Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D ket n wilgd tɩ d nonga d taabã, bala kengda b raoodo

D ket n wilgd tɩ d nonga d taabã, bala kengda b raoodo

“Nonglem sõngdame.”—1 KOR. 8:1.

YƖƖLA: 109, 121

1. Yʋng ning b sẽn na n yõk a Zeezi wã, bõe yell la a gom ne a karen-biisã n yɩlme?

YƲNG ning b sẽn na n yõk a Zeezi wã, a goma nonglmã yell ne a karen-biisã hal sẽn dat n ta naoor 30. A tolg n togs-b lame tɩ b segd n ‘nonga taaba.’ (Zã 15:12, 17) B sẽn na n nong taab to-to wã na n talla pãng hal tɩ nebã bãng vẽeneg tɩ yaa bãmb la kiris-neb hakɩɩkã. (Zã 13:34, 35) Nonglem ning yell a Zeezi sẽn da gomdã pa sũur pʋgẽ nonglem bal ye. Yaa nonglem sẽn tar pãng hal n tõe tɩ ned sakd n mongd a meng a taabã nafr yĩnga. Ad a Zeezi sẽn yeele: “Nonglem ka be ninsaal yĩnga, n yɩɩd tɩ kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩng ye. Yãmb sã n maan bũmb nins mam sẽn yet yãmbã, yãmb yaa mam zo-rãmba.”—Zã 15:13, 14.

2. a) Bõe la nebã ne vẽeneg Wẽnnaam nin-buiidã sʋka? b) Sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãnga pʋgẽ?

2 Rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmbã sẽn nong taab ne nonglem hakɩɩka, nonglem sẽn kɩt tɩ b sakd n mongd d mens b taabã nafr yĩnga, tɩ zems-n-taar me be b sʋkã, kɩtame tɩ yaa vẽeneg tɩ bãmb la Wẽnnaam nin-buiidã. (1 Zã 3:10, 11) D sũy yaa noog d sẽn paam n naag a Zeova nin-buiidã sẽn nong  taab wa Kirist sẽn nong tõnd to-to wã, tɩ pa be ne d buudu, d tẽng bɩ d sẽn yitẽ, d buud-gomd wall b sẽn wub-d zĩig ningã. La tõe tɩ y sok yaa: ‘Bõe yĩng tɩ lebg tɩlɛ tɩ d nong taab n yɩɩd pĩndã? Wãn to la a Zeova ne a Zeezi wilgd tõnd nonglem, tɩ kengd d raoodo? Wãn to la ned kam fãa tõe n wilg t’a tara Kirist nonglmã buudu, n belsd a taabã la a kengd b raoodo?’—1 Kor. 8:1.

SẼN LEBG TƖLƐ TƖ D NONG TAAB N YƖƖD PĨNDÃ VÕORE

3. Wãn to la yɛlã sẽn yaa kãn-kãe rũndã-rũndã wã namsd nebã?

3 Rũndã-rũndã, yɛlã yaa kãn-kãe, hal tɩ d vɩɩmã pid ne “namsg la nimbãaneg bala.” (2 Tɩm. 3:1-5; Yɩɩn. 90:10) Namsgã kɩtame tɩ neb wʋsg tagsdẽ meng tɩ b sẽn kiid n são. Yʋʋmd pʋgẽ, neb tus 800 la zak n yãkd b mens yõya, rat n yeel tɩ segõnd 40 fãa, ned n kʋʋd a menga. Bʋko, d tẽed-n-taas meng n wa n tags tɩ b sẽn kiid n são, n wa baas n kʋ b mense.

4. Pĩnd wẽn-sakdb n da yeel tɩ b sẽn kiid n são. Yaa ãnd dãmba?

4 Pĩnd wẽndẽ, wẽn-sakdb kẽer wa n getame tɩ yɛlã looga b nugu, hal tɩ b tags tɩ b sẽn kiid n são. Wala makre, toogã wa n sãaga a Zoobe, t’a yeel yaa: “M yam yii ne m vɩɩmã. Mam ka rat n vɩɩnd wakat fãa ye.” (Zoob 7:16, Wẽnnaam Sebre, 1983; 14:13) Tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ a Zonaasã sẽn wa n baas to-to wã sãama a sũur wʋsgo, hal t’a yeel a Zeova yaa: “Bɩ y reeg m vɩɩmã. Bala mam sẽn kiid n são m sẽn vɩ.” (Zon. 4:3) No-rɛɛs a Eli me wa n tagsdame tɩ sẽn maand le kae, n yeel a Zeova yaa: “Moasã wã, mam yaa n yɛɛme. Reeg-y m vɩɩmã.” (1 Rĩm. 19:4) La a Zeova ra nonga nin-kãensã sẽn da tũud-a ne b sũur fãa wã, n dat tɩ b kell n vɩɩmde. A pa ning-b taal b sẽn da tagsd woto wã yĩng ye. Sẽn na yɩl tɩ b kell n tũ-a ne b sũur fãa, a sõng-b lame tɩ b toeem yam, la b paam raoodo, n kɩs sɩd t’a nong-b lame.

