Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb tagsg yaa bõe?

Yãmb tagsg yaa bõe?

Biiblã tõe n sõnga yãmb tɩ y lebg Wẽnnaam zoa bɩ?

NEB KẼER TAGSDAME TƖ . . .

bãmb pa tõe n yɩ Wẽnd zoa, bala b kongda wʋsgo. Sãnda me yetame tɩ Wẽnnaam toog kae ne ãdem-biisã zu-loees ye. Yãmb tagsg yaa bõe?

AD BIIBLÃ SẼN YETE:

Wẽnnaam “yaa nin-tɩrsã zoa.” (Yel-bũnã 3:32) D sã n sakd Wẽnnaam noyã, d na n lebga a zoa.

BÕE ME LA BIIBLÃ YET RẼ WƐƐNGẼ?

  • Wẽnnaam datame tɩ y yɩ a zoa.—Zak 4:8.

  • D sã n paam Wẽnnaam zoodo, a na n kõ-d-la sugri, la a sõng-do.—Yɩɩn-sõamyã 86:5.

  • Wẽnnaam zo-rãmbã nonga a sẽn nonge, la b kis a sẽn kisã.—Rom-dãmbã 12:9.