Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

B tɩ tʋmda ne yamleoogo: Miyãmaar

B tɩ tʋmda ne yamleoogo: Miyãmaar

SẼN na maan yʋʋm 2000, a Zeezi ra yeelame: “Tigsgã yaa wʋsgo la tʋmtʋmdbã sõor paoodame. Kos-y tigsgã soab tɩ b tʋm tʋmtʋmdb b tigsgẽ wã.” (Luk 10:2) Gom-kãensã bilgda yɛlã sẽn yaa to-to rũndã-rũndã, Miyãmaar soolmẽ wã. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Miyãmaar koe-moondbã yaa bãmb 4200 bala, tɩ nin-buiidã sõor yaool n ta milyõ 55.

La a Zeova sẽn yaa ‘tigsgã soabã’ kɩtame tɩ d tẽed-n-taas wʋsg yi tẽns toɛy-toɛy n wa Miyãmaar sẽn be Aazi wã, n na n sõng ne koe-moonegã. Bõe n kɩt tɩ b sak n yik n wa Miyãmaare? Bõe n sõng-ba? La bark-bʋs la b paam-yã? Sogs-kãensã la d na n leoke.

“WA-Y-YÃ, D RATA SO-PAKDB N PAASE!”

A Kazuyiro ra yaa so-pakd n be Zapõ. Na maan yʋʋm a wãn woto, kĩsenkĩir n lub-a, hal t’a sobge, tɩ b tall-a n kẽng logtor yiri. Logtorã yeel-a lame tɩ sã n pa yʋʋm a yiib poore, a pa segd n le wẽn mobill ye. Sãama a sũur wʋsgo. A soka a meng yaa: ‘M na n maana wãn n kell n tʋm so-pakrã tʋʋmd m sẽn nongã? A pelga a pʋg n pʋʋs a Zeova, n kos-a t’a sõng-a t’a bãng a sẽn tõe n maanega, n tõog n kell n yɩ so-pakda.

A Kazuyiro ne a Maari

Ad a Kazuyiro sẽn yeele: “Kiuug poor bala, m zoa sẽn da tɩ sõngd ne koe-moonegã Miyãmaar wʋma mam zu-loeesã, n bool-ma. A yeela maam yaa: ‘Miyãmaare, yaa biisã la nebã kẽed n yɩɩda. Fo sã n wa ka, f tõe n ket n moonda koɛɛgã tɩ pa tɩlɛ tɩ f wẽn mobill ye.’ M soka m logtorã n na n ges m sã n tõe n kẽnga Miyãmaar baa ne m bãagã. A yeela maam yaa: ‘Miyãmaar logtor sẽn tɩpd kĩsenkĩir n wa Zapõ ka. M na n gesame tɩ y paam n bãng taaba. Rẽ, bãagã sã n wa yik yɛsa, a tõe n gesa f yelle.’ Linga maam wʋsgo! M da getame tɩ yaa a Zeova n leok m pʋʋsgã.”

Zĩig pʋgẽ, a Kazuyiro toola Miyãmaar Betɛllã mesaaze, n yeel tɩ yẽ ne a pagã ratame n wa zĩnd be, n tʋm b so-pakrã tʋʋmde. Mesaazã tool tɩ rasem a nu, Betɛllã leokame, n yeel yaa: “Wa-y-yã, d rata so-pakdb n paase!” A Kazuyiro ne a pagã koosa b mobil a yiibã, la b bao so-toakã sɛba, la b tɩ ra sɩlgã biye-rãmbã. A pagã yʋʋr la a Maari. Rũndã-rũndã, b bee ne Mãndalay koe-moondb sull sẽn taasd mugsã koe-noogã, hal tɩ b sũur noomẽ. A Kazuyiro yeelame: “Woto fãa kɩtame tɩ tõnd maneg n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam sẽn pʋlem bũmb ning Yɩɩn-sõamyã 37:5 wã yaa sɩda. Be, a yeelame: ‘Bas f yell ne Sẽn-Ka-Saabo, teeg bãmba, la bãmb na manege.’”

 A ZEOVA PAKA SORE

Yʋʋmd 2014, d tẽed-n-taasã sẽn be Miyãmaarã talla tigis-kãseng sẽn yɩ zalle. D tẽed-n-taas n yi tẽns a taab n wa tigsgã. Wala makre, a Monik yii Etazĩni n wa. A tara yʋʋm 34. Ad a sẽn yeele: “M sẽn lebg n kulã, m pʋʋsa a Zeova n kos-a t’a sõng-m tɩ m bãng m sẽn segd n maan masã. M sõsa ne m doagdbã me, tɩ d gom m sẽn dat n maan a Zeova tũudmã pʋgẽ wã yelle. D fãa ra tagsdame tɩ m segd n leba Miyãmaare, la kaoosa bilf tɩ m yaool n na n tõoge. Rẽ me, tũu ne pʋʋsg wʋsgo.” Bõe yĩnga?

