Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Saam-biis nins sẽn kʋʋlã: A Zeova sũur nooma ne-yã!

Saam-biis nins sẽn kʋʋlã: A Zeova sũur nooma ne-yã!

DŨNIYÃ gill zugu, kãsem-dãmbã nonga tʋʋm nins b sẽn tʋmd Wẽnnaam nin-buiidã yĩngã. D fãa getame tɩ b sẽn be d sʋkã yaa bark tɛkẽ! La sẽn nan pa kaoos wʋsgo, bũmb la siglgã toeem-yã. B kosa kãsem-dãmb nins sẽn kʋʋlã tɩ b bas b tʋʋm kẽer n kõ kãsem-dãmb yʋʋm sẽn nan pa vẽsge. Wãn-wãna?

B wilgame tɩ tigims sull yel-gɛt la siglgã lekoll karen-saamb sã n ta yʋʋm 70, yɩta sõma t’a bas tʋʋmdã n kõ ned a to. Kãsem-soab sã n ta yʋʋm 80 me, a na n basa tʋʋm kẽere. Wala makre, a sã n da yaa filiyall taoor lʋɩtb sull yel-gɛt bɩ kãsem-dãmb sull yel-gɛta, a na n basa tʋʋmdã n kõ kãsem-soab yʋʋm sẽn pa vẽsge. Saam-bi-kãensã manesem yɩɩ wãn ne toeengã? B kell n maana sɩd ne a Zeova la a siglgã!

A Kɛn sẽn yɩ filiyall taoor lʋɩtb sull yel-gɛt na maan yʋʋm 49 wã yeelame: “M sak n deegame tɩ toeengã zemsame. M sẽn wʋmã bala, baraar yibeoogã, m pʋʋsa a Zeova n yeel-a tɩ d sɩd rata saam-biig yʋʋm sẽn nan pa vẽsge, t’a yɩ filiyallã taoor lʋɩtb sull yel-gɛta.” Dũniyã gill zugu, saam-biis wʋsg sẽn  kʋʋl tagsg yaa wa a Kɛn. La b sẽn tʋmd b tẽed-n-taasã yĩngã sẽn noom-bã, sɩngrẽ wã, yɩɩ sũ-sãang bilfu.

A Ɛsperãndiyo ra yaa a tigingã kãsem-dãmb sull yel-gɛta. Ad a sẽn yeele: “Sãama m sũurã bilfu.” A paasame: “La m keelmã sẽn da boogdã yĩnga, m da rata sẽk n na n paam n ges m yĩnsã laafɩ wã yelle.” A Ɛsperãndiyo ket n tũuda a Zeova ne a sũur fãa, t’a tʋʋmdã ket n nafd a tigingã neb me.

La saam-biis nins sẽn yɩ tigims sull yel-gɛtb n kaoose, n wa toeem tʋʋmdã yẽ? A Alan sẽn yɩ tigims sull yel-gɛt n kaoos yʋʋm 38 wã yeelame yaa: “M sẽn wʋmã, m gĩinã maagame.” Baasgo, a ra neeme tɩ b sã n sõng kom-bɩɩs tɩ b paam tʋʋmdã minim, nafa wã yaa wʋsgo. A ket n tũuda a Zeova ne a sũur fãa.

A Rusɛll yɩɩ tigims sull yel-gɛt la siglgã lekoll karen-saamb n kaoos yʋʋm 40. A yeelame tɩ yẽ ne a pagã sẽn wʋmã, b sũyã sãamame. A paasame yaa: “Tõnd da nonga d sẽn maandã wʋsgo, n da getẽ tɩ d tara keelem n na n kell n wɩng ne tʋʋmdã.” A Rusɛll ne a pagã modgdame tɩ bãngr la minim ning b sẽn paam tʋʋmdã pʋgẽ wã nafd tiging ning b sẽn be masã wã, tɩ b tigingã koe-moondb sũy noomẽ.

Kibar n be 2 Sãmwɛll sebrã pʋgẽ, n tõe n sõng-d tɩ d wʋm d tẽed-n-taas nins yell d sẽn gomã manesmã võore, baa a buud sã n zɩ n paam tõndo.

RAO SẼN YAA SIK-M-MENG SOABA, LA A TAGSD NEERE

Tẽeg-y wakat ning a Absalom sẽn wa n yik n dat n deeg a ba a Davɩɩd naamã. A Davɩɩd yii Zerizalɛm n zoe n kẽng Mahanayim sẽn be Zʋrdẽ kʋɩlgã yaangã. A Davɩɩd ne neb nins sẽn da be ne-a wã ra pa tar rɩɩb la bũmb a taab ye. Y tẽra bũmb ning sẽn maanã bɩ?

