Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sẽn na n maan to-to n yelg yalẽ-paalgã

D sẽn na n maan to-to n yelg yalẽ-paalgã

“La y yelg yalẽ-paalgã.”—KOL. 3:10.

YƖƖLA: 43, 106

1, 2. a) Bõe yĩng tɩ ned kam fãa tõe n yelg yalẽ-paalgã? b) Yalẽ-paalgã zʋg-sõma bʋs la b sõdg Koloos-rãmb 3:10-14?

BIIBLÃ pʋgẽ, b gomda ‘yalẽ-paalg’ bɩ ‘nin-paalg’ yelle. (Efɛ. 4:24; Kol. 3:10) Yaa yalẽ “Wẽnnaam sẽn naan wa b sẽn data,” rat n yeel tɩ sẽn zems yẽ yam. Ned kam fãa tõe n yelga yalẽ-paalgã. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Bala, a Zeova naana ninsaal a meng wẽnego, t’a tõe n dɩk a togs-n-taare, n tall zʋg-sõma buud toor-toore.—Sɩng. 1:26, 27; Efɛ. 5:1.

2 Yaa sɩd tɩ d sẽn yaa a Ãdem ne a Hawa yagensã, d yaa koangdba, n mi n tar tʋls-wẽnse. Sẽn paase, d manesem la d zʋgd kẽer bee ne d wubrã la d buudã. La a Zeova nimbãan-zoeerã pʋgẽ, a sõngda tõndo, tɩ d tõe n bɩɩs zʋg-sõma, hal n wa yɩ neb sẽn ta a yam. Sẽn na yɩl tɩ d ned kam fãa rat ne a sũur fãa n mao n ta Wẽnnaam yam, sõs-kãngã pʋgẽ, d na n goma yalẽ-paalgã zʋg-sõma a wãn yelle. (Karm-y Koloos-rãmb 3:10-14.) D na n yãa d sẽn tõe n maan to-to me koɛɛgã mooneg sasa, tɩ wilg tɩ d yelga yalẽ-paalgã.

 ‘YÃMB FÃA YAA YEMBRE’

3. Bõe n pa le be neb nins sẽn yelg yalẽ-paalgã sʋka?

3 A Poll sẽn sagl kiris-nebã tɩ b yelg yalẽ-paalgã poore, a wilgame tɩ neb sã n yelg yalẽ-paalgã, welgr pa le be b sʋk ye. Ad a sẽn yeele: “Ka be tɩ yaa Gɛrke, wall Zʋɩf wall zũnga, wall moaaga, wall weoog neda, wall nin-zẽmba, wall yamba, wall burkĩn ye.” Pa segd tɩ welsg zĩnd kiris-nebã sʋka, b buud bɩ b tarem yĩng ye. Bõe yĩnga? Bala, kiris-nebã ‘fãa yaa yembre.’—Kol. 3:11; Gal. 3:28.

4. a) A Zeova Kaset soab fãa manesem segd n yɩɩ wãn ne neb a taabã? b) Bõe n kɩt tɩ zĩis kẽere, yɩl n wilg tɩ f pa welgd nebã pa nana?

4 Neb nins sẽn yelg yalẽ-paalgã tara manesem sẽn wilgd tɩ b nanda b tẽed-n-taasã fãa la b waoogd neb a taabã fãa, n pa get b tarem wall b buud ye. (Rom. 2:11) La zĩis kẽere, yɩl n wilg tɩ f pa welgd nebã pa nana ye. Wala makre, pĩndã, Afirikdisiid goosneemã ra weela zĩisã n zems ne nebã yĩn-kõbgã, tɩ ned fãa tar a sẽn tõe n zĩndẽ. Neb n ket n be zĩ-kãens hal ne rũndã. Baa a Zeova Kaset rãmb menga. Sẽn na yɩl n sõng d tẽed-n-taasã sẽn be Afirikdisiidã tɩ b yõg zood ne taab n paase, siglgã taoor lʋɩtb sull rɩka no-sɩɩr yʋʋmd 2013 zĩ-likr kiuugã. (2 Kor. 6:13) Bõe la b sagl d tẽed-n-taasã tɩ b maane?

5, 6. a) Sẽn na yɩl n sõng d tẽed-n-taasã sẽn be Afirikdisiidã, no-sɩɩr bʋg la siglgã taoor lʋɩtb sull rɩk-yã? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.) b) Wãn to la no-sɩɩrã naf d tẽed-n-taasã?

