Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Dũniyã fãa bʋ-kaoodã” maanda tɩrg wakat fãa

“Dũniyã fãa bʋ-kaoodã” maanda tɩrg wakat fãa

“Bãmb yaa Pĩiga! Bãmb tʋʋmã zemsa zãnga! Bãmb soayã fãa yaa tɩrse!”—TÕO. 32:4.

YƖƖLA: 112, 89

1. Bõe la a Abrahaam yeel-yã, tɩ wilgdẽ t’a ra kɩsa sɩd t’a Zeova maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

DAAR a ye, a Abrahaam soka a Zeova yaa: “Dũniyã fãa bʋ-kaoodã ka na n maan tɩrg sɩda?” (Sɩng. 18:25, Wẽnnaam Sebre, 1983) A Abrahaam sẽn sok woto wã wilgdame t’a kɩsa sɩd t’a Zeova na n kaoo Sodom ne Gomoor soolmã bʋʋd tɩrga. A ra kɩsa sɩd t’a Zeova pa na n “lagem nin-tɩrs ne nin-wẽns n kʋ” ye. A pʋd n pa tol n tõe n tags t’a Zeova na n maana bũmb a woto ye. Na maan yʋʋm 400 rẽ poore, a Zeova kɩtame t’a Moyiiz gom yẽ yelle, n yeel yaa: “Bãmb yaa Pĩiga! Bãmb tʋʋmã zemsa zãnga! Bãmb soayã fãa yaa tɩrse! Bãmb tʋʋmã zemsa zãnga! Bãmb yaa sɩd soab wakatã fãa! Zãmb ka be bãmb pʋgẽ ye. Bãmb yaa sɩda, la tɩrga.”—Tõo. 31:19; 32:4.

2. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeova pa tõe n maan sẽn yaa kɛgre?

2 Bõe yĩng t’a Abrahaam ra kɩs sɩd t’a Zeova na n maana sẽn yaa tɩrg wakat fãa? Bala, a Zeova tɩrlmã ka to ye. A sã n na n bʋ yelle, wakat fãa a bʋʋdã yaa tɩrga.  Biiblã meng yeelame t’a “nonga tɩrlem ne zemsgo.”—Yɩɩn. 33:5.

3. Togs-y yel-kɛg sẽn be rũndã-rũndã.

3 D sẽn mi t’a Zeova maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa wã, kengda d raoodo, bala dũniyã pida ne tʋʋm-kɛga. Wala makre, b bʋʋ neb kẽere, n ning-b bãens roogo, tɩ yaool n da yaa rõdg bala. Yaa siãnsã tʋʋm-te-paal n wa n sõng tɩ b bãng tɩ nin-kãens ra pa tar taale, la rẽ tɩ b paam n maana yʋʋm wʋsg bãens roogẽ wã. Yel-kɛg a woto buud sãamda sũuri, la pʋd n yikd sũur menga. La yel-kɛg buud a taab n be, tɩ yɩl n mao ne rẽ tõe n yɩ toog ne kiris-neda.

TIGINGÃ PƲGẼ

4. Bõe n tõe n koms kiris-ned tẽebo?

4 Kiris-nebã miime tɩ wakat ninga, dũniyã neb na n maan-b-la kɛgre. La sã n yaa tigingã pʋgẽ la d yã bũmb d sẽn tagsd tɩ yaa kɛgre, wall yaa d tẽed-n-taag n maan-d bũmb d sẽn tagsd tɩ pa segde, tõe n komsa d tẽebã. Sã n wa yaa woto, y manesem na n yɩɩ wãna? Y na n basame tɩ koms y tẽebã bɩ?

5. D sã n wa yã bũmb sẽn yaa kɛgr tigingã pʋgẽ, wall d tẽed-n-taag sã n maan-d bũmb sẽn pa zemse, bõe yĩng tɩ pa segd n ling-du?

