Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yaa a Zakoob sẽn deeg a Ezayu kãosengã yĩng la a sẽn paam n yaa Mesi wã yaabã bɩ?

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

Yɩl tɩ Israyɛll ned paam n naag Mesi wã yaab-rãmbã, ra yaa tɩlɛ t’a yɩ a ba wã bi-kãseng bɩ?

Bũmb kẽer la d ra mi n yetẽ, tɩ wilgdẽ tɩ d ra tagsda woto. Ra wõnda zemsa ne Ebre-rãmb 12:16 sẽn yetã. B yeela be t’a Ezayu rɩka “a kãosengã n tek” ne a Zakoobe, “rɩɩb a yembr tãa” yĩnga. Sebr Sõng pʋgẽ wã, b yeelame tɩ yaa a sẽn “ka pẽgd Wẽnd kũuna” la a sẽn maan woto wã. Kɩtame tɩ d ra tagsdẽ tɩ yaa a Zakoob sẽn deeg a Ezayu “kãosengã” yĩng la a sẽn paam n yɩ Mesi wã yaabã.—Mat. 1:2, 16; Luk 3:23, 34.

La Biiblã kibay n wilgd tɩ pa tɩlɛ tɩ ned yɩ a ba bi-kãsenga, n yaool n paam n naag Mesi wã yaab-rãmbã roogã ye. Ad Biiblã kibay a wãn sẽn wilgd rẽ:

A Lea biig a Rubɛn n yaa a Zakoob b sẽn boond me t’a Israyɛllã bi-kãsenga. A Rasɛll sẽn da yaa a Zakoob pʋg-nongrã bi-kãseng yaa a Zozɛf. A Rubɛn sẽn wa n maan sẽn pa segdã, a ba wã rɩka kãosengã n kõ a Zozɛf. (Sɩng. 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Kib. 5:1, 2) La Mesi wã yaab-rãmbã pa yɩ a Rubɛn yagense, pa yɩ a Zozɛf yagens me ye. Yɩɩ a Zida sẽn yaa a Lea bi-ribl a naas-n-soabã roog neba.—Sɩng. 49:10.

 Luk 3:32 pʋgẽ, b sõdgda Mesi wã yaab-rãmbã roog neb a nu. Wõnda b nu wã ned kam fãa yaa a ba bi-kãsenga. A Boaaz n dog a Obɛd, t’a Obɛd rog a Izayi b sẽn boond me t’a Zese wã.—Rut 4:17, 20-22; 1 Kib. 2:10-12.

La a Zese biig a Davɩɩd pa bi-kãseng ye. Yẽ n yaa a Zese kom-dibli a nii wã fãa yao. A Davɩɩd yaool n yaa Mesi wã yaaba. (1 Sãm. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6) A Davɩɩd biig a Salomo me yɩɩ Mesi wã yaaba, la a pa a Davɩɩd bi-kãseng ye.—2 Sãm. 3:2-5.

Woto pa rat n yeel tɩ kãosengã pa tar yõod ye. Bi-ribl-kãseng ra paamda ziir n yɩɩd kamb a taabã. Naoor wʋsg me, a ba wã kũum poore, yẽ n lebgd zakã soaba. Yẽ rogem-pʋɩɩrã ra yaa biig fãa rẽnd naoor a yiibu.—Sɩng. 43:33; Tõo. 21:17; Zoz. 17:1.

La b ra tõe n deega kãosengã n kõ biig a to. Wala makre, a Abrahaam sẽn dig a Ismayɛllã, lebga a Izaak la bi-kãsenga. Wa d sẽn zoe n togsã, b reega a Rubɛn kãosengã n kõ a Zozɛf.

Bɩ d gom Ebre-rãmb 12:16 yell yɛsa. Ad b sẽn yeel be: “Bɩ y mao tɩ ned baa a yembr da yɩ tʋʋm-dẽgd soaba, wall ned sẽn paoogd neb wa a Ezayu sẽn dɩk a kãosengã n tek ne rɩɩb a yembr tãa wã ye.” Bõe yĩng tɩ b yeel woto?

Pa Mesi wã yaab-rãmbã roog yell la tʋm-tʋmd a Poll ra gomd ye. A ra rat n sagla kiris-nebã tɩ b mao tɩ b “naoã tũ so-tɩrse.” Bala, rẽ n da na n kɩt tɩ b ned baa a ye ra wa “mong a meng Wẽnnaam barkã ye.” Bʋko, yel-beed a woto ra tõe n paama kiris-neda. Wala makre, a sã n pa tõog n yõk a menga, n yo. (Ebre. 12:12-16) Kiris-ned sã n yo, a maana wa a Ezayu sẽn wilg t’a “ka pẽgd Wẽnd kũuna,” la tɩ yaa bũmb nins yõod sẽn ka waoogã n pak-a wã.

A Ezayu rãmb wakatẽ wã, zak soab ra tara sor n na n kʋ maand a zakã rãmb yĩnga. (Sɩng. 8:20, 21; 12:7, 8; Zoob 1:4, 5) Tõe t’a Ezayu meng ra mi n paam n maana a buudu. La sẽn da yaa a yĩngã raab n pak-a wã, a sak n na n teka rẽ fãa n deeg bɛng n dɩ vugr bala. Tõe tɩ yaa a sẽn da rat n gil namsg ning b sẽn da pĩnd n togs t’a Abrahaam yagensã na n paamame wã. (Sɩng. 15:13) A sẽn kẽ kãadem ne bu-zẽms kom-pugli tɩ yɩ sũ-toog n kõ a roagdbã wilgdame t’a sɩd ra pa nand sẽn tar yõod Wẽnnaam nifẽ wã ye. (Sɩng. 26:34, 35) A Zakoob yẽ maaga a yĩng n wa paam pag sẽn tũud Wẽnnaam sɩd-sɩdã.—Sɩng. 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Woto wã, bõe la d na n yeel Mesi wã yaab-rãmb roogã wɛɛngẽ? A Zeezi yaab-rãmbã kẽer n pa yɩ b ba bi-ribl-kãseng ye. Zʋɩf-rãmbã sak n deega rẽ. Bala, b yeelame tɩ Kiristã segd n yɩɩ a Davɩɩd yagenga. A Davɩɩd yaool n yaa a Zese kom-dibli wã fãa yao.—Mat. 22:42.