5 B sagla tigimsã tɩ b mi n yãk sibr la hato, n tɩ naag buud-gom-zẽng tiging neba, tɩ b moon koɛɛgã, n maan tigsga, la b tigim taab b tẽed-n-taasã zagsẽ, n kok pemsem. Tigims wʋsg tõog n maana woto, hal tɩ neb wʋsg gʋls filiyallã n wilg tɩ b sũur nooma ne no-sɩɩrã. Neb sẽn pa a Zeova Kaset rãmb meng pẽgame. Wala makre, tũudum taoor soab a ye yeelame: “Mam pa a Zeova Kaset soab ye. La m neeme tɩ yãmb sigla y koe-moonegã sõma, hal tɩ be yamleoogo. Rẽ me, bu-welsg ka be y sʋk ye.” Wãn to la no-sɩɩrã naf d tẽed-n-taasã?

6 A Noma yaa saam-bi-poak sẽn be Sooza buud-gomdã tiging pʋgẽ. A ra yɛɛsdame n pa rat n bool a tẽed-n-taas sẽn yaa nasaar-dãmba, n be ãngilind tiging pʋgẽ tɩ b wa a zakẽ wã ye. La b sẽn tɩ naag b tẽed-n-taas sẽn yaa nasaar-dãmb n moon koɛɛgã la b kok pemsmã, a toeema yam. Ad a sẽn yeele: “Bãmb me yaa wa tõnd bala!” Rẽ kɩtame tɩ bãmb tigingã sẽn wa n paam n na n deeg ãngilindã tigingã sãandã, a segla rɩɩb n bool b neb a wãn tɩ b na n naag taab n dɩ la b sõse. Kãsem-soab sẽn yaa nasaara n da naage. A sak n zĩnda kɛɛs sẽn maan ne sũud zugu, hal tɩ ling a Noma wʋsgo. No-sɩɩrã sõnga d tẽed-n-taasã tɩ b yõg zood ne taaba, la b maneg n nong b tẽed-n-taas nins sẽn yaa bu-zẽmbã n yɩɩd pĩndã.

“NIMBÃAN-ZOEER MENG-MENGA, LA SÕMBLEM”

7. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d tall nimbãan-zoeer wakat fãa?

7 Sã n pa a Sʋɩtãan dũni-kãngã n wa n sa, d miime tɩ d na n ket n paamda zu-loeese. Tʋʋm kaalem, bãase, namsg d tũudmã yĩng la sabaab-wẽns tõe n paam-d lame. Nin-wẽns tõe n fã-d lame, wall yell a to. Sẽn na yɩl n tõog n sõngd taab zu-loeesã sasa, yaa tɩlɛ tɩ d tall nimbãan-zoeer meng-menga. D sã n kʋmd taaba, na n kɩtame tɩ d  maand taab neere. (Efɛ. 4:32) D sã n tar zʋg-sõma kãensã, wilgdame tɩ d yelga yalẽ-paalgã. Na n kɩtame tɩ d rɩkd Wẽnnaam togs-n-taare, n belsd d taabã.—2 Kor. 1:3, 4.

8. Tõnd sã n kʋmd tigingã nebã fãa la d maand-b neere, a yõodã yaa bõe? Togs-y kibare.

8 Sãamb bɩ neb tarem sẽn pa waoog sã n be d tigingã pʋgẽ, wãn to la d tõe n wilg tɩ d kʋmd-b lame? D segd n deegd-b-la sõma, n yõg zood ne-ba, n sõng-b tɩ b bãng tɩ b tara yõod tigingã pʋgẽ. (1 Kor. 12:22, 25) D gom rao yʋʋr sẽn boond t’a Danikaarl yelle. A yika Filipin, n tɩ be Zapõ. A sẽn yaa sãanã yĩnga, b ra pa nand-a a tʋʋmã zĩigẽ wa tʋm-tʋmdb a taabã ye. Daar a ye, a kẽnga a Zeova Kaset rãmb tigsga. Ad a sẽn yeele: “Nebã fãa la bal ra yaa Zapõ neba, la b reega maam sõma, wa d ra sɩng n mii taaba.” B sẽn da maand-a neerã kɩtame t’a bao a Zeova zoodo. A wa n deega lisgu. Rũndã-rũndã, a yaa kãsem-soaba. Tigingã kãsem-dãmb a taabã yeelame tɩ b sũur yaa noogo, a Danikaarl ne a pag a Zenifɛɛr sẽn be b tigingã pʋgẽ wã. Ad kãsem-dãmbã sẽn yeele: “B yaa so-pakdba, n pa baood teed wʋsg ye. Yaa Wẽnnaam Rĩungã la b reng n baoodẽ, tɩ yaa mak-sõngo.”—Luk 12:31.