5. Bõe yĩng tɩ yaa masã meng la d tẽed-n-taasã rat tɩ d wilg-b tɩ d nong-b lame?

5 Baa d tẽed-n-taasã fãa la bal sẽn pa tagsd tɩ b sẽn kiid n são wã, wʋsg maooda ne zu-loeese, n dat tɩ b wilg-b tɩ b nong-b lame, tɩ keng b raoodo. B namsda kẽer b tũudmã yĩnga, wall b yaand-ba. Sãnda me nengẽ, yaa b tʋʋmã zĩisẽ la b weoogd-ba, wall b wɩt-ba. Wʋsg me maooda ne yaamse, bala b tʋmdame n zʋʋgd b sigbã wakate, wall tʋʋmã taoor soab pʋgd n pẽdgd-b-la tʋʋmã poorẽ. D tẽed-n-taas a taab me n maood ne zak pʋgẽ zu-loeese. Tõe tɩ b pagã wall b sɩdã pa tũud a Zeova, n tar-b n gomd wakat fãa. Zu-loe-kãensã la a taab kɩtame tɩ d tẽed-n-taas wʋsg raood boogdẽ, tɩ b tagsdẽ meng tɩ b ka võor ye. La yɛɛnẽ la b tõe n paam sõngre?

A ZEOVA SẼN NONG TÕNDÃ, KENGDA D RAOODO

6. A Zeova sẽn nong a nin-buiidã, wãn to la rẽ kengd b raoodo?

6 A Zeova kengda sẽn tũud-b yẽ wã raoodo, n yet-b tɩ b bas b yam t’a nong-b-la wakat sẽn kõn sa yĩnga. Tags-y n ges-y Israyɛll nebã sũy sẽn yɩ noog to-to, a Zeova sẽn wa n yeel-b yaa: “Fo sẽn tar yõod mam nifẽ wã yĩnga, b sẽn waoog foomã, la mam sẽn nong-fã yĩnga. . . Da yɛɛs ye. Bala, mam bee ne foom.” (Eza. 43:4, 5) D sẽn tũud a Zeova wã, d tõe n basa d yam t’a nonga tõnd ned kam fãa wʋsgo. * Biiblã yeta tũudum hakɩɩkã neb yaa: “Yãmb Wẽnnaamã bee ne yãmba, b yaa  gãndaoog sẽn fãagd yãmba, yãmb na n yɩɩ bãmb sũ-noogo.”—Sof. 3:16, 17.

7. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeova sẽn nong tõnd to-to wã yaa wa pag sẽn nong a biiga? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

7 A Zeova pʋlmame t’a na n sõnga a nin-buiidã, n keng b raoodo, baa sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning fãa la b tara. Ad Biiblã sẽn yete: “Yẽnda na n kõo yãmb tɩ y yẽsme. B na n dɩka yãmb n pẽgne, la b zaoolg yãmb b naoẽ n saage. Wa ned ma sẽn belsd-a to-to wã, mam na n belsa yãmb a woto.” (Eza. 66:12, 13) Ad yaa goam sẽn kengd raoodo! Tags-y n ges-y pag sẽn pẽgen a bi-pɛɛlga, bɩ sẽn zĩndg-a a naoẽ, n deemd ne-a! Woto wilgdame t’a Zeova ratame tɩ sẽn tũud-b yẽ wã bas b yam t’a nong-b-la ne a sũur fãa. Bɩ d ned kam fãa tẽegdẽ t’a tara yõod wʋsg a Zeova nifẽ. D ra tol n maan sãmb-sãmb ne rẽ ye.—Zer. 31:3.

8, 9. D sẽn mi t’a Zeezi nong-d lame wã, wãn to la kengd d raoodo?

