Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kom-bɩɩse, kell-y n tʋm-y y fãagrã yĩnga

Kom-bɩɩse, kell-y n tʋm-y y fãagrã yĩnga

Wa yãmb sẽn sak wakat fãa wã, bɩ y tʋm fãagrã tʋʋm ne rabeem la rigbu.”—FILI. 2:12.

YƖƖLA: 41, 89

1. Bõe yĩng tɩ lisgã yaa tɩlɛ? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

YƲƲMD fãa, yaa Biibl karen-biis tusa n dɩkd b mens n kõt a Zeova n deegd lisgu. B wʋsg yaa kamb la kom-bɩɩse. B sãnda paamame tɩ b roagdbã zãms-b Biiblã hal b yãadmẽ. Sã n yaa fo roagdbã n zãms-f Biiblã hal tɩ f wa yãk yam n deeg lisgu, f maana neere. Lisgã yaa tɩlɛ ne ned ning fãa sẽn dat n lebg kiris-neda, la a rat n wa paam fãagre, n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa.—Mat. 28:19, 20; 1 Pɩy. 3:21.

2. Bõe yĩng tɩ f pa segd n yɛɛsd n pa rat n dɩk f meng n kõ a Zeova?

2 Yaa sɩd tɩ ned sã n deeg lisgu, rẽ tɛka, a paamdame t’a Zeova ningd-a barka. La lisgã kɩtame tɩ lebg tɩlɛ me t’a maand bũmb kẽere. Bõe la rẽ? Fo lisgã raare, saam-biig ning sẽn wɛgs lisgã sõsgã wa n sokame yaa: “Rẽ yĩnga yãmb tika a Zeezi Kirist maoongã zug n tek yam n kos y yel-wẽnã sugri, la y rɩk y meng n kõ a Zeova n na n maan a raabã bɩ?” Fo leokame tɩ n-ye. F sẽn deeg lisgã, f wilga nebã taoor tɩ f rɩka f meng n kõ a Zeova, n pʋlm-a tɩ f na n nong-a lame, la t’a raabã la f na n  lʋɩɩsd taoor bũmb fãa pʋgẽ. Pa reem yell ye. La f segd n maana f bãngẽ bɩ? A bada! F sẽn sak tɩ lebg a Zeova n so foo wã, f pa na n tol n maan f bãngẽ ye. Tags n gese! A Sʋɩtãan n so neb nins toog sẽn kae ne a Zeova wã. A pa baood ned baa a ye neer ye. Fo na paam fãagrã pa pak-a ye. Sɩd me, a sã n paam tɩ f kɩɩs a Zeova, n zĩnd yẽ poorẽ n wa kong vɩɩm sẽn kõn sa wã, rẽ n noom-a.

3. Fo sẽn dɩk f meng n kõ a Zeova wã tɛka, bark bʋs la f paam-yã?

3 F sã n tags bark nins f sẽn paame, f sẽn dɩk f meng n kõ a Zeova n deeg lisgã tɛka, f na n yãame tɩ f sẽn sak a Zeova wã n são f sẽn da na n yaa a Sʋɩtãan dũniyã neda. Sẽn lebg a Zeova n so foo wã, f tõe n yeela ne bas-m-yam yaa: “Sẽn-Ka-Saab bee ne maam, dẽ, dabeem ka tar maam ye. Ninsaalbã tõe n maana maam bõe?” (Yɩɩn. 118:6) F sẽn paam tɩ Wẽnnaam be ne foo, tɩ f miẽ t’a sũur nooma ne-fã yaa zu-zẽkr tɛkẽ! Bark kae n le zem wã ye.

YAA FO MENGÃ YELLE

4, 5. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ rɩk f meng n kõ a Zeova wã yaa ned fãa yelle? b) Zu-loe-bʋs la kiris-nebã fãa, kambã la kãsembã tõe n paame?

4 Fo sẽn deeg lisgã, bãng tɩ foo ne a Zeova zoodã pa segd n yɩ wa zak wall zĩig f roagdbã sẽn na n wa bas n kõ-fo, tɩ yɩ f rogem-pʋɩɩr ye. Baa f sã n ket n bee f roagdbã nengẽ, tẽeg tɩ foo ne a Zeova zoodã yaa fo mengã yelle. Bõe yĩng tɩ f pa segd n yĩm rẽ? Bala, tõnd ned baa a ye pa mi zu-loees nins a sẽn na n wa paame, tɩ yɩl n kell n sak a Zeova wã lebg toog ye. Wala makre, tõe tɩ f sẽn wa n deegd lisgã tɩ f pa ta yʋʋm 13 ye. La masã f sẽn loog yʋʋm 13, f maooda ne yɛl f sẽn da pa mi. Saam-bi-poak a ye sẽn tar yʋʋm 18 yeelame: “Biig sẽn yaa a Zeova Kaset soab sã n bõn gato lekollẽ wã, a sẽn pa naag n maan ned rogem tẽegr kibs yĩnga, naoor wʋsgo, pa sãamd a sũur woto ye. La yʋʋm a wãn poore, b sã n wa pẽdgd-a n dat t’a yo, yaa tɩlɛ t’a maneg n kɩs sɩd tɩ wakat fãa, yaa a sẽn na n yãk yam n sak a Zeova noyã n na n naf-a.”

