GŨUSG GASGÃ Tʋʋlgo 2017

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2017 sig-noy pipi daar n tãag sig-noy rasem 28 wã bee seb-kãngã pʋgẽ.

NED VƖƖM KIBARE

Mam tũu yam dãmba, tɩ nafd-ma

A William Samuelson sẽn kẽes a meng zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã tɛka, a paamame tɩ b kõ-a tʋʋm toor-toor sẽn pa yɩ nana.

Waoog-y b rãmb nins sẽn segd ne waoogrã

Ãnd dãmb n segd ne waoogre, la bõe yĩnga? D sã n waoogd-ba, wãn to la na n naf-to?

Tall-y tẽebo, n yãk y sẽn na n maaneg fãa ne yam

Ned yam-yãkr tõe n naf-a lame, pa rẽ bɩ n wã-a. Woto wã, bõe n na n sõng-d tɩ d yãkd d sẽn na n maaneg fãa ne yam?

Tũ-y-yã a Zeova ne y sũur fãa

A Aaza, a Zozafate, a Ezekɩyaas ne a Zozɩyaas sẽn yɩ Zida rĩm-dãmbã fãa ra mi n kongame. La Wẽnnaam yeelame tɩ b tũu yẽ ne b sũy fãa. Bõe yĩnga?

Rɩk-y yam bũmb nins b sẽn gʋls pĩndã pʋgẽ

D tõe n dɩka yam d taabã kongr pʋgẽ. Wala makre, Biiblã gomda neb sẽn tudg yelle, tɩ d tõe n dɩk yam b kongrã pʋgẽ.

D yɩ zoa hakɩɩka, baa d zood sã n wa rat n sãame

Y zoa tõe n wa maana sẽn pa segde, n dat sõngr sẽn na yɩl tɩ yẽ ne a Zeova zoodã le paam pãnga. Bõe la y tõe n maan n sõng-a?

Yʋʋr b sẽn da gʋls pĩnd wẽndẽ rʋk zugu

Yʋʋmd 2012 soabã, tẽn-vaeesdbã buka rʋk peese. Yaa rʋk b sẽn maan ne tãndo, t’a yʋʋm ta tus a tãabo. Sẽn nan pa kaoose, bãngdbã yãa gʋlsem rʋkã zugu, tɩ kɩt tɩ b maneg n na n ges-a. Bõe la rẽ?