Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bɩ d sakd a Zeova tʋʋmã ne yamleoogo, t’a paam pẽgre!

Bɩ d sakd a Zeova tʋʋmã ne yamleoogo, t’a paam pẽgre!

“Tẽngã neb rɩka b meng n kõ ne yamleoogo. Pẽg-y Sẽn-Ka-Saabo.”—BƲ. 5:2.

YƖƖLA: 150, 10

1, 2. a) Bõe la a Elifaaz ne a Bildaad yeel-yã? b) Bõe la a Zeova yeel rẽ wɛɛngẽ?

DAAR a ye, rap a tãab n da kẽng n na n tɩ sõs ne wẽn-sakd a Zoobe. B nin-yend yʋʋr la a Elifaaz, t’a to yʋʋr la Bildaad tɩ tãab-n-soabã yʋʋr la a Zofaar. A Elifaaz soka a Zoob yaa: “Ninsaal tõe n nafa Wẽnnaam bɩ? Sẽn tar-a yam yaa a meng bal la a nafda. Fo sã n yaa nin-tɩrga, a nafda Pãng-Soabã bɩ? Fo manesem sã n yaa sõama, a nafda bãmb ne bõe?” (Zoob 22:1-3) Yãmb zoe n soka y meng sogs-kãensã buud bɩ? Sã n yaa a Elifaaz yẽ n na n leok sogs-kãensã, a na n yeelame tɩ “ayo.” A Bildaad me paasame tɩ ninsaal pa tõe n yɩ tɩrg Wẽnnaam nifẽ ye.—Karm-y Zoob 25:4.

2 A Elifaaz ne a Bildaad fãa ra ratame t’a Zoob tẽ t’a sẽn modgd n maand a Zeova raabã yaa zaalem. B ra ratame t’a tẽ tɩ Wẽnnaam nifẽ, ninsaal ka yõodo, a yaa wa mogd wall zũnzũur bɩ rindibgu. (Zoob 4:19; 25:6) D tõe n tagsame tɩ yaa b sẽn yaa sik-m-mens rãmb yĩng la b sẽn yeel woto wã. (Zoob 22:29) Sɩd me, a Zeova ka to ye. A yɩɩda tõnd hal zĩig sẽn zãre. D sã n dʋ tãng zug n sulg n ges tẽngre, wall d sã n kẽ sɩlg n lɩk n ges tẽngre, d neeme tɩ d sɩd pa zem baa  fʋɩ ye. La rẽ yĩnga, a Zeova getame tɩ tõnd sẽn modgd n tũud-a, n tʋmd a Rĩungã yĩngã pa tar yõod bɩ? Ayo! A Zeova yeela a Elifaaz ne a Bildaad la a Zofaar tɩ b pa togs sɩd ye. La a yeelame t’a sũur nooma ne a Zoobe, n bool-a t’a ‘tʋmtʋmda.’ (Zoob 42:7, 8) Rẽnd d tõe n kɩsa sɩd tɩ ninsaal “tõe n nafa Wẽnnaam.”

“KÕTA BÃMB BÕE?”

3. Bõe la a Elihu yeel tõnd sẽn modgd n tũud Wẽnnaamã wɛɛngẽ, la a goamã võor yaa bõe?

3 Bi-bɩɩg yʋʋr sẽn boond t’a Elihu n da kelgd a Zoob ne rap a tãabã sõsgã. Rẽ poore, a soka a Zoob yaa: “Fo sã n yaa tɩrga, a kõta bãmb [Wẽnnaam] bõe? Bãmb deegda bõe fo nengẽ?” (Zoob 35:7) Rẽ yĩnga, a Elihu me ra rat n yeelame tɩ tõnd sẽn modgd n tũud Wẽnnaamã yaa zaalem bɩ? Ayo. A Zeova ra zaba rap a taabã, la a pa zab a Elihu ye. A Elihu ra rat n wilgame bal tɩ d sẽn tũud a Zeova wã pa bũmb sẽn yaa tɩlɛ ne-a ye. Bũmb pa paoog a Zeova ye. Tõnd pa tõe n kɩt t’a ziirã wall a pãngã paas ye. Bõn-sõma nins fãa d sẽn tarã, wala makre, d tõogo, d minim, d bãngre, fãa yita a Zeova nengẽ. A gũusd n geta tõnd sẽn tar dẽ n maand bũmb ninsã.