5 La pa kom-bɩɩsã bal n maood ne yɛl b sẽn da zɩ n paam ye. Baa sẽn deeg-b lisg tɩ b ra zoe n yaa kãsembã paamda zu-loees sẽn tõe n kɩt tɩ yɩl n kell n maan sɩd ne a Zeova yaa toogo. Tõe tɩ yaa kãadmã pʋgẽ zu-loeese, bãase, wall tʋʋmã zu-loeese. Sɩd-sɩdã, d yaa bi-bɩɩg tɩ d yaa kãsma, yaa tɩlɛ ne tõnd ned kam fãa t’a mao n kell n maan sɩd ne a Zeova, baa sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning fãa la a tara.—Zak 1:12-14.

6. a) Bõe yĩng tɩ f sẽn dɩk f meng n kõ a Zeova n na n maan a raabã pa be ne yɛlã sẽn na n yɩ to-to wã? b) Bõe la Filip-rãmb 4:11, 12 ne Ezayi 12:2 wilgda?

6 Sẽn na yɩl n kell n maan sɩd ne a Zeova, tẽegd wakat fãa tɩ f pʋlm-a lame tɩ sẽn wa n yaa a soab fãa, f na n maana a raabã. Rat n yeelame tɩ f pʋlma a Zeova sẽn yaa yĩngr la tẽng Naandã tɩ f na n kell n maana a raabã, baa f zo-rãmb wall f roagdb sã n wa bas-a. (Yɩɩn. 27:10) Sẽn wa n yaa yell ning fãa, pʋʋs a Zeova n kos t’a sõng-f tɩ f tõog n kell n pids f sẽn pʋlm-a bũmb ningã.—Karm-y Filip-rãmb 4:11, 12; Ezayi 12:2.

7. Tʋm fãagrã tʋʋm ne ‘rabeem la rigbã’ rat n yeelame tɩ bõe?

7 A Zeova ratame tɩ f yɩ a zoa. La rẽndame tɩ f mao f pãng tɛk tɩ y zoodã kell n tall pãnga, n wa paam fãagre. Sɩd me, Filip-rãmb 2:12 yetame yaa: “Bɩ y tʋm fãagrã tʋʋm ne rabeem la rigbu.” Woto rat n yeelame tɩ f segd n tagsa f sẽn na n maan to-to n kell n yɩ a Zeova zoa, la f kell n maan sɩd ne-a baa sẽn wa n yaa yell ninga. Ra tags tɩ yaa ne f meng pãng la f  na n tõog ye. Tẽeg tɩ neb n tũu a Zeova hal yʋʋm wʋsgo, n wa bas-a. Woto wã, bõe la f tõe n maane, n tõog n tʋm f fãagrã yĩnga?

BIIBLÃ ZÃMSG YAA TƖLƐ

8. Biiblã zãmsgã segd n yɩɩ wãn-wãna? Bõe yĩng tɩ rẽ yaa tɩlɛ?

8 Ned sã n yaa a Zeova zoa, yaa tɩlɛ t’a kelgd a Zeova. La yaa tɩlɛ me t’a gomd ne-a. Bũmb sẽn na n sõng-a n tɩ yɩɩd t’a kelg a Zeova yaa Biiblã zãmsgã. Rat n yeelame t’a segd karemda Biiblã ne siglgã sɛbã, la a bʋgsd b goamã zugu. La f sã n wa zãmsd Biiblã, tẽeg tɩ f sẽn datã pa goamã pa f zugẽ wã bal ye. Pa segd n yɩ wa karen-biig sẽn segend a meng ɛgzame yĩng ye. F tog n maagda f yĩng n bʋgsd bũmb nins f sẽn bãng a Zeova zugã, tɩ yaa wa f sẽn togd sore, n mi n yals n maag f yĩng n ges bũmb f sẽn zɩ n yã. Woto na n kɩtame tɩ f maneg n nong a Zeova, tɩ foo ne yẽ zoodã paase.—Zak 4:8.