A Monik ne a Li

Ad a Monik sẽn yeele: “A Zeezi sagla a karen-biisã tɩ b sã n dat n maan bũmb bɩ b ‘reng n zĩnd n geele.’ Dẽnd m soka m meng yaa: ‘M tara tõog n na n yik n kẽng tẽng a to bɩ? M na n tõog n gesa m meng yell tẽn-kãng pʋgẽ tɩ ka yɩ tɩlɛ tɩ m tʋm n yɩɩg pĩndã bɩ?’” A paasame yaa: “Tao-tao bala, m bãngame tɩ m pa tar ligd sẽn sek m na yik n kẽng tẽn-zãrgẽ ye.” Woto wã, a maana wãn n tõog n kẽnge?—Luk 14:28.

A Monik yeelame: “Daar a ye, m patrõ wã yeelame t’a rat n yã-m lame. M yɛɛsame, n da tagsdẽ t’a ratame tɩ m bas tʋʋmdã. La a pʋd n pẽga maam tɩ m tʋmda sõma, n pʋʋs-m barka. A yeelame t’a gesame tɩ m na n paam ligd bilf n paase, tɩ yɩ m keoore. Ligdã ra kell n zemsa m sẽn da ratã bal kɛpɩ!”

Yaa hal yʋʋmd 2014 yʋʋm-sar kiuugã la a Monik be Miyãmaare. A tagsg yaa wãn ne a sẽn tɩ be zĩig koe-moondb sẽn pa waoogã? Ad a sẽn yeele: “M sũur nooma wʋsg m sẽn be ka wã. M zãmsda neb a tãab Biiblã. B nin-yɛng n tar yʋʋm 67. A sã n na n pʋʋs-m fãa, a yõgemdeda a noor la a mobg-m sõma. A sẽn bãng tɩ Wẽnnaam yʋʋr la a Zeova wã, sũ-noogã kɩtame t’a raag nintãm. A yeelame yaa: ‘Sã n pa woto, m da pa mi tɩ Wẽnnaam yʋʋr la a Zeova ye. Fo yʋʋm pa kolg maam baa bilfu, la fo sẽn sõng-m tɩ m bãng bũmb ningã yõod ka to ye.’ Ma-me pa tõog m nintãmã ye. F sã n tɩ be zĩig koe-moondb sẽn pa waooge, n neẽ tɩ tʋʋmdã womda biis woto, kõt-f-la sũ-noog wʋsgo.” Sẽn pa kaoose, a Monik paam n kẽnga Rĩungã koe-moondb lekolle.

Yʋʋmd 2013 aniyɛɛrã goma Miyãmaar yelle. Yaa rẽ la d tẽed-n-taas kẽer karm-yã, n yãk yam n na n wa sõng ne koe-moonegã. A Li yaa saam-bi-poak sẽn tar yʋʋm 30 la zaka. A ra zoe n zĩnda Aazi nug-goabg babgẽ wã. A ra tara tʋʋmd sẽn dɩkd a sẽkã wʋsgo. La a sẽn karem kibay nins aniyɛɛrã pʋgẽ wã kɩtame t’a tags n ges a sã n pa tõe n wa sõng n moon koɛɛgã Miyãmaare. A yeelame: “M kẽnga tigis-kãsengã sẽn zĩnd Yangon, Miyãmaar soolmẽ wã yʋʋmd 2014. Be la m bãng rao ne a pag sẽn yik n wa sõngd n moond koɛɛgã ne sinoaamdo. Sẽn mik tɩ ma-me gomda sinoaamdã, m yãka yam n na n wa sõng koe-moondb sull ning sẽn taasd sinoaambã koɛɛgã. M tɩ naaga a Moniki, tɩ d yiibã tũ taab n kẽng Mãndalay. A Zeova sõng-d lame tɩ d paam tʋʋm sẽn pa rɩkd d sẽkã fãa. D yaa karen-saam-dãmb lekoll a ye pʋgẽ. D paama roog me sẽn pa zãr ne lekollã. Zĩigã yaa tʋʋlgo. Bũmb a taab me n pa nana. La ne rẽ fãa, m sẽn be ka n moond koɛɛgã noom-m lame. Miyãmaar nebã pa baood bõn-bɛd ye. B waoogda neba, la b sakd n kelgd koe-noogã sõma. F sã n ne a Zeova sẽn kɩtd tɩ tʋʋmdã paamd pãng to-to wã, kõta sũ-noogo. Mam kɩsa sɩd tɩ m sẽn be Mãndalay wã yaa a Zeova raabo.”