4. D sã n maand d taabã neere, wãn to la a Zeova get rẽ?

4 D sã n nong neb nins sẽn tũud a Zeova wã, la d maand sɩd ne-ba, a Zeova getame tɩ yaa yẽ mengã la tõnd maanda. Yel-bũn 19:17 wã yetame: “Sẽn sõngd-a nimbãan-ned pengda Sẽn-Ka-Saabo, la bãmb na n dola yẽnda.” D sã n kʋmd d taabã nimbãaneg n maand-b neere, a Zeova neeme. A yaa ãndũniyã fãa Naanda, la a geta d sẽn maan d taabã neerã wa samd tõnd sẽn dogend yẽ. A yeelame t’a na n ning-d-la bark n lebse. A Bi-ribl a Zeezi me yeelame t’a Ba wã na n dola tõndo.—Karm-y Luk 14:13, 14.

5. Sogs-bʋs la d na n leoke?

5 A Zeova ra yãka no-rɛɛs a Ezayi t’a na n gom a yʋʋr yĩnga, tɩ wilgdẽ tɩ wẽn-sakdbã sẽn naag n tʋmd a raabã pidsg yĩnga noom-a lame. (Eza. 6:8-10) A Ezayi saka ne yamleoogo. A yeela a Zeova yaa: “Ad maam, tʋm-y maam!” Rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmb tusa n tar a Ezayi yamã buudu. Sẽn yaa tʋʋmd ning fãa la b kõ-ba, la sẽn yaa zĩig ning fãa la b tʋm-ba, baa pa nana, b sakda ne yamleoogo. La tõe tɩ nina sokda a meng yaa: ‘Yaa sɩd tɩ m sẽn paam n tʋmd a Zeova tʋʋmã ne yamleoogã noom-m lame, la rẽ yĩnga, m sẽn maandã tara yõod bɩ? Mam naag n tʋmda a Zeova tʋʋmdã tɩ m pa naag me, rẽ yĩnga, a pa na n ges t’a sẽn datã maan sɩda?’ Yãmb zoe n soka y meng woto bɩ? D na n goma a Debora ne a Barak yelle. Na n sõng-d lame tɩ d leok sogs-kãensã.

RABEEM N DA TAR-BA, LA WẼNNAAM KÕ-B-LA RAOODO

6. Bõe yĩng tɩ wõnd a Yabẽ tãb-biisã ra na n tõoga Israyɛll nebã nana-nana?

6 A Barak ra yaa Israyɛll tãb-biiga, t’a Debora ra yaa no-rɛɛs-poaka. Na maan yʋʋm 20, Kanaã rĩm a Yabẽ ‘rag n namsda Israyɛll nebã n maand-b pãnga.’ Rẽ kɩtame tɩ Israyɛll nebã ra zoet rabeem n pa rat n yi b rotẽ wã ye. Israyɛll nebã ra pa tar zab-teed n na n zabe, wall gãong n na n kogl b mense, t’a Yabẽ tãb-biisã yaool n da tar kut saar-dãmb kobs-wɛ.—Bʋ. 4:1-3, 13; 5:6-8. *

7, 8. a) Bõe la a Zeova yeel a Barak t’a reng n maane? b) Wãn-wãn la Israyɛll nebã tõog a Yabẽ tãb-biisã? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

 7 Baa sẽn da wõnd na n yɩɩ nana t’a Yabẽ tãb-biisã tõog Israyɛll nebã, a Zeova kɩtame tɩ no-rɛɛs-poak a Debora tɩ yeel a Barak yaa: “Kẽng n tɩ yãk neb tus piig Neftali ne Zabulõ buudã sʋka, n tall-b n dʋ Taboor tãngã. Mam na n kɩtame tɩ rĩm a Yabẽ tãb-biisã naab a Sizera ne a kut saar-dãmbã, la a tãb-bi-kʋʋngã wa seg foom Kisõ ko-soogã noore, la m na n kɩtame tɩ f tõog-ba.”—Bʋ. 4:4-7.

