Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb tagsa wã yaa Wẽnnaam dẽndã bɩ?

Yãmb tagsa wã yaa Wẽnnaam dẽndã bɩ?

“Da yɩ-y wa dũni-kãngã nebã ye.”—ROM. 12:2.

YƖƖLA: 88, 45

1, 2. a) A Pɩyɛɛr sẽn sagl a Zeezi wã, a leokame tɩ bõe? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.) b) Bõe yĩng t’a Zeezi leok-a woto?

DAAR a ye, a Zeezi yeela bũmb sẽn ling a karen-biisã hal sõma. A yeelame tɩ ka la bilfu, b na n namsa yẽ, la b kʋ-a menga. Karen-biisã yaool n da tẽedame t’a na n lebs n deega Israyɛll soolmã n lebs-ba. Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr leokame, n yeel yaa: “Zu-soaba, Wẽnd na zãage! Yel-kãngã kõn paam yãmb abada.” A Zeezi lebg n leok-a lame n yeel yaa: “Leb mam poorẽ, Sʋtãana! Fo yaa gɩdgr mam sor zugu. Bala, fo tagsdã ka Wẽnnaam dẽnd ye, yaa ninsaal dẽnda.”—Mat. 16:21-23; Tʋʋ. 1:6.

2 A Zeezi sẽn leok woto wã wilga vẽeneg tɩ Wẽnnaam tagsa wã yaa toor fasɩ ne a Sʋɩtãan dũniyã nebã rẽndã. (1 Zã 5:19) A Pɩyɛɛr ra ratame t’a Zeezi tags wa dũniyã neb wʋsgo, rat n yeel tɩ sẽn na n maneg yẽ wã bala. La a Zeezi ra miime t’a Ba wã ratame t’a tags b sẽn na n nams-a la b kʋ-a ka la bilfã yelle, n deng n segl a meng rẽ yĩnga. A sẽn leok a Pɩyɛɛr to-to wã wilga vẽeneg t’a tagsa wã yaa a Zeova rẽnda, la t’a kõn tol n sak dũniyã neb tagsg ye.

3. Bõe yĩng tɩ yɩl n tõog tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽnd la ra yɩ wa dũniyã nebã rẽndã yaa toogo?

 3 La tõnd yẽ? D tagsa wã yaa Wẽnnaam dẽnd bɩ, bɩ yaa dũniyã neb rẽnda? D sẽn yaa kiris-nebã, d zoe n modgdame tɩ d zʋgdã la d manesmã tat Wẽnnaam yam. La d tagsa wã yẽ? D maanda d sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ d tagsa wã zemsd ne Wẽnnaam dẽndã bɩ? Yɩl n maan woto pa nana ye. Yaool n yaa nana tɩ d wa tagsd wa dũniyã nebã. Bala, zĩig fãa, dũniyã nebã tagsa wã b sẽn boond me tɩ dũniyã yamã bɩ a ‘sɩɩgã’ piuugame. (Efɛ. 2:2) Sẽn paase, dũniyã rãmb wae n pirsda nebã tɩ b tagsd b meng yell bala. Kɩtame tɩ d tõe n wa rat n maan wa bãmb sẽn yetã. Sɩd-sɩdã, yaa nana tɩ d wa tagsd wa dũniyã rãmba, tɩ yɩl n tõog tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã yaool n yaa toogo.

4. a) D sã n bas tɩ dũniyã neb tagsa wã kẽ-do, baasda wãna? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

4 Sẽn paas me, d sã n bas tɩ dũniyã neb tagsa wã kẽ-do, d na n lebga neb sẽn tagsd b mens yell bala, tɩ sẽn yaa sõma bɩ wẽngã wɛɛngẽ bɩ d rat n yãkd d toorẽ noy. (Mark 7:21, 22) Rẽ n so tɩ yaa tɩlɛ tɩ d mao, n tõog tɩ d tagsa wã yɩ ‘Wẽnnaam dẽnda,’ la ra yɩ ‘ninsaal dẽnd’ ye. Sõs-kãngã na n sõng-d-la rẽ wɛɛngẽ. D na n yãame tɩ d sã n tõog tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã, pa bũmb sẽn na n weoog-do, pʋd n na n naf-d lame. D na n yãa d sẽn tõe n maaneg me tɩ dũniyã neb tagsa wã ra kẽ-d ye. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma d sẽn tõe n maan to-to n bãng Wẽnnaam tagsg yɛl toɛy-toɛy zugu, la d sẽn tõe n maaneg tɩ d tagsa wã yɩ wa Wẽnnaam tagsa wã.

