GŨUSG GASGÃ Sɩpaolgo 2018

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2018 yʋʋm-sar kiuug rasem 31 n tãag yʋʋmd 2019 wao-fugdg rasem a 3 wã bee seb-kãnga pʋgẽ.

“Bao sɩdã, la f ra bas-a ye”

D maanda wãn n bao sɩdã n paame? D sã n paam-a, d maanda wãn n da tol n bas-a?

“Mam na n kẽna yãmb sɩdã pʋga”

Bõe n na n sõng-d tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n da tol n bas sɩdã a Zeova sẽn sõng tõnd tɩ d bãngã?

D teeg a Zeova, n paam n vɩɩmde!

Habakuk sebrã tõe n sõnga tõnd tɩ d kell n tall sũur pʋgẽ bãan baa ne d zu-loeesã.

Yãmb tagsa wã yaa Wẽnnaam dẽndã bɩ?

Bõe la d tõe n maan tɩ d tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã, la ra yɩ ninsaalb rẽnda?

Y maooda sẽn na yɩl tɩ y tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã bɩ?

Bõe la d segd n maan n da wa tagsd wa dũniyã rãmba?

Maan-neere: Zʋg-sõng sẽn pukd d no-goam la d tʋʋm-tʋmdɩ pʋgẽ

Maan-neerã naaga zʋg-sõma nins vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩsã. Wãn to la d tõe n bɩɩs zʋg-sõng-kãnga?

Karemdbã sogsgo

Yʋng ning b sẽn na n yõk a Zeezi wã, a goma “tʋʋm-neer maandb” yelle. Yaa ãnd dãmba, la bõe yĩng tɩ b ra boond-b woto?

Bõe la d tõe n kõ a Zeova?

B sẽn gomd ‘paoong’ ning yell Yel-bũn 3:⁠9 wã tõe n yɩɩ bõe, la wãn to la d tõe n tall rẽ n sõng tɩ tũudum hakɩɩkã kẽng taoore?