Fo nong n kelgda a Zeova la f gomd ne-a me bɩ? (Ges-y sull a 8-11)

9. Siglgã sẽn yiis bũmb ninsã sʋka, bʋs n sõng foo Biiblã zãmsg wɛɛngẽ?

9 A Zeova siglgã yiisda bũmb toor-toor sẽn tõe n sõng-f tɩ f zãms Biiblã sõma. Wala makre, f sã n kẽ jw.org ne farendã pʋgẽ, n kilik b sẽn gʋlsẽ tɩ Adolescentswã, f na n yãa zĩig b sẽn gʋls tɩ Explore la Bible !Bũmb nins sẽn be be wã na n sõng-f lame tɩ f rɩk yam Biiblã kibayã pʋgẽ. Zĩig ning me b sẽn gʋls tɩ “Qu’enseigne réellement la Bible ? (Fiches d’étude)tõe n sõnga foo tɩ f maneg n kɩs sɩd ne Biiblã sẽn yetã, n tõe n wilg neb a taab f sẽn tẽed bũmb ninsã, la f wilg f sẽn tẽed rẽ wã võore. Bũmb a taab me f sẽn tõe n maan la b wilg yʋʋmd 2009 tʋʋl-nif kiuug Réveillez-vous ! wã pʋgẽ. Sõsgã gom-zug yaa: “Les jeunes s’interrogent . . . Comment trouver du plaisir à lire la Bible ?” Sẽn na yɩl n tʋm f fãagrã yĩnga, Biiblã zãmsg la a goamã bʋgsg yaa tɩlɛ.—Karm-y Yɩɩn-sõamyã 119:105.

PƲƲSGÃ ME YAA TƖLƐ

10. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ ne kiris-ned sẽn deeg lisg t’a nong pʋʋsgo?

10 D sã n zãmsd Biiblã, yaa a Zeova n gomd tɩ d kelgdẽ. La d sã n pʋʋsdẽ, yaa tõnd n gomd tɩ yẽ kelgdẽ. Kiris-ned pa segd n tags tɩ d segd n pʋʋsda d we n pʋʋsdẽ bala, wall a tags tɩ pʋʋsgã yaa bũmb sẽn kõt-d zu-noogo, tɩ d sẽn dat fãa tõog n yɩ ye. Ne pʋʋsgã maasem, d  gomda ne d Naandã. A Zeova ratame tɩ fo gomd ne-a. (Karm-y Filip-rãmb 4:6.) Sẽn wa n yaa bũmb ning fãa n kɩt tɩ f maand yɩɩre, Biiblã sagend-f lame tɩ f bas f yellã ne a Zeova. (Yɩɩn. 55:23) Fo kɩsa sɩd tɩ pʋʋsgã tõe n sõng-f lame bɩ? D tẽed-n-taas milyõ-rãmba, pagb la rap n tõe n kõ kaset tɩ pʋʋsgã sɩd sõnga bãmba. Dẽnd tõe n sõnga fo-me!

11. Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋsd a Zeova bark daar fãa?

11 La pa d sã n wa rat a Zeova sõngr bal la d segd n pʋʋs-a ye. Biiblã yeelame yaa: “Yɩ-y neb sẽn mi y zaamẽ.” (Kol. 3:15) Wakat ninga, zu-loeesã kɩtame tɩ d maand yɩɩre, hal n yĩm bõn-sõma nins a Zeova sẽn maan n kõ-dã. Ad f sẽn tõe n maane: Beoog sẽn vẽeg fãa, tags baa yaa bũmb a tãab a Zeova sẽn maan n kõ-fo, n pʋʋs-a bark rẽ yĩnga. A Abigayill yaa saam-bi-poak sẽn tar yʋʋm 18. A reega lisg a yʋʋm 12. Ad a sẽn yeele: “M tagsdame tɩ ãndũniyã gilli, a soab ning d sẽn segd n pʋʋsd bark n tɩ yɩɩdã yaa a Zeova. Segb buud fãa d sẽn paame, d segd n pʋʋs-a-la bark a sẽn maan bũmb nins n kõ-dã yĩnga. Ned n yeel tɩ yɩta sõma tɩ d mi n sok d meng yaa: ‘Sã n mik tɩ beoogo, m na n bõna bũmb nins a Zeova sẽn kõ-m rũndã tɩ m pa pʋʋs-a barkã, bõe n na n kelle?’”