D TAGSA WÃ SÃ N YAA A ZEOVA RẼNDÃ, NAFDA TÕNDO

5. Bõe yĩng tɩ neb kẽer pa rat tɩ b to wilg bãmb b sẽn segd n tags to-to?

5 Neb n be n pʋd n pa rat tɩ ned baa ye wilg bãmb b sẽn segd n tags to-to ye. B nong n yetame yaa: “Mam sẽn tagsdã la m maanda.” B rat n yeelame bal tɩ b tʋllame n yãkd yam b toore, la tɩ b tara sor n na n maan dẽ. B pa rat tɩ yaa neb a taab n so-ba, n pirsd-b wall n modgd-b tɩ b maand wa bãmb ye. *

6. a) Lohorem-bʋg la a Zeova kõ tõndo? b) Yaa lohorem zãng-zãng bɩ?

6 D tõe n basa d yam tɩ d sã n mao tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã, pa rat n yeel tɩ d pa le tol n tar d toorẽ tagsgo, wall tɩ d tolg n basa d mensã raab fasɩ ye. Ad 2 Korẽnt-rãmb 3:17 wã sẽn yete: “Zu-soabã Sɩɩg sẽn be zĩig ninga, lohorem bee be.” D fãa tara sore, n tõe n yɩ ned ning d sẽn date. D tõe n yãka sẽn noom-do, la bũmb nins d sẽn date. A Zeova meng n naan ninsaal woto. La pa rat n yeel tɩ yaa bũmb fãa pʋgẽ la d tar sor n maan d yam ye. (Karm-y 1 Pɩyɛɛr 2:16.) Sã n wa yaa sẽn yaa sõma bɩ wẽngã wɛɛngẽ, a Zeova ratame tɩ d ges Biiblã pʋgẽ n bãng yẽ tagsgã, n tũ. Woto yaa a sẽn dat n weoog tõnd bɩ, bɩ yaa d nafr yĩnga?

7, 8. Bõe n wilgd tɩ d tagsa wã sã n yaa a Zeova rẽndã, pa weoogre? Rɩk-y makre.

7 D rɩk makr ne roagdbã sẽn wubd b kambã, n zãmsd-b sẽn segdã. B na n wilg-b lame tɩ b tog n yɩɩ pʋ-peelem dãmba, neb sẽn nong tʋʋm la b waoogd b taabã. Woto pa sẽn na n weoog-b ye. Yaa sẽn na yɩl tɩ b vɩɩmã wa yɩ sõma. Kambã sã n wa lebg kãsemb n yi n bas b roagdbã, b tõe n maana b raabo. B sã n sak n tũ minim-sõma nins b roagdbã sẽn wilg-bã, na n sõng-b lame tɩ b bãngd n yãkd yam, la b gind zu-loees la yɩɩre, n da wa maand b bãngẽ ye.

8 Tõnd me yaa a Zeova kamba, t’a rat tɩ d  vɩɩmã tall barka. (Eza. 48:17, 18) Rẽ n so t’a kõt-d noy la sagls sẽn wilgd d sẽn tog n vɩɩmd to-to, la d manesem sẽn tog n yɩ to-to ne d taabã. Bũmb fãa pʋgẽ, a ratame tɩ tõnd bao n bãng yẽ tagsg sẽn yaa a soaba, la d vɩɩmd tɩ zems ne rẽ. Pa sẽn na n weoog-d ye. Pʋd n yaa sẽn na n sõng-do, tɩ bũmb fãa pʋgẽ bɩ d tõogd n tagsd neere, n bãngd sẽn segde. (Yɩɩn. 92:6; Yel. 2:1-5; Eza. 55:9) Woto, d sẽn na n yãk yam ninsã na n tata Wẽnnaam yam, la noom tõnd me, tɩ kõt-d sũ-noogo. (Yɩɩn. 1:2, 3) Hakɩɩka, d tagsa wã sã n yaa a Zeova rẽndã, nafa wã waoogame!

A ZEOVA TAGSA WÃ LA SÕMA

9, 10. Bõe n wilgd t’a Zeova tagsa wã la sõma n yɩɩd dũniyã nebã sẽn yetã?