9, 10. Wilg-y bark nins d sẽn tõe n paame, d sã n kʋmd koɛɛgã mooneg zĩigẽ nebã.

9 Ne Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg mooneg maasem, d paam n tõe n ‘maana nebã fãa neere.’ (Gal. 6:10) A Zeova Kaset rãmb wʋsg modgdame n zãmsd buud-gom-zẽng sẽn na yɩl n paam n sõng sãamba. (1 Kor. 9:23) B modgrã womda biisi. Wala makre, Ostrali saam-bi-poak yʋʋr sẽn yaa a Tifani zãmsa Suwayili buud-gomdã, sẽn na yɩl n sõng Suwayili tiging a ye sẽn be Birisban. Buudã gomd zãmsg pa yɩ nana ye. La a modgrã talla barka. A yeelame: “Y sã n dat tɩ koe-moonegã kõ-y sũ-noog bɩ y tɩ sõng buud-gom-zẽng tiginga. F keta f tẽngẽ wã, la yaa wa f tɩ bee tẽn-zẽnga. F na n paam n maana kaset tɩ d sɩd yaa saam-biis sẽn be dũniyã gill zugu, la tɩ zems-n-taar ning sẽn be d sʋkã yaa yel-solemde.”

Bõe n kɩt tɩ kiris-nebã sõngd sãambã? (Ges-y sull 10)

10 Zapõ zak a ye rãmb me n maan a buudu. Ad b bi-pugl a Sakiko sẽn yeele: “Tõnd sã n da moond koɛɛgã, d ra nong n segda sãamb sẽn yaa Berzill neba. D sã n lak Biiblã ne portigɛ buud-gomdã, n karem vɛrse-rãmb wala Vẽnegr 21:3, 4 la Yɩɩn-sõamyã 37:10, 11, 29 wã, b kelgda sõma. Wakat ning menga, b nintãm yitame.” Nimbãan- zoeer yĩnga, zakã rãmb fãa yãka yam n na n zãms portigɛ sẽn na yɩl n paam n sõng nin-kãensã tɩ b bãng a Zeova. B wa n paam n naag n sõngame tɩ b lugl tiging portigɛ buud-gomdã pʋgẽ. B tõog n sõnga sãamb wʋsg tɩ b lebg a Zeova Kaset rãmba. A Sakiko yeelame: “Portigɛ wã zãmsg yɩɩ toogo. La bark nins d sẽn paamã yɩɩda modgr nins d sẽn maanã hal zĩig sẽn zãre. D pʋʋsda a Zeova bark wʋsgo!”—Karm-y Tʋʋm 10:34, 35.

BƖ Y YELG SIK-M-MENG WA FUUGU

11, 12. a) Bõe n segd n kɩt tɩ d yelg yalẽ-paalgã? b) Bõe n na n sõng-d tɩ d kell n yɩ sik-m-mens rãmba?

11 Yaa d sẽn dat n waoog a Zeova wã n segd n kɩt tɩ d yelg yalẽ-paalgã, pa sẽn na yɩl tɩ nebã pẽg-d ye. D tẽeg tɩ yaa malɛk sẽn da pa tar yel-wẽnd la sẽn wa n yik n zẽk a meng hal n kɩɩs Wẽnnaam, n lebg Sʋɩtãanã. (Ges-y Ezekɩyɛll 28:17.) Dẽnd yaa vẽeneg tɩ yɩl n da zẽk d mensã yaa toog ne tõnd n yɩɩda, bala d yaa koangdba. Baasgo, d tõe n yelga sik-m-meng wa fuugu. Bõe n na n sõng-do?