8 Bũmb a to me n kɩt tɩ d kɩs sɩd t’a Zeova nong-d lame. Ad Biiblã sẽn yeele: “Wẽnnaam nonga dũniyã wʋsgo, hal tɩ b kõ b Bi-ribl yendã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.” (Zã 3:16) A Zeezi me sẽn sak n wa ki tõnd yĩngã wilgdame t’a nong-d-la wʋsgo. Rẽ me pa kengd d raood sɩda? Wẽnnaam Gomdã wilgame tɩ baa “yel-pakr” bɩ “sũ-sãang kãseng” pa tõe n “welg tõnd ne Kiris nonglmã” ye.—Rom. 8:35, 38, 39.

9 Zu-loɛɛg ning mi n kɩtame tɩ d pa le tar pãng la raood n na n mao, wall d pa le tar sũ-noog meng a Zeova tũudmã pʋgẽ ye. La d sã n tẽeg a Zeezi sẽn nong tõnd to-to wã, d paamda pãng la raood n tõog toogo. (Karm-y 2 Korẽnt-rãmb 5:14, 15.) Na n kenga d pɛlga, tɩ d rat n kell n vɩɩmd n paam n maan a Zeova raabã. D pa na n koms raoodo, baa yaa sabab-wẽng n paam-do, wall b namsd-d-la d tũudmã yĩnga, pa rẽ bɩ yaa bũmb n sãamd d sũuri, wall yaa bũmb ning n kɩt tɩ d maand yɩɩr ye.

D TẼED-N-TAASÃ RATAME TƖ D WILG-B TƖ D NONG-B LAME

Y sã n zãmsd Biiblã sẽn yet a Zeezi zugã, n bʋgsd a mak-sõngã zugu, na n sõng-y lame (Ges-y sull 10, 11)

10, 11. Ãnd dãmb n segd n kengd neb nins raood sẽn boogã raoodo? Wilg-y y leoorã võore.

10 A Zeova tũnugda ne kiris-neb tigingã me n kengd d raoodo, tɩ d tõe n  bas d yam t’a nong-d lame. Tõnd ned kam fãa me sã n nong d tẽed-n-taasã, n maand d sẽn tõe fãa tɩ b paamd tẽeb kengr la raoodo, wilgdame tɩ tõnd me nonga a Zeova. (1 Zã 4:19-21) Tʋm-tʋmd a Poll yeela kiris-nebã yaa: “Woto yĩnga, paas-y taab raoodo, la y bɩɩs taab tẽeb wa y sẽn zoe n maandẽ wã.” (1 Tes. 5:11) Pa kãsem-dãmbã bal n segd n kengd b taabã raood ye. Tigingã ned fãa tõe n dɩka a Zeova ne a Zeezi togs-n-taare, n belsd a tẽed-n-taasã la a paasd b raoodo.—Karm-y Rom-dãmb 15:1, 2.

11 Tigingã ned sã n maand yɩɩr tɩ loog nugu, wall a maooda ne sũ-sãams sẽn kɩt t’a yamã yi a menga, a tog n tɩ yãa logtor t’a sõng-a. (Luk 5:31) Yaa sɩd tɩ kãsem-dãmbã ne tigingã neb a taabã ka logtoɛɛmb ye. La b tara b sẽn tõe n maan hal tɩ bels ned a woto wʋsgo. Sɩd me, ned kam fãa tõeeme n “paas neb nins raood sẽn boogã raoodo,” la a “tebel pãn-komsem dãmbã,” la a “maan sũ-mar ne nebã fãa.” (1 Tes. 5:14) Kiris-ned fãa segd n mao n kʋmda a tẽed-n-taasã, n maand sũ-mar ne-ba, la a gomd goam sẽn kengd pɛlga, sẽn na yɩl n paas neb nins raood sẽn boogã raoodo. Yãmb modgd n kengda y taabã raood bɩ? Bõe la y tõe n maan n tõog n sɩd bels-ba, la y keng-b raood sõma?