A ZEOVA WƲMDA PƲƲSGO

D tẽed-n-taas kẽer sẽn tɩ be zĩis koe-moondb sẽn pa waoogã wilgame tɩ b yãa vẽeneg tɩ pʋʋsg tara pãnga. Wala makre, a Giyumpe ne a pag a Nawo. B yiibã fãa yʋʋm yɩɩda 35. B ra zoe n bee mugs goam tiging pʋgẽ Zapõ. Bõe n kɩt tɩ b yik n wa Miyãmaare? A Giyumpe yeelame: “Maam ne m pagã  ra sɩng n datame n kẽng tẽn-zẽnga, n tɩ sõng ne koɛɛgã moonego. Tõnd tigingã saam-biig n da yik n tɩ be Miyãmaare. Tõnd sẽn da paam n tigs ligd ningã ra pa waoog ye. La baa ne rẽ, yʋʋmd 2010 sig-noy kiuugã, tõnd me yik n waa Miyãmaare. D tẽed-n-taasã reeg-d-la sõma!” A tagsg yaa wãn ne b sẽn be Miyãmaar n taasd mugsã koɛɛgã? Ad a sẽn yeele: “Mugsã nonga koe-noogã wʋsgo. D sã n wilg-b video sẽn yaa ne mugsã goamã, b sũ-noogã ka! D sũur yaa noog wʋsgo, d sẽn yãk yam n na n wa zĩnd ka n tʋm a Zeova tʋʋmdã.”

A Nawo ne a Giyumpe

La a Giyumpe ne a Nawo maana wãn ligdã wɛɛngẽ? A Giyumpe yeelame: “Yʋʋm a tãab pʋgẽ tɩ ligdã d sẽn da tigsã fãa ra saame la bala, tɩ d ra pa le tar sẽn sekd d na yao d roogã yʋʋmd yɛs ye. Maam ne m pagã pʋʋsa wʋsg rẽ yĩnga. Bũmb n maane, hal tɩ ling-du! Betɛllã gʋlsa tõnd lɛtre, n yeel tɩ b ratame tɩ d yɩ zall so-pakdb kiis a wãna. D teega a Zeova, la d sɩd yãame t’a pa bas-d ye. A gesa d yell bũmb fãa pʋgẽ.” Sẽn nan pa kaoose, a Giyumpe ne a Nawo paamame n kẽng Rĩungã koe-moondb lekolle.

A ZEOVA KƖTAME TƖ WƲSG TƲLG N WA

A Simone yaa saam-biig sẽn tar yʋʋm 43, n yit Itali. A pagã yʋʋr la a Ana, n tar yʋʋm 37. Yẽ yita Nuvɛlzelãnde. Bõe n kɩt tɩ bãmb me yãk yam n na n wa zĩnd Miyãmaare? Ad a Ana sẽn yeele: “Yaa yʋʋmd 2013 aniyɛɛrã sẽn togs kibay nins Miyãmaar zugã.” A Simone yeelame: “D sẽn paam n be Miyãmaarã yaa bõn-sõng tɛkẽ! Kaanẽ vɩɩmã yaa nana. Rẽ me, m tõe n paam n tʋma a Zeova tʋʋmdã wʋsg n paase. D sẽn be zĩig koe-moondb sẽn pa waooge, n ne a Zeova sẽn get d yell to-to wã kõt-d-la sũ-noog hal sõma.” (Yɩɩn. 121:5) A Ana yeelame: “M sũ-noogã yɩɩda pĩndã. D vɩɩmã pa gĩd ne bũmb ka tɛk ye. Maam ne m sɩdã nong n bee ne taab n yɩɩd pĩndã. Kɩtame tɩ d zoodã maneg n paase. D paama zo-rãmb me n paase. Nebã pa sãbsd a Zeova Kaset rãmbã ye. B sakd n kelgda koe-noogã hal tɩ be yamleoogo!” Wãn to?

A Simone ne a Ana

Ad a Ana sẽn yeele: “Daar a ye, m sega bi-pugl raagẽ n taas-a koɛɛgã, n dɩk sɛk n na n lebg n tɩ sõs ne-a. Ra yaa inivɛrsite karen-biiga. Sɛkã raare, a waa ne a zoa. Poorẽ seg-taabã, a waa ne a zo-rãmb a wãn paase. Daar a to yɛsa, a sẽn wa ne b rãmbã yɩɩga pĩndã. M zãmsda Biiblã ne bãmb b nu masã.” A Simone yeelame: “Tẽngã rãmb nonga neba, la b nong sogsgo. B wʋsg ratame tɩ d wat n sõsd ne-ba. D pʋd n pa tõe n yã sẽk n zãms Biiblã ne sẽn dat-bã fãa ye.”