12 D sã n dat n kell n yɩ sik-m-mens rãmba, yaa tɩlɛ tɩ daar fãa bɩ d karemd Wẽnnaam Gomdã la d bʋgsdẽ. (Tõo. 17:18-20) D sã n bʋgsd a Zeezi sẽn zãms nebã bũmb ninsã zugu, la yẽ mengã sik-m-mengã zugu, na n sõng-d-la wʋsgo. (Mat. 20:28) A sakame meng n waas a tʋm-tʋmdbã nao. (Zã 13:12-17) Bũmb a to me sẽn na n sõng-d yaa pʋʋsgã. D pʋʋsd a Zeova n kot a vʋʋsem sõngã. Wẽnnaam vʋʋsem-sõngã na n sõng-d lame tɩ d mao, n da wa tagsdẽ tɩ d yɩɩda d taabã ye.—Gal. 6:3, 4; Fili. 2:3.

13. Sik-m-meng yõod yaa bõe?

13 Karm-y Yel-bũn 22:4. Sẽn tũud-b a Zeova wã fãa segd n yɩɩ sik-m-mens rãmba. Sik-m-mengã yõod waoogame. D sã n yaa sik-m-mens rãmba, laafɩ la zems-n-taar na n zĩnda d tigingã pʋgẽ. Na n kɩtame me tɩ d paam t’a Zeova ning-d barka. Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr ra yeelame: “Bɩ yãmb fãa paam sik-m-menga, yãmb ne taab sʋka. Bala, Wẽnnaam kɩɩsda wuk-m-mens rãmbã, la b ningd sik-m-mens rãmbã zut barka.”—1 Pɩy. 5:5.

BƖ Y YELG SŨ-BƲGSEM LA SŨ-MARE

14. Ãnd soab sũ-bʋgsem ne a sũ-mar n ka to?

14 Rũndã-rũndã, nebã getame tɩ f sã n tar sũ-bʋgsem la sũ-mare, f yaa rabɛɛm. La tagsg a woto pa zems ye. A Zeova yaa pãng sẽn ka to soaba, la a yaa sũ-bʋgsem soab la sũ-mar soaba. A sũ-bʋgsmã ne a sũ-marã buud kae ye. (2 Pɩy. 3:9) D tẽeg a sẽn maan sũ-mar ne a Abrahaam la ne a Lot to-to, n sak tɩ malɛgs nins a sẽn da tʋm b nengẽ wã kelg-bã. (Sɩng. 18:22-33; 19:18-21) D tẽeg me tɩ yaa sẽn yɩɩd yʋʋm 1500 la a maan sũ-mar ne Israyɛll nebã sẽn da yaa kɩɩsdbã.—Eze. 33:11.

15. Sũ-bʋgsmã la sũ-marã wɛɛngẽ, mak-sõng bʋg la a Zeezi kõ-yã?

15 A Zeezi ra yaa ‘nin-bʋgsgo, la sũ-mar soaba.’ (Mat. 11:29) Baa a karen-biisã sẽn da mi n kongdẽ wã, a ra bʋkda a sũur ne-ba. A sẽn zĩnd tẽngã zug n da gilgd n moond koɛɛgã, nebã rõd-a lame la b gom-a wẽnga. La a kell n yɩɩ nin-bʋgsg la sũ-mar soaba, hal n tãag a kũum. Baa a sẽn wa n be raoogã zug n namsdẽ wã, a pʋʋsa a Ba wã n kos t’a kõ sẽn namsd-b yẽ wã sugri, tɩ bala, ‘b ka mi bũmb ning b sẽn maandã ye.’ (Luk 23:34) Baa zu-loees wall toog pʋgẽ, a Zeezi ra maanda sũ-mare, n ket n yaa nin-bʋgsgo.—Karm-y 1 Pɩyɛɛr 2:21-23.

16. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d yaa nin-bʋgsg la sũ-mar soaba?

 16 Wãn to la d tõe n wilg tɩ d yaa nin-bʋgsg la sũ-mar soaba? Ad bũmb tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeele: “Maan-y taab neere, n kʋmd taaba, la y kõ taab sugri, a wa Wẽnnaam sẽn kõ yãmb sugr Kiris maasem yĩngã.” (Efɛ. 4:32) Yɩl tɩ ned sakd n kõt a taabã sugri, yaa tɩlɛ t’a yɩ nin-bʋgsg la sũ-mar soaba. D sã n yaa sug-kõatba, kɩtdame tɩ zems-n-taar be tigingã pʋgẽ.

17. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d yɩ sũ-bʋgsem dãmba, la d maand sũ-mare?