5 D fãa yaa pãn-komsem dãmba, n mi n kongdẽ. Rẽnd d tẽed-n-taag tõe n wa maan-d-la sẽn yaa kɛgre, wa tõnd mengã sẽn tõe n wa maan d tẽed-n-taag bũmb sẽn pa segdã. (1 Zã 1:8) Yaa sɩd tɩ pa wae ye. La a buud sã n wa maane, pa segd n ling-du, pa rẽ bɩ n koms d tẽebã ye. Biiblã pʋgẽ, a Zeova kõo tõnd sagls sẽn tõe n sõng-d tɩ d kell n maand sɩd ne-a, d tẽed-n-taag sã n wa maan-d bũmb sẽn pa segde.—Yɩɩn. 55:13-15.

6, 7. Yel-bʋg la saam-biig a ye paam-yã, la bõe n sõng-a?

6 D gom saam-biig a Willi Diehl yelle. Yʋʋmd 1931 wã la a lebg Sʋwɩs Betɛllã tʋm-tʋmda. Yʋʋmd 1946, a paam n kẽnga Gileyaad lekollã karen-doog a nii soabã. Yɩɩ Niuyork, Etazĩni soolmẽ wã. Karengã poore, b wa n kɩtame t’a lebg tigims sull yel-gɛt Sʋwɩs soolmẽ wã. Saam-biig a Diehl vɩɩmã kibar bee Gũusg Gasg a ye pʋgẽ. A yeelame tɩ yʋʋmd 1949 sig-noy kiuugã, yẽ togsa Sʋwɩs Betɛllã taoor lʋɩtb sull t’a segend n na n kẽe kãadem. B leokame tɩ b na n deega a tʋʋmã fãa, la t’a sẽn tõe n yɩ bal yaa wakat fãa so-pakda. A wilgame t’a ra pa tar sor n tõe n wɛgs zãma taoor sõsg ye. A paasame tɩ b tẽed-n-taas wʋsg ra maanda wa b yiisa yẽ ne a pagã tigingã pʋgẽ, n pa le pʋʋsd bãmb ye.

7 Saam-biig a Diehl manesem yɩɩ wãna? Ad a sẽn yeele: “Tõnd da mii vẽeneg tɩ Biiblã pa gɩdg tɩ ned ra kẽ kãadem ye. Rẽ n so tɩ d teeg a Zeova yellã pʋgẽ, n da pʋʋsd-a n kot sõngre.” Wakat kãnga, saam-biisã ra pa mi Biiblã sẽn yet kãadmã wɛɛngẽ wã sõma ye. Rẽ n wa ne yellã. La b wa n paama vẽenem. Kɩtame tɩ b lebs saam-biig a Diehl a tʋʋmã. A sẽn kell n maan sɩdã, a Zeova ning-a-la barka. * Bɩ d sok d meng yaa: ‘Yel-kãnga buud sã n paam maam, m na n maana sũ-mar n gũ t’a Zeova wa welg  yellã bɩ? Bɩ m na n bao n wilgame tɩ yellã yaa kɛgre, n dat n dems-a m toore?’—Yel. 11:2; karm-y Miise 7:7.

8. D sã n wa tagsdẽ tɩ d tigingã ned maan-d-la bũmb sẽn yaa kɛgre, wall yaa ned a to la b maan-yã, tõe tɩ d tudgame. Bõe yĩnga?

8 Y sã n wa tagsdẽ tɩ y tigingã ned maan-y-la bũmb sẽn yaa kɛgre, wall yaa ned a to la b maan-yã, bɩ y tẽeg tɩ tõe tɩ y tudgame. Sɩd me, d sẽn pa zems zãngã, tõe tɩ d pa mi yellã vɩʋʋg ye. La d sẽn tagsdã yaa sɩd tɩ pa sɩd me, d segd n teega a Zeova, n pʋʋs-a n togs yellã, la d kell n maan sɩd ne-a. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d ra wa ‘yik d sũur’ ne a Zeova ye.—Karm-y Yel-bũn 19:3.

9. Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga la sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ?

