GŨUSG GASGÃ Sigri 2017

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2017 sẽoog rasem 31 n tãag sa-sik rasem 27 wã bee seb-kãngã pʋgẽ.

Y tẽrame bɩ?

Yãmb karma Gũusg Gasg nins b sẽn yiis yaoolmã sõma bɩ? Bɩ y ges sogsg a wãn la y na n tõog n leoke.

A Zeova belsda tõnd d yel-pakr fãa pʋgẽ

Zu-loees nins kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã sẽn tõe n paam b zĩid-n-taarã la b zakã pʋgẽ wã kẽer la bʋse? Y sã n maooda ne zu-loe-kãens buudu, bõe la y tõe n maan n paam belsg Wẽnnaam nengẽ?

D nong bũmb nins sẽn be yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ wã

Paoong bʋg la d segd n nong ne d sũur fãa, la bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sɩd nonga rẽ?

D ra ges d ninã sẽn ne wã bal ye

A Zeova Kaset soab n tall sũ-mar n sõs ne rao sẽn pa tar roogo, n gãe sor noore. Raoã gesg ra pa be yamleoogo, a ra pa nong nebã zĩigẽ me ye. A Zeova Kaset soabã sẽn maan woto wã, baasa wãna?

Yãmb welgda mo-yõsã, n baood laafɩ bɩ?

Ned kae n pa rat tɩ laafɩ be yẽ ne a taabã sʋk ye. La geesem-geesem ne wuk-m-meng tõe n kɩtame tɩ ned tall manesem sẽn wat ne zaba. Bõe la d tõe n maan n gil yɛl a woto buudu?

“Mam pẽgda fo yamã, bɩ f paam barka”

Yaa a Davɩɩd sẽn da yaa Israyɛll rĩmã n togs gom-kãensã, n pẽg pag yʋʋr sẽn boond t’a Abigayill. Bõe n kɩt t’a Davɩɩd wa pẽgd-a woto? Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Abigayill mak-sõngã pʋgẽ?

D tẽegdẽ tɩ sẽn pak n yɩɩdã yaa a Zeova naamã yellã

Bõe yĩng tɩ yaa a Zeova naamã yellã n segd n pak ãdem-biisã fãa n tɩ yɩɩda? Bõe yĩng tɩ y segd n bãng rẽ?

D teel a Zeova naamã sẽn ka to wã

Y sã n sak n deeg tɩ yaa a Zeova n segd n yɩ yĩngr la tẽngr naabã, wãn to la rẽ na n toeem y vɩɩmã?

Yãmb ra miime bɩ?

A Zeezi sẽn bool sẽn da koosd-b rũms Zerizalɛm wẽnd-doogẽ wã tɩ wagda wã zemsame bɩ?