12. Togs-y kibar sẽn wilgd tɩ nonglmã sẽn be tigingã neb sʋkã tõe n paasa neb nins sũy sẽn sãam wʋsgã raoodo.

12 Wãn to la nonglmã sẽn be tigingã neb sʋkã tõe n paas neb nins sũy sẽn sãam wʋsgã raoodo? Ad Erop saam-bi-poak sẽn yeele: “Sasa ninga, m yam la m kʋ m meng tɩ sa. La m paamda sõngr wʋsgo. M tigingã neb n fãagd-ma. Wakat fãa, m tẽed-n-taasã kengda m raood sõma, la b wilgdẽ tɩ b nong-m lame. Yaa neb a wãn bal n mi tɩ m bẽeda deprɛsɩyõ, la tigingã tõr sõngd-m-la wakat fãa. Saam-biig a ye ne a pag n tolg n yaa wa m roagdba. B geta m yell sõma, n be m sõngr yĩng daar fãa, baa sẽn wa n yaa lɛɛr ning fãa.” Yaa sɩd tɩ ned kam fãa sẽn tõe n maan n sõngã pa yembr ye. La bũmb wʋsg la d ned kam fãa tõe n maan n sɩd bels d tẽed-n-taas nins sũy sẽn sãamã. *

WÃN TO LA D TÕE N KENG D TAABÃ RAOOD NE NONGLEM?

13. D sã n dat n paamd n kengd d taabã raoodo, bõe n yaa tɩlɛ?

13 Yɩ-y ned sẽn mi kelgre. (Zak 1:19) D sã n kelg ned neere, t’a neẽ tɩ d kʋmd-a lame, wilgdame tɩ d nong-a lame. A sã n wa gomda, y tõe n mi n sok-a-la bũmb ninga, tɩ sõng-y tɩ y bãng a yellã sẽn namsd-a to-to wã. Woto, y tõogd n ninga y meng a soabã zĩigẽ, n tõog n keng a raoodo. Yãmb nengã meng sẽn yaa to-to wã tõe n sõngame t’a bãng tɩ y kʋmd-a lame. Y sã n neẽ t’a rat n pɩdga yellã n togs-y zãnga, bɩ y tall sũ-mar n kelg-a, la y gũus n da wa kʋʋg a goamã ye. Y sã n maag y yĩng n kelg-a neere, tõe n sõngame tɩ y bãng yellã sẽn namsd-a n ta zĩig ningã. Rẽ me, tõe n kɩtame t’a soabã kɩs-y sɩda, n sak n kelg y sẽn na n yeel bũmb ning n keng a raoodã. Nebã sã n neẽ tɩ b yell pak-y lame, na n sõngame tɩ y paamd n kengd b raood sõma.

14. Bõe yĩng tɩ d pa rat n nong n sãbgd d taabã?

14 Ra n nong-y n sãbgd-y y taabã ye. Ned yam sã n ka a menga, t’a leb n getẽ tɩ y sãbgd-a lame, a sũ-sãangã paasdame. La na n yɩɩ toog me tɩ y tõog n keng a raoodo. Ad Biiblã sẽn yete: “Gom-to-ned goam pogenda wa zabr sʋʋga, la yam soab goam wata ne maagre.” (Yel. 12:18) Yaa sɩd  tɩ d pa na n dat n gomd n ‘pogend’ ned yam sẽn ka a meng ye. La d sã n yeel bũmb n pa reng n tags neere, baa pa pʋ-toogo, tõe n zab-a-la wa sʋʋg sẽn pogl-a. D sã n dat n kengd d taabã raood tɩ wilgdẽ tɩ d nong-b lame, yaa tɩlɛ tɩ d ningd d meng b zĩigẽ.—Mat. 7:12.

15. Yaa ne bõe maasem la d tõe n bels d taabã n tɩ yɩɩda?

15 Belsd-y neb a taabã ne Biiblã maasem. (Karm-y Rom-dãmb 15:4, 5.) Yaa “Wẽnnaam sẽn pid ne sũ-mar la belsgã” n kɩt tɩ b gʋls Biiblã. Dẽnd Biiblã pʋgẽ, d tõe n paama goam sẽn belsd ned sõma. D leb n tara siglgã sɛbã me, wala makre, ẽndɛgs-rãmbã la Guide de recherche pour les Témoins de Jéhovah wã. Woto fãa tõe n sõnga tõnd tɩ sẽn wa n yaa yell ning fãa n namsd d tẽed-n-taaga, bɩ d paam vɛrse-rãmb la goam sẽn be d sɛbã pʋgẽ, n tall rẽ n bels-a la d keng a raoodo.

