Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-muk sẽn kõt kaset tɩ Biiblã bãngr-gomd pidsdame

Bõn-muk sẽn kõt kaset tɩ Biiblã bãngr-gomd pidsdame

ROM SẼN BE ITALI SOOLMẼ WÃ, ZÃONG BUUD LA B ME BE TƖ NEB YIT DŨNIYÃ ZĨIG FÃA N WAT N GETẼ. B MEE ZÃONGÃ HAL PĨND WẼNDẼ, N NA N TẼEGD ROM NAAB A TITUS YELLE.

Zãongã lals a yiibã zugu, b maana naands sẽn bilgd yell sẽn zĩnd kʋdemd wẽndẽ. La bũmb a ye neb wʋsg sẽn pa mi, yaa tɩ zãongã b sẽn me a Titus yĩngã yaa bõn-muk sẽn kõt kaset tɩ Biiblã bãngr-goamã pidsdame.

TẼNG SẼN NA N SÃAME

Pipi kiris-nebã wakatã tɩ Rom soolmã ra sɩngda Gãrãnd Bertayn ne Goll sẽn yaa rũndã-rũndã Fãrensã, n tɩ tãag Ezipt. Soolmã ra yidga sõma, tɩ bãan ning a nebã sẽn da tarã buud me ra zɩ n zĩnd ye. La soolmã porvẽns a ye sẽn da be hal zĩ-zãrgẽ n da kɩt tɩ Rom nanambsã maand yɩɩr wakat fãa. Yaa Zʋʋde sẽn da be Israyɛllã.

Sebr a ye pʋgẽ, b yeelame: ‘Beem ning sẽn da be Ziide nebã ne Rom nebã sʋkã ra yaa wʋsgo. Soolmã tẽns a taab sẽn da tar beem a woto ne Rom nebã ra paoodame. Rom nanambsã toog ra kae ne zʋɩf-rãmbã minimdã, tɩ zʋɩf-rãmbã ra kis-b wʋsg rẽ yĩnga. Zʋɩf-rãmbã me sẽn da yaa tõatbã yĩnga, Rom nebã ra tolg n yaa dem-dem ne-ba.’ Zʋɩf-rãmb wʋsg ra saagdame tɩ b na n wa paama naab sẽn na n dig Rom nebã bãmb sẽn da kisã, la a kɩt tɩ Israyɛll nebã vɩɩmd bãan pʋgẽ wa pĩndã. La yʋʋmd 33 wã, a Zeezi yeelame tɩ yel-beed n da yɛgd Zeruzalɛm tẽngã.

Ad a sẽn yeelã: “Wakat n wat tɩ fo bɛɛbã na n me bõn-yood n gilg foom. B na n gũbga foom n dɩdg-f zĩiga fãa. B na n sarma foom ne f kambã sẽn be fo pʋgẽ wã, la b kõn bas kugr baa yembr kugr a to zug fo pʋgẽ ye.”Luk 19:43, 44.

A Zeezi karen-biisã tog n da pa wʋmd a gomdã võor ye. Rasem a yiib poore, b wa n yita Zeruzalɛm wẽnd-doogẽ wã, tɩ karen-biig a ye yeel a Zeezi yaa: “Karen-saamba, ges-y roogã kugã neerlem la meebã!” Sɩd me, neb n bilgd tɩ wẽnd-dot kẽer kug woglem ra tõe n taa metr 11, t’a yalmã ta metr a 5, t’a zãntlmã ta metr a 3. La a Zeezi leokame yaa: “Day n wate, tɩ bũmb ningã yãmb sẽn ne wã, kugr baa a yembr kõn pa a to zug b sẽn kõn leeb n lub ye.”Mark 13:1; Luk 21:6.

A wa n pʋd n yeel-b lame yaa: “Yãmb sã n wa n yãnd sodaas sẽn gũbg Zeruzalɛm, bɩ y bãng t’a sãoongã kolgame. Dẽ, bɩ neb nins sẽn na n be Zʋʋde wã zoe n dʋ tãmse, tɩ neb nins sẽn be Zeruzalɛm tẽngã pʋgẽ wã zoe n yi, la tɩ neb nins sẽn na n be-b wetẽ da kẽ tẽngã pʋgẽ ye.” (Luk 21:20, 21) A gomdã pidsame bɩ?

B SÃAMA TẼNGÃ FASƖ

A Zeezi sẽn yeel woto wã, maana yʋʋm pis-tã la a tãabo, tɩ Zʋʋde nebã sũur ket n puudẽ, sẽn yaa Rom nebã n so-bã yĩnga. La yʋʋmd 66, Zʋʋde guvɛrneer a Zesiyus Foloris sẽn yaa Rom nedã maana pãng n deeg wẽnd-doogã ligdi, tɩ zʋɩf-rãmbã sũy maneg n yiki. Rẽ poor bilfu, zʋɩf-rãmbã sũu taab Zeruzalɛm, n kʋ Rom sodaas wʋsgo, la b yeel tɩ b pa le rat tɩ Rom nebã soog-b ye.

