Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n maan tɩ Biiblã zãmsg maneg n yɩ sõma la noog n paase

Y sẽn tõe n maan tɩ Biiblã zãmsg maneg n yɩ sõma la noog n paase

A ZOZUWE ra segd n maana bũmb sẽn pa nana. Yẽ n da segd n tall Israyɛll nebã n tɩ kẽ kãabg tẽngẽ wã. Zu-loeesã na n yɩɩ ka tɛka. La a Zeova yeel-a lame t’a bas a yam t’a na n tõogame. A yeel-a lame yaa: ‘Fo we n keng f meng n paam daood bala. Mao n sak m tõogã. Karem m tõogã wĩndg la yʋngo, n sak n maan wa bũmb nins sẽn gʋls a pʋgẽ wã. Yaa woto la f na n tõog n tʋm f tʋʋmã tɩ yɩ sõma.’—Zoz. 1:7, 8.

Tõnd me sẽn be dũniyã yaoolem wakatã, d maooda ne zu-loees ka tɛka, hal tɩ pa nana ye. (2 Tɩm. 3:1) Yaa tõnd me sã n tũ saglg ning a Zeova sẽn kõ a Zozuwe wã la d na n tõog n mao ne zu-loeesã. D karemd Biiblã daar fãa, la d bʋgsd neer n get a saglsã sẽn tõe n sõng-d to-to d zu-loeesã pʋgẽ.

La wʋsg na n sak n deegame tɩ b pa nong sebr zãmsgo, wall tɩ b pa mi zãmsgã sõma ye. Baasgo, Biiblã zãmsg tara yõod wʋsgo. Ges-y sagls nins sẽn be zĩ-gũbrẽ wã, tɩ y na n yãa y sẽn tõe n maane, tɩ y sẽn zãmsd Biiblã to-to wã yɩ sõma la noog n paase.

Yɩɩn-gʋlsdã ra yeelame yaa: ‘Kɩt-y tɩ m kẽn yãmb noyã sor zugu! Bala, mam sũur nooma ne-ba.’ (Yɩɩn. 119:35) Y tõe n sɩd paama sũ-noog Wẽnnaam Gomdã zãmsg pʋgẽ. Y sã n zãmsd Wẽnnaam Gomdã neere, y na n bãnga bũmb wʋsg y sẽn da pa mi, hal tɩ naf-yã.

Yaa sɩd tɩ y pa segd n tall nin-buiid n tɩ kẽes tẽngẽ wa a Zozuwe ye. La yãmb me tara y zu-loeese. Woto wã, rɩk-y a Zozuwe togs-n-taare, n karemd Wẽnnaam Gomdã, la y tũud bũmb nins b sẽn yet be wã. Rẽ, yãmb me na n tõog n maana bũmb fãa tɩ yɩ sõma.