16. D sã n dat n bels ned sẽn koms raoodo, zʋg-sõma bʋs la d segd n talle?

16 Yɩ-y sũ-bʋgsem soaba, la nimbãan-zoɛta. A Zeova yaa “Ba sẽn yaa nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa,” t’a “nimbãan-zoeerã” ne neb nins sẽn tũud-a wã yaa kãsenga. (Karm-y 2 Korẽnt-rãmb 1:3-6; Luk 1:78; Rom. 15:13) A Poll kõo mak-sõng sũ-bʋgsmã wɛɛngẽ. Ad a sẽn yeele: “Tõnd sẽn zĩnd yãmb sʋkã, tõnd pida ne sũ-bʋgsem. A wa pag sẽn get a kamb yellã, tõnd da nongẽ lame n kõ yãmb Wẽnnaam koe-noogã ne nonglem. La ka rẽ bal ye. Tõnd da nong n kõo d vɩɩmã me yãmb yĩnga, bala, yãmb lebga tõnd nin-nongdse.” (1 Tes. 2:7, 8) D sã n dɩk Wẽnnaam togs-n-taar n pid ne sũ-bʋgsem, tõe n sõngame tɩ d tẽed-n-taag ning paam belsg a sẽn pʋʋsd n kotẽ.

17. Bõe me n na n sõng-d tɩ d kengd d tẽed-n-taasã raoodo?

17 Ra n bao-y tɩ y tẽed-n-taasã sẽn maandã zems zãng ye. Y sã n baoodẽ tɩ b sẽn maand fãa zems zãnga, y baooda sẽn pa tõe. Rẽ me, wata ne sũ-sãams bala. (Koɛ. 7:21, 22) D tẽeg t’a Zeova zɩ n kos tõnd tɩ d maan bũmb d sẽn pa tõe ye. D sã n dɩk a togs-n-taare, na n sõng-d lame tɩ baa ne d taabã pãn-komsem, bɩ d tõog n maand sũ-mar ne-ba. (Efɛ. 4:2, 32) D pa segd n tall manesem sẽn na n kɩt tɩ b tags tɩ b sẽn maand a Zeova tũudmã pʋgẽ wã pa sek ye. D pʋd n pẽg-b b sẽn zoe n maandẽ wã yĩnga. Woto tõe n paasa b raoodo. D sã n pẽgd d taabã ne pʋ-peelem, na n kengda b raoodo, tɩ b neẽ tɩ d nong-b lame, la sõng-b me tɩ b “maan sũ-noog” ne b sẽn tõogd n maand Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã. Rẽ pa são d sẽn na n makd-b ne neb a taaba, tɩ sãamd b sũurã sɩda?—Gal. 6:4.

18. Bõe yĩng tɩ d rat n kengd d taabã raood ne nonglem?

18 A Zeova nonga sẽn tũud-b yẽ wã ned kam fãa wʋsgo. A Zeezi me nong-b lame, hal n sak n wa ki b yĩnga. (Gal. 2:20) Tõnd me nonga d tẽed-n-taasã ne d sũur fãa. D pa rat n yaa gãs-gãs ne-b ye. D baooda “bũmb ning fãa sẽn wat ne laafɩ la ne taab bɩɩsgo.” (Rom. 14:19) D fãa gũuda arzãnã ne d sũur fãa! Wakat kãnga, baa fʋɩ pa na n le koms ned raood ye. Bãasã, zabã, kũumã a Ãdem yel-wẽndã sẽn wa ne wã, la zagsã pʋgẽ zu-loeesã pa na n le zĩnd ye. Ned kõn le paam namsg a buud yĩnga, wall tũudum yĩng ye. Baa fʋɩ me kõn le sãam ned sũuri. Kiristã naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã ne a na n sa tɩ ninsaalbã fãa zemsa zãnga. Neb nins sẽn na n kell n yals kãn-kãe yaoolem makrã sasa wã na n paam n lebga a Zeova tẽng zug kamba, n “paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã lohorem sẽn be ziirã.” (Rom. 8:21) Bɩ d fãa ket n bɩɩsd nonglem sẽn kengd d taabã raoodo, la d sõng taab tɩ d fãa paam n kẽ dũni-paalgã pʋgẽ.

^ sull 6 Ges-y Approhez-vous de Jéhovah sebrã sak 24.

^ sull 12 Y sã n dat n bãng bũmb kẽer sẽn tõe n sõng sẽn mi n dat-b n yãk b meng yõorã, bɩ y ges yʋʋmd 2014 tʋʋl-nif kiuug Réveillez-vous ! wã gom-zug sẽn yaa: “Trois bonnes raisons de s’accrocher à la vie” wã, ne yʋʋmd 2012 yʋʋm-vẽkr rẽndã gom-zug sẽn yet tɩ: Quand on veut en finir avec la viewã, n paas yʋʋmd 2001 zĩ-likr rasem 22 rẽndã me gom-zug sẽn yaa: “Il vaut la peine de vivre.”