A Sasiyo ne a Mizuwo

Bõe la d tẽed-n-taas kẽer maan-yã, n tõog n yik n wa Miyãmaare? A Mizuwo sẽn yit Zapõ wã yeelame: “Maam ne m sɩdã ra sɩng n dat n kẽnga tẽn-zẽng n tɩ sõng ne koe-moonegã, la d ra pa mi d sẽn na n kẽngẽ ye. La d sẽn karem yʋʋmd 2013 aniyɛɛrã sẽn gomd Miyãmaar yellã, kibay nins b sẽn togsã kẽe tõnd hal tɩ d ra sokd d meng d sã n pa tõe n yik n  kẽng be.” A sɩdã yʋʋr la a Sasiyo. Ad a sẽn yeele: “D yãka yam n na n kẽng Yangon sẽn yaa Miyãmaar tẽn-bedrã, n tɩ gilg semen a ye bala. D sẽn yã bũmb nins rasem a wãna pʋgẽ wã kɩtame tɩ d bãng tɩ d sɩd segd n yik n waa ka.”

YÃMB NA N SAK N WA SÕNGAME BƖ?

A Giyen, a Danika, a Rodni ne a Giyordan

A Rodni ne a pag a Giyen yita Ostrali. B ned fãa tara yʋʋm 50 la zaka. Yʋʋmd 2010 la bãmb ne b bi-ribl a Giyordan la b bi-pugl a Danika wa n be Miyãmaar n sõngd ne koe-moonegã. A Rodni yeelame: “Nebã sẽn dat ne b sũur fãa n bãng Wẽnnaamã n tolg n yɩ tõnd noogo. Mam sẽn tar n na n yeel zagsã rãmba, yaa bãmb me bao zĩig sẽn yaa wa Miyãmaar n tɩ sõng ne koe-moonegã.” Bõe yĩnga? Ad a sẽn yeele: “Paasa tõnd zakã rãmb tẽebã, hal tɩ d pa tõe n bãng n bilg ye! Sẽn pak kom-bɩɩs wʋsg yaa b portaabl-dãmbã yelle, tʋʋmã, mobila, la bũmb a taaba. Sẽn pak tõnd kambã yẽ yaa b mao n zãms tẽngã buud-gomdã gom-biis sẽn na n sõng-b tɩ b bãng n taas nebã koɛɛgã. B maanda b sẽn tõe fãa, n dat tɩ b goamã kẽ sẽn pa mi-b Biiblã sõma wã, tɩ sõng-b tɩ b bʋgs neere. B baooda b sẽn tõe n maan to-to me n bãng n leok tigissã sasa. B wɩngda ne tũudmã tʋʋm a taab me.”

A Olivɛɛr ne a Ana

A Olivɛɛr tara yʋʋm 37, n yit Etazĩni. A wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a rat t’a tẽed-n-taasã me mao n kẽng zĩig koe-moondb sẽn pa waoogã. A yeelame: “M sẽn bas tẽng m sẽn da minimi, n tɩ tʋmd a Zeova tʋʋmdã zĩig a to wã nafa maam wʋsgo. Sõnga maam tɩ m maneg n kɩs a Zeova sɩda, tɩ sẽn wa n yaa yell ning fãa bɩ m teeg-a. M bee ne m tẽed-n-taas m sẽn da pa mi, la d sẽn tẽed bũmb ninsã sẽn yaa ye wã yĩnga, d yaa yam a yembre. Sõng-m lame tɩ m neẽ tɩ sã n pa ne Wẽnnaam Rĩungã maasem, woto pa tõe ye.” Rũndã-rũndã, a Olivɛɛr ne a pag a Ana ket n wɩngda ne tʋʋmdã, n taasd sinoaamb koɛɛgã.

A Trazel

A Tarzɛll tara yʋʋm 52, n yit Ostrali. Yʋʋmd 2004 tɛk la a be Miyãmaare. A yeelame yaa: “Sã n mik tɩ y tõeeme fãa bɩ y kẽng zĩig koe-moondb sẽn pa waooge. M bãnga vẽeneg tɩ ned sã n dat ne a sũur fãa n tɩ sõnge, a Zeova ningda bark t’a tõoge. M da zɩ n tags tɩ m vɩɩmã na n wa yɩɩ woto ye. M vɩɩmã sẽn tar bark la noom-m to-to wã yɩɩda m sẽn da tõe n tagsã.”

D saagdame tɩ kiba-kãensã na n kenga y raoodo, la kɩt tɩ y tags n ges y sã n pa tõe n kẽng zĩis b sẽn zɩ n moon koɛɛgã, n tɩ sõng sũ-tɩrs rãmbã. Sẽn wa-b Miyãmaar n sõngd ne koe-moonegã yeta yãmb yaa: “Wa-y Miyãmaar n wa sõng-do!”