Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Sik-m-mens rãmbã n na n soog tẽngã”

“Sik-m-mens rãmbã n na n soog tẽngã”

D wʋsg zoe n yãa b sẽn bʋ yell kɛgre, la nin-wẽns sẽn namsd nin-tɩrse. La wakat n wat tɩ yel-kɛgã la wẽnemã na n sa bɩ? Yɩɩn-sõamyã 37 wã sõngda tõnd tɩ d paam sokrã leoore, la a wilgd bũmb kẽer me d sẽn tog n maane. D ges yɩɩllã sẽn leokd sogsg nins sẽn pʋgdã to-to.

  • D manesem segd n yɩɩ wãn ne sẽn nams-b tõndã?

    Vɛrse 1, 2.

  • Bõe n na n wa paam nin-wẽnsã?

    Vɛrse 10.

  • Sẽn maand-b sẽn yaa tɩrgã beoog vɩɩmã na n yɩɩ wãna?

    Vɛrse 11, 29.

  • Bõe la d segd n maan masã menga?Vɛrse 34.

Yɩɩn-sõamyã 37 wã wilgda vẽeneg tɩ neb nins sẽn ‘maand tẽeb’ ne a Zeova la b ‘paad a sorã zugã’ beoog vɩɩmã na n yɩɩ neere. A Zeova Kaset rãmbã na n saka ne sũ-noog n sõng-y tɩ y zãms Biiblã, n bãng y sẽn tõe maan n paam tɩ yãmb ne y zakã rãmb beoog vɩɩmã yɩ neere.