Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Mam pẽgda fo yamã, bɩ f paam barka”

“Mam pẽgda fo yamã, bɩ f paam barka”

YAA a Davɩɩd sẽn da yaa Israyɛll rĩmã n togs gom-kãensã, n pẽg pag yʋʋr sẽn boond t’a Abigayill. Bõe n kɩt t’a Davɩɩd wa pẽgd-a woto? Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Abigayill mak-sõngã pʋgẽ?

Yaa a Davɩɩd sẽn wa n zoet n na n põs rĩm a Sayullã la a seg a Abigayill. A Abigayill ra kẽe kãadem, t’a sɩdã yʋʋr la a Naball. Yaa rakãagr sẽn tar rũms wʋsgo. A pe-kɩɩmbã ra tɩ wãbenda a rũmsã Zida nug-goabg babgã sẽn da yaa tãensã. A Davɩɩd ne a rapã ‘yɩɩ wa yãgre,’ n kogl a Naball pe-kɩɩmbã ne a rũmsã. Rẽ zugẽ, a Davɩɩd tʋma neb a Naball nengẽ tɩ b tɩ yeel-a t’a ‘bao a nug bũmbu,’ rat n yeel tɩ rɩɩbo, n kõ-ba. (1 Sãm. 25:8, 15, 16) D sã n ges a Davɩɩd ne a rapã sẽn maan bũmb nins n kogl a Naball paoongã, a sẽn tʋm tɩ b tɩ kos woto wã segdame.

La a Naball talla manesem sẽn wilg t’a sɩd sak a yʋʋrã sẽn dat n yeel tɩ “yalmã.” A goma a Davɩɩd wẽnga, n zãgs t’a kõn kõ-a baa fʋɩ. Rẽ n so t’a Davɩɩd yik ne a rapã n na n tɩ sɩbg a Naball a gom-beedã yĩnga. A Naball ne a roogã rãmb ra na n paama yell a yalemdã yĩnga.—1 Sãm. 25:2-13, 21, 22.

A Abigayill bãngame t’a sã n pa maan bũmbu, pa na n yɩ sõma ne a zakã rãmb ye. Rẽ n so t’a tall raood n kẽes a toog yellã pʋgẽ. A goma ne a Davɩɩd ne waoogre, n tẽeg-a t’a yaa a Zeova nin-nongre, la a yeel-a t’a saagdame t’a pa na n maan bũmb n sãam yẽ ne a Zeova zoodã ye. A talla rɩɩb zembal n tɩ kõ a Davɩɩd sẽn da na n wa lebg rĩmã, ne neb nins sẽn da be ne-a wã. A Davɩɩd bãngame tɩ yaa a Zeova n tũnug ne a Abigayill n na n gɩdg-a t’a ra wa maan sẽn yaa wẽnga, n paam taal a Zeova taoor ye. A yeela a Abigayill yaa: “Mam pẽgda fo yamã, bɩ f paam barka, fo sẽn gɩdg maam tɩ m ka raag zɩɩm n bao m meng fãagrã yĩnga.”—1 Sãm. 25:18, 19, 23-35.

Yaa vẽeneg tɩ d pa tol n dat n yɩ wa a Naball sẽn da pa nand bõn-sõma nins b sẽn maand n kõt-a wã ye. Sẽn paase, d sã n wa bãng tɩ yell n dat n maane, yɩta sõma tɩ d maan bũmb tao-tao tɩ ra paam n zãag zĩig ye. D yɩ wa yɩɩn-gʋlsdã sẽn da rat t’a Zeova sõng-a t’a paam yamã. A ra yeela a Zeova yaa: “Zãms-y maam tɩ m paam yam la bãngre, bala, mam kɩsa sɩd ne yãmb noyã.”—Yɩɩn. 119:66.

D sã n maand bũmb fãa ne yam, tõe tɩ d taabã na n nee rẽ. Baa b pa yaag b noor n togse, tõe tɩ b yamẽ, b na n yeela wa a Davɩɩd yaa: “Mam pẽgda fo yamã, bɩ f paam barka.”