 Kiis a tãab poore, Rom sodaas sẽn yɩɩd bãmb tus 30 ne b taoor soab a Sɛstius Galus rɩka Zeruzalɛm sore, n na n tɩ zab ne tõatbã. Tao-tao bal tɩ b kẽe tẽngã pʋgẽ, n sɩng wẽnd-doogã lalgã tẽngr tuub n dat n lub-a. La b wa n lebg n loogame tɩ ned pa mi sẽn yaa bũmb ning yĩng ye. Tõatbã sũur yɩɩ noogo, tɩ b yik zĩig pʋgẽ n na n dig b bɛɛbã. Zabrã rãmb sẽn yi tẽngã, kiris-nebã tũu a Zeezi saglgã, n yi Zeruzalɛm n zoe n kẽng tãmsã sẽn be Zʋrdẽ kʋɩlgã rʋʋnd a to wã.—Matye 24:15, 16.

Vẽk-n-yʋʋmdã, Rom sodaasã lebg n waame n na n zab ne Zʋʋde. So-kãnga wã, a Vɛspasiyẽ ne a biig a Titus n da yaa b taoor dãmba. La yʋʋmd 68 wã, Rom naab a Nerõ maana kaalem, t’a Vɛspasiyẽ leb Rom n na n tɩ reeg naamã. A biig a Titus ne sodaas tus 60 n pa n na n zab ne Zʋʋde.

Yʋʋmd 70 sigr kiuugã, a Titus yeela sodaasã tɩ b kẽ Zʋʋde weoogã n kɛ raad n wa. B peesa raadã sɩlems-sɩlems n sel n gũbg Zeruzalɛm tɩ lebg wa lalga. A woglmã taa kilo a yopoe. Bõn-bɩʋʋng kiuugã ne a na n ta tɩ b wʋka tẽngã teedã la b yõog wẽnd-doogã ne tẽngã fãa bugum, n sarem-b zãng tɩ kugr ka pa a to zugu, wa a Zeezi sẽn da pĩnd n togsã. (Luk 19:43, 44) Bãngdb n yeel tɩ tog n yaa sẽn dat n ta neb tus 500 la b sẽn kʋ Zeruzalɛm la Israyɛll zĩis a taabã.

B KILSA A TITUS

Yʋʋmd 71 wã, a Titus leba Itali, tɩ Rom tẽngã nebã reeg-a neere. Yẽ ne a sodaasã sẽn wa n kẽed tẽngã, nebã yiime n na n maan sũ-noogo, la b kils-ba, hal tɩ b yet t’a buud sẽn zĩnd na-tẽngẽ wã pa waoog ye.

Sodaasã sẽn wa n gilgd Rom soayã zut ne arzɛgs buud toor-toorã b sẽn wa ne wã, nebã ra yaa ka tɛk n getẽ. B paam n yãa batayo-rãmba, gʋlsem b sẽn da maan n bilgd zabrã sẽn yɩ to-to, la teed a taab b sẽn da wʋk Zeruzalɛm wẽnd-doogã pʋgẽ.

Yʋʋmd 79 wã, a Titus n ledg a ba a Vɛspasiyẽ n lebg Rom naaba. La yʋʋm a yiib poor bala, a maana kaalem. A yao-bi-ribl a Domisiyẽ n deeg naamã. Pa yã n kaoos la a kɩt tɩ b me zãong buud n na n tẽegd a Titus yell ye.

ZÃONGÃ RŨNDÃ-RŨNDÃ

Zãongã b sẽn me n na n tẽegd a Titus yellã

Rũndã-rũndã, sãamb tus kobs n wat Rom tẽngã pʋgẽ yʋʋmd fãa. B wae n tʋgd n geta zãongã. Kẽer getame tɩ zãongã sẽn me to-to wã sɩd bee yamleoogo, t’a taab getẽ tɩ wilgda Rom naamã pãng sẽn da ta zĩig ningã, tɩ sãnda me getẽ tɩ wilgdame tɩ b sɩd sãama Zeruzalɛm ne a wẽnd-doogã.

Neb nins sẽn karemd Biiblã la b baood n wʋm a goamã võorã yẽ getame tɩ zãongã sẽn sõngd tɩ d bãng bũmb ningã yõod labsame. Zãongã yaa bõn-muk sẽn kõt kaset tɩ Biiblã bãngr-goam pidsda kɛpɩ, tɩ wilgdẽ tɩ yaa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlse.—2 Pɩyɛɛr 1:19-21.