Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb ra miime bɩ?

Yãmb ra miime bɩ?

Pĩnd wẽndẽ wã, wãn to la b ra zãad bugum?

BIIBLÃ wilga Sɩngr 22:6 pʋgẽ t’a Abrahaam sẽn wa n na n segl a meng n tɩ kʋ maoong zĩ-zãrgẽ wã, a “rɩka maoong sẽn yõogd bugmã raadã n tʋk a biig a Izake, la a rɩk bugmã ne sʋʋgã n zãad a nugẽ. Dẽ, bãmb b yiibã rag n tũuda taab n kẽnda.”

Biiblã pʋgẽ, b pa wilg nebã sẽn da maand to-to n yõgend bugum pĩnd wẽndẽ wã ye. Kibar ning yell d sẽn gomdã wɛɛngẽ, bãngd a ye yeelame t’a Abrahaam ne a Izak so-toakã sẽn yɩ wokã, ra na n yɩɩ toog tɩ b zã bug-witim t’a pa ki ye. Dẽnd b sẽn yeel t’a Abrahaam zãa bugmã, tõe tɩ yaa bũmb a sẽn tõe n tall n yõgen bugum yell la b sẽn gomã.

La kẽer yetame tɩ pĩnd wẽndẽ wã, bugum yõgneg ra pa nana ye. Nebã ra getame tɩ b sã n tõe n paam bug-saal b yak nengẽ n yãke, yaa nana n yɩɩd b sẽn na n mak n yõgen bugum b toore. Rẽ n so tɩ bãngdb wʋsg yetẽ t’a Abrahaam sẽn da zãadã yaa rʋg-bila. Tõe tɩ yaa rʋk b sẽn sẽb ne bãnga, n wʋk b kẽndã ket tɩ beoog yʋngã bugmã bug-saalã n ning a pʋgẽ. (Eza. 30:14) B sã n zã bug-saal a woto, b ra tõe n talla ribli n yõgen bugum nana-nana wakat buud fãa b so-toakã sasa.