Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb welgda mo-yõsã, n baood laafɩ bɩ?

Yãmb welgda mo-yõsã, n baood laafɩ bɩ?

WẼNNAAM A ZEOVA ratame tɩ zems-n-taar la laafɩ be a nin-buiidã sʋka, tɩ b ned kam fãa mao tɩ laafɩ zĩnd yẽ ne a taabã sʋka. Woto sõngdame tɩ laafɩ zĩnd tigimsã pʋgẽ. Sẽn nong-b laafɩ wã sã n yã rẽ, na n yɩ-b-la noogo, tɩ b rat n wa naag-do.

Wala makre, Madagaskaar tɩɩm soab a ye n gũus n ges zems-n-taar la laafɩ ning sẽn be a Zeova Kaset rãmbã sʋkã, n yeel yaa: ‘M sã n na n wa yãk tũudum, ada soabã la m data.’ A wa n basa tɩtã la zĩn-dãmbã yɛlã, n dems bũmb nins sẽn segd ne remsg a kãadmã pʋgã, n na n tũ a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sẽn yaa laafɩ soabã.

Wa rao-kãnga, yʋʋmd fãa, neb tusa sẽn yã tɩ laafɩ bee a Zeova nin-buiidã sʋkã wat n naagd-b lame n tũud-a, n paamd laafɩ ning b sẽn da baood ne b sũy fãa wã. La Biiblã yeta vẽeneg tɩ “sũ-ki-toaag” la “geesem-geesem” sã n be tiging pʋgẽ, sãamda a nebã zoodo, la wat ne zũnglgu. (Zak 3:14-16) La sagls n be Biiblã pʋgẽ, n tõe n sõng-d tɩ d bãng d sẽn na n maan to-to n gil yɛl a woto, la d tõog tɩ d zems-n-taarã pãng paase. D tẽed-n-taas n tũ rẽ n welg b mo-yõsa. Bɩ d ges b sẽn maan to-to.

B SẼN WELG B MO-YÕSÃ TO-TO

“Maam ne m tẽed-n-taag n da tʋmd ne taaba, la d moorã ra pa noom ye. Daar a ye, d goma taaba, hal tɩ neb a yiib wa gese.”—A KIRIS.

“Mam ne saam-bi-poak a ye n da zems taaba, n tũud taab n moond koɛɛgã. A wa n tiig n basame n pa le tũud maam ye. A wa n pa le gomd ne-m meng ye. M da pa wʋmd yellã võor ye.”—A ZANET.

“Tõnd d tãab n da gomd ne taab telefõnnẽ, tɩ nin-yend wa pʋʋs-d Wẽnd na kõ-d nindaare, tɩ mam sãmb t’a rɩgla a telefõnnã. Mam sɩnga a wɩdg ne ned a to wã, mik a ket n kelgdame.”—A MIKAYƐLL.

“Tõnd tigingã so-pakdb a yiib n da pa zemsd taaba. Nin-yɛngã ra tara a to wã n zabdẽ. B yellã ra sãamda neb a taabã sũyã.”—A GAARI.

Tõe tɩ y na n yeelame tɩ mo-yõs kãensã yaa yel-bõonese. La ra tõe n sãama neb nins sẽn be yellã pʋgẽ wã sũy hal wʋsgo, la kɩt tɩ b tigingã neb zems-n-taar lebg toogo. Bãng-y tɩ nin-kãensã fãa tũu Biiblã saglsã n welg b mo-yõsã, n le noom ne taaba. Yãmb tagsdame tɩ yaa Biiblã vɛrse bʋs n sõng-ba?

Bɩ y “ra tek n zab taab sorã zug ye.” (Sɩng. 45:24) Yaa a Zozɛf ba-biisã sẽn wa n na n lebg n leb b ba wã nengẽ wã la a sagl-b woto. Ned sã n basdẽ t’a sũur yikd tao-tao,  tõe n kɩtame tɩ yel-bil kenge. Tõe n yika neb a taabã me sũyã. A Kiris wa n sak n deegame tɩ yẽ yellã yaa wuk-m-mengã, la t’a mi n pa rat n sak tɩ b wilg-a a sẽn segd n maan ye. A ra rata ne a sũur fãa n toeeme. Rẽ n so t’a tɩ kos a tʋmd-n-taagã sugri. Rẽ poore, a maoome n tõogd a sũurã. Saam-biigã sẽn yã t’a Kiris ra maooda a pãng tɛk n na n toeemã, yẽ me maoome n na n toeeme. Masã, b naaga taab n tʋmd a Zeova tʋʋmã ne sũ-noogo.

