Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Nebã baood n bãnga sẽn wat beoogo

Nebã baood n bãnga sẽn wat beoogo

Yãmb zoe n soka y meng y zakã rãmb beoog vɩɩmã sẽn na n yɩ a soab bɩ? La yãmb mengã yẽ? Y na n yɩɩ arzɛk soab bɩ, bɩ y na n bõna y paoongã? Y na n paama ned n kẽ kãadem bɩ, bɩ y na n baasa y yembre? Y na n vɩɩmd n kaoosame bɩ, bɩ y yõor na n yɩɩ koɛɛga? Yʋʋm tusa la woto nebã sẽn sokd b mens woto.

Bãngdb n get yɛlã sẽn yaa to-to rũndã-rũndã wã, n tikd rẽ n togsd yɛlã sẽn na n yɩ a soab beoogo. Kẽer sẽn togs bũmb ningã wa n pidsame, tɩ sãnda nengẽ pa pids baa bilf ye. Wala makre, yʋʋmd 1912, a Guglielmo Marconi sẽn yaa bãngd sẽn sõng ne radio wã yiisgã ra yeelame: “Radio wã sẽn na n zĩnd zĩig zãng masã wã na n kɩtame tɩ zabã sa.” Yʋʋmd 1962, rao a ye sẽn tʋmd zĩig b sẽn yiisd yɩɩn-yɩɩndb kasɛt-rãmb tõdgame tɩ b kõn yiis yɩɩn-yɩɩndb sull a ye rẽnda, bala a ra tagsdame tɩ ka ne bilfu, yɩɩn-yɩɩndb sul nins sẽn reemd ne gitaarã na n lʋɩɩme.

Wʋsg maanda zĩn-dãmb yɛla, n dat n bãng sẽn wat beoogo. Kẽer baood n bãnga astorolozi wã rãmb sẽn yetã. Kɩtame tɩ oroskopã yit zʋrno-rãmb wʋsg pʋgẽ. Neb a taab me kẽngda bagb nengẽ. Nin-bãmbã wẽeda bĩisri, wall b lob ligd-pɛɛla, pa rẽ bɩ b ges ned nug-pʋga, n togs a beoog vɩɩmã sẽn na n yɩ a soaba.

Pĩnd wẽndẽ me, kẽer ra kẽnda b wẽnnaam-dãmb no-rɛɛsdb nengẽ sẽn na yɩl n bãng sẽn wat beoogã. Wala makre, kibar a ye wilgame tɩ Lidi soolmã rĩm a Kerezis tʋma neb tɩ b tall kũun zembal n tɩ kõ b wẽnnaam a ye no-rɛɛs sẽn da be Dɛlf tẽngẽ wã, la b sok-a n ges yẽ sã n tɩ zab ne Pɛrs rĩm a Siruusi, na n baasa wãna. No-rɛɛsã leokame t’a sã n tɩ zabe, a na n sãama soolem sẽn yaa kãsenga. A Kerezis sẽn kɩs sɩd t’a na n tõogame wã, a kẽnga zabrã. La soolem-kãseng ning sẽn sãamã wẽneg n yɩɩ yẽ soolmã!

No-rɛɛsã sẽn da togsã pa vẽeneg fasɩ, leb n ka neng ye. Sẽn da yaa neng ning fãa, a gomdã ra na n pidsame. A Kerezis sẽn tẽ gom-zaalã, waa ne a sãoongo. La rũndã-rũndã wã yẽ? Neb nins sẽn makd n na n togs sẽn wat beoogã tõogdame bɩ?