9 Wẽnnaam pĩnd wẽndẽ nin-buiidã sʋka, kẽer da mi n maana b taab kɛgre. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma a Abrahaam yagen-tʋbrakẽeg a Zozɛf kẽem-dãmbã sẽn maan-a bũmb ningã yelle. Sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ, d na n yãa a Zeova manesem sẽn yɩ to-to ne rĩm a Akaabe. D na n goma bũmb me tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr sẽn maane, a sẽn wa n be Ãntiyoose, Siiri soolmẽ wã. Gũus-y n ges-y yam ning y sẽn tõe n dɩk kibar fãa pʋgẽ, n tõog n kell n teeg a Zeova la y modg tɩ yãmb ne yẽ zoodã ra sãame, baa y sã n wa tagsdẽ tɩ b maan-y-la kɛgre.

B MAANA A ZOZƐF KƐGRE

10, 11. a) Bõe la b maan a Zozɛf tɩ yaa kɛgre? b) A Zozɛf sẽn wa n be bãens roogẽ wã, a paama segb n maan bõe?

10 A Zozɛf yɩɩ ned sẽn da tũud a Zeova ne a sũur fãa. Yaa sɩd tɩ neb a sẽn da pa kĩ ne n maan-a kɛgre. La yaa a kẽem-dãmbã sẽn maan-a bũmb ningã n nams-a n tɩ yɩɩda. A sẽn wa n tar yʋʋm 17, a kẽem-dãmbã yõk-a lame n koose, t’a lebg yamba. Neb nins sẽn da-a wã tall-a lame n kẽng Ezɩpti. (Sɩng. 37:23-28; 42:21) A sẽn wa n be be wã, b rõd-a lame t’a makame n na n yõg paga, n yõk-a n sui bãens roog n pa reng n bʋ-a meng ye. (Sɩng. 39:17-20) A Zozɛf sẽn yɩ yamb la a zĩnd bãens roogẽ wã fãa kolga yʋʋm 13. Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Zozɛf kibarã pʋgẽ tɩ sõng-do, d tẽed-n-taag sã n wa maan-d kɛgre?

11 A Zozɛf sẽn wa n be bãens roogẽ wã, Ezɩpt rĩmã bõn-yũudl-kɩt me la b tall n wa pag be. Daar a ye yʋngo, bõn-yũudl kɩtã gãand n zãmsame, t’a Zeova sõng a Zozɛf t’a bilg zãmsdã võore, n yeel-a t’a Faraõ na n yiis-a-la bãens roogẽ wã, n kɩt t’a le yɩ a bõn-yũudl-kɩta. A Zozɛf togs-a-la yẽ mengã kibarã. D tõe n dɩka yam a Zozɛf sẽn yeel-a bũmb ningã pʋgẽ, la a sẽn pa togsã me pʋgẽ.—Sɩng. 40:5-13.

12, 13. a) Bõe n wilgd t’a Zozɛf pa sĩnd n get yellã, n pa bao n na n welg-a? b) Bõe la a Zozɛf pa togs bõn-yũudl-kɩtã?

12 Karm-y Sɩngr 40:14, 15. A Zozɛf togsa vẽeneg tɩ b “yõka” yẽ n tall n wa Ezɩpti. Woto wilgdame tɩ b sẽn maan-a wã yaa kɛgre, bala yaa pãnga. A togsa vẽeneg me tɩ yaa b sẽn dõd yẽ la b sẽn kẽes-a bãens roogã. Rẽ n so t’a kos bõn-yũudl-kɩtã t’a sã n paam n yi, bɩ a tẽeg n gom yẽ yell ne a Faraõ. A yeelame t’a sẽn kot woto wã yaa sẽn na yɩl ‘tɩ b yiis-a roogã pʋga.’