8 Koɛɛgã yiime n ta zĩig fãa, tɩ neb tus piig tigim taab Taboor tãngẽ wã. Rẽ poore, a Barak ne neb tus piigã yik n kẽnga Taanak n na n tɩ zab ne bɛɛbã. (Karm-y Bʋ-kaoodb 4:14-16.) La a Zeova sõnga Israyɛll nebã. Sa-kãseng n tiig n ni, tɩ zabrã zĩig lebg bɛgdo. Rẽ kɩtame tɩ Israyɛll nebã tõog b bɛɛbã. A Barak riga a Sizera tãb-biisã n maan kilo 24, n ta zĩig b sẽn boond tɩ Harosɛt. A Sizera sẽn wa zoet n na n põsã, a saarã suda bɛgd pʋgẽ, t’a yi n zoe n ta Sanayim sẽn pẽ Kedɛɛsã. A tɩ solga pag yʋʋr sẽn boond t’a Zayɛll roogẽ. A yaamsã sẽn da yaa wʋsgã, pa kaoos la a sɩng gõeem ye. A sẽn wa n gõeyã, a Zayɛll kʋ-a lame. Ad a talla raoodo! (Bʋ. 4:17-21) A Zeova sõnga Israyɛll nebã tɩ b tõog b bɛɛbã!

B MANESMÃ PA YƖ YEMBR YE

9. Bʋ-kaoodb 5:20, 21 wã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe zabrã wɛɛngẽ?

9 Bʋ-kaoodb sak a 5 wã sõngdame tɩ d maneg n wʋm bũmb nins yell b sẽn gomd Bʋ-kaoodb sak a 4 pʋgẽ wã. Wala makre, Bʋ-kaoodb 5:20, 21 yetame: “Baa ne ãdsã zĩnda yĩngr n zabe, b pa b soayã zut n zab ne a Sizera. Kisõ ko-soogã koom kãaga bãmba.” Woto rat n yeelame tɩ malɛgs n sõng Israyɛll nebã zabrã sasa, pa rẽ bɩ kug n yi yĩngr n dʋʋg n kʋ bɛɛbã bɩ? Biiblã pa wilg rẽ ye. La d tõe n kɩsa sɩd tɩ yaa a Zeova n fãag a nin-buiidã, n kɩt tɩ sa-kãseng ni zabrã zĩigẽ tɩ lebg toog ne saar-dãmb kobs-wɛ wã tɩ b kẽne. Bʋ-kaoodb 4:14, 15 wã pʋgẽ, hal naoor a tãab la b yeel tɩ yaa a Zeova n sõng Israyɛll nebã tɩ b tõog zabrã. Rẽnd sẽn sak-b n kẽng zabrã ned baa a ye ra pa tõe n yeel tɩ yaa bãmb pãng yĩng la b sẽn tõogã ye.

10, 11. Bõe yĩng tɩ b kãab Merooz tẽngã wẽnga?

10 D gom bũmb a to yelle. Israyɛll nebã sẽn tõog b bɛɛbã, a Debora ne a Barak yɩɩl n pẽga a Zeova, a sẽn maan yel-solemd n sõng-bã. Yɩɩllã pʋgẽ, b yeelame: “Kãab-y Merooz tẽngã wẽnga, kãab-y-yã a nebã wẽnga! Bala, b ka wa sõng Sẽn-Ka-Saab ye. Bãmb ka wa n naag gãndaadã n sõng Sẽn-Ka-Saab ye.”—Bʋ. 5:23.

11 Tõe tɩ b sẽn kãab Merooz tẽngã kãab-wẽngã kɩtame t’a menem zãnga, tɩ ned pa le mi a sẽn da beẽ ye. Tõe tɩ Merooz tẽngã neb pa sak n na n tɩ sõng a Barak n zab ye. Sẽn mik tɩ neb tus piig n sak ne yamleoog n na n tɩ zab ne Kanaã nebã, Merooz nebã pa tõe n yeel tɩ bãmb pa wʋm koɛɛgã b sẽn yiis n bool nebã ye. Tõe t’a Sizera sẽn wa n zoet n na n põsã, a pasga Merooz tẽngã, tɩ tẽngã neb ra tõe n yõk-a, la b pa maan woto ye. Mams-y n ges-y b sẽn get-a t’a zoet n pasgd b tẽngã! B ra paama segb n na n sõng t’a Zeova raabã pidsi, t’a ning-b barka. La b pa maan baa fʋɩ. Merooz nebã sɩd yɩɩ toor fasɩ ne a Zayɛll sẽn tall raoodã.—Bʋ. 5:24-27.