TAGSD A ZEOVA SẼN MAAN N SÕNG-FÃ

12, 13. Bõe la a Zeova zoe n maan n sõng foo? Bõe yĩng tɩ f segd n tagsd a Zeova sẽn maan n sõng-fã?

12 Rĩm a Davɩɩd paama zu-loees ka tɛka, t’a Zeova sõng-a. Rẽ n so t’a wa yeel a yɩɩl a ye pʋgẽ yaa: “Lemb-y n ges-y n bãng tɩ Sẽn-Ka-Saab yaa noogo! Bark bee ned ning sẽn soonded Sẽn-Ka-Saab nengẽ wã zugu!” (Yɩɩn. 34:9) A Davɩɩd gomdã wilgdame tɩ d sã n gũusd n get a Zeova sẽn sõngd tõnd to-to wã, na n naf-d-la hal sõma. F sã n karemd Biiblã ne siglgã sɛbã, la f kẽnd tigissã, f na n paam n wʋma kibay sẽn wilgd a Zeova sẽn sõng neb to-to tɩ b kell n maan sɩd ne-a. La f zoodã ne a Zeova sẽn tar paasgã, segdame tɩ fo mengã tõe n kõ kaset t’a sõngda foo. Bõe la a Zeova zoe n maan n sõng-fo, tɩ kɩt tɩ f kɩs sɩd t’a yaa maan-neer soaba?

13 Kiris-ned fãa tõe n kõo kaset ne bũmb a ye a Zeova sẽn maan n sõng-a. Yaa a Zeova sẽn sõng-a t’a lebg yẽ ne a Biigã zoa wã. Sɩd me, a Zeezi yeelame: “Ned baa a yembr ka tõe n wa mam nengẽ, tɩ sã n ka m ba, sẽn tʋm-a maamã n tak a soab n wa ne ye.” (Zã 6:44) Fo getame tɩ yaa a Zeova n sõng foo tɩ f lebg a Biigã karen-biig bɩ? Bɩ f tagsdame tɩ yaa fo roagdbã la a Zeova tak n kẽng a Biigã nengẽ, tɩ fo pʋgd bala? Tẽeg tɩ f sẽn dɩk f meng n kõ a Zeova n deeg lisgã tɛka, fo mengã sɩnga zood ne-a. Dẽnd a mii foo masã. Ad Biiblã sẽn yete: “Ned sã n nong Wẽnnaam, Wẽnnaam mi-a lame.” (1 Kor. 8:3) Wilgd wakat fãa tɩ f sẽn paam n yaa a Zeova siglgã nedã noom-f-la wʋsgo, la tɩ f getame tɩ yaa zu-zẽkre.

14, 15. Wãn to la koe-moonegã tõe n sõng-f tɩ f paas f tẽebã pãnga?

14 F sã n wa taasd f taabã koɛɛgã, yaa moonegã zĩigẽ tɩ yaa lekollẽ wã, f na n maana kaset t’a Zeova yaa maan-neer soaba, bala f na n neeme t’a kõt-f-la raood tɩ f wilgd nebã f sẽn tẽed bũmb ninsã. Pa nana ne kẽer tɩ b taas b karen-bi-taasã koɛɛgã ye. Tõe tɩ fo wʋmda a võore. Sɩd me, f pa mi b manesem sẽn na n yɩ to-to ye. Sã n yaa karen-biis wʋsg taoor la f segd n gome, rẽ yaa toog n yɩɩd sẽn na n yaa b yembr-yembre. La bõe n na n sõng-fo?

15 Reng n tags n ges bũmb ning sẽn kɩt tɩ fo kɩs sɩd tɩ f sẽn tẽed bũmb ninsã yaa sɩdã. “Qu’enseigne réellement la Bible ?  (Fiches d’étude)sẽn be jw.org pʋgẽ wã tõe n nafa foo sõma. Modg n dɩ a yõodo. Na n sõng-f lame tɩ f bʋgs f sẽn tẽed bũmb ninsã zug neere, tɩ f tags n ges f sẽn tẽed rẽ wã võore, la f sẽn tõe n maan to-to n wilg f taabã f sẽn tẽed bũmb ninsã. Fo sã n kɩs sɩd zãng ne f sẽn tẽed bũmb ninsã, la f segl f meng sõma, na n kɩtame tɩ f rat ne f sũur fãa n gom a Zeova yell ne nebã.—Zer. 20:8, 9.