17 A Zeova ratame tɩ d yɩ sũ-bʋgsem dãmba, la d maand sũ-mar ne d taabã. D sã n dat n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ, yaa tɩlɛ tɩ d bɩɩs zʋg-sõma kãensã. (Mat. 5:5; Zak 1:21) Sẽn yɩɩd fãa, d sã n yaa sũ-bʋgsem dãmb la d maand sũ-mare, waoogda a Zeova la sõngd d taabã tɩ b maand wa tõndo.—Gal. 6:1; 2 Tɩm. 2:24, 25.

‘BƖ Y NONG TAABA’

18. Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ nonglem kɩtdame tɩ d pa tũusd neba?

18 Yaa d sã n tar nonglem la d na n bɩɩs zʋg-sõma nins yell d sẽn gomã. Pĩnd wẽndẽ, yɩɩ tɩlɛ tɩ karen-biig a Zak sagl a tẽed-n-taasã, bala b ra nanda arzɛgs rãmbã n yɩɩd naong rãmbã. A wilgame tɩ b sẽn tũusd nebã, b kɩɩsda Wẽnnaam sẽn yeel tɩ: “Nong f to wa f mengã.” A paasame yaa: “Yãmb sã n get nebã n tũusd-ba, yãmb maanda yel-wẽnde.” (Zak 2:8, 9) La nonglmã na n kɩtame tɩ d ra tũusd nebã ye. D pa na n get b bãngr bɩ b buud wall b tarem n bakd-b ye. La pa yet tɩ d na n maanda wala d pa bakd neb ye. Segdame tɩ d sũurã pʋgẽ bɩ d yɩ ned sẽn pa tũusd neba.

19. Bõe yĩng tɩ d segd n nong taaba?

19 Nonglem leb n tara sũ-mare, a maanda neb a taabã neere, a ka wukd a meng ye. (1 Kor. 13:4) Yɩl n tõog n ket n taasd d taabã Rĩungã koe-noogã, yaa tɩlɛ tɩ d yɩ sũ-mar soaba, sik-m-meng soaba, la ned sẽn maand a taabã neere. (Mat. 28:19) Zʋg-sõma kãensã kɩtdame tɩ yaa nana tɩ zems-n-tar zĩnd tõnd ne d tẽed-n-taasã fãa sʋka. D fãa sã n tar zʋg-sõma kãensã sẽn yaa kaset tɩ d nonga d taabã, a yõodã yaa bõe? Na n kɩtame tɩ zems-n-taar be d tigimsã pʋsẽ, tɩ rẽ waoogd a Zeova. Na n kɩtame me tɩ neb a taab rat n wa naag tõnd n tũ a Zeova. Rẽnd a Poll sẽn gom yalẽ-paalgã yell n yeel bũmb ning baasgẽ wã zemsame. Ad a sẽn yeele: “Sẽn yɩɩd fãa, bɩ y nong taab bala, tɩ nonglem yaa loɛtg sɩd-sɩda.”—Kol. 3:14.

BƖ Y KET N TEKD Y YAMÃ

20. a) Sogs-bʋs la d segd n sok d menga, la bõe yĩnga? b) Bõe yell la d zoe n tagsdẽ?

20 Yɩta sõma tɩ tõnd ned kam fãa sok a meng yaa: ‘Sẽn na yɩl n yeeg yalẽ-kʋdgã fasɩ, bõe la m segd n maan n paase?’ D pʋʋsd a Zeova, n yõkd a sɛɛga, n kõtẽ t’a sõng-do, la d mao ne d pãng fãa n bas minimd la tagsa sẽn tõe n kɩt tɩ d pa paam Wẽnnaam Rĩungã tɩ yɩ d pʋɩɩr ye. (Gal. 5:19-21) Yɩta sõma me tɩ d sok d meng yaa: ‘Rẽ yĩnga mam ket n tekda m yamã sẽn na yɩl tɩ m tagsa wã ta a Zeova yam bɩ?’ (Efɛ. 4:23, 24) D fãa sẽn pa zems zãngã, d segd n ket n maooda d pãng tɛk sẽn na yɩl n yelg yalẽ-paalgã. Mams-y y yamẽ n ges vɩɩmã sẽn na n yɩ noog to-to, nebã fãa sã n wa yelg yalẽ-paalgã, n tõe n dɩk a Zeova togs-n-taar kɛpɩ!