Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Astorolozi wã ne bagrã tõe n sõngame tɩ d bãng sẽn wat bɩ?

Astorolozi wã ne bagrã tõe n sõngame tɩ d bãng sẽn wat bɩ?

ASTOROLOZI WÃ

Astorolozi wã yaa bagr buudu. Sẽn maand-b astorolozi wã tagsdame tɩ ãdsã ne kiuugã la planet-rãmbã tara pãng ninsaalbã vɩɩm zugu. B yetame tɩ ninsaal fãa vɩɩm wall a zʋg sẽn yaa to-to wã bee ne ãdsã la kiuugã ne planet-rãmbã sẽn da be zĩig ning a soabã rogem sasa wã. Yaa sɩd tɩ astorolozi wã sɩnga hal pĩnd wẽndẽ Babilond soolmẽ wã, la baa rũndã-rũndã a ket n wɛɛme. Yʋʋmd 2012, Etazĩni soolmẽ wã, b sogsa neb n na n bãng b tagsg astorolozi wã zugu. Neb a tãab fãa zugu, nin-yend n yeel t’a tẽedame tɩ astorolozi wã yaa siãns buudu, tɩ nin-yend neb piig zug yeel t’a tẽedame tɩ yaa siãns meng-menga. La yaa sɩd bɩ? Ayo. D ges bũmb nins sẽn wilgd rẽ wã.

  •  Ãdsã la planet-rãmbã pa tar pãng ninsaalbã zug wa astorolozi wã rãmb sẽn yetã ye.

  •  Naoor wʋsgo, astorolozi wã rãmb sẽn yet bũmb ning ned beoog vɩɩm wɛɛngẽ wã pa takɩ ye. Yaa bũmb sẽn tõe n paam ned buud fãa.

  •  B sẽn maand b magbã to-to wã tika pĩnd dãmbã sẽn da tẽed tɩ planet-rãmbã kẽnd n gilgda tẽngã. Yaool n yaa wĩntoogã la b gilgda.

  •  Sẽn maand-b astorolozi wã ned kam fãa sã n na n togs bũmb ned zugu, b goamã pa na n yɩ yembr ye.

  •  Astorolozi wã rãmb yetame tɩ tõe n sõngame tɩ b bãng ned zʋgo. La baa neb sẽn dog raar-n-yɛng zʋgd pa yembr ye. Ned zʋgd pa be ne a rogem daar ye. Astorolozi wã rãmb pa get ned kam fãa sẽn sɩd yaa a soab ye. B bas n tikda bũmb kẽer bãmb sẽn tẽede, n togsd nebã manesem wall b zʋg sẽn yaa to-to. Woto pa tags-kɛg sɩda?

 BAGRÃ

Hal baa pĩnd wẽndẽ, nebã ra kẽnda bagb nengẽ n na n bãng sẽn wat beoogo. Bagb n da get bũmb kẽere, wala makre, rũng wall ninsaal pʋ-teedo, pa rẽ bɩ no-raoog sẽn geood kood to-to wã, n tik rẽ n togs beoog yelle. Sãnda ra bʋgda ne te-vãad b sẽn dʋg n yooge, wall kafe zom b sẽn dʋg n yooge. Rũndã-rũndã, yɩl n togs sẽn wat beoogo, bagbã wẽeda bĩisri, b lobda ligd-pɛɛla, b wẽeda tʋgd n boond kinkirsi, wall b wilgd zãmsd võore. La bagr tõe n sɩd sõnga ned t’a bãng sẽn wat beoog bɩ? Ayo. D ges bũmb nins sẽn kɩt tɩ d yet woto wã.

Bagbã goam pa yembr ye. Naoor wʋsgo, b sẽn na n yeelã bee ne b sẽn maand to-to n bʋgdẽ wã, hal tɩ mi n kɩɩsd taab menga. Baa b sẽn maand to-to wã sã n yaa a ye, b sẽn na n yeelã pa na n yɩ a yembr ye. Wala makre, ned sã n kẽng bagb a yiib nengẽ yel-yɛng poorẽ, b yiibã fãa sã n lobda ligd-pɛɛla, b sẽn na n yeelã segd n yɩɩ a yembre. La pa wae n yaa woto ye.

Nebã maanda sãmbs ne bagbã sẽn maand to-to n bʋgdẽ wã, b leb n pa kɩs sɩd tɩ bagbã sẽn datã yaa nebã sõngr ye. Neb n yet tɩ sẽn yaa bũmb ning fãa la bag yet t’a getame n bʋgdẽ, pa bõn-kãng la a sɩd tikd n bãng a sẽn na n yeelã ye. Yaa nedã goamã la a manesmã la a tikda. Wala makre, bagã sokda nedã sogsgo, n maag a yĩng n kelg-a neer la a ges a manesmã. Rẽ n na n sõng-a t’a bãng bũmb kẽer nedã zugu, n maan tɩ yaa wa tũu ne yel-solemd t’a bãnge, mik yaa nedã meng n wẽneg n togs-a n pa bãng ye. Bagb n maan woto tɩ neb kɩs-b sɩda, hal n tõog tɩ b sak n vaag b ligd n kõ-ba.

BÕE LA BIIBLÃ YETA?

Astorolozi wã rãmb la bag-bʋgdbã sẽn maandã fãa wilgdame tɩ b tẽedame tɩ Wẽnnaam zoe n yãka ned fãa vɩɩm sẽn na n yɩ to-to. La yaa sɩd bɩ? Biiblã wilgdame tɩ tõnd ned kam fãa tara sor n yãk a sẽn dat n maane, la a sẽn na n tẽ bũmb ninsi, la tɩ d beoog vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to wã bee ne d yam-yãkrã.—Zozoe 24:15.

Neb nins sẽn yaa wẽn-tũudb hakɩɩkã miime tɩ Wẽnnaam gɩdga bagr buudã fãa. Rẽ me yaa bʋʋm sẽn pʋd n kɩt tɩ b zãagd b mens ne astorolozi wã la bagrã. Ad Biiblã sẽn yete: “Bɩ b ra yãnd ned baa a yembr yãmb sʋkã . . . sẽn yaa tɩɩm soaba, kinkir baga, wall ned sẽn togsd beoog yelle, bɩ ned sẽn maand sõod tʋʋmã, wall baga, bɩ tɩɩm soaba, wall ned sẽn gomd ne zĩn-dãmba, bɩ ned sẽn boond kɩɩms ye. Ned ning fãa sẽn maand woto yaa yel-beed Sẽn-Ka-Saab nifẽ.”—Tõodo 18:10-12.