Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yaa yãmb n yãkde!

Yaa yãmb n yãkde!

YÃMB TÕE N YÃKA Y BEOOG VƖƖMÃ SẼN NA N YƖ A SOABÃ BƖ? Neb kẽer tẽedame tɩ bũmb fãa yaa Wẽnd pʋlengo, la tɩ ned baa a ye pa tõe n yãk a vɩɩm sẽn na n yɩ to-to ye. B sã n mak bũmb n konge, b yetame tɩ yaa sẽn da reng n pʋlme. B yetame yaa: “Wẽnd n yeel tɩ na n yɩɩ woto!”

Neb sãnda sã n get dũniyã sẽn pid ne wẽgb la tʋʋm-kɛg a taaba, tɩ yaa wa pa tar tɩɩmã, b pa le tẽed manegr ye. Tõe tɩ b maana b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ b vɩɩmã yɩ sõma, la wakat fãa, zaba, bi-be-tʋʋma, sabab-wẽnse, wall bãag wat n sãama b magbã fãa. B sokda b mens yaa: ‘Bõe yĩng tɩ m na n namsd m meng zaalem?’

Yaa vẽeneg tɩ yɛl kẽer sɩd tõe n kɩtame tɩ y magb lʋɩ koomẽ. (Koɛɛg soaba 9:11) Baasgo, y beoog vɩɩmã sẽn na n yɩ a soabã wɛɛngẽ, yaa yãmb n yãkde. Sɩd me, Biiblã wilgdame tɩ bee ne yãmba. Bɩ d ges bũmb ning Biiblã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ.

Israyɛll nebã sẽn wa n dat n kẽ kãabg tẽngẽ wã, a Moyiiz sẽn da yaa b taoor soabã yeel-b lame yaa: “Mam ninga vɩɩm la kũum, ne bark la kãab-wẽns y taoore. Yãk-y vɩɩmã, tɩ yãmb ne y yagensã tõe n vɩɩmde, la y nong Sẽn-Ka-Saab sẽn yaa yãmb Wẽnnaamã, n sak bãmb koɛɛgã n loe y sũurã ne bãmba.”Tõodo 30:15, 19, 20.

“Mam ninga vɩɩm la kũum, ne bark la kãab-wẽns y taoore. Yãk-y vɩɩmã, tɩ yãmb ne y yagensã tõe n vɩɩmde.”​—Tõodo 30:19

Wẽnnaam yiisa Israyɛll nebã yembdo, Ezipt tẽngẽ wã, la a wilg-b tɩ b tõe n paam n kẽe kãabg tẽngẽ wã n vɩɩmd ne sũ-noogo. La a wilgame tɩ b pa na n paam woto zaalem bal ye. Ra yaa tɩlɛ tɩ b ‘yãk vɩɩmã.’ Woto rat n yeelame tɩ bõe? Rat n yeelame tɩ b segd n ‘nonga b Wẽnnaamã,’ n ‘sak a koɛɛgã,’ la b ‘loe b sũurã ne-a.’

Rũndã-rũndã me, yaa ned fãa n yãkd a sẽn dat t’a beoog vɩɩmã yɩ a soaba. Y sã n yãk yam n na n nong Wẽnnaam, n na n sak a koɛɛgã, la y loe y sũurã ne-a, wilgdame tɩ y yãka vɩɩm, vɩɩm sẽn kõn sa arzãn pʋgẽ, tẽngã zug ka. La bõe la d tog n maan tɩ wilg tɩ d nonga Wẽnnaam, tɩ d sakda a koɛɛgã, la tɩ d ‘loee d sũurã ne-a’?

NONG WẼNNAAM

Wẽnnaam zʋgdã fãa yaa sõma zãnga, la nonglmã n yɩɩd b fãa. Vʋʋsem sõngã vẽnega tʋm-tʋmd a Zã t’a yeel tɩ “Wẽnnaam yaa nonglem.” (1 Zã 4:8) B sẽn wa n sok a Zeezi tɩ Wẽnnaam noyã sʋka bʋg n yɩɩdã, a pʋd n leokame yaa: “Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩgã fãa, la ne f tagsgã fãa.” (Matye 22:37) Ned sã n baood a Zeova zoodo, a pa segd n sakd-a a we n sak-a bal ye. Pa segd me tɩ yɩ a sẽn zoet a na n wa maan-a yell yĩng ye. Segd n yɩɩ a sẽn nong-a yĩnga. La bõe yĩng tɩ d segd n yãk yam n nong Wẽnnaam?

A Zeova sẽn nong ãdem-biisã to-to wã yaa wa roagdb sẽn nong b kamb to-to wã. Baa roagdbã sẽn yaa koangdbã, b sẽn nong b kambã yĩnga, b wilgd-b-la bũmb wʋsgo, la b kengd b raoodo, la b teend-ba, la b kibind-ba, bala, b ratame tɩ b vɩɩmã tall bark la yɩ noogo. La bõe la roagd fãa rat t’a biig maane? A ratame t’a biig fãa nong-a, la a sak n tũ bũmb nins a sẽn wilgd-a a neer yĩngã ne a sũur fãa. Tõnd Ba sẽn be saasẽ wã yẽ pa koangda, a leb n maana bũmb wʋsg n kõ-do. Woto wã, y pa tagsd t’a sẽn dat tɩ  tõnd nong-a, la d wilg tɩ d sũur nooma ne a sẽn maan n kõ-dã fãa wã yaa bũmb sẽn segd sɩda?

SAK WẼNNAAM KOƐƐGÃ

Sẽn na yɩl n sak Wẽnnaam koɛɛgã, yaa tɩlɛ tɩ d reng n kelg-a. La sẽn mik tɩ Wẽnnaam pa gomd ne tõnd tɩ d tõe n sɩd wʋm a koɛɛgã, yaa d sã n karemd Biiblã la d kelgd-a. Dẽnd sak Wẽnnaam koɛɛgã rat n yeelame tɩ d bao n bãng Biiblã sẽn yetã, la tũ d sẽn bãngã.—1 Zã 5:3.

Sẽn na yɩl n wilg tɩ yaa tɩlɛ ne ninsaal t’a kelgd Wẽnnaam koɛɛgã, daar a ye, a Zeezi yeelame yaa: “Ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins fãa sẽn yit Wẽnnaam noorẽ wã.” (Matye 4:4) Yaa vẽeneg tɩ rɩɩb yaa tɩlɛ ne ninsaala. La bao n bãng Wẽnnaamã yaa bũmb sẽn tar yõod ne ninsaal n yɩɩd rɩɩbo. Bõe yĩnga? Ad rĩm a Salomo sẽn da yeele: “Yam maasem yaa wa ligd maasem. La bãngr yõodã yaa t’a fãagda neb nins sẽn tar-b yamã.” (Koɛɛg soaba 7:12) Wẽnnaam goamã sẽn na n kõ-d yam la bãngr ningã tõe n kogla tõnd rũndã-rũndã menga, la sõng-d tɩ d bãng n dɩk sor ning sẽn debd vɩɩm sẽn kõn sa wã zĩigẽ wã.

‘LOE F SŨURÃ NE WẼNNAAM’

Tẽeg-y saglg ning a Zeezi sẽn kõ, tɩ d gom a yell sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã. A yeelame yaa: “Zag-noor ning sẽn kẽesd vɩɩm pʋgẽ wã yaa sẽka, tɩ sor ning sẽn dabd-a be wã yaa bãanega, la yaa neb bilf bal n yãt-a.” (Matye 7:13, 14) D sã n kẽnd sor a woto zugu, yaa vẽeneg tɩ d na n datame n paam n be ne ned sẽn mi sorã sõma, t’a sõng-d tɩ d tõog n ta d sẽn datẽ wã, rat n yeel tɩ vɩɩm sẽn kõn sa wã zĩigẽ. Rẽ n so tɩ yaa sõma tɩ d paam tɩ Wẽnnaam be ne-d wakat fãa. (Yɩɩn-sõamyã 16:8) La d maanda wãn n paam rẽ?

D sẽn segd n maan daar fãa wã waoogame, tɩ bũmb nins d sẽn nong n maanã me yaa wʋsgo. Bõn-kãensã tõe n yãmba d sẽkã, wall n tiis tõndo, hal tɩ d pa le tar sẽk wʋsg n tagsd Wẽnnaam sẽn dat tɩ d maanã yelle, pa rẽ bɩ d pʋd n pa le tar weer rẽ yĩng ye. Rẽ n so tɩ Biiblã yet tõnd yaa: “Gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba. Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, moasã yaa wẽng wakate.” (Efɛɛs-rãmbã 5:15, 16) Yaa d sã n lʋɩɩsd tõnd ne Wẽnnaam zoodã taoor bũmb fãa pʋgẽ la d na n paam t’a kell n be ne-do.—Matye 6:33.

YÃMB N YÃKDE

Baa ne y sẽn pa tõe n toeem bũmb nins sẽn zoe n maan y vɩɩmã pʋgẽ wã, y tara y sẽn tõe n maan tɩ yãmb ne y zakã rãmb beoog vɩɩmã yɩ neere. Biiblã wilgdame tɩ d saasẽ Ba a Zeova nonga tõnd hal wʋsgo, la t’a sõngda tõnd tɩ d bãngd a sẽn dat tɩ d maanã. Ad no-rɛɛs a Miise sẽn yeele:

“Ninsaala, b kɩtame tɩ fo bãng sẽn yaa sõamã, Sẽn-Ka-Saab sẽn dat tɩ f maan bũmb ning bala, yaa tɩ f maan sẽn yaa tɩrga, la f nong maan-neere, la f kẽn ne f Wẽnnaamã ne sik-m-menga.”Miise 6:8.

A Zeova ratame tɩ y tũ-a. Y na n sakame, n wa paam bark nins a sẽn na n kõ sẽn maand-b woto wã bɩ? Yaa yãmb n yãkde!