Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Biiblã sẽn da pĩnd n togsã yaa sɩda!

Biiblã sẽn da pĩnd n togsã yaa sɩda!

SIÃNSÃ WƐƐNGẼ

BIIBLÃ PA SIÃNS SEBRE, LA BŨMB KẼER LA A RA PĨND N TOGSE, TƖ SIÃNSÃ RÃMB YAOOL N WA BÃNGE. AD MAKR A WÃNA:

Ãndũniyã talla sɩngr bɩ?

Pĩndã, siãnsã rãmb ra yetame tɩ saasã la tẽngã pa tall sɩngre, hal n da kɩs sɩd ne rẽ. Masã wã, b wʋsg sak n deegame tɩ ãndũniyã talla sɩngre. La Biiblã ra sɩng n togsame tɩ saasã la tẽngã talla sɩngre.—Sɩngre 1:1.

Tẽngã yaa wãn to?

Pĩndã, neb wʋsg ra tagsdame tɩ tẽngã yaa paklga. Yaa yʋʋm 400 la zak sẽn deng a Zeezi rogmã la bãngdb sẽn da yaa gɛrk-rãmb yeel tɩ tẽngã tog n yaa gilga. La na maan yʋʋm 300 la zak sẽn deng rẽ, a Ezayi ra pĩnd n boola tẽngã tɩ “dũni gilgã.”—Ezayi 40:22.

Sa-gãongã kʋdgdame bɩ?

Gɛrk rao a Aristot yɩɩ siãns bãngd sẽn zĩnd yʋʋmd 300 wã sẽnese, sẽn deng a Zeezi rogmã. A ra yeelame tɩ tẽn-gãongã la bũmb nins sẽn be a zugã bal n kʋdgde, la tɩ sa-gãongã pa toeemde, a pa lebgd kʋdr me ye. Kaoosa yʋʋm kobs tɩ nebã ket n tẽed rẽ. La yʋʋmd 1800 wã sẽnese, bãngdb n wa ne zãms-paalle. B wilgame tɩ bũmba fãa wat n kʋdgame, n sãame, yaa saasẽ tɩ yaa tẽng zug la be. A Lord Kelvin yaa bãngd sẽn gom rẽ yell wʋsgo. A wilgame tɩ Biiblã ra pĩnd n yeela saasã la tẽngã wɛɛngẽ yaa: “Bãmb fãa na n kʋdga wa fuugu.” (Yɩɩn-sõamyã 102:26, 27) La a Kelvin ra kɩsa sɩd tɩ wa Biiblã sẽn yetã, Wẽnnaam tara tõog n na n ges tɩ baa bũmb nins a sẽn naanã sẽn kʋdgdã bɩ b ra sãam ye.—Koɛɛg soaba 1:4.

Bõe n kɩt tɩ tẽngã la planet-rãmb a taabã pa lʋɩte?

A Aristot ra yetame tɩ planet-rãmbã yaa wa vɩtr-dãmb sẽn yaa gilsi, n sag taab pʋsẽ, la tɩ yaa tẽngã n be pʋgẽ-pʋgẽ. La yʋʋmd 1700 wã, siãnsã bãngdb kẽer sak n deegame tɩ ãdsã la planet-rãmbã tog n yaga vɩʋʋgẽ. Yaa hal yʋʋm 1400 ne zak sẽn deng a Zeezi rogmã la b gʋls a Zoob sebrã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, la b ra zoe n wilga be tɩ Wẽnnaam naana tẽngã t’a yag vɩʋʋgẽ.—Zoob 26:7.

 LOGTOEEMDÃ WƐƐNGẼ

BIIBLÃ PA LOGTOEEMD SEBRE, LA SAGLS KẼER LA A RA PĨND N KÕ, TƖ SÕNGD BÃASÃ TƖBSG WƐƐNGẼ.

Bãad-rãmb kẽer b sẽn tog n welg kɛɛngã.

Wẽnnaam sẽn kɩt t’a Moyiiz taas Israyɛll nebã tõod ninsã pʋgẽ, a ra wilgame tɩ wãood sã n yõk neda, b tog n kɩtame t’a tɩ vɩ kɛɛnga. Yaa yʋʋmd 1300 wã ne 1400 sẽnese, bãn-longdsã sẽn wa n tar pãngã la logtoɛɛmbã yaool n bãng tɩ b tog n welgda bãad-rãmb kẽer kɛɛnga.—Maan-kʋʋr sak 13 ne 14.

Sẽn sɩɩs-a kũum sẽn tog n maane.

Sẽn pa ta yʋʋm 150 woto, logtoɛɛmbã ra mi n sɩɩsda kũ-rãmb la b wẽneg n le tɩ ges bãad-rãmb yelle, n pa reng n pegs b nusã ye. Woto kʋʋ bãad-rãmb ka tɛka. Israyɛll rãmbã tõodã pʋgẽ, b ra yeelame tɩ ned sã n sɩɩs kũum, a lebga rẽgdo, n pa tog n naag neb n maan baa fʋɩ ye. B ra wilgame meng t’a segd n pɛgsa a nusã, a futã, la a so koom, n yaool n lebg yɩlemde. Ra yaa tũudum yelle, la ra sõngda laafɩ wã wɛɛngẽ.—Sõdbo 19:11, 19.

We-kɛɛngã yelle.

Yʋʋmd fãa, sẽn yɩɩd kamb tus kobs-nu la sãagã kʋʋda. La wʋsgã fãa yaa nebã sẽn maand we-kɛɛngã vɩʋʋgẽ wã yĩnga. Israyɛll nebã tõodã pʋgẽ, b ra wilgame tɩ b segd n tuu bok n maan we-kɛɛngã, la b busi, la tɩ tog n zãaga ne nin-buiidã sẽn beẽ wã. —Tõodo 23:14.

Bãongã kẽesg sẽn tog n yɩ daar ningã.

Wẽnnaam tõodã pʋgẽ, a wilgame tɩ b tog n kẽesa bi-ribl fãa bãongo, a rogmã rasem a nii wã daare. (Maan-kʋʋre 12:3) Biig rogem sã n pa ta rasem a yopoe, a sã n paam sãmpogre, a zɩɩmã nan pa tõe n yõk tao-tao ye. Israyɛll nebã wakat tɩ logtoeemdã ra pa tar pãng ye. Dẽnd Wẽnnaam sẽn da zoe n wilg Israyɛll nebã tɩ b kẽesd b kom-dibli wã bãong rasem a yopoe poorã yaa b koglg yĩnga.

Ninsaal yĩns keelem bee ne sũur pʋgẽ bãanã me.

Logtoɛɛmbã la bãngdb a taab yeelame tɩ ned sã n tar sũur pʋgẽ bãane, wala makre, n tar sũ-noogo, n tẽed manegre, n maand sũ-noog ne a sẽn zoe n tarã, la a kõt sugr nana-nana, sõngdame t’a tar yĩns laafɩ. Ad Biiblã sẽn yete: “Sũ-noog wata ne yĩns laafɩ, la sũ-sãang kʋɩɩsda kõaba.”—Yel-bũnã 17:22.