12. D sã n karem Bʋ-kaoodb 5:9, 10, d yãta bõe? Kɩtame tɩ d segd n maan bõe?

12 D sã n karem Bʋ-kaoodb 5:9, 10, d  yãtame tɩ neb tus piigã yamã ra yaa toor ne neb nins sẽn pa kẽes b toog zabrẽ wã. A Debora ne a Barak pẽga “Israyɛll tãb-biis nanambsã,” la “neb nins sẽn kẽng zabrã ne yamleoogã.” Bãmb manesmã yɩɩ toor ne sẽn ‘zao-b bõn-yãan-peelsã.’ Bala nin-kãens tagsame tɩ b yɩɩda b na kẽng zabrã. Biiblã yeelame tɩ b manega “fu-bʋgs n tɩʋ n zĩẽ,” rat n yeel tɩ b bee naar pʋgẽ. Sẽn kẽng-b zabrã yaool n tɩ kẽna Taboor tãmsã sẽn yaa kugã zugu, la Kisõ longã sẽn yaa bɛgdã pʋgẽ. A Barak ne a Debora yɩɩllã pʋgẽ, b sagla sẽn nong-b naarã tɩ b ‘tagse.’ Sɩd me, b segd n tagsa b sẽn paam segb n tõe n maan bũmb n sõng t’a Zeova raabã pidsi, n zãgs n pa maan baa fʋɩ wã. Rũndã-rũndã me, ned kam fãa segd n tags n gesa a sã n pa baood pademse, n pa tʋmd a Zeova tʋʋmã wa a sẽn tõe fãa.

13. Manesem-bʋg la Rubɛn ne Dan la Asɛɛr buudã tall-yã, tɩ yaa toor ne Zabulõ la Neftali nebã?

13 Sẽn kẽng-b zabrã paam n maana kaset ne bũmb wʋsg a Zeova sẽn maane, tɩ wilg tɩ yẽ n sɩd yaa yĩngr la tẽng Naaba. B sã n na n gom a Zeova “tɩrlem tʋʋmã” yelle, b tara b sẽn na n togse. (Bʋ. 5:11) La sẽn da pak Rubɛn ne Dan la Asɛɛr buudã n yɩɩd yaa b paoongã, rat n yeel tɩ b rũmsã, b kogendã, la kogendã yalsg zĩis yell gesgo. (Bʋ. 5:15-17) Zabulõ ne Neftali nebã yẽ ‘gẽnega b yõor’ n sõng a Barak ne a Debora. (Bʋ. 5:18) Tõnd tõe n dɩka yam kibarã pʋgẽ.

PẼG-Y-YÃ A ZEOVA

14. Bõe la d maand tɩ wilgdẽ tɩ d teenda a Zeova naamã?

14 Rũndã-rũndã, tõnd pa kẽnd zab sẽn na yɩl n wilg tɩ d bee a Zeova poorẽ ye. Yaa d sẽn moond koɛɛgã ne yẽesem la raoodã n wilgd tɩ d teenda a Zeova naamã. Masã meng la d rat neb wʋsg sẽn na n tʋm a Zeova tʋʋmã ne yamleoogo. D tẽed-n-taas milyõ-rãmba, pagba, rapa, la kom-bɩɩs kẽesa b meng zãng-zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ ne yamleoogo. Wala makre, kẽer yaa so-pakdba, sãnda yaa Betɛllẽ tʋm-tʋmdba,  tɩ kẽer me gilgd n met Rĩungã roto. D tẽed-n-taas kẽer me tʋmda ne yamleoog tigis-kãsemsã yĩnga. Kãsem-dãmb kẽer bee sul nins sẽn get logtor yirẽ tɩbsg zu-loees yellã pʋgẽ, tɩ sãnda sõngd n sigind tigis-kãsemsã. D fãa tõe n basa d yam t’a Zeova sũur nooma d sẽn maand a raabã ne yamleoogã, la t’a pa na n tol n yĩm d modgrã ye.—Ebre. 6:10.