Tẽngã rap a tãab n maan-b neere, n tall gãase, rɩɩb buud toor-toore, la laas ne rʋgd n wa kõ-ba. B nin-yɛng yʋʋr la a Barzilayi. (2 Sãm. 17:27-29) A Absalom sẽn pa tõog n deeg naamã t’a Davɩɩd na n leb Zerizalɛmmã, a Barzilayi yãag-a lame n ta Zʋrdẽ kʋɩlgẽ wã. A Davɩɩd yeel-a lame t’a wa tũ yẽ n tɩ zĩnd Zerizalɛm. Baa ne a Barzilayi sẽn da yaa rakã-kẽeng tɩ rɩɩb pa paoogd-a wã, rĩm a Davɩɩd yeel-a lame t’a na n gesa a yelle, n rɩlgd-a. (2 Sãm. 19:32-34) Wõnda a Davɩɩd sẽn da ratã yaa a Barzilayi wa zĩnd ne-a, a minimã la a saglsã sẽn tõe n naf yẽ wã yĩnga. Yaa vẽeneg tɩ ned sã n paam n be na-yirã, n tʋmd be, yaa a zu-zẽkre!

La a Barzilayi sẽn yaa sik-m-meng soab la ned sẽn tagsd neerã, a yeelame tɩ yẽ yʋʋm taa 80. A paasame yaa: “Mam tõe n le bãnga sẽn be neere la sẽn ka neer sɩda?” (2 Sãm. 19:36, Sebr Sõngo) A gomdã võor yaa bõe? A Barzilayi sẽn vɩɩmd n kaoosã, a tog n da tara yam hal sõma. A ra ket n tõe n kõo ned sagl-sõma, wa rĩm a Roboam wakatẽ “nin-kẽembã”  sẽn da sagend-a wã. (1 Rĩm. 12:6, 7; Yɩɩn. 92:13-15; Yel. 16:31) Dẽnd a sẽn yeel t’a pa tõe n le bãng sẽn be neer la sẽn ka neerã, tõe tɩ yaa kʋʋlmã sẽn kɩt t’a pa le tõe n maan bũmb kẽerã yell la a gomda. A yeela vẽeneg tɩ kʋʋlmã kɩtame t’a noorã pa le mi noosem, t’a tʋbã me pa le wʋmd sõma ye. (Koɛ. 12:4, 5) Rẽ n so t’a yeel a Davɩɩd t’a peeg bi-bɩɩg a Kimham t’a tũ n tɩ zĩnd Zerizalɛmmã. Tog n yaa a bi-ribla.—2 Sãm. 19:37-41.

D TAGSDA BEOOG YELLE

A Barzilayi zãgsa tʋʋmde, a yʋʋmã sẽn da paam n vẽsgã yĩnga, tɩ wilgdẽ t’a tagsa neere. Toeeng ning yell d sẽn gom sɩngrẽ wã yaa bũmb a woto yĩng me. La pa nin-yend yɛl la b ges n wa ne toeengã ye. Yaa sẽn na maneg neb wʋsgã la b ges-yã. Yɩɩ tɩlɛ tɩ b tags neer n ges sẽn na n naf kãsem-dãmb ka tɛk sẽn kʋʋle, n ket n tũud a Zeova wã.

Kãsem-dãmb kãensã sẽn kʋʋlã getame tɩ saam-biis yʋʋm sẽn pa vẽsg sã n paam zãmsg n tõe n tʋm tʋʋm nins bãmb sẽn tʋmd hal sẽn kaoosã, na n maneg n nafa a Zeova nin-buiidã sẽn tar fɩɩgrã. Naoor wʋsgo, yaa bãmb mensã n sõngd saam-biis nins sẽn nan yaa kom-bɩɩsã tɩ b paamd minim, wa a Barzilayi sẽn sõng a bi-riblã, la wa tʋm-tʋmd a Poll sẽn sõng a Tɩmote wã. (1 Kor. 4:17; Fili. 2:20-22) Kom-bɩ-kãensã sẽn paam zãmsgã lebgda ‘kũun’ sẽn yaa rapa, n tõe n sõng n tʋm “Kiris yĩngã bɩɩsg yĩnga.”—Efɛ. 4:8-12; Ges-y Sõdb 11:16, 17, 29.

BŨMB TOOR-TOOR Y SẼN PAAM N TÕE N MAANE

D tẽed-n-taas wʋsg sẽn bas tʋʋm kẽer paama weer masã n tõe n tʋm tũudmã tʋʋm a taab n paase, wall b maneg n wɩng ne tʋʋm kẽere.