9 Bũmb a to me sẽn kɩt tɩ sẽn tũud-b a Zeova wã rat tɩ b tagsa wã yɩ yẽ rẽndã, yaa t’a Zeova tagsa wã yaa sõma n yɩɩd dũniyã nebã rẽnd hal zĩig sẽn zãre. Dũniyã neb kõta sagls n wilgd nebã b sẽn tog n zã b mens to-to, b sẽn tõe n maaneg tɩ b zakã pʋgẽ vɩɩm tall yamleoogo, b sẽn tõe n paam sũ-noog to-to b tʋʋmdã pʋgẽ, la sagls a taaba. La naoor wʋsgo, b sẽn yet bũmb ningã pa zemsd ne a Zeova sẽn yetã baa bilfu. Wala makre, b nong n sagenda nebã tɩ b reng n bao sẽn na n maneg bãmbã. B maandame tɩ nebã getẽ tɩ yoobã pa tolg n yaa wẽng ye. Wakat ninga, b sagenda neb sẽn tar zu-loees b kãadmã pʋgẽ tɩ b welg taaba, wall b kao kãadmã baa yaa bʋʋm-faad yĩnga, tɩ rẽ la b vɩɩmã na n yɩ noog n yɩɩda. Pa woto la Biiblã yet ye. La rẽ yĩnga rũndã-rũndã wã, dũniyã nebã sagls kẽer yaa sõma n yɩɩd Biiblã saglsã bɩ?

10 A Zeezi yeelame yaa: “Yam tʋʋm-sõama n wilgd yam sẽn yaa a soaba.” (Mat. 11:19) Yaa sɩd tɩ ninsaalbã paama bãngr n yiis teed wʋsgo. La b pa tõog tɩ yɛl nins sẽn tolg n namsd nebã tɩ b pa tõe n paam sũ-noogã sa ye. Wala makre, zabã, bu-welsgã la bi-be-tʋʋmã. Sẽn paase, b sẽn get tɩ yoobã pa tolg n yaa wẽngã wata ne zu-loeese. Neb wʋsg sak n deegame tɩ wãada zagsã, la wat ne bãas la yɛl a taaba. La kiris-nebã sẽn sakd n tũud a Zeova sẽn yetã, b tara sũ-noog b zagsã pʋsẽ, n tar yĩns laafɩ, la zems-n-tar ne b tẽed-n-taasã sẽn be dũniyã gill zugã. (Eza. 2:4; Tʋʋ. 10:34, 35; 1 Kor. 6:9-11) Woto pa wilgd vẽeneg t’a Zeova tagsa wã la sõma n yɩɩd sɩda?

11. Bõe n wilgd t’a Moyiiz tagsa wã ra yaa a Zeova rẽndã? Kɩtame t’a paam bark bʋse?

11 Pĩnd wẽn-sakdbã ra sak n deegame t’a Zeova tagsa wã la sõma n yɩɩda. Wala makre, b ra “zãmsa a Moyiis Ezɩpt-rãmbã yamã fãa,” la baa ne rẽ, a ra teega Wẽnnaam n na n “paam yam.” (Tʋʋ. 7:22; Yɩɩn. 90:12) Rẽ n so t’a pʋʋs a Zeova n yeel-a yaa: “Mam kotame tɩ y kɩt tɩ mam bãng yãmb soayã.” (Yik. 33:13) A Moyiiz sẽn sak t’a Zeova ra wilgd-a sore, t’a tagsa wã ra yaa a Zeova rẽndã, a paam n naag n tʋma a Zeova raabã pidsg yĩnga. A paamame me tɩ b gom n pẽg-a Biiblã pʋgẽ, n wilg tɩ yaa ned tẽeb sẽn da tar pãnga.—Ebre. 11:24-27.

12. Bõe la a Poll ra teeg n na n bãng sẽn yaa sõma bɩ wẽngã n bake?

12 Tʋm-tʋmd a Poll ra yaa ned sẽn tar yam la bãngr wʋsgo. A ra gomda ebre la gɛrke. (Tʋʋ. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) La pa ninsaalbã bãngr la a ra teeg n na n bãng sẽn yaa sõma bɩ wẽngã n bak ye. Yaa Wẽnnaam Gomdã. (Karm-y Tʋʋm 17:2; 1 Korẽnt-rãmb 2:6, 7, 13.) Kɩtame t’a koe-moonegã wom biisi, t’a  leb n da gũud wakat ning a sẽn na n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ yɩ a keoorã.—2 Tɩm. 4:8.

13. Bõe n wilgd tɩ yaa kiris-ned fãa n segd n mao t’a tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã?

13 Hakɩɩka, a Zeova tagsa wã yaa sõma n yɩɩd dũniyã nebã rẽnd hal zĩig sẽn zãre. D sã n tũud a Zeova noyã la a saglsã, d vɩɩmã na n talla barka, tɩ d tar sũ-noog meng-menga. La a Zeova pa na n modg tõnd tɩ d tagsa wã yɩ yẽ rẽndã ye. Tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã la kãsem-dãmbã me pa na n modg tõnd tɩ d toeem d tagsa wã ye. (Mat. 24:45; 2 Kor. 1:24) Yaa kiris-ned fãa n segd n mao t’a tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã. Bõe n na n sõng-do?