Y sã n dat n yãk yam n maan bũmb bɩ y reng n tags y zakã rãmb ne y tigingã yelle (Ges-y sull 15)

15. Bõe n tõe n sõng-d tɩ d bãng d yẽesmã sã n pa boog a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ?

15 Yɩta sõma tɩ d ned kam fãa sok a meng yaa: ‘Mam tʋmda a Zeova tʋʋmã yaal-yaale, n basdẽ tɩ yaa m tãabã n tʋmd wʋsg bɩ? Yaa ligdã la teedã baoob n pak maam n yɩɩd a Zeova raabã maaneg bɩ? Mam tara a Barak ne a Debora la a Zayɛll ne neb tus piigã tẽebã la b raoodã buudu, n tũnugd ne m tõog la m sẽn tar fãa n maand a Zeova raabã bɩ? Mam magdame n na n kẽng tẽn-zẽng sẽn na yɩl n paam naar bilf bɩ? Sã n yaa woto, m tagsa m tigingã la m zakã rãmb yell bɩ? M pʋʋsa a Zeova rẽ wɛɛngẽ bɩ?’ *

16. Baa ne bũmb sẽn pa paoog a Zeova wã, bõe la tõnd tõe n kõ-a?

16 A Zeova sẽn sak tɩ d tõe n naag n teel a naamã yaa tõnd zu-zẽkre. A Sʋɩtãan sẽn belg d yaab a Ãdem ne a Hawa wã tɛka, a modgdame n na n pirs nebã fãa tɩ b bas a Zeova sakr n sak yẽ, tɩ lebg yẽ la b naaba. La tõnd sã n wɩngd ne a Zeova sakre, wilgda a Sʋɩtãan vẽeneg tɩ yaa a Zeova naamã la d rata. Yaa tõnd sẽn tẽed a Zeova la d rat n maan sɩd ne-a wã yĩng la d sẽn sakd ne yamleoog n tʋmd a tʋʋmã. Woto kõt-a-la sũ-noog wʋsgo. (Yel. 23:15, 16) Kɩtame t’a tõe n leok a Sʋɩtãan no-baoodmã. (Yel. 27:11) Dẽnd tõnd sẽn sakd a Zeova wã, yaa wa d kõt-a-la bũmb sẽn tar yõod wʋsg a nifẽ, tɩ noom-a wʋsgo.

17. Bʋ-kaoodb 5:31 wã sõngda tõnd tɩ d bãng bũmb sẽn na n wa maane. Bõe la rẽ?

17 Ka la bilfu, tẽngã na n pida ne neb nins bal sẽn teend a Zeova naamã. D gũuda wakat kãng ne yãgbo! Tõnd me tagsda wa a Barak ne a Debora. B yeela b yɩɩlã pʋgẽ yaa: ‘Sẽn-Ka-Saabo, kɩt-y tɩ y bɛɛbã me sãam a woto! La y kɩt tɩ sẽn nong-b yãmbã yãge, wa wĩntoog sẽn yãgd ne a pãngã fãa.’ (Bʋ. 5:31) A Zeova sã n wa sãam dũni kãnga sẽn yaa a Sʋɩtãan n so wã, a Debora ne a Barak sẽn kos bũmb ningã na n pidsame. Armagedõ zabrã sã n sɩnge, a Zeova pa na n dat tɩ d kẽes d toog ne yamleoog n sõng n zab ne bɛɛbã ye. D pʋd n na n ‘yalsa yĩngr bal n ges fãagr ning a Zeova sẽn na n fãag’ tõndã. (2 Kib. 20:17) La nananda, bũmb wʋsg la d tõe n maane, n wilg tɩ d teenda a Zeova naamã ne raood la ne yẽesem.

18. Yãmb sẽn sakd a Zeova tʋʋmã ne yamleoogã tõe n kɩtame tɩ neb a taabã maan bõe?

18 Tõogr yɩɩl ning a Debora ne a Barak sẽn yɩɩlã sɩngrẽ bala, b wilgame tɩ pẽgrã yaa a Zeova n so, pa ninsaal ye. B yeelame yaa: “Tẽngã neb rɩka b meng n kõ ne yamleoogo. Pẽg-y Sẽn-Ka-Saabo.” (Bʋ. 5:1, 2) Bɩ tõnd me sakd a Zeova tʋʋmã ne yamleoogo, tɩ kɩt tɩ neb nins fãa sẽn na n dɩ tʋm-kãens yõodã pẽg a Zeova!

^ sull 6 Yaa saar-dãmb b sẽn maan tɩ b naoã tar sʋʋse. B sã n kẽnda, sʋʋsã yilemdedame n wãad bũmb nins fãa sẽn pẽ yambẽ, tɩ ned pa saagd n pẽneg ye.

^ sull 15 Ges-y yʋʋmd 2015 sẽoog kiuug pipi daar Gũusg Gasgã sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “Ligdã zu-loees yĩnga.”