A Marko sẽn yɩ tigims sull yel-gɛt n kaoos yʋʋm 19 wã yeelame: “Masã, m paamame n tõe n tɩ sõs ne rap nins sẽn pa tũud a Zeova, tɩ b pagbã yaool n yaa m tẽed-n-taasã.”

A Zeraldo yɩɩ tigims sull yel-gɛt n kaoos yʋʋm 28. Ad a sẽn yeele: “Bũmb a ye tõnd sẽn yãk yam n na n maan masã, yaa d modg n sõng d tẽed-n-taas nins sẽn pa le wat tigissã bɩ n yit koɛɛgã moonegã, la d bao Biibl karen-biis n paase.” A yeelame tɩ rũndã-rũndã wã, yẽ ne a pagã zãmsda neb 15 Biiblã, la tɩ sẽn da pa le wat-b tigissã sʋka, wʋsg watame masã.

A Alan, rao ning yell d sẽn da gomã yeelame: “D tõe n paam n kẽesa d toog koɛɛgã mooneg nens toor-toorã pʋgẽ sõma masã. D nonga zãma wã zĩisẽ moonegã, la tʋʋmã zĩisẽ ne koosmã zĩisẽ moonegã. D paamd n taasda d yagsã me koɛɛgã. Yags a yiib meng n wa tigissã.”

Yãmb sã n yaa saam-biig sẽn tar minim a Zeova tʋʋmd ning pʋgẽ, tɩ b kɩt tɩ y toeem tʋʋmde, bũmb me la y tõe n maan tɩ sõnge. Y tõe n sõnga y tigingã kom-bɩɩsã, tɩ y minimã naf-ba, bala, rẽ me teenda a Zeova tʋʋmdã. Rusɛl ning yell d sẽn da zoe n gomã yeelame: “Rũndã-rũndã, a Zeova sõngda kom-bɩɩs sẽn tar keelem la tõog buud toor-toor tɩ b paamd minim, la a kõt-b tʋʋma. Kom-bɩ-kãensã sẽn tar yẽesmã zãmsda Wẽnnaam nin-buiidã a raabã, la b get b yell sõma, hal tɩ nafd d tẽed-n-taasã fãa sẽn be dũniyã gill zugã.”

A ZEOVA SŨUR NOOMA NE-YÃ, Y SẼN MAAN SƖD NE-A WÃ

Y sã n toeema tʋʋmde, bɩ y ket n tʋʋmd ne sũ-noogo, la y ra maan sũ-toog ye. Tʋʋmd ning y sẽn zoe n tʋm ne y sũur fãa wã sõnga neb ka tɛka. Y ket n tõe n sõnga neb ka tɛk me. Y tẽed-n-taasã nong-y lame. B na n ket n nong-y lame me.

La sẽn yɩɩd menga, y sẽn zoe n maanã nooga a Zeova sũuri, hal t’a pa tõe n yĩm ye. A pa na n ‘yĩm yãmb tʋʋm sõamyã, wall nonglem ning yãmb sẽn wilg Wẽnnaam yʋʋrã yĩnga, ne tʋʋm nins yãmb sẽn maan nin-sõamy wã yĩng n ket n maandẽ wã ye.’  (Ebre. 6:10) Gom-kãngã Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ gʋls tɩ be Biiblã pʋgẽ wã kɩtame tɩ d fãa tõe n bas d yam t’a tẽra baa d sẽn tʋm tɩ loogã. A Zeova nonga yãmb hal sõma. A pa tõe n yĩm modgr nins y sẽn maane, la modgr nins y sẽn ket n maand y sẽn dat n ta a yamã yĩngã ye.

La sã n mikame tɩ yãmb pa toeem tʋʋmd wa d tẽed-n-taas nins yell d sẽn gomã? Baa yaa rẽ, tõe n nafa yãmb me. Wãn to?

Y sã n mi saam-biig sẽn kʋʋle, tɩ b kɩt t’a toeem tʋʋmde, y tõe n paamame t’a minimã la a bãngrã naf-yã. Kot-y-yã-a saglse. Mi n sok-y-yã-a a tagsg bũmb kẽer wɛɛngẽ. Yɩta sõma me tɩ y gũusd n get a sẽn paam minim ningã sẽn sõngd-a to-to a tʋʋm-paallã pʋgẽ.

Yãmb naaga sẽn toeem-b tʋʋmdã tɩ y pa naag me, tẽegd-y wakat fãa t’a Zeova nanda neb nins sẽn sɩng a tũub hal sẽn kaoose, n ket n maand sɩd ne-a wã.