D GŨUS N DA WA TAGSD WA DŨNIYÃ NEBÃ YE

14, 15. a) D sã n dat tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã, yaa tɩlɛ tɩ d bʋgsd bõe zugu? b) Bõe yĩng tɩ d pa segd n basdẽ tɩ dũniyã neb tagsa wã kẽed d yamẽ? Rɩk-y makre.

14 Rom-dãmb 12:2 yetame: “Da yɩ-y wa dũni-kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.” Woto wilgdame tɩ baa d tagsa wã sẽn da yaa to-to fãa nand tɩ d bãng sɩdã, d tõeeme n mao tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã. Yaa sɩd tɩ wakat ninga, ned tagsa bee ne yɛl nins a sẽn yã a vɩɩmã pʋgẽ wã, wall yaa a roagdbã nengẽ la a rɩk-yã. La d tõe n toeema d tagsa wã tɩ zems ne tõnd mengã sẽn dat n tagsd bũmb nins yellã. Dẽnd d sã n nong n bʋgsd bũmb nins a Zeova sẽn yeelã zugu, d wat n bãngame tɩ wakat fãa, yẽ tagsa wã la sõma. Woto, bũmb fãa pʋgẽ, d na n data ne d sũur fãa tɩ d tagsgã yɩ yẽ rẽndã.

15 La yɩl n paam “yam-wek-paalle,” n tõog tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã, yaa tɩlɛ tɩ d mao tɩ d tagsa wã ra le yɩ “wa dũni-kãngã nebã ye.” Woto rat n yeelame tɩ d pa segd n le ges bɩ n karem wall d kelg bũmb sẽn pa tat a Zeova yam ye. D rɩk makre. Ned sã n dat laafɩ, a na n dɩta rɩ-sõma sẽn kõt laafɩ. La a sã n dɩt rẽ la a rɩt rɩ-põos n paasdẽ, a na n talla laafɩ sɩda? Woto me, d sã n maand d sẽn tõe fãa n dat tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã, n yaool n basdẽ me tɩ dũniyã neb tagsa wã kẽed d yamẽ wã, d modgrã na n yɩɩ zaalem.

16. Bõe la d tõe n maan tɩ dũniyã nebã tagsa wã ra kẽ d yamẽ?

16 La rẽ yĩnga, d tõeeme n da tol n wʋm dũniyã neb tagsa bɩ? Ayo. Bala, d pa tõe n yi dũniyã ye. (1 Kor. 5:9, 10) Baa d sã n wa moond koɛɛgã, d wʋmda goam sẽn pa sɩda, la bũmb kẽer nebã sẽn tẽed tɩ yaool n yaa ziri. Yaa sɩd tɩ d pa tõe n pa tol n wʋm dũniyã neb tagsa wã ye. La pa tɩlɛ tɩ d bas tɩ lebg rẽ n be d yamẽ, wall d pʋd n sak b sẽn yetã ye. Wa a Zeezi, tõnd me sã n wʋm goam a Sʋɩtãan sẽn dat tɩ d tẽ, d segd n bãnga tao-tao la d ra tẽ ye. D gũus me tɩ ra wa yɩ bũmb tõnd mengã sẽn maand n kɩtd tɩ dũniyã nebã tagsa wã tõe n kẽ-d nana-nana ye.—Karm-y Yel-bũn 4:23.

17. Bõe la d tõe n maan tɩ ra wa yɩ tõnd mengã n wẽneg n kɩtd tɩ dũniyã nebã tagsa kẽed d yamã nana-nana?

17 Wala makre, d segd n gũusa ne d zo-rãmbã yãkre. Biiblã keoogda tõnd tɩ d sã n yõg zood ne neb sẽn pa tũud a Zeova, d tõe n wa tagsda wa bãmba. (Yel. 13:20; 1 Kor. 15:12, 32, 33) D segd n bãng n yãka filim-dãmbã, la bũmb a taabã d sẽn maand n kokd pemsmã. D sã n zãagd d meng ne filim la sɛb sẽn gomd evolisiyõ wã yelle, bɩ sẽn wilgd nen-kɛglem wall yoobo, na n sõngame  tɩ tagsa nins sẽn lut nebã yam tɩ b pa tõe n “bãng Wẽnnaamã” ra kẽ d yamã ye.—2 Kor. 10:5.

