Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n kãab sebrã to-to

Y sẽn tõe n kãab sebrã to-to

BIIBLÃ TARA YÕOD RŨNDÃ-RŨNDÃ BƖ?

Sẽn mik tɩ rũndã-rũndã, tɛknolozi wã paama pãnga, tɩ kibayã la saglsã piuugã, rẽ yĩnga, Biiblã sẽn yaa seb-kʋdrã ket n tara yõod bɩ? Ad b sẽn yeel Biiblã pʋgẽ:

‘Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõodo.’—2 Tɩmote 3:16.

Y sã n karem Gũusg Gasg kãngã, y na n bãnga Biiblã sã n sɩd tõe n sõnga tõnd bũmb fãa pʋgẽ.