 13 A Zozɛf gom-kãensã wilgdame t’a pa sĩnd n get yellã, n pa bao n na n welg-a ye. A ra miime tɩ b sẽn maan-a wã fãa yaa kɛgre. Rẽ n so t’a rɩk yellã n togs bõn-yũudl-kɩtã, n da saagdẽ tɩ nin-kãnga na n tõog n sõng-a lame. La Biiblã zĩig baa a ye pa wilgd t’a Zozɛf yeela neda, baa a Faraõ mengã, tɩ yaa a kẽem-dãmb la sẽn yõk-a n koos tɩ b tall-a n wa Ezɩptã ye. Sɩd me, a Zozɛf kẽem-dãmbã sẽn wa n wa Ezɩpt t’a vẽneg a meng ne-bã poore, a Faraõ sakame tɩ b na n wa zĩnd Ezɩpti, hal n yeel tɩ ‘bõn-sõma nins fãa sẽn be Ezɩpt soolmẽ wã na n yɩɩ bãmb dẽnda.’—Sɩng. 45:16-20.

Ned sã n maan-d bũmb tɩ d gilgd n gomd a yell wẽnga, kengda yellã (Ges-y sull 14)

14. Bõe n na n sõng-d tɩ baa d tẽed-n-taag sã n maan-d kɛgr bɩ d ra wɩd-a?

14 Kiris-ned sã n wa tagsdẽ t’a tẽed-n-taag maan-a-la kɛgre, a segd n gũusame n da wa rɩk yellã n togsd neb a taaba, tɩ lebg wɩdg ye. Yaa sɩd tɩ sã n yaa yel-wẽn-kãseng la d tẽed-n-taag maan tɩ d rɩk n togs kãsem-dãmbã sẽn na yɩl tɩ b sõng-a, yaa bũmb sẽn zemse. (Maan. 5:1) La sã n pa yel-wẽn-kãsenga, segdame tɩ d welg yellã tõnd d yiibã sʋk bala, la d ra rɩk n gom ne ned a to, baa kãsem-dãmbã meng ye. (Karm-y Matye 5:23, 24; 18:15.) D sã n na n welg yel-kãensã buudã bɩ d tũ Biiblã sẽn sagend tɩ d maan to-to wã, tɩ rẽ n wilgd tɩ d maanda sɩda. Wakat ninga, d wat n bãngame tɩ yaa tõnd sẽn da pa mi yellã vɩʋʋgã la d sẽn da tẽed tɩ b maan-d-la kɛgrã. Wakat kãnga, d sũur na n yɩɩ noogo, sã n mikame tɩ d pa gilg n wɩd d tẽed-n-taagã tɩ keng yellã. D tẽeg tɩ d tara bʋʋm tɩ d ka bʋʋm me, d sã n gom goam sẽn zabd bɩ sẽn sãamd sũuri, rẽ pa tõe tɩ yellã maneg a bada! D maan sɩd ne a Zeova la ne d tẽed-n-taasã. Rẽ na n  sõngame tɩ d ra wa gilgd n wɩt d tẽed-n-taag ye. Yɩɩn-gʋlsdã yeelame tɩ ‘ned ning sẽn kẽnd ne burkĩnd’ pa “tar a noorã n kãnegdẽ, a ka maand a taab wẽnga, la a ka paoogd a taab ye.”—Yɩɩn. 15:2, 3; Zak 3:5.

RA YĨM-Y YÃMB NE A ZEOVA ZOODÃ YE

15. A Zozɛf sẽn kell n maan sɩd ne a Zeova wã, wãn to la naf-a?

15 Bũmb a to me sẽn tar yõod wʋsg la a Zozɛf kibarã sõngd tõnd tɩ d bãnge. Baa ne a sẽn nams yʋʋm 13 la balã, a kell n talla manesem sẽn wilgd t’a mii a Zeova raab sẽn yaa a soab yellã pʋgẽ. (Sɩng. 45:5-8) A zɩ n ning a Zeova taal ye. Yaa sɩd t’a pa yĩm b sẽn maan-a wã ye. La a pa bas tɩ rẽ kɩt t’a lebg sũ-to-ned ye. Sẽn tar yõod n tɩ yɩɩda, a pa bas t’a taabã kongr bɩ kɛgr b sẽn maan sãam yẽ ne a Zeova zoodã ye. A sẽn kell n maan sɩdã, a paamame t’a Zeova wa maneg yellã la a ning yẽ ne a zakã rãmb barka.

16. Tigingã pʋgẽ b sã n wa maan-d kɛgre, bõe yĩng tɩ d segd n maneg n paas tõnd ne a Zeova zoodã?

16 Wa a Zozɛfe, tõnd me segd n tẽegdame tɩ yaa tõnd ne a Zeova zoodã n tar yõod n yɩɩd bũmb fãa. D ra bas tɩ d tẽed-n-taasã sẽn mi n kongdẽ wã kɩt tɩ d bas d Wẽnnaamã d sẽn nong la d tũudẽ wã ye. (Rom. 8:38, 39) D tẽed-n-taag sã n maan-d kɛgre, bɩ d rɩk a Zozɛf togs-n-taare, n modg n bãng a Zeova sẽn dat tɩ d maan yellã pʋgẽ, tɩ paas tõnd ne yẽ zoodã pãnga. D tũ Biiblã sẽn sagend tõnd tɩ d maan to-to wã fãa, n bao n welg yellã. Rẽ poor bɩ d bas sẽn ketã a Zeova nugẽ, n kɩs sɩd t’a na n welga yellã a wakate, la wa a sẽn dat to-to.

KƖS-Y “DŨNIYà FÃA BƲ-KAOODÔ SƖDA

17. Bõe la d tõe n maan tɩ wilg tɩ d kɩsa “dũniyã fãa bʋ-kaoodã” sɩda?

17 D miime tɩ sã n pa dũni-kãngã n looge, d pa tõe tɩ b pa mi n maan-d kɛgr ye. Baa tigingã pʋgẽ, yãmb mengã pa rẽ bɩ y roagd wall y zoa tõe n yãa bũmb n tagsdẽ tɩ yaa kɛgre. Tõe me tɩ yaa bũmb la b maan yãmb wall ned a to, tɩ y getẽ tɩ yaa kɛgre. Yaa sɩd tɩ pa wae, la a buud sã n wa maan bɩ d ra bas tɩ koms d tẽebã ye. (Yɩɩn. 119:165) D kell n maan sɩd ne Wẽnnaam, n teeg-a la d pʋʋs-a n kos sõngre. Yɩta sõma me tɩ d ra yĩm tɩ tõe tɩ d pa mi yellã vɩʋʋgo, la tɩ tõe n yaa d sẽn pa zems zãngã n kɩt tɩ d tagsdẽ tɩ yaa kɛgrã. D rɩk a Zozɛf togs-n-taare, n da gom d tẽed-n-taag yell wẽnga, tɩ wa kɩt tɩ yellã maneg n keng ye. D ra teeg d meng n na n welg yellã ye. D kell n maan sɩda, n tall sũ-mar n gũ t’a Zeova wa welg-a. D sã n maan woto, d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova sũur na n yɩɩ noog ne-do, t’a ning-d bark wa a Zozɛf nengẽ wã. D tõe n basa d yam t’a Zeova sẽn yaa “dũniyã fãa bʋ-kaoodã” na n maana tɩrg wakat fãa, bala a “soayã fãa yaa tɩrse.”—Sɩng. 18:25; Tõo. 32:4.

18. Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

18 Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma Biiblã kibay a yiib yelle. Yaa kibay me sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam pĩnd wẽndẽ nin-buiidã sʋka, kẽer da mi n maana b taab kɛgre. Na n sõng-d lame tɩ d bãng tɩ d sã n dat n dɩk a Zeova togs-n-taar tɩrlmã wɛɛngẽ, yaa tɩlɛ tɩ d yɩ sik-m-meng soaba, la d sak n kõt sugri.

^ sull 7 Y tõe n karma saam-biig a Willi Diehl vɩɩmã kibare. Bee yʋʋmd 1991 sɩpaolg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã neng 25 n tãag 29.