“Yẽsg sã n kae, saagr ka paamd pidsg ye.” (Yel. 15:22) A Zanet sẽn wa n mik t’a zoa wã pa le gomd ne-a wã, a yãka yam n na n tũ vɛrse-kãngã sẽn yetã. A tɩ ‘yẽsa’ ne-a. A bʋka a sũuri, n sok-a a sã n maana bũmb tɩ sãam a sũuri. Sɩngrẽ wã, b yẽsgã yɩɩ toog bilfu, la b tõog n bʋka b sũy n gom ne taaba, hal tɩ ned fãa wa bas a yam. Yell a ye n da zĩndi, tɩ saam-bi-poakã ra tagsdẽ t’a Zanet maan-a-la sẽn pa segde. La yẽsgã sõngame t’a bãng tɩ yaa yẽ n da pa wʋm yellã vɩʋʋgo. A kosa a Zanet sugri. B le lebga zo-rãmba, n le naag taab n tʋmd a Zeova tʋʋmã.

“Fo sã n wa ne f kũun tẽn-kugrã taoore, n zĩnd be n tẽeg tɩ f ba-biig n tar yell ne foom, bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã.” (Mat. 5:23, 24) Yaa a Zeezi sẽn na n sõs ne nebã tãngã zugã la a sagl-b woto. A Mikayɛll sẽn wɩd a tẽed-n-taagã, yẽ mengã lebg n tagsame, t’a sũurã sãam hal wʋsgo. A yãka yam n na n maan a sẽn tõe fãa n maneg yellã. A sika a meng n kẽng saam-biigã nengẽ, n tɩ yeel-a t’a maan-a sugri, bala a kongame. Baasa wãna? Ad a Mikayɛll sẽn yeele: “M saam-biigã kõ-m-la sugr ne a sũur fãa.” B le lebga zo-rãmba.

“Bɩ y maan sũ-mar ne taaba la y kõ taab sugri, ned sã n tar yell ne a to.” (Kol. 3:12-14, Wẽnnaam Sebre, 1983) So-pakdb a yiibã nengẽ wã, kãsem-soab n sõng-b ne bʋgsem, tɩ b tags b manesmã zug neere. A sok-b lame yaa: ‘Yãmb y yiibã tara sor n na n sãamd y taabã sũy ne y mo-yõsã bɩ? Bõe yĩng tɩ y pa na n maan sũ-mar ne taaba, n paam n naag taab n tʋm a Zeova tʋʋmã?’ B saka a saglsã la b tũ. Masã, b wʋmda taab sõma, n ket n moond koe-noogã.

Ned sã n maan bũmb tɩ sãam d sũur bɩ zab-do, Koloos-rãmb 3:12-14 saglsã tõe n sõng-d lame tɩ d sik d menga, n sak n kõ sugr tɩ yellã kell n sa. La d sã n mak n na n bas tɩ sa, n pa tõe? Wakat kãnga, saglg ning sẽn be Matye 18:15 wã tõe n sõng-d lame. Yaa sɩd tɩ pa kong-bõonegã yell la a Zeezi ra  gomd ye. La d tõe n tũu a saglgã n welg d mo-yõsre. D tõe n tɩ yãa d to wã, n sik d meng n yẽs ne-a ne sũ-bʋgsem, n bao n welg yellã.

Sagls a taab me n be Biiblã pʋgẽ, n tõe n sõng-do. Sẽn na yɩl n tũ sagls kãense, yaa tɩlɛ tɩ d mao n tall zʋg-sõma nins vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩsã. Yaa nonglem, sũ-noogo, laafɩ, sũ-mare, sõmblem, maan-neere, tẽebo, bʋgsem, la yõk-m-menga. (Gal. 5:22, 23) D rɩk makr ne weef sɛn kaam. Weef sɛn sã n ning kaam, a tabr yaa nana, n noomẽ. Woto me, zʋg-sõma kãensã sõngdame tɩ mo-yõsã welgr yaa nana, tɩ tõnd ne d taabã moor noomẽ.