D sõngda d kambã tɩ b ra wa ges wall b karem bũmb sẽn pa sõma bɩ? (Ges-y sull 18, 19)

18, 19. a) Bõe yĩng tɩ d segd n gũusd n bãngd baa nebã tagsa nins sẽn pa tolg n wõnd yaa dũniyã rãmb tagsa wã? b) Bõe la d segd n sok d menga, la bõe yĩnga?

18 Segdame me tɩ d gũusd n bãngd baa nebã tagsa nins sẽn pa tolg n wõnd yaa dũniyã rãmb tagsa wã, n da tẽ ye. Wala makre, kiba-kɩtb kẽer sẽn mi n taas kibayã to-to wã yaa sẽn na yɩl tɩ nebã sak n teel politik sull ninga. Sãnda me mi n goma ninsaalbã sẽn tõog n maanã, wall b sẽn magd n na n maanã, sẽn na yɩl tɩ d tẽ tɩ ninsaalbã tõe n welga b zu-loeesã b toore. Filim-dãmb la sɛb kẽer pʋgẽ me, b sagenda nebã tɩ b reng n bao b mensã nafr wall b zagsã rãmb nafre, hal tɩ yaa wa rẽ n zemse, rẽ n yaa sõma la pʋd n segde. La Biiblã yẽ wilgdame tɩ yaa d sã n nong a Zeova n yɩɩd bũmb fãa la tõnd ne d zakã rãmb paamd sũ-noog hakɩɩka. (Mat. 22:36-39) Baa filim-dãmbã la sɛbã b sẽn yiisd kambã yĩngã sẽn wõnd pa tar yellã, tõe n wa kɩtame tɩ kambã getẽ tɩ yoobã la tʋʋm-wẽns a taab pa maneg n yaa wẽng ye.

19 La pa rat n yeel tɩ d pa segd n ges filim bɩ n karem sebre, wall d maan bũmb a to n kok pemsem ye. Baasgo, d sok d meng yaa: ‘Rẽ yĩnga, m gũusd n bãngda baa nebã tagsa nins sẽn pa tolg n wõnd yaa dũniyã rãmb tagsa wã bɩ? M maanda gũusg tɩ maam bɩ m kambã ra wa karem seb-yoodo, wall n ges bũmb sẽn pa sõma tele wã pʋgẽ bɩ? M sõngda m kambã tɩ b bãngd a Zeova tagsa wã sõma, tɩ b sã n wa yã wall b wʋm bũmb sẽn pukd dũniyã neb tagsg bɩ b ra tẽ bɩ?’ D sã n tõogd n bãngd a Zeova tagsa wã n bakd ne dũniyã neb tagsa, na n sõngame tɩ d ra ‘yɩ wa dũni-kãngã nebã’ ye.

YÃMB TAGSA WÃ YAA ÃND RẼNDA?

20. Ned tagsa na yɩ Wẽnnaam dẽnd wall dũniyã nebã rẽndã bee ne bõe?

20 D tẽeg tɩ sã n pa a Zeova sẽn yetã la ned kelgda, yaa a Sʋɩtãan dũniyã nebã sẽn yetã la a kelgda. Woto wã, bɩ d sok d meng n ges ãnda la tõnd kelgda. D tagsa wã na n yɩɩ yẽ soab rẽnda. D sã n kelgd dũniyã rãmba, tõnd me na n wa tagsda wa bãmba, n maand wa bãmba. Rẽ n so tɩ d segd n bãng n yãk bũmb nins d sẽn gete, d sẽn karemde, wall d sẽn kelgde, la d gũus ne bũmb nins yell d sẽn nong n tagsdẽ wã.

21. Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

21 D yãame tɩ sẽn na yɩl tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽnda, yaa tɩlɛ tɩ d mao tɩ tagsa sẽn pa sõma ra kẽ d yamã, la tɩ rẽ bal pa sek ye. Yaa tɩlɛ me tɩ d bʋgsd a Zeova tagsa wã zug neere, tɩ lebg rẽ n be d yamẽ. Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilga d sẽn tõe n maan dẽ to-to.

^ sull 5 Sɩd-sɩdã, baa b rãmb nins sẽn tẽed tɩ b soo b meng zãnga, la tɩ b pa tũud ned tagsg tɩ sã n pa bãmb meng rẽndã pa tõe n pa mi n tũ b taabã tagsg ye. Wala makre, tõnd tagsg sẽn yaa a soab vɩɩmã sẽn sɩng to-to wã wɛɛngẽ, la baa d sẽn nong fut ninsã wɛɛngẽ, d tũuda neb kẽer tagsgo, baa na yɩ bilf bala. La bãng-y tɩ d tõe n yãka a soab ning tagsg d sẽn na n sak n tũ.