16. Bõe n tõe n sõng-f tɩ f paam raood n togsd f sẽn tẽed bũmb ninsã?

16 La baa fo sã n segl f meng sõma, f tõe n ket n yɛɛsdame n pa rat n togs f taabã f sẽn tẽed bũmb ninsã ye. Saam-bi-poak sẽn deeg lisg a sẽn wa n tar yʋʋm 13, n tar yʋʋm 18 masã yeelame: “M mii tõnd sẽn tẽed bũmb ninsã sõma, la yɩl n bãng n togsã mi n yaa toogo.” La bõe n sõngd-a? Ad a sẽn yeele: “M modgdame n sõsd noog-noog ne m taabã. M karen-bi-taasã gomda b sẽn maand bũmb ninsã yelle, n pa zoet yãnd ye. Ma-me segd n togsda m sẽn maandã, n pa zoe yãnd ye. M mi n yeelame yaa: ‘Nindaarẽ, m da zãmsda ned Biiblã, tɩ . . . ,’ n kell n sãag ne m sẽn dat n togsã. Baa pa Biiblã yell la d ra gomda, naoor wʋsgo, m sã n yeel woto, kẽer ratame n bãng m sẽn zãmsd nebã Biiblã to-to wã. B mi n soka maam sogsg rẽ zugu. M mikame tɩ m sã n wae n maand woto, kɩtdame tɩ sõsgã lebgd nana ne-ma. M sã n paam n sõs woto fãa, m sũurã nooma wʋsgo!”

17. Bõe me n tõe n sõng-f tɩ f togsd f taabã f sẽn tẽed bũmb ninsã?

17 Neb a taabã sã n neẽ tɩ fo waoogd-b lame la tɩ f rata b neere, bãmb me na n talla manesem-sõng ne-fo. A Oliviya tara yʋʋm 17. A reega lisg t’a nan pa ta yʋʋm 13 ye. Ad a sẽn yeele: “M da wae n zoeta rabeem, n tagsdẽ tɩ m sã n sõsd ne neb n wa gom Biiblã yelle, b na n tagsame tɩ mam yaa ned sẽn zẽnd tũudmã yɛla.” La a wa n toeema yam. A ra pa le tagsd a rabeemã yell wʋsg ye. A yeela a meng yaa: “Kom-bɩɩs wʋsg n be n pa mi baa fʋɩ a Zeova Kaset rãmbã zug ye. Tõnd bal n yaa a Zeova Kaset rãmb b sẽn mi. Dẽnd b manesmã sẽn na n yɩ a soab ne tõndã bee ne tõnd me manesmã. Tõnd sã n zoet yãnd n pa rat n gome, wall sã n yaa toog ne-d tɩ d gom d sẽn tẽed bũmb ninsã yelle, pa rẽ bɩ d sã n gomd ne yam-kaalgo, b na n getame tɩ d tũudmã yaa yãnd ne tõndo. D goamã sã n pa wilgd tɩ d kɩsa sɩd ne d sẽn yetã, pʋd n tõe n kɩtame tɩ b paoog tõndo. D sã n gomd d tũudmã yell ne raoodo, n pa zoet yãnde, tɩ yaa wa d sẽn sõsd to-to raasenkama, na n kɩtame tɩ b waoogd tõndo.”

KELL N TƲM F FÃAGRÃ YĨNGA

18. Bõe la f segd n maane, n tʋm f fãagrã yĩnga?

18 Wa d sẽn yã wã, yaa fo mengã n segd n tʋm f fãagrã yĩnga, la pa reem yell ye. Yaa tɩlɛ tɩ f karemd Biiblã la f bʋgsd a goamã zugu, n pʋʋsd a Zeova, la f tagsd a sẽn maan bũmb nins n sõng-fã. Fo sã n maand woto, na n kɩtame tɩ f maneg n kɩs sɩd tɩ f sẽn paam n yaa a Zeova zoa wã yaa zu-zẽkr tɛkẽ! Rẽ, f na n data ne f sũur fãa n togs f taabã f sẽn tẽed bũmb ninsã.—Karm-y Yɩɩn-sõamyã 73:28.

19. Bõe yĩng tɩ f sẽn tʋmd f fãagrã yĩngã pa zaalem?

19 A Zeezi ra yeelame tɩ ‘ned sã n dat n tũ yẽ bɩ a kɩɩs a meng raabo,’ n tʋk a ra-luk n pʋg yẽ. (Mat. 16:24) Ned sã n dat n lebg Kiristã karen-biiga, yaa tɩlɛ t’a rɩk a meng n kõ a Zeova n deeg lisgu. La a sã n maan woto, a na n paama bark ka tɛk rũndã-rũndã menga, la a wa paam vɩɩm sẽn kõn sa dũni-paalgã pʋgẽ. Woto wã, bɩ f maan f sẽn tõe fãa, n tʋm f fãagrã yĩnga!