Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pʋlems sẽn na n wa pidsi

Pʋlems sẽn na n wa pidsi

Rũndã-rũndã, b moonda Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã dũniyã gill zug wa a Zeezi sẽn da pĩnd n togsã. (Matye 24:14) Dãniyɛll sebrã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaa goosneemã Wẽnnaam meng sẽn lugli. A sak a yiibẽ wã, b ra pĩnd n wilga goosneema-rãmb toor-toor sẽn na n pʋgl taab n dɩ naam. Yaa sẽn sɩng ne pĩnd wẽndẽ Babilondã n tãag rũndã-rũndã. Vɛrse 44 wilgda bũmb ning sẽn na n maan rẽ fãa poore. Be, b yetame:

“Saasẽ Wẽnnaamã na n kɩtame tɩ rĩung sẽn ka sãamd zĩndi. La buud a to neb kõn tol n tõog n deeg rĩun-kãng ye. Yẽnda na n wãa soolem-bãmb fãa n menes-ba, la a na n zĩnda wakat sẽn kõn sa.”

Bãngr-gom-kãnga la a taab Biiblã sẽn da pĩnd n togs wilgdame tɩ Wẽnnaam Rĩungã na n wa ledga ninsaalbã goosneema-rãmbã, n kɩt tɩ ãdem-biisã paam bãan la laafɩ tẽngã zug ka. Wakat kãnga, vɩɩmã na n yɩɩ wãn to? Ad pʋlems a wãn sẽn na n pids ka la bilfu:

 • ZAB PA NA N LE ZĨND YE

  Yɩɩn-sõamyã 46:10 yetame yaa: “[Wẽnnaam] n kɩtd tɩ zabã sẽn be dũniyã tɛk fãa wã sɛ. Bãmb kaooda tãbd ne kãna, la b yõogd saar-dãmb bugum.”

  Tags-y n ges-y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to, b sã n dɩk laog la bãngr ning fãa b sẽn kẽesd zab-teedã maaneg pʋgẽ tɩ kʋʋd neb ka tɛkã, n na n tʋm ãdem-biisã neer yĩnga. Yaa woto la Wẽnnaam Rĩungã na n maane.

 • BÃAS PA NA N LE ZĨND YE

  Ezayi 33:24 yetame: “Tẽngã ned kõn yeel t’a ka keem ye!”

  Mams-y n ges-y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to, ned baa a ye sã n pa le bẽed sũur bãaga, kãnsɛɛre, pali, wall bãag a to. Logtor yiy le kae, d pa na n le baood n vol tɩto. Wakat kãnga, nebã fãa na n talla keelem meng-menga.

 • KOM PA NA N LE ZĨND YE

  Yɩɩn-sõamyã 72:16 yetame: “Tẽngã na n pida ne bɩle wʋsgo, la koodã na n miimda tãmsã zutu.”

  Tẽngã bõn-koaadlã na n yɩɩ wʋsgo, tɩ ned fãa tõe n paam sẽn sekd-a. Kom pa na n le nams ned baa a ye. D fãa na n paamda rɩ-sõma.

 • TOOGO, SŨ-SÃANG LA KŨUM PA NA N LE ZĨND YE

  Vẽnegr 21:4 yetame: “Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn leb n zĩnd ye, la sũ-sãang wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye. Bala, dẽenem bũmbã fãa loogame.”

   Woto rat n yeelame tɩ d na n lebga neb sẽn pa tar yel-wẽnde, n vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa, arzãn pʋgẽ. Yaa woto la a Zeova sẽn yaa tõnd Naand sẽn nong-dã pʋlem-yã.

WẼNNAAM YAA SƖD SOABA

Pʋlem-nood a woto tõe n sɩd pidsame bɩ? Neb wʋsg na n sak n deegame tɩ vɩ-noogã yell Biiblã sẽn gomdã sɩd bee yamleoogo. La baa ne rẽ, bũmb toor-toor n kɩt tɩ wʋsg pa tẽed tɩ ninsaal na n wa vɩɩme n pa kiidẽ ye. Woto pa lingr ye. Bala, ned baa a ye zɩ n yãa a buud n na n togs-d ye.

Pĩnd wẽndẽ n tãag masã, ninsaalbã bee yel-wẽndã la kũumã yembd pʋgẽ, tɩ tood buud toor-toore, naong la zu-loees a taab tar-b n namsdẽ. Kɩtame tɩ neb wʋsg tolg n getẽ tɩ yaa vɩɩmã meng la woto. La d Naandã ra pa rat tɩ tõnd vɩɩmã yɩ woto ye.

Sẽn na yɩl n sõng-d tɩ d bas d yam t’a pʋlemsã fãa na n pidsame, Wẽnnaam yeelame yaa: “Gomd ning sẽn yit mam noorẽ wã, ka na n lebg n wa mam nengẽ n ka maan a tʋʋmde, n ka pids mam tʋlsmã, la a ka maan bũmb ning yĩng mam sẽn tʋm-a t’a maanã ye.”—Ezayi 55:11.

Biiblã wilgdame t’a Zeova yaa Wẽnnaam sẽn yaa “sɩd soaba,” n pa tõe n yag ziri ye. (Tit 1:2) A sẽn pʋlem tɩ vɩ-noog n watã, yɩta sõma tɩ d sok d mens yaa: Rẽ yĩnga, ninsaalbã sɩd tõe n wa paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa tẽngã zug ka, arzãn pʋgẽ? Bõe la d tog n maane, n wa paam bark-kãensã Wẽnnaam sẽn pʋlmã? Y na n paama sogs-kãensã leoor taoorã.