11:6.) Yaa sɩd tɩ neb wʋsg pa kelgd ye. La b geta tõnd yel-manesmã. B neeme tɩ d manegda d mens sõma, n waoogd d taabã, la d tar zood manesem ne nebã. D yel-manesmã tõe n wa kɩtame tɩ kẽer bãng tɩ b tagsgã tõnd zugã pa zemse, hal n toeeme. A Sɛrzio ne a Olinda, d sẽn gom b rãmb yell sɩngrẽ wã maana kaset ne rẽ.

17 Ad a Sɛrzio sẽn yeele: “Wakat n zĩnd tɩ d ra pa le kẽngd zĩigẽ wã, d yĩnsã sẽn da zabd yĩnga. D sẽn wa n le sɩng kẽndã, so-loaadb n sok tõnd yaa: ‘Yaa bõe n da tar-yã? Ad yaa kaoosgo.’” A Olinda yõgemda a noor n bas n yeel yaa: “Biis-rãmbã sofɛɛr-dãmb ra zẽgsda b nus n pʋʋsd tõndo, tɩ kẽer pa b biisã pʋgẽ n zẽk b koɛɛg n yeel yaa: ‘Y tʋʋm-neere!’ B kosa tõnd periodik-rãmb menga.” Rao a ye n wa b perzãntoaarã sɛɛga, n kõ-b filɛɛr-dãmb la a pʋʋs-b bark b tʋʋmdã yĩnga. Woto sɩd linga a Sɛrzio ne a Olinda wʋsgo.

18. Bõe yĩng tɩ y rat ne y sũur fãa n ‘wom biis ne sũ-mare’?

18 D ‘sã n pa bas tɩ d nus yɩ zaalem’ Rĩungã bõn-buudã bʋdb pʋgẽ, d paamd n naag n sõngame tɩ koe-noogã ta zĩig fãa, tɩ yɩ “kaset soolem toay-toayã fãa nebã yĩnga.” (Mat. 24:14) La sẽn yɩɩda, d sẽn mi tɩ d tata a Zeova yamã kõt-d-la sũ-noog wʋsgo, bala a Zeova nonga neb nins fãa sẽn “womd biis ne sũ-marã.”

^ sull 2 Baa a Zeezi mengã yeelame tɩ moon koɛɛgã f “meng tẽngẽ” wã pa nana ye. Bee evãnzill-dãmb a naasã fãa pʋgẽ.—Mat. 13:57; Mark 6:4; Luk 4:24; Zã 4:44.

^ sull 7 Yaa sɩd tɩ tɩɩgã wilã makda kiris-neb nins sẽn na n kẽng saasẽ wã. La sẽn tũud-b a Zeova wã fãa tõe n dɩka yam yel-bũndã pʋgẽ.

^ sull 9 Yaa sɩd tɩ “biisã womb” tõe n maka d sẽn tog n mao me n bɩɩs vʋʋsem sõngã “bilã.” La sõs-kanga la sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ, yaa Rĩungã koɛɛgã d sẽn moond n pẽgd a Zeova, tɩ rẽ me makd biis wombã yell la d na n gome.—Gal. 5:22, 23; Ebre. 13:15.

^ sull 11 A Zeezi goma bʋdb la tigsg yell sasa a taab me. La yaa koɛɛgã mooneg la karen-biisã maaneg yell la a ra gomda.—Mat. 9:37; Zã 4:35-38.