D SẼN PA YEMBRÃ KƖTAME TƖ TIGINGÃ BE YAMLEOOGO

Nebã pa yembr ye. D zʋgã la d manesmã pa wõnd taab ye. Bũmb fãa pʋgẽ, d tagsgã pa yembr ye. Baa d sẽn gomd to-to wã pa yembr ye. Woto kɩtame tɩ d sã n yõg zood bɩ d lokd taaba, tɩ tar yamleoogo. La d sẽn pa yembrã tõe n waa ne mo-yõs la zaba. Kãsem-soab a ye rɩka makr sẽn wilgd rẽ. A yeelame: “Ned sã n yaa yãn-zoɛta, tõe n yɩɩ toog ne-a t’a pẽneg ned sẽn nong goam la sẽn nong a taabã zĩigẽ. Wõnda b yiibã sẽn pa yembrã pa sãam ye. Baasgo, tõe n wa ne zu-loeese.” La rat n yeelame tɩ neb zʋg sã n pa yembre, b pa tõe n wʋm taab bɩ? Pa woto ye. D tẽeg tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr ne a Zã yelle. A Pɩyɛɛr ra yaa nin-bʋg buudu? Wõnda a ra yaa ned sẽn da tʋʋl ne bũmb fãa, n nong n togsd sẽn be a yamẽ. La a Zã yẽ? Wõnda a ra yaa nin-bʋgsgo, n tagsd a taabã yelle, la a maagd a yĩng n bʋgs n yaool n gom wall a maan bũmbu. D sã n karem b kibayã Biiblã pʋgẽ, sɩd wõnda b ra yaa woto. Rẽnd b zʋgã ra pa yembr ye. La b ra nooma ne taaba, n da naagd taab n tʋmd a Zeova tʋʋmã. (Tʋʋ. 8:14; Gal. 2:9) Rũndã-rũndã me, kiris-neb zʋg sẽn pa yembr tõe n naaga taab n tʋme.

 La y tigingã ned goam wall a manesem sã n zabd yãmba? Yɩta sõma tɩ y tẽeg tɩ Kiristã kii nin-kãng me yĩnga, la t’a ratame tɩ y wilg y nonglem ne y tẽed-n-taasã fãa. (Zã 13:34, 35; Rom. 5:6-8) Ra n yãk-y yam n pa na n bao a soab zoodo, wall y tolg n gind-a ye. Sok-y y meng yaa: ‘A maana bũmb Biiblã sẽn yeel tɩ kiris-ned pa segd n maan bɩ? Yaa pʋ-toog la a sẽn maandã, n dat tɩ zab maam bɩ, bɩ yaa maam ne yẽ zʋgã sẽn pa yembrã la yellã? Rẽ yĩnga, a pa tar zʋg-sõma mam sẽn maood n na n bɩɩs sɩda?’

Wala makre, a soab sã n nong goam tɩ yãmb yaa nin-sĩndga, y sã n tũ taab n moon koɛɛgã, y tõe n gesa a sẽn tõogd n sõsd ne nebã nana-nana to-to wã, n dɩk yam. A soabã sã n yaa kõata, n nong n sõngd sẽn kʋʋlbã, bãad-rãmbã, la neb a taab sẽn dat sõngre, bõe la y tõe n maane? Gũus-y n ges-y sũ-noog ning a sẽn paamd rẽ yĩngã, la y tags n ges y sẽn tõe n dɩk a togs-n-taar to-to. Tẽegd-y wakat fãa tɩ baa yãmb ne ned zʋg pa yembre, y sã n zʋʋg rẽ, n get a zʋg-sõma wã, y na n tõog n zemsa taaba. Tõe tɩ y pa na n yɩ zo-rãmb meng-meng ye. La zems-n-taar na n zĩndame. Woto, y na n paama sũur pʋgẽ bãane, tɩ laafɩ be tigingã pʋgẽ me.

A Evodi ne a Sẽntiis yɩɩ saam-bi-pogs sẽn zĩnd pipi kiris-nebã wakatẽ. Wõnda b zʋgã la b manesmã ra pa yembr baa bilf ye. La tʋm-tʋmd a Poll sagl-b lame tɩ b mao n “paam yam a yembr Zu-soabã tũudum pʋgẽ.” (Fili. 4:2) Tõnd me ratame n naag d tẽed-n-taasã n tũ a Zeova ne yam a yembre, tɩ laafɩ zĩnd tigingã pʋgẽ.

RA BAS-Y TƖ MO-YÕSÃ KAOOS YE

D sũur sã n yik ne neda, tɩ d tar tagsa sẽn pa sõma a soab zugu, yaa tɩlɛ tɩ d modg n yiis-b d yamẽ tao-tao. Bõe yĩnga? D rɩk makr ne zĩig ned sẽn yãk n bʋd fɩlɛɛr-dãmba, tɩ mood tũ n yi. A sã n pa võ moodã tao-tao, na n yãmba zĩigã. Woto me, sũ-kẽk  bɩ sũ-toog sã n paam pãng ned sũurẽ, tõe n kɩtame tɩ tigingã neb zems-n-taar lebg toogo. La tõnd sã n nong a Zeova la d tẽed-n-taasã, d pa na n bas tɩ mo-yõsã sãam wall boog tigingã neb zems-n-taarã ye.

Y sã n sik y meng n bao laafɩ, yellã baasg tõe n yɩɩ neer hal tɩ ling-yã

Mo-yõsr sã n wa beẽ tɩ d maood n na n welg-a d sẽn dat tɩ laafɩ zĩndã yĩnga, yellã baasg tõe n yɩɩ neer hal tɩ ling-du. Saam-bi-poak a ye kibar n wilgd rẽ. Ad a sẽn yeele: “Mam wa n getame tɩ saam-bi-poak n maand wa mam yaa yãaga. Ra zabda maam wʋsgo. Mam sũurã wa n puuda ne-a, hal tɩ m wa yik n gomd gãs-gãs ne-a. M da yeta m meng yaa: ‘A sẽn pa waoogd maamã, ma-me pa na n waoog-a ye.’”

La a wa n tagsa yẽ mengã manesmã zugu. A yeelame: “Mam wa n bʋgsa mam mengã sẽn yaa to-to wã zugu, tɩ m sũur sãam wʋsg ne m zʋgd kẽere. Kɩtame tɩ m bãng tɩ m tog n toeema m tagsgã. M pʋʋsa a Zeova n togs yellã. Rẽ poore, m baoo kart n gʋls n kos saam-bi-poakã sugri, la m da bũmb n naag kartã n tɩ kõ-a. Baraarã, tõnd mobga taab ne sũ-noogo, la d yeel tɩ d na n basa yellã tɩ sa. Rẽ tɛka, d moorã pa le yõsg ye.”

Ned kae n pa rat tɩ laafɩ be yẽ ne a taabã sʋk ye. La geesem-geesem ne wuk-m-meng tõe n kɩtame tɩ ned tall manesem sẽn wat ne zaba. Dũniyã neb wʋsg manesem yaa woto. La a Zeova pa rat tɩ sẽn tũud-b yẽ wã manesem yɩ woto ye. A ratame tɩ laafɩ la zems-n-taar zĩnd b sʋka. A kɩtame t’a Poll sagl kiris-nebã, n yeel-b yaa: “Mam sagenda yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems boolg ning Wẽnnaam sẽn bool yãmbã. Kẽn-y ne sik-m-meng la sũ-bʋgsem la sũ-mare, la y sak n deeg taab ne nonglem, n mao tɩ Sɩɩg-sõng lagem-n-taar zĩndi, laafɩ ning sẽn loe-a yãmb ne taabã yĩnga.” (Efɛ. 4:1-3) “Laafɩ ning sẽn loe-a” a Zeova nin-buiidã ne taabã ka to ye. Bɩ d ned kam fãa modg tɩ d zems-n-taarã pãng paasdẽ, la a mao n welg mo-yõsr buud fãa, tɩ laafɩ kell n zĩnd d sʋka.