Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Maan-neere: Zʋg-sõng sẽn pukd d no-goam la d tʋʋm-tʋmdɩ pʋgẽ

Maan-neere: Zʋg-sõng sẽn pukd d no-goam la d tʋʋm-tʋmdɩ pʋgẽ

TÕND sã n neẽ tɩ d yell paka d taabã, tɩ b maand-d neere, d sũur yaa noogo! Yaa bũmb sẽn belsd neda. Sẽn mik tɩ d nongame tɩ d taabã maand-d neerã, wãn to la tõnd me tõe n bɩɩs zʋg-sõng-kãnga?

Ned sẽn yaa maan-neer soab baooda neb a taabã neer ne a sũur fãa, t’a no-goamã la a tʋʋm-tʋmdɩ wã wilgd rẽ. A tara sũ-mar ne a taabã, n maand-b neer a sẽn nong-b la a kʋmd-bã yĩnga, n pa maand bal wa a waoogd-b lame ye. Maan-neerã pʋd n yaa zʋg-sõng Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn sõngd kiris-ned t’a bɩɩse. (Gal. 5:22, 23) A Zeova ratame tɩ d fãa yɩ maan-neer dãmba. Bɩ d bao n bãng a Zeova mengã la a Biigã sẽn wilg to-to tɩ b yaa maan-neer dãmba, la tõnd sẽn tõe n maanega, n dɩk b togs-n-taare.

A ZEOVA MAANDA NEBÃ FÃA NEERE

A Zeova nanda nebã fãa, n maand-b neere, baa “zɩ-beoog rãmbã ne nin-wẽnsã.” (Luk 6:35) Wala makre, a Zeova kɩtdame tɩ “wĩntoogã zẽkd nins-wẽnse, la nin-sõamyã yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrse, la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga.” (Mat. 5:45) Baa neb nins sẽn pa tẽed tɩ yaa a Zeova n naan bũmb fãa wã rɩta a maan-neerã yõodo, n tõe n paam meng tɩ b vɩɩmã yɩ noogo.

Bũmb la a Zeova maan n kõ a Ãdem ne a Awa, tɩ wilgdẽ t’a maan-neerã sɩd ka to ye. B sẽn kɩɩs a noorã poore, b “pãnema kankang vãad n sẽgne.” La a Zeova ra miime tɩ b sã n yi Edɛn zẽedã zĩigẽ, yaa tɩlɛ tɩ b paam fut sẽn na n lud b yĩnsã sõma, bala a kãaba tẽngã kãab-wẽngã, n yeel tɩ “gõos ne mo-gõos” na n yii tẽn-gãongã zugu. Rẽ n so t’a maan-b neere, n bao “gãnd n maan fut” n kõ-ba.—Sɩng. 3:7, 17, 18, 21.

Yaa sɩd t’a Zeova maanda ‘nins-wẽnsã la nin-sõamyã’ fãa neere, la sẽn tũud-b yẽ wã la a maand neer n yɩɩda. Wala makre, no-rɛɛs a Zakari wakatã, malɛk a ye sũur n sãame, a sẽn da ne tɩ Israyɛll nebã basa wẽnd-doogã meebã. A goma rẽ yell ne a Zeova, t’a kelg-a, n leok-a “ne pɛlg kengr koɛɛga, la raood paasg koɛɛga.” (Zaka. 1:12, 13) A maana woto me ne no-rɛɛs a Eli. Wakat n zĩnd t’a Eli ra koms raood wʋsgo, hal n kos a Zeova t’a yãk yẽ yõorã tɩ sa. A Zeova wilgame t’a kʋmda a Eli, n tʋm malɛk t’a wa keng a pɛlga. Sẽn paase, a sõnga a Eli t’a bãng t’a pa a yembr ye. A Zeova sẽn maan no-rɛɛsã neer woto wã, kenga a raood t’a kell n wɩng ne tʋʋmd ning a sẽn da kõ-a wã. (1 Rĩm. 19:1-18) La wẽn-sakdbã sʋka, ãnd n dɩk a Zeova togs-n-taar maan-neerã wɛɛngẽ n yɩɩda?

A ZEEZI ME YƖƖ MAAN-NEER SOAB MENG-MENGA

A Zeezi sẽn wa n be tẽngã zugã, nebã ra neeme t’a nand-b lame, n maand-b neere.  A pa yɩ nin-toaaga, bɩ ned sẽn modgd a taabã tɩ b maan a sẽn dat ye. A ra pʋd n kʋmda nebã. Ad a sẽn yeel-ba: “Bɩ y wa mam nengẽ yãmb-dãmb fãa sẽn yɛ, la sẽn tʋk zɩɩb sẽn yaa zɩsgo, la mam na n kõo yãmb vʋʋsgo. . . . Bala, yubl-balgr ning mam sẽn pit yãmbã yaa faoogo.” (Mat. 11:28-30) A Zeezi sẽn da yaa nin-bʋgsgã yĩnga, nebã ra nonga a zĩigẽ, n tũud-a zĩig fãa. B nimbãaneg yõk-a lame, t’a kõ-b rɩɩbo, n maag sẽn yaa-b bãad-rãmb la sẽn yaa-b koms-rãmbã, la a zãms-b ‘bũmb wʋsg’ a Ba wã zugu.—Mark 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

A Zeezi ra tagsda nebã zu-loeesã sẽn namsd-b to-to wã yelle, n maand sũ-mar ne-b la a kʋmd-ba. Sẽn yaa zĩig ning fãa la wakat ning fãa la neb wa a nengẽ n dat sõngre, a ‘reegd-b-la’ neere. (Luk 9:10, 11) Tẽeg-y-yã a manesem sẽn yɩ to-to ne pag ning zɩɩm sẽn da yit n pa satẽ wã. Pagã sẽn da rat a bãagã sãoogrã, a sɩɩsa a Zeezi fuugã. A Moyiiz tõogã yaool n da wilgame tɩ woto pa segde, bala pagã zɩɩm sẽn da yitã yĩnga, a yaa rẽgdo. (Maan. 15:25-28) La a Zeezi pa zab-a ye. A wilgame t’a kʋmd-a lame, a bãagã sẽn nams-a na maan yʋʋm 12 wã yĩnga. A yeela pagã yaa: “M biiga, fo tẽeb n maag-fo. Kẽng ne laafɩ n paam f meng ne bãag ning sẽn tar foomã.” (Mark 5:25-34) Ad a yɩɩ nin-sõng tɛkẽ!

NIN-SÕNG SÕNGDA A TAABÃ

Kibay nins yell d sẽn gomã sõngdame tɩ d bãng tɩ maan-neerã tũuda ne tʋʋma. A Zeezi yel-bũnd ning pʋgẽ a sẽn gom Samari ned yellã wilgda rẽ sõma. A yeelame tɩ zʋɩf a ye la fãadb tek n fã, n pãb-a hal t’a rat n ki. Samari nedã zoee zʋɩfã nimbãanega, baa ne zʋɩf-rãmbã ne Samari nebã sẽn da kis taabã. A sẽn yaa nin-sõngo, n maand a taabã neerã, a gesa zʋɩfã yelle. A tɩpa a noadã, la a tall-a n kẽng sik-zĩigẽ. A tol n yãka a ligd n kɩs sik zĩigã soaba, n yeel-a t’a yõdg n ges bãadã yelle, la t’a ligd sã n kẽ, a lebgre, a na lebs-a.—Luk 10:29-37.

Yaa sɩd tɩ maan-neerã tũuda ne tʋʋma, la d sã n tagsd neer n yaool n gome, tɩ d goamã kengd raood me, wilgdame tɩ d yaa maan-neer soaba. Biiblã yetame tɩ “yɩɩr sãamda sũur hal wʋsgo, la gom-noog kõta sũ-noogo.” (Yel. 12:25) D sã n yaa nin-sõngo, n dat n maand d taabã neere, d na n gomda goam sẽn kengd b raoodo, tɩ rẽ na n kõt-b sũ-noogo. * D no-goamã na n wilgdame tɩ d rata d taabã neere. Woto na n kengda b raoodo, tɩ b tõogd n maood ne b zu-loeesã.—Yel. 16:24.

BÕE N NA N SÕNG-D TƖ D YƖ NED SẼN MAAND A TAABÃ NEERE?

Wẽnnaam sẽn naan ninsaal a meng wõnegã yĩnga, d fãa tõe n maanda d taabã neere. (Sɩng. 1:27) Wala makre, Rom soda-naab a Zulyuus sẽn wa n segd n tall a Poll n kẽng Rommã, b sẽn wa n ta Sɩdõ wã, a “maana a Poll neer n kõ-a lohorem t’a kẽng n tɩ ges a zo-rãmb n paam tɩ b sõng-a.” (Tʋʋ. 27:3) So-toakã sasa a Poll rãmb batayo wã sẽn tek n bõrã, Malt tẽngã neb gesa b yell “neer wʋsg ne nimbãan-zoeere,” hal n widg bugum tɩ b woode. (Tʋʋ. 28:1, 2) Yaa sɩd tɩ woto seka pẽgre. La pa ned sẽn na n mi n maand a taabã neer n tat a Zeova yam ye.

Sẽn na yɩl n ta Wẽnnaam yam zãnga, yaa tɩlɛ tɩ d mao tɩ maan-neerã lebg d minungu. La yɩl n maand d taabã neer wakat fãa wã pa nana ye. Bõe yĩnga? Tõe n yaa d sẽn yaa yãn-zoɛt yĩnga, d sẽn pa kɩs sɩd tɩ d tõe n maana d to neere, wall tõe tɩ wakat ninga, yaa d mengã yell la d tagsd n yɩɩda. Tõe me tɩ yaa toog tɩ d maan neb sẽn namsd-d neere. La d sã n pʋʋsd a Zeova n kot a vʋʋsem sõngã sõngre, la d maood n dɩkd a  togs-n-tare, a na n sõng-d lame tɩ d lebg ned sẽn maand a taabã neer ne a sũur fãa.—1 Kor. 2:12.

Bõe n na n sõng-d tɩ d bãng d sẽn tog n maan n paase, n yɩ maan-neer soab n yɩɩd pĩndã? Bɩ d sok d meng yaa: ‘Rẽ yĩnga, m maagda m yĩng n kelgd m taabã la m modgd n na n wʋm b yɛlã võor bɩ? M gũusd n bãngda m taabã sã n wa rat sõngr bɩ? M sẽn maan ned sẽn pa m zakã ned bɩ m zoa neer yaa ra-bʋre?’ D sã n fees d meng woto n sa, d tõe n yãka d sẽn na n maaneg masã. Wala makre, d tõe n yãka yam n na n bao n bãng neb nins d sẽn wae n be ne wã n paase, sẽn yɩɩd fãa d tigingã nebã. Woto, d na n bãnga b zu-loeesã, la b sẽn dat sõngr ninga. Rẽ poore, d modg n maan-b neer wa tõnd sẽn da na n be b zĩigẽ, n dat tɩ b maan-d to-to wã. (Mat. 7:12) La sẽn na n baase, d pʋʋs a Zeova n kos-a t’a sõng-do, t’a na n ninga d modgrã bark tɩ d lebg ned sẽn yaa maan-neer soaba.—Luk 11:13.

D SÃ N MAAND D TAABÃ NEERE, B NA N NONGA D ZĨIGẼ

Tʋm-tʋmd a Poll ra maanda a taabã neere, tɩ yaa mak-sõngo. Wala makre, a “ra reegda neb nins fãa sẽn da wat yẽ nengẽ wã” neere. (Tʋʋ. 28:30, 31) Yaa a Poll sẽn da wilgd ne a tʋʋm-tʋmdɩ wã la a no-goamã t’a taabã yell pak-a lame wã yĩng la nebã sẽn da nong a zĩigẽ wã. Tõnd me sã n maand d taabã neere, tõe n kɩtame tɩ b wa rat n bao n bãng a Zeova. D sã n maand ned buud fãa neere, baa sẽn namsd-b tõndã, tõe n yɩ-b-la noogo, hal tɩ beemã tolg n sa. (Rom. 12:20) Tõe meng tɩ b wa rat n zãms Biiblã.

Tẽngã sã n wa lebg arzãna, nebã fãa na n maanda taab neere. Sẽn na n vʋʋg-bã na n paamame tɩ b reeg-b sõma, n maan-b neere. Tõe tɩ kẽer nengẽ menga, na n yɩɩ pipi b sẽn na n paam tɩ b maan-b neere. Sãmbg kae tɩ na n kɩtame tɩ bãmb me maand b taabã neere. Wẽnnaam pa na n bas tɩ neb nins sẽn pa rat n maan b taabã neerã kell n yɩ a Rĩungã poorẽ dãmb ye. Yaa neb nins bal sẽn nong b taabã, n maand-b neerã n na n zĩnd arzãnã pʋgẽ wakat sẽn kõn sa. (Yɩɩn. 37:9-11) Ad tẽngã sɩd na n yɩɩ laafɩ la bãan hakɩɩk zĩiga! La nananda, d sã n yaa maan-neer soaba, wãn to la nafd tõndo?

MAAN-NEERÃ NAFA

Biiblã yetame: “Nin-sõng maanda a meng neere.” (Yel. 11:17) Ned sã n yaa nin-sõngo, n maand a taabã neere, b na n nonga a zĩigẽ, n maand yẽ me neere. Ad a Zeezi sẽn yeele: “Yaa ne makdg ning yãmb sẽn tar n makdẽ wã la b na n mak n lebs yãmba.” (Luk 6:38, MN) Rẽ n so tɩ yaa nana ne ned sẽn nong n maand a taabã neer t’a paam zo-rãmba, la a tõog tɩ b zoodã kaoose.

Tʋm-tʋmd a Poll ra yeela Efɛɛz kiris-nebã yaa: “Maan-y taab neere, n kʋmd taaba, la y kõ taab sugri.” (Efɛ. 4:32) Tiging neb sã n kʋmd taaba, n baood n maan taab neere, kengda b fãa raoodo, la paasd b zems-n-taarã. B pa na n yaa gãs-gãs ne b tẽed-n-taasã, bɩ n gomd b yell wẽnga, wall b gomd n paoogd-b n na n maan laad ye. B pʋd n na n maanda b sẽn tõe fãa n gomd goam sẽn kengd b tẽed-n-taasã raoodo, n pa gomd n sãamd b yʋʋr ye. (Yel. 12:18) Woto, tigingã neb fãa na n tũuda a Zeova ne sũ-noogo.

Hakɩɩka, d sẽn maand fãa la d sẽn yet fãa segd n wilgdame tɩ d yaa maan-neer soaba. D sã n maand d taabã neere, yaa d Ba a Zeova sẽn nong nebã, la a yaa kõatã togs-n-taar la d rɩkda. (Efɛ. 5:1) Rẽ na n kengda d tigingã neb fãa raoodo, la kɩt me tɩ neb a taab rat n wa naag-d n tũ a Zeova. Bɩ d maan d sẽn tõe fãa tɩ nebã ne vẽeneg t’a Zeova nin-buiidã yaa maan-neer dãmba.

^ sull 13 D na n wa goma sõmblmã yell